velikost textu

Dvoustranický politický systém v Českých zemích 1938–1939: strana Národní jednoty a Národní strana práce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dvoustranický politický systém v Českých zemích 1938–1939: strana Národní jednoty a Národní strana práce
Název v angličtině:
Bi-party political system in Czech lands 1938–1939: National Union Party and the National Labour Party
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Vítězslav Kulíšek
Id práce:
213666
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - základy společenských věd (RIGO)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
24. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Antonín Hampl, autoritativní demokracie, Česko-Slovenská republika, druhá republika, dvoustranický systém, mnichovská dohoda, nacistické Německo, Národní strana práce, Rudolf Beran, strana Národní jednoty
Klíčová slova v angličtině:
Antonín Hampl, authoritarian democracy, Czech–Slovak Republic, Second Republic, Bi-party political system, Munich agreement, Nazi Germany, National Labour Party, Rudolf Beran, National Union Party
Abstrakt:
ABSTRAKT Rigorózní práce se zabývá českým politickým systémem v období druhé Česko -Slovenské republiky (1938–1939). V této historicky krátké době se přetransformovala liberální demokracie v demokracii autoritativní. V politickém systému převažovala moc pravicových stran. V případě českých zemí vznikl bipartismus, který je v českých dějinách ojedinělý. Primárním cílem práce je pojednání o stranickém systému v českých zemích v období druhé republiky a tedy i pojednání o politických stranách, které tento systém tvořily. Rovněž je pojednáno o státním zřízení druhé republiky a historickém, hospodářském, kulturním a společenském kontextu dané doby. V závěru jsou shrnuty poznatky, ke kterým jsem se během tvorby této práce dopracoval. Zdrojem se staly především archivní prameny, odborná literatura pojednávající o daném tématu a dobová stranická i nestranická periodika. KLÍČOVÁ SLOVA Antonín Hampl, autoritativní demokracie, Česko-Slovenská republika, druhá republika, dvoustranický systém, mnichovská dohoda, nacistické Německo, Národní strana práce, Rudolf Beran, strana Národní jednoty
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The rigorosum thesis deals with Czech political system in the second Czechoslovak Republic (1938–1939). In this historically short period, liberal democracy has changed into an authoritative democracy. The power of the right-wing parties prevailed in the political system. In the case of Czech countries a bi-party political system, which is unique in Czech history, has been created. The main aim of the rigorosum thesis is to describe the political party system in the Czech lands in the Second Republic period, and to look at the political parties that formed it. It also deals with the Second Republic in general, with the historical, economic, cultural and social context of that time. In the final part, there are summarized all the conclusions I came to. The sources were mainly archive sources, specialized literature dealing with the subject and political party periodicals but even non-political periodicals from that time. KEYWORDS Antonín Hampl, authoritarian democracy, Czech–Slovak Republic, Second Republic, Bi-party political system, Munich agreement, Nazi Germany, National Labour Party, Rudolf Beran, National Union Party
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vítězslav Kulíšek 4.8 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Vítězslav Kulíšek 3.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vítězslav Kulíšek 359 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vítězslav Kulíšek 246 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 12 kB