velikost textu

Repatriační politiky Polska na příkladu Karty Poláka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Repatriační politiky Polska na příkladu Karty Poláka
Název v angličtině:
Repatriation Policy of Poland on the Example of Pole’s Card
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Mařík
Vedoucí:
doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Mgr. Petr Kaleta, Ph.D.
Id práce:
213599
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Německá a středoevropská studia (NSS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře (E)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Repatriace, Karta Poláka, Zákon o Repatriaci, Polsko, Diaspora, Polonie
Klíčová slova v angličtině:
Repatriation, Pole’s Card, Repatriation Act, Poland, Diaspora, Polonia
Abstrakt:
Tato diplomová práce rozebírá metodou historického institucionalismu repatriační politiky Polska a jejich fungování. Popisuje vývoj repatrice z oblastí bývalého Sovětského svazu od první světové války do současnosti. Analyzuje institucionální změny, které přispěli k současnému znění Repatriačního zákona a tyto změny zasazuje do hlubšího kontextu. V následující části je představena Karta Poláka, jejímž účelem je podle zákonodárců zhmotnění morálního závazku vůči Polonii. Pro správné fungování Karty Poláka bylo zapotřebí upravit i Zákon o státním občanství, jehož prvky, které jsou relevatní pro téma práce zde budou také rozebrány. Popisem vývoje instituce Karty Poláka se snažím dokázat, že prvotní záměr pomoci polské diaspoře na východě již ne úplně odpovídá skutečnosti. Díky jednoduchým podmínkám pro získání Karty Poláka a celé řadě novelizací získává navíc funkci repatriační, neboť držitelé mohou po roce zažádat o polské občanství. Přestože oba zákony míří na jinou skupinu obyvatelstva, vlivem neúspěchu Repatriačního zákona začíná postupně Karta Poláka přejímat jeho funkci. Reakce okolních států s početnou polskou diasporou reagovala odlišně v závislosti na jejich zájmech a proto jsou do práce zahrnuty i jejich reakce.
Abstract v angličtině:
The present thesis applies the method of historical institutionalism to analyze the repatriation policies of Poland and the way they have worked in practice. It describes the development of repatriation from the territory of the former Soviet Union, starting from the First World War to present. It examines the institutional changes that contributed to the current Repatriation Act and puts these changes into a deeper context. The following section introduces the “Karta Polaka” (lit. The Pole’s Card), which according to the lawmakers, aims at materializing its holder’s moral commitment to Polonia. To ensure the proper working of the “Karta Polaka”in practice, it was also necessary to amend the Citizenship Act - the relevant components of which will be also discussed in the thesis. By describing the development of the institution of the “Karta Polaka”, my goal is to prove that the primary aim of helping the Polish diaspora in the East is no longer entirely true. In addition, thanks to the simple conditions for obtaining the “Karta Polaka”, as well as a series of amendments to the law, it rather serves the purpose of repatriation, as the holders of the card can apply for Polish citizenship after a year. Although both laws are aimed at a different group of people, the “Karta Polaka” is gradually taking over the role of the Repatriation Act, due to the failure of the latter. The neighboring states with a large Polish diaspora reacted differently depending on their interests, therefore their reactions are also included in the thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Mařík 1.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Mařík 37 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Mařík 32 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Mgr. Petr Kaleta, Ph.D. 1.4 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ota Konrád, Ph.D. 152 kB