velikost textu

Feministická právní teorie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Feministická právní teorie
Název v angličtině:
Feminist Legal Theory
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Michaela Kvasová
Oponent:
doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Id práce:
213553
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
26. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Feministická právní teorie, feminismus, gender
Klíčová slova v angličtině:
Feminist legal theory, feminism, gender
Abstrakt:
Abstrakt v českém jazyce Feministická právní teorie Diplomová práce pojednává o feministické právní teorii, mladém a dynamickém právním odvětví, které představuje jednu z výzev současného práva. Tato teorie je spojením práva a genderových studií. Její těžiště se nachází v angloamerickém právním systému, ve kterém jí náleží důstojné místo mezi právními teoriemi. V českém právním prostředí není feministická právní teorie příliš známa, pro zájemce však Právnická fakulta Univerzity Karlovy otevírá již pravidelně v letním semestru povinně volitelný předmět Gender a právo. Diplomová práce vychází zejména ze zdrojů v angličtině, které byly dány k dispozici studentům účastnícím se tohoto předmětu. V českém jazyce dosud nevyšla o feministické právní teorii žádná souhrnná publikace. Cílem této práce bylo tedy tuto rozsáhlou teoretickou oblast co nejkomplexněji zpracovat a představit ji případným českým čtenářům. Strukturu diplomové práce tvoří úvod, tři hlavní obsahové části a závěr. Jednotlivé části se dále dělí na kapitoly, oddíly a body. První část práce se věnuje pojmům feminismus a gender, které představují základní teoretické východisko pro studium feministické právní teorie. Každému z pojmů je vyhrazena samostatná kapitola, která je zařazuje do historického kontextu a pojednává o nich v širších teoretických souvislostech. Ve třetí kapitole první části práce dochází k propojení základních analytických kategorií žen a genderu s feministickou právní teorií. Druhá část diplomové práce představuje těžiště tématu a zaměřuje se výhradně na oblast feministické právní teorie. Po úvodu, který teorii komplexně vymezuje, je v samostatných oddílech pojednáno o její metodologii, teoretických nástrojích a historickém vývoji od vzniku po současnost. Poslední třetí část práce zasazuje feministickou právní teorii do prostředí Československa a České republiky. Její první dvě kapitoly se zaměřují na dějinné události, které měly vliv na dnešní skeptické vnímání feminismu na českém území. Třetí kapitola představuje současný právní rámec, ve kterém feministická právní teorie nalézá v České republice uplatnění. Závěr diplomové práce je věnován zamyšlení, zda může být feministická právní teorie přínosem českému právu.
Abstract v angličtině:
Abstrakt v anglickém jazyce Feminist Legal Theory The master’s thesis deals with the feminist legal theory, a young and dynamic legal field which is one of the challenges of current law. This theory is a combination of law and gender studies. Its focus lies in Anglo-American system of law, in which it has a dignified place among legal theories. In the Czech legal system, the feminist legal theory is not well known, but for those interested, the Faculty of Law of Charles University opens a compulsory subject Gender and Law regularly in the summer semester. The thesis is based mainly on sources in English, which were made available to the students participating in this subject. In the Czech language, no comprehensive publication has yet been published on the topic of feminist legal theory. The objective of this thesis was to elaborate this extensive legal field and present it to potential Czech readers. The structure of the thesis consists of an introduction, three main content parts and a conclusion. The parts are further divided into chapters, paragraphs, and sections. The first part deals with the concepts of feminism and gender, which represent the basic theoretical basis for the study of feminist legal theory. A separate chapter is reserved for each of the concepts, classifying them in the historical context and dealing with them in broader theoretical contexts. In the third chapter of the first part of the thesis, the basic analytical categories of women and gender are interconnected with feminist legal theory. The second part of the thesis aims on the main topic and focuses exclusively on the field of feminist legal theory. The introduction of the second part defines the theory comprehensively. Following paragraphs deal with its methodology, theoretical tools and historical development from its origins up to the present. The last third part of the thesis connects feminist legal theory to Czechoslovakia and the Czech Republic. Its first two chapters focus on historical events that have influenced today's skeptical perception of feminism on Czech territory. The third chapter presents the current legal framework in which feminist legal theory applies in the Czech Republic. The conclusion of this master’s thesis considers whether Czech law can benefit from feminist legal theory.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Kvasová 1.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Kvasová 125 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Kvasová 123 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. 95 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 447 kB