velikost textu

A Dynamic Approach to Fuel Hedging with Reference to the 2020 International Maritime Organization Regulations

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
A Dynamic Approach to Fuel Hedging with Reference to the 2020 International Maritime Organization Regulations
Název v češtině:
Dynamický přístup k hedgeování paliv s odkazem na nařízení Mezinárodní námořní organizace v roce 2020
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michal Zítek
Vedoucí:
PhDr. František Čech
Oponent:
Mgr. Šarlota Smutná, M.Sc.
Id práce:
213601
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt V této práci se zaměřujeme na speciální případ rozdělení aktiv v námořní do- pravě v rámci správy portfolia založenou na postupech ekonometrického mod- elování více proměnných a cross-hedgingu. Oblastí, která je v tomto smyslu z velké části neprozkoumaná, je vzájemná provázanost spotových cen paliv v dopravě a pěti nejlikvidnějších futures kontraktů. Pro tyto účely jsou v po- jednání zastoupené modely typu (A)DCC-GARCH jakožto jedny z hlavních srovnávacích kritérií ve financích. Zkoumáme, zda korelace a volatilita jed- notlivých kontraktů vykazují asymetrii ve vztahu k pozitivním a negativním novým informacím za krizových i normálních podmínek na finančních trzích. Snažíme se ukázat, jestli obraz korelací může být dostatečně zobecněn napříč čtyřmi světovými přístavy. Přitom odhadujeme časově proměnné podmíněné varianční-kovarianční matice, pomocí nichž měříme optimální portfolio. Tento rozbor je zároveň jakousi zastřešující analýzou pro opatření IMO 2020, zpřísňu- jící množství síry v lodním palivu, týkající se zejména ropných rafinérií, námořního průmyslu a investorů v energetickém sektoru. Výsledkem této studie jsou čtyři následující závěry. Společná dynamika výnosů se shoduje s příliš nestálými, nevýraznými a nezápornými korelacemi mezi komodi- tami. Přicházíme s poznatkem, že komplexní hedgingové strategie oproti konstantním metodám nepos- kytují větší míru minimalizace rizika na zák- ladě rolování odhadů a čtyř různých hedgingových poměrů. Motorová nafta je nejlepším hedgingovým nástrojem nehledě na lokalitu. S ohledem na výzkum se dosavadní paliva s vyšším podílem síry v kombinaci se speciálním čisticím systémem jeví jako lepší volba v kontextu dodržení limitů pro emise síry.
Abstract v angličtině:
Abstract In this thesis, we examine how marine fuels could be used in asset allocation with respect to portfolio management in a multivariate modelling and cross- hedging framework. The territory that remains largely unexplored is the level of interdependence between bunker spot and five most actively traded energy futures contracts. This approach relies on the (A)DCC-GARCH models as a workhorse of financial applications. We investigate whether all correla- tions and volatilities show asymmetry of responses to positive and negative innovations during both normal and turbulent periods and whether patterns of correlations could be traced across the global ports. In doing so, time- varying conditional variance-covariance matrices estimated from these mod- els are used in calculating the optimal portfolio design. The analysis works as an umbrella term for the IMO 2020 sulphur cap regulations concerning oil refineries, marine industry and energy investors. Overall, this study has four main findings. Joint dynamics between return series matches overly volatile correlations with weak and positive links between commodities. Employ- ing four different hedging rules and performing a rolling window operation, we find that complex hedging strategies do not provide greater benefits in reducing portfolio variance contrary to the static methods. Gasoil is the universal hedging instrument to manage uncertainty. In the present state of arts, heavy-sulphur fuel oils along with scrubber-fitted vessels are a better option to comply with sulphur content limits.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Zítek 1.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michal Zítek 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michal Zítek 62 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. František Čech 330 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Šarlota Smutná, M.Sc. 89 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 153 kB