velikost textu

Využití multimédií k posilování řečové dovednosti poslechu s porozuměním u studentů francouzského jazyka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití multimédií k posilování řečové dovednosti poslechu s porozuměním u studentů francouzského jazyka
Název v angličtině:
Using Multimedia for Suppotring Listening Comprehension at Students of French Language
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Michaela Mádlová, Ph.D.
Id práce:
213668
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - francouzský jazyk (RIGO FJ)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
řečové dovednosti, poslech s porozuměním, multimédia, styly učení, poslechové strategie učení, didaktika cizích jazyků, francouzský jazyk
Klíčová slova v angličtině:
language skills, listening comprehension, multimedia, learning styles, listening strategies, didactics of foreign languages, French language
Abstrakt:
ABSTRAKT Disertační práce se zabývá řečovou dovedností poslechem s porozuměním a využitím multimédií k jejímu posilování ve výuce francouzského jazyka. Danou problematiku zkoumá se zasazením do kontextu českých kurikulárních dokumentů, klasifikuje řečové dovednosti z pohledu Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Poslech s porozuměním charakterizuje z historické perspektivy v lingvodidaktice a jako proces v jazykové komunikaci. Pozornost věnuje zejména poslechu s porozuměním v cizojazyčné výuce a zabývá se metodickými postupy při rozvíjení a upevňování této řečové dovednosti. Popisuje možnosti integrace multimédií do výuky cizích jazyků se zohledněním a respektováním různých stylů učení a strategií učení, zaměřuje se na styly podle percepční preference a poslechové učební strategie. Cílem práce je zjistit, jaké je postavení řečové dovednosti poslechu s porozuměním ve výuce francouzského jazyka na středních školách, jaká je úspěšnost studentů v porozumění mluvenému projevu, zda a jak může využití multimédií přispět k úspěšnému porozumění mluvenému projevu v cizím jazyce. Problematika je nahlížena z pohledu studentů i učitelů. Výzkumná šetření provedená formou dotazníků, rozhovorů a experimentální sondy prokázala, že poslech je do výuky zařazován pravidelně a v různých podobách, ovšem učitelé postrádají kvalitně připravené poslechové materiály a jako nedostatečná se jeví nabídka dalšího vzdělávání v oblasti integrace moderních technologií do výuky cizích jazyků. Úspěšnost studentů v porozumění mluvenému projevu je nízká a poslech není jejich oblíbenou řečovou dovedností. Výsledky šetření potvrdily, že je třeba dodržovat principy individualizace a diferenciace ve výuce cizích jazyků, v našem případě z pohledu času, stylů učení a opor porozumění. Z těchto zjištění vyplývají také doporučení pro praxi, která směřují např. k podpoře mimoškolní přípravy studentů v oblasti nácviku poslechu s porozuměním a kladení důrazu na před-poslechovou fázi. KLÍČOVÁ SLOVA řečové dovednosti, poslech s porozuměním, multimédia, styly učení, poslechové strategie učení, didaktika cizích jazyků, francouzský jazyk
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The dissertation thesis deals with the skill of listening comprehension and using multimedia for its support in the French language teaching process. The issue is studied within the context of Czech curricular documents. It classifies language skills from the point of view of the Common European Framework of Reference for Languages. The process of listening comprehension is described in linguo-didactics from the historical point of view and as a process of language communication. Attention is paid especially to listening comprehension in foreign language teaching. The thesis focuses also on methodical procedures when developing and reinforcing this language skill. Integration of multimedia with respect to varied learning styles and strategies is described. Styles according to the perception preferences and listening learning strategies are focused on. The aim of the thesis is to find out what is the position of the listening comprehension skill in the French language teaching process at upper-secondary schools, what is the success rate of the students in the process of comprehension of the spoken language, whether multimedia can contribute to successful comprehension of the spoken language in a foreign language. The issue is viewed from the perspective of the students as well as the teachers. Research carried out through a questionnaire, interviews and experiment proved that the skill of listening is included in the teaching process regularly and in varied forms. The teachers miss quality prepared listening materials, though. The offer of further education in the field of multimedia integration into the foreign language education has appeared to be insufficient. The success rate of the students in listening comprehension is low and listening skill is not their favourite language skill. The research results proved that it is necessary to follow principles of individualization and differentiation in foreign language teaching, in our case from the point of view of the time, learning styles, listening supports. From these findings also our recommendations for practice in the field of listening comprehension practise and focus on the pre-listening stage stem. KEYWORDS language skills, listening comprehension, multimedia, learning styles, listening strategies, didactics of foreign languages, French language
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Mádlová, Ph.D. 4.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Mádlová, Ph.D. 178 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Mádlová, Ph.D. 7 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 26 kB