velikost textu

Moderní metody rozvoje zaměstnanců v kontextu talent managementu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Moderní metody rozvoje zaměstnanců v kontextu talent managementu
Název v angličtině:
Modern methods of employee development in the context of talent management
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Milan Baier
Oponent:
PhDr. Jaroslav Veteška, PhD.
Id práce:
213691
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (RIGO MNG)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
andragogika, celoživotní učení, další profesní vzdělávání, metody rozvoje talentovaných, podnikové vzdělávání a trénink, rozvoj pracovníků, talent management
Klíčová slova v angličtině:
andragogy, lifelong learning, further professional education, human resource management, corporate education and training, employees development, talent management
Abstrakt:
Abstrakt: Cílem předložené rigorózní práce je identifikovat a charakterizovat moderní metody rozvoje pracovníků v kontextu talent managementu. Důraz byl kladen na využití kouchingu, mentoringu, sebeřízeného učení a e-learningu (webináře, online semináře, video learning a mobilní učení) při řízení kariéry a pracovního výkonu. Správně nastavený systém rozvoje a učení se na pracovišti umožňuje pracovníkům efektivní řízení pracovní kariéry. Získané znalosti a dovednosti mohou talentovaní využít v rámci tvůrčí činnosti a při rozvoji organizace. V teoretické části byla konceptualizována a sumarizována problematika dalšího profesního vzdělávání s důrazem na strategické řízení v rámci organizace. Podnikové vzdělávání tvoří pilíř a klíčový nástroj rozvoje pracovníků. Dále byla realizována analýza metod vzdělávání a rozvoje pracovníků primárně vytvořených či vhodných pro talentované dospělé jedince. Jako metodologické východisko bylo využito Gagného modelu nadání a talentu. Identifikace odlišností v přístupu k pracovníkům, kteří jsou zařazeni do programu talentovaných, a těch, kteří nejsou. Cílem výzkumné části bylo analyzovat metody vzdělávání a rozvoje talentovaných dospělých, sledovat frekvenci využití jednotlivých metod s důrazem na elektronické nástroje učení. Pomocí dotazníkového šetření byly zjišťovány různé aspekty realizace dalšího profesního vzdělávání v rámci středně velké organizace. Výzkumný soubor tvořilo 168 pracovníků. Systematické vzdělávání a rozvoj pracovníků vede k rozvoji profesních kompetencí a k prohlubování formální kvalifikace.
Abstract v angličtině:
Abstract: The aim of the thesis is to identify and characterize modern methods of personnel development in the context of talent management. Emphasis is placed on the use of couching, mentoring, self-learning and e-learning (webinars, online seminars, video learning and mobile learning) in career management and work performance. A well-designed workplace development and learning system allows employees to effectively manage their careers. The acquired knowledge and skills can be used by talented individuals in creative activities and the development of the organization. In the theoretical part, the issue of further professional education was conceptualized and summarized with an emphasis on strategic management within the organization. Business education is a pillar and a key tool for the development of workers. An analysis of the methods of education and development of workers primarily created or suitable for talented adult individuals will be carried out. Gagne’s differentiated model of giftedness and talent will be used as a key tool. Identifying differences in attitudes towards those talented and non-talented. The aim of the research part was to analyze the methods of education and development of talented adults, to monitor the frequency of use of individual methods with an emphasis on electronic learning tools. Using the questionnaire survey, various aspects of further professional education within a medium-sized organization were investigated. The research group consisted of 168 workers. Systematic training and staff development leads to the development of professional competences and to the deepening of formal qualifications.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Milan Baier 2.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Milan Baier 184 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Milan Baier 180 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 487 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 15 kB