velikost textu

Regulace integrativní a komplementární medicíny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Regulace integrativní a komplementární medicíny
Název v angličtině:
Regulation of integrative and complementary medicine
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Eva Škulková
Vedoucí:
PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Helena Marešová
Id práce:
213685
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
18. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
integrativní medicína, komplementární medicína, regulace
Klíčová slova v angličtině:
complementary medicine; integrative medicine; regulation
Abstrakt:
ABSTRAKT Regulace integrativní a komplementární medicíny Student: Eva Škulková Vedoucí DP: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D. KSKF, Faf v Hradci Králové, UK, Česká republika Úvod: Prevalence užívání komplementární a alternativní medicíny (KAM) je vysoká 76% a stoupá. V České republice neexistují žádné právní předpisy ani obecné standardy, které by zajišťovaly jednotné požadavky na poskytování KAM. V současné době chybí ucelený přehled o tom, jakým způsobem jsou KAM metody poskytovány. Cíl: Zjistit stupeň regulace profesí nejčastěji používaných metod KAM v České republice. Metodika: Stupeň regulace byl hodnocen podle kritérií regulace, které vychází z požadavků na zdravotnické pracovníky. Seznam zkoumaných metod vychází ze zahraničních studií. Zároveň byly přidány specifické KAM metody pro Českou republiku vybrané expertní skupinou. Data byla získána vyhledáváním na internetu pomocí vyhledávače Google. Získaná data byla zpracována v MS Excel za použití deskriptivní statistiky. Výsledky: Celkem bylo zkoumáno 98 metod KAM. Z toho 28 metod bylo vyčleněno z hodnocení, 70 metod bylo hodnoceno podle daných kritérií a u 2 metod bylo dvojí bodové hodnocení. Nejvyšší skóre 9 bodů získala muzikoterapie. Dále následovala homeopatie s 8,5 body, arteterapie, dramaterapie a výživové poradenství s 8 body, aromaterapie a naturopatie se 7,5 body, tradiční čínská medicína, masáže, rolfing a shiatsu se 7 body. Nejméně bodů, což odpovídá 0 bodům, získaly: Hopono pono, kampo medicína, parapsychologie, šamanismus a tibetská medicína. Celkem 20 metod splnilo kritéria na více než 50%. Nevyšší průměrné skóre 5,6 bodu získala KAM kategorie biologické léčebné postupy. Nejnižší průměrné skóre 1 bod získala medicína založená na energii. Závěr: Stupeň regulace jednotlivých profesí metod KAM se výrazně liší. Liší se i v porovnání s ostatními státy. Jelikož jsou KAM metody oblíbené a často používané, je důležité zajistit jejich bezpečnost a kvalitu, proto je další výzkum v této oblasti žádoucí.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Regulation of integrative and complementary medicine Student: Eva Škulková Tutor: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D. Dept. of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University, the Czech Republic Background: The prevalence of complementary and alternative medicine (CAM) is high 76% and it is rising. In the Czech Republic, there are no legislation or general standards that would ensure uniform requirements for providing CAM. At present, there is a lack of comprehensive understanding of how CAM methods are provided. Aim: To determine the level of regulation of the most commonly used CAM methods in the Czech Republic. Methods: The level of regulation has been evaluated according to regulatory criteria based on requirements for healthcare professionals. The list of the researched methods is based on foreign studies and at the same time specific CAM methods for the Czech Republic were added. Specific methods were selected by the expert group. The data was obtained by searching the Internet using The Google. The obtained data was processed in MS Excel using descriptive statistics. Results: Altogether, 98 CAM methods were searched. Of these, 28 methods were excluded from the evaluation, 70 methods were evaluated according to the criteria, and 2 methods were double scored. The highest score of 9 points was achieved by music therapy. It was followed by homeopathy with 8.5 points, artetherapy, dramatherapy and nutrition counseling with 8 points, aromatherapy and naturopathy with 7.5 points, traditional chinese medicine, massage, rolfing, shiatsu with 7 points. Methods with least points, corresponding to 0 points, were Hopono pono, kampo medicine, parapsychology, shamanism, tibetan medicine. A total of 20 methods met the criteria to more than 50%. Biologically based practices achieved the highest average score of 5.6. Energy-based medicine gained the lowest average score of 1. Conclusion: The level of regulation of individual CAM methods varies considerably. It is also different from state to state. Because CAM methods are popular and often used, it is important to ensure their safety and quality, so further research in this area is desirable.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eva Škulková 1.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eva Škulková 141 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eva Škulková 215 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Helena Marešová 283 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 94 kB