velikost textu

Integrita a sociální desirabilita u hospitalizovaných psychiatrických pacientů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Integrita a sociální desirabilita u hospitalizovaných psychiatrických pacientů
Název v angličtině:
Integrity and social desirability in psychiatric in-patients
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Nikola Minarčíková
Id práce:
213669
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (RIGO PSY)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
15. 3. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Integrita, morální integrita, sociální desirabilita, prosociální chování, morální vyvázání
Klíčová slova v angličtině:
Integrity, moral integrity, social desirability, prosocial behavior, moral disengagement
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce se věnuje dvěma konstruktům – sociální desirabilitě a integritě. Hlavním cílem této práce je vytvořit rozhovor sloužící jako varianta dotazníkových metod k rozlišení osob s různou mírou integrity a tendencí k sociálně žádoucímu odpovídání. V teoretické části práce jsou blíže představeny teoretické základy jak sociální desirability, tak integrity. Při představování obou konstruktů je brána v úvahu jejich komplexita, a proto jsou při jejich vymezování využívány přístupy různých autorů. Teoretická část také představuje metody, jejichž cílem je zjišťování tendencí k sociální desirabilitě a zjišťování míry osobnosti integrity. Oba konstrukty jsou také uvedeny do vzájemné souvislosti. V empirické části práce je popsán proces vzniku polostrukturovaného rozhovoru, který byl vytvořen na základě originální české testové baterie Integrita v pracovním prostředí, konkrétně na základě dotazníku Integrita v pracovním a běžném životě a dotazníku zaměřeného na odhalování tendencí k sociální desirabilitě. Vzniklý rozhovor obsahuje celkem 8 otázek, v nichž jsou představeny krátké příběhy. Respondent je žádán, aby posoudil své chování v této situaci a následně také chování druhých lidí. Výzkumu se zúčastnilo 8 pacientů (4 ženy, 4 muži, věk 21 – 61 let) 2. oddělení Národního ústavu duševního zdraví. Bylo zjištěno, že je na základě rozhovoru možné usuzovat na odlišnou míru integrity respondentů, a to díky výpovědím o vlastním chování, užívání mechanismů morálního vyvázání se a preferování externích či interních atribucí. KLÍČOVÁ SLOVA Integrita, morální integrita, sociální desirabilita, prosociální chování, morální vyvázání
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis deals with two constructs – social desirability and integrity. The main aim of this thesis is to create an interview which will allow to distinguish people by their level of integrity and their tendency to respond in a socially desirable manner. The interview can serve as a face-to-face variant of questionnaire methods. Theoretical foundations of both social desirability as well as integrity are presented in the theoretical part of the thesis. Complexity of both constructs is considered. Therefore, approaches of various authors are presented. Methods for assessing socially desirable responding in self- reports as well as integrity are also presented as part of the theoretical section of this thesis. The effects of social desirability on integrity assessment is discussed, as well. In the empirical part of the thesis the development of the semi-structured interview is described. The interview was developed based on original Czech test battery focusing on personal integrity at the workplace. Specifically, questionnaire Integrita v pracovním a běžném životě alongside with questionnaire assessing social desirability was used. The semi-structured interview contains a total of eight questions. Each question includes short story, and the respondent is asked to judge his / her behavior in this situation and the behavior of others as well. Eight patients (4 women, 4 men, 21 to 61 years old) from department n. 2 of National Institute of Mental Health participated in the research. The results showed that the semi-structured interview is able to distinguish respondents by their level of integrity. The distinction is possible through respondent’s description of their own behavior, usage of moral disengagement and their preferences to make either internal or external attributions. KEYWORDS Integrity, moral integrity, social desirability, prosocial behavior, moral disengagement
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nikola Minarčíková 1.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Nikola Minarčíková 128 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Nikola Minarčíková 126 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 25 kB