velikost textu

Podmíněné odsouzení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podmíněné odsouzení
Název v angličtině:
Conditionally suspended sentence of imprisonment
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Aneta Břeská
Oponent:
JUDr. Simona Heranová, Ph.D.
Id práce:
213586
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
15. 11. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Podmíněné odsouzení, podmíněné odsouzení s dohledem, Probační a mediační služba, přiměřená omezení a přiměřené povinnosti, trest
Klíčová slova v angličtině:
Conditionally suspended sentence of imprisonment, conditionally suspended sentence of imprisonment with supervision, The Probation and Mediation Service, adequate restrictions and duties, punishment
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se věnuje tématu podmíněného odsouzení jakožto samostatnému druhu trestu, nepovažuje jej za pouhou modifikaci nepodmíněného trestu odnětí svobody. Rozebírá jednotlivé prvky tohoto institutu, jeho historii a vývoj, podmínky jeho ukládání i způsoby ukončování. Zahrnuje i komparaci se zahraničními právními úpravami, která by měla přinést návrhy na lepší a efektivnější výkon podmíněného odsouzení. Práce je rozčleněna do osmi kapitol. První kapitola se věnuje obecným poznatkům o podmíněném odsouzení jakožto alternativním trestu a jeho právní povaze. Ve druhé kapitole je nastíněn historický vývoj institutu jak ve světě, tak na území Československa, respektive České republiky. Třetí kapitola je hlavní částí práce a popisuje podmínky, za nichž lze podmíněné odsouzení uložit, přičemž rozebírá i zkušební dobu, přiměřená omezení a přiměřené povinnosti či náhradu škody nebo újmy, která byla trestným činem způsobena, případně vydání bezdůvodného obohacení získaného trestnou činností. Navazující kapitola se týká rozhodování o podmíněném odsouzení, způsobů ukončení tohoto trestu i podmínek, které rozhodnutí soudu ovlivňují. V pořadí pátá kapitola vymezuje podmíněné odsouzení s dohledem, tedy přísnější variantu prostého podmíněného odsouzení. Zejména s tímto institutem velmi úzce souvisí činnost Probační a mediační služby, která je blíže rozebrána v šesté kapitole práce. Předposlední kapitola obsahuje komparaci se zahraničními právními úpravami, konkrétně se slovenskou a španělskou, a vyzdvihuje hlavní rozdíly mezi danými právními řády, přičemž některé z nich lze vnímat jako inspirativní návrhy pro českou právní úpravu. Závěrečná osmá kapitola se věnuje statistickým údajům nejen o podmíněném odsouzení, ale i o dalších druzích alternativních trestů a zahrnuje také individuální názory probačních úředníků z různých koutů České republiky na problematiku související s jejich činností a institutem podmíněného odsouzení v praxi.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The Diploma thesis deals with the topic of conditionally suspended sentence of imprisonment as a separate type of punishment which is not considered merely as a variation of an unconditional imprisonment sentence. It analyses the individual elements of this institute, its history and development, the conditions of imposing and methods of termination. It also includes a comparison with foreign legislation that should bring suggestions for a better and more efficient execution of conditionally suspended sentence of imprisonment. The thesis is divided into eight chapters. The first chapter deals with general knowledge of conditionally suspended sentence of imprisonment as an alternative punishment and its legal nature. In the second chapter is outlined the historical development of the institute both in the world and in the territory of Czechoslovakia, respectively the Czech Republic. The third chapter is a major part of the thesis and describes the conditions under which conditionally suspended sentence of imprisonment may be imposed, as well as examining the probation period, adequate restraints and adequate duties or compensation for the damage or detriment caused by the offense, or the unjust enrichment gained by the crime. Following chapter relates to the decision on conditionally suspended sentence of imprisonment, the ways of terminating this sentence and the conditions affecting the decision of the court. The fifth chapter defines the conditionally suspended sentence of imprisonment with supervision as a tighter version of simple conditionally suspended sentence of imprisonment. The activity of the Probation and Mediation Service is closely related to this institute, which is discussed in the sixth chapter of the thesis. The penultimate chapter contains a comparison with foreign legislations, namely Slovak and Spanish, and highlights the main differences between the legislations, some of which can be seen as inspirational proposals for the Czech legislation. The final eighth chapter focuses on statistical data not only on conditionally suspended sentence of imprisonment but also on other types of alternative punishments, and also includes individual views of probation officers from different parts of the Czech Republic on issues related to their activities and the institution of conditionally suspended sentence of imprisonment in practice.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Aneta Břeská 1.34 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Aneta Břeská 365 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Aneta Břeská 230 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Aneta Břeská 227 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Simona Heranová, Ph.D. 234 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 436 kB