velikost textu

Komentovaný překlad: Flucht im geteilten Deutschland. Bettina Effner, Helge Heidemeyer (Hg.) be.bra verlag, 2005. Vybrané kapitoly.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komentovaný překlad: Flucht im geteilten Deutschland. Bettina Effner, Helge Heidemeyer (Hg.) be.bra verlag, 2005. Vybrané kapitoly.
Název v angličtině:
Annotated translation: Flucht im geteilten Deutschland. Bettina Effner, Helge Heidemeyer (Hg.) be.bra verlag, 2005. Selected chapters.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michael Chlum
Vedoucí:
Mgr. Věra Kloudová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Id práce:
213677
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Překladatelství a tlumočnictví (B7313)
Obor studia:
Angličtina pro mezikulturní komunikaci — Němčina pro mezikulturní komunikaci (AK NK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
překlad|překladatelská analýza|metoda překladu|překladatelské problémy|překladatelské posuny|uprchlík|útěk|legální vystěhování|východní Berlín|Západní Berlín|Německá demokratická republika|Spolková republika Německo
Klíčová slova v angličtině:
translation|translation analysis|translation method|translation problems|translation shifts|refugee|flight|legal emigration|East Berlin|West Berlin|German Democratic Republic|Federal Republic of Germany
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se skládá z překladu německého textu a odborného komentáře. Výchozím komunikátem jsou dvě kapitoly od historičky Christine Brechtové z publikace Flucht im geteilten Deutschland. Tématem je útěk a emigrace z bývalé Německé demokratické republiky a následná integrace východoněmeckých uprchlíků na Západě. Komentář zahrnuje překladatelskou analýzu, metodu překladu a typologii překladatelských problémů a posunů. Cílem práce je nejen funkční překlad, nýbrž i okomentování překladatelských řešení. Klíčová slova: překlad, překladatelská analýza, metoda překladu, překladatelské problémy, překladatelské posuny, uprchlík, útěk, legální vystěhování, východní Berlín, Západní Berlín, Německá demokratická republika, Spolková republika Německo
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis consists of a translation of a German text and a commentary on translation strategies. The source text is composed of two chapters from the book called Flucht im geteilten Deutschland and is written by historian Christine Brecht. The book focuses on flight and emigration from the former German Democratic Republic, as well as the resultant integration of East German refugees in the West. The commentary includes a translation analysis, the translation method, and a typology of translation problems and shifts. The aim of the thesis is both a functional translation and a commentary on the translation procedures. Key words: translation, translation analysis, translation method, translation problems, translation shifts, refugee, flight, legal emigration, East Berlin, West Berlin, German Democratic Republic, Federal Republic of Germany
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michael Chlum 935 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michael Chlum 9.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michael Chlum 136 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michael Chlum 130 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Věra Kloudová, Ph.D. 141 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 250 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Věra Kloudová, Ph.D. 152 kB