velikost textu

Political tendencies in Carl Sandburg’s poetry

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Political tendencies in Carl Sandburg’s poetry
Název v češtině:
Politické tendence v poezii Carla Sandburga
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Jolana Dragounová
Vedoucí:
doc. Justin Quinn, Ph.D.
Oponent:
Stephan Delbos, M.F.A.
Id práce:
213614
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Program studia:
Anglistika - amerikanistika (B7311)
Obor studia:
Anglistika - amerikanistika (AAA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Carl Sandburg|poezie 20. století|politická poezie|politika|propaganda|patriotismus|Sociální demokracie|New Deal
Klíčová slova v angličtině:
Carl Sandburg|20th-century poetry|political poetry|politics|propaganda|patriotism|Social-Democracy|New Deal
Abstrakt:
Abstrakt Za poezií Carla Sandburga, který je dnes básníkem mnohdy podceňovaným a považovaným za nevýznamného, se skrývá silný politický hlas, který svou přímočarostí se zaměřením na prostý styl a obraznost všednosti podněcuje rozmanité otázky. Ačkoli na první pohled Sandburgova poezie může vypadat jasně a jednoznačně, kritici diskutují nad jejím skutečným záměrem. Z tohoto důvodu je tedy při analýze jeho díla nutné vzít v úvahu i jeho osobní život a politické názory, neboť výrazně ovlivnily jeho dílo. Cílem této práce je analyzovat poezii Carla Sandburga z období dvacátých a třicátých let dvacátého století a popsat, jaký vliv mají jeho politické názory na jeho dílo a jakým způsobem se v něm odrážejí. Jeho politický život nám ukazuje poměrně pestrý obraz. V počátcích jeho kariéry jsme mohli v jeho poezii zaznamenat levicové tendence, které ale vyvrcholily v dospělosti, kdy se Sandburg stal členem Sociálně demokratické strany. V průběhu svého života si jako žurnalista všímal nespravedlnosti nejen vůči mužům a ženám dělnické třídy, ale také vůči dětem a měl obavu z jejich špatných pracovních podmínek. Kromě přispívání do novin International Socialist Review také pracoval na politických kampaních pro představitele Socialistické strany. Ve své eseji “You and Your Job” uvádí, že “důvod, proč jsem socialistou, je, že socialisti byli první, kteří bojovali za zrušení dětské práce, a i dnes je Socialistická strana jediná, která se odvážila prohlásit ve svém programu, že jde neústupně proti práci dětí a že udělá vše, co je v jejích silách, aby odstranila všechny podmínky, které umožňují, aby lidské bytosti kdekoli byly podvyživené a přepracované.”1 V době dvacátých let dvacátého století se jeho poezie stala velmi kritickou vůči současné politice a po přestěhování do Chicaga vydal sbírku básní Chicago poems, kde vyjádřil svou fascinaci tímto městem a zároveň svůj nesouhlas vůči sociálním podmínkám. 1Carl Sandburg, You and your job (Chicago: Charles H. Kerr & Company, 1908) 12. [překlad vlastní] 1 Jeho socialistická ideologie ale nabrala mnohem radikálnější obrátky, když Sandburg začal podporovat ruský komunistický Bolševismus. Tato náklonost ke komunistické ideologii způsobila, že byl sledován státními tajnými bezpečnostními službami. Důkladná studie jeho FBI složky ukazuje, že po jeho příjezdu do New Yorku ze Švédska později roku 1918, byl Sandburg vyslýchán vojenskou zpravodajskou službou, která ho obvinila z dovážení Bolševické propagandistické literatury a finančních prostředků Finské komunistické skupině v USA, což ani on sám nevyvracel. Vstupem Spojených států do první světové války ale strana zanikla a stejně tak se odmlčel i Sandburg. Později, v době, kdy psal biografii Abrahama Lincolna, Sandburg projevil sympatie vůči prezidentu Rooseveltovi a stal se tak zastáncem politiky New Deal. Spojené státy procházely ekonomickou a kulturní krizí a Sandburg se místo původní politické a sociální kritiky snažil o nelezení nové americké identity. Nový entuziastický a patriotický pohled se odrážel v jeho díle, které se místo současnosti zaměřovalo nejen na minulost, historii a dědictví Ameriky, ale také na její budoucnost, což znovu ukazovalo Sandburgovu proměnnou identitu. Kontrast mezi radikálním, dokonce propagandistickým Sandburgem a patriotickým Sandburgem je v jeho poezii nejvíce viditelný v letech mezi dvacátými a třicátými lety dvacátého století. Pomocí analýzy vybraných básní tohoto období v návaznosti na Sandburgovu biografii je cílem této práce ukázat rozdíl mezi těmito dvěma Sandburgovými identitami, vyjádřit se k politickým aspektům, které je formovaly a určit, zda je jeho poezie považována spíše za patriotickou či propagandistickou. 2
Abstract v angličtině:
Abstract Behind the poetry of Carl Sandburg, a poet often underestimated and perceived as insignificant, hides a strong political voice that raises various questions due to its directness and straightforwardness with focus on plain style and everyday imagery. Though at first glance, Sandburg’s poetry may seem transparent and frank, critics debate over his true intent. On that account, it is necessary not to disregard his personal life and political beliefs in the analysis of his work for it had a significant impact. The aim of this thesis is to analyze Carl Sandburg’s poetry during the period of the 1920s and 1930s and describe the influence and reflection of his political views on his work. His political life provides quite a colorful picture. In the beginnings of his early career, we could notice his leftist tendencies in his poetry, which peaked in his adulthood, particularly when Sandburg became a member of the Social-Democratic Party. During his life as a journalist, he paid attention to the injustice inflicted on working-class men, women and even children, and he was concerned about their insufficient working conditions. Apart from contributing to socialist newspaper the International Socialist Review, he was also working on political campaigns of socialist leaders. In his essay “You and Your Job,” he stated that “one reason I’m a Socialist is because the Socialists were the first to fight to abolish child labor, and today the Socialist Party is the only one that has dared to declare in its platform that it is unalterably opposed to child labor and that it will do all in its power to remove all conditions that make it possible for human beings anywhere to be underfed and overworked.”1 In the period of 1920s, his poetry became very critical towards the current politics. After relocating to Chicago he published the Chicago poems, where he expressed his fascination with the city and also his objections towards the social conditions. 1 Carl Sandburg, You and your job (Chicago: Charles H. Kerr & Company, 1908) 12. 1 His socialist ideology, however, took a more radical turn, when supporting the Russian Bolshevik Communist program. This affinity towards Communist ideology caused him being surveilled by the state security services. A careful study of his FBI file shows that after his arrival to New York from Sweden in late 1918, Sandburg was interrogated by army intelligence who accused him of importing Bolshevik propagandist literature and funds to a Finnish Communist group in the US, and he himself did not deny such accusations. With the United States entry to the World War I, the Socialist Party ceased to exist, and Sandburg’s voice fell silent as well. Later, while writing a biography of Abraham Lincoln, Sandburg started to sympathize with President Roosevelt and became a supporter of the New Deal. While the United States were going through an economic and cultural crisis, Sandburg was attempting to establish a new American identity instead of his previous political and social critique. His new enthusiastic and patriotic view was even reflected in his work. Now instead of focusing on the present, it focused also on the past, history, and legacy of America and also on the future. This once again showed Sandburg’s changeable identity. The contrast between “radical or even propagandist” Sandburg and “patriotic” Sandburg is in his poetry most visible during the period of the 1920s and 1930s. Through analysis of selected poems of this period with reference to Sandburg’s biographical features, the objective is to discuss the differences between Sandburg’s two identities, comment on the political aspects that formed them, and determine whether his poetry is considered patriotic or rather propagandist. 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jolana Dragounová 777 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jolana Dragounová 134 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jolana Dragounová 132 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Justin Quinn, Ph.D. 377 kB
Stáhnout Posudek oponenta Stephan Delbos, M.F.A. 79 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Justin Quinn, Ph.D. 152 kB