velikost textu

Zálohy na podíl na zisku v kapitálových obchodních korporacích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zálohy na podíl na zisku v kapitálových obchodních korporacích
Název v angličtině:
Advance Payments of the Share in the Profit of Limited Companies
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Michaela Bastlová
Oponent:
JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
Id práce:
213595
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
8. 11. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
podíl na zisku, rozdělení zisku, zálohy
Klíčová slova v angličtině:
share in the profit, profit distribution, advances
Abstrakt:
Zálohy na podíl na zisku v kapitálových obchodních korporacích Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá zálohami na podíl na zisku v poměrech kapitálových obchodních korporací. Snaží se tento pro praxi relativně nový právní institut podrobněji rozebrat, vypořádat se s jeho poměrně stručnou úpravou v zákoně o obchodních korporacích a nabídnout možná řešení některých dosud doktrinálně nevyřešených otázek. Dále se pokouší nastínit i širší kontext platné právní úpravy záloh na podíl na zisku, a to zejména jejich historický vývoj, relevantní evropské právo i některé zahraniční právní úpravy. Reflektována je i v současné době projednávaná novela zákona o obchodních korporacích. Diplomová práce se člení na čtyři hlavní části. V první části jsou vymezeny pojmově zálohy v občanském právu i zálohy na podíl na zisku. Je zde představena právní úprava záloh na podíl na zisku a její historický vývoj a uvedeny možnosti využití tohoto institutu. V druhé části jsou podrobně rozebrány jednotlivé podmínky výplaty záloh na podíl na zisku. Mimo jiné je zde též řešena otázka časové použitelnosti mezitímní účetní závěrky a její případné nahrazení řádnou či mimořádnou účetní závěrkou. Dále jsou rozebírány požadavky bilančních testů a testu insolvence. Třetí část se týká samotného rozhodování o zálohách na podíl na zisku. Zabývá se otázkou působnosti orgánů společnosti k rozhodování o zálohách, možnými modifikacemi působnosti ve společenské smlouvě a případnými pokyny valné hromady. Rovněž je zde pojednáváno o vzniku práva na výplatu zálohy na podíl na zisku, jeho splatnosti a samostatné převoditelnosti. Zvláštní kapitola je pak věnována specifickým případům, jako jsou nepeněžité zálohy či výplata záloh na podíl na zisku pouze určitým společníkům. Ve čtvrté části je rozebírána problematika vypořádání vyplacených záloh vůči konkrétnímu podílu na zisku a řešení přeplatku na zálohách. Klíčová slova: podíl na zisku, rozdělení zisku, zálohy
Abstract v angličtině:
Advance Payments of the Share in the Profit of Limited Companies Abstract This thesis deals with advance payments of the share in the profit concerning the limited companies. Its aim is to analyse in more detail this for practice relatively new legal institute, to deal with its relatively brief regulation in the Business Corporations Act, and to offer possible solutions to some still doctrinally unfinished issues. It also attempts to outline the wider context of the current legislation of advances of the share in the profit, especially their historical development, relevant European law and also some foreign legal regulations. The amendment to the Business Corporation Act, which is currently under consideration, is reflected as well. The thesis is divided into four main parts. The first part defines conceptually advances in civil law and advances of the share in the profit. The regulation of advances of the share in the profit and its historical development is introduced, and the possibilities of using this institute are listed. In the second part, the particular conditions for the paying of advances of the share in the profit are analysed in detail. Among other things, the issue of time applicability of the interim financial statements is also examined, together with its possible replacement by an ordinary or extraordinary financial statement. Further, the requirements of the balance sheet tests and the insolvency test are analysed. The third part concerns the deciding on advances of the share in the profit. It deals with the issue of the authority of the company´s bodies to decision-making on advances, with possible modifications in a memorandum of association, and with conceivable instructions of the general meeting. The creation of the right for the payment of the advance of the share in the profit, its maturity and transferability are discussed as well. A separate chapter is then dedicated to specific cases, such as non-monetary advances or the payment of advances of the share in the profit only to certain members. The fourth part deals with the issue of settlement of advances paid against a specific profit share, and with a solution of overpayment on advances. Keywords: share in the profit, profit distribution, advances
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Bastlová 1.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Bastlová 132 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Bastlová 208 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. 412 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 458 kB