velikost textu

Parlamentní volby v Lotyšsku 2018

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Parlamentní volby v Lotyšsku 2018
Název v angličtině:
Parliamentary Elections in Latvia 2018
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Jan Hvězda
Vedoucí:
PhDr. Kamil Švec, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.
Id práce:
213568
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a (F)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Lotyšsko, Rusko, Baltský region, volby, parlament, ruská propaganda, dezinformace
Klíčová slova v angličtině:
Latvia, Russia, Baltic region, election, parliament, Russian propaganda, disinformation
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce je případovou studií třináctých parlamentních voleb v Lotyšsku, které se konaly 6. října 2018. V první kapitole představuje politický a stranický systém Lotyšska a jeho vývoj po pádu Sovětského svazu; zároveň se zabývá výsledky parlamentních voleb v letech 1993 až 2014. V navazující kapitole je představeno všech šestnáct politických stran, které roku 2018 v parlamentních volbách kandidovaly. Práce se věnuje jejich volebním programům, preferencím i zásadním kandidátům. V další části studie je popsán volební proces, tedy otázka kandidatury, volebního práva, volebních regionů, pravidel kampaně, možností volit v zahraničí a procesem sčítání hlasů. Poté následuje přehled výsledků samotných voleb a jejich konfrontace s výsledky voleb předchozích. Práce uvádí reakce některých zahraničních médií, která vyjádřila obavy z vysokého počtu hlasů pro proruskou stranu Shoda. Dále se zabývá povolebním vyjednáváním o podobě vládní koalice, která se výsledně skládá z pěti parlamentních stran. Studie na závěr v rámci Lotyšska řeší otázku menšinové politiky a zejména ruské propagandy – uvádí přehled prokremelských dezinformačních webů, představuje možnosti boje proti lživým zprávám a analyzuje, zda v Lotyšsku došlo k ovlivnění voleb.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis is a case study of the thirteenth parliamentary election in Latvia that took place on October 6, 2018. The first chapter introduces political and party system of Latvia and its development after the breakdown of the Soviet Union. At the same time, it observes the election results since 1993 until 2014. The following chapter introduces all sixteen political parties that took part in 2018 parliamentary election. The text is concerned with their election promises, preferences and important candidates. The next part describes the election process or, more specifically, rules of candidacy, voting rights, electoral districts, campaign rules, possibility of voting abroad and vote counting. The following chapter shows results of the election itself and confronts them with the previous election results. The thesis includes reactions of several foreign media that worried about high number of votes for a pro-Russian party Harmony. Next chapter follows negotiations about the shape of new government that now consists of five parties. In the end, the study solves the problem of minority politics and, particularly, Russian propaganda in Latvia. It offers a list of pro-Kremlin disinformational websites, suggests ways how to counter fake news and analyzes whether Latvian election was affected by such media.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jan Hvězda 727 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jan Hvězda 136 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jan Hvězda 135 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Kamil Švec, Ph.D. 310 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D. 762 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr Jan Kofroň, Ph.D. 153 kB