velikost textu

Vybrané aspekty pracovní doby zaměstnanců v dopravě se zvláštním důrazem na práci v letecké dopravě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané aspekty pracovní doby zaměstnanců v dopravě se zvláštním důrazem na práci v letecké dopravě
Název v angličtině:
Selected Issues of Transport Sector Employees´ Working Hours with Emphasis on Aviation Workers
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Kamila Polívková
Vedoucí:
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Id práce:
213558
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
13. 11. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pracovní doba, doprava, člen posádky letadla
Klíčová slova v angličtině:
working hours, transport, flight and cabin crew
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato rigorózní práce „Vybrané aspekty pracovní doby zaměstnanců v dopravě se zvláštním důrazem na práci v letecké dopravě“ podává ucelený výklad o některých vybraných aspektech pracovní doby členů posádky letadla, tedy palubních průvodčí, vedoucích kabiny a zaměstnanců na pilotních pozicích, které doplňuje obecnými výklady, jejichž účelem je zasadit pojednání do širšího kontextu problematiky pracovní doby a doby odpočinku. Tato práce se věnuje právní úpravě problematiky pracovní doby a doby odpočinku mobilních zaměstnanců v dopravě obsažené v normách práva Evropské unie, normách mezinárodního práva veřejného, jakož i v právu České republiky. První část této práce podává výklad o historickém vývoji právní úpravy pracovní doby a doby odpočinku na území dnešní České republiky, a to ve třech podkapitolách zaměřujících se na období let 1811–1918, 1918–1965 a 1965–2006. Cílem této části práce je podat výklady potřebné pro pochopení právní úpravy pracovní doby a doby odpočinku v historickém kontextu. Druhá část této práce se zaměřuje na nejdůležitější prameny právní úpravy pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, kterou doplňuje pojednáním o plánech specifikací doby letu, které představují systém závazných pravidel chování provozovatele obchodní letecké dopravy jako zaměstnavatele ve vztahu k pojednávané problematice. Tato část práce rovněž pojednává o významných změnách v právní úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů posádky letadla v posledních letech v kontextu práva České republiky. Třetí část této práce pojednává o vybraných významných pojmech a institutech právní úpravy pracovní doby a doby odpočinku. Toto pojednání je rozděleno na podkapitolu týkající se obecných pojmů a institutů a podkapitolu zaměřující se na pojmy a instituty specifické pro problematiku pracovní doby a doby odpočinku členů posádky letadla. Na výše uvedené navazuje čtvrtá část této práce, a to pojednáním o vybraných aspektech problematiky pracovní doby a doby odpočinku členů posádky letadla, které mohou působit v praxi výkladové a aplikační obtíže. Konečně pátá část této práce pro srovnání podává výklad o odchylkách v právní úpravě pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě odlišných od členů posádky letadla. Tato práce podává možné přístupy k pojednávaným aspektům, které jsou doplněny některými doporučeními de lege ferenda.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis “Selected Issues of Transport Sector Employees' Working Hours with Emphasis on Aviation Workers” provides comprehensive exposition of selected issues relating to working hours of the aviation workers in commercial air transport, meaning flight and cabin crew, while adding considerations aiming to contextualize the topic. This thesis deals with legislation regulating working hours and rest periods of mobile employees in transport sector on the level of European Union law, international public law as well as of the law of the Czech Republic. First chapter of this thesis provides an overview of history and development of the legislation regulating working hours and rest periods in the territory of modern Czech Republic. This overview consists of three subchapters focusing on the following periods: 1811–1918, 1918–1965 and 1965–2006. First part of this thesis strives to provide the background required to understand the legislation on working hours and rest periods in broader historical context. Second chapter of this thesis focuses on the most significant legislation regulating working hours and rest period of transport sector employees as well as on the flight time specification schemes, which contain binding rules of conduct of commercial air transport operators as employers relating to the issue at hand. This chapter also deals with significant recent changes in legislation regulating flight and cabin crew working hours and rest periods in the context of the law of the Czech Republic. Third chapter of this thesis deals with selected terms and concepts of the legislation on working hours and rest periods. Third chapter consists of two subchapters - firstly it deals with commonly applicable concepts and continues by exposition of those applicable specifically to flight and cabin crew. The above given is followed by fourth chapter of this thesis, which provides practical guidance on selected issues of flight and cabin crew working hours and rest periods. The issues in question are selected given that certain difficulties may arise in connection to application of respective legislation. Finally, the fifth chapter of this thesis draws attention to specifics of the legislation on working hour and rest periods of transport sector employees other than flight and cabin crew for comparison. This thesis offers possible approach to the issues in question and provides de lege ferenda recommendations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kamila Polívková 1.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kamila Polívková 118 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kamila Polívková 116 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 220 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 663 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 286 kB