velikost textu

Dokazování negativních skutečností

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dokazování negativních skutečností
Název v angličtině:
Proving a negative
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Miroslav Škop
Vedoucí:
doc. JUDr. Zdeněk Kühn, LL.M., Ph.D.
Oponent:
JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D.
Id práce:
213549
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dokazování, důkazní břemeno, negativní skutečnost
Klíčová slova v angličtině:
evidence, burden of proof, negative
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá dokazováním negativních skutečností, tedy dokazováním neexistence objektu, stavu nebo děje. Autor diplomové práce předkládá definici negativní skutečnosti a uvádí přehled negativních skutečností v rozhodovací činnosti českých orgánů veřejné moci. Autor současně analyzuje vybraná česká soudní rozhodnutí a ilustruje dokazování negativních skutečností na typických případech. Diplomová práce je rozdělena do sedmi kapitol. První kapitola obsahuje definici pojmu negativní skutečnosti. Autor v této části poukazuje na potenciální problémy spojené s identifikací negativních skutečností, zejména na rozdíl mezi skutkovým poznatkem, negativním tvrzením a právním posouzením. Druhá kapitola pojednává o tom, zda se negativní skutečnosti mohou stát předmětem dokazování jako praktického způsobu zjišťování rozhodných skutečností. Současně obsahuje krátké pojednání o přístupu k dokazování negativních skutečností v zahraničí, konkrétně na Slovensku, ve Velké Británii a ve Spojených státech amerických. Třetí, čtvrtá a pátá kapitola obsahuje pojednání o dokazování negativních skutečností vždy v jednom typu řízení, konkrétně v občanském soudním řízení, ve správním řízení a správním soudnictví a konečně v trestním řízení. Autor v jednotlivých kapitolách shrnuje zásady dokazování pro jednotlivé typy řízení a demonstruje dokazování negativních skutečností na konkrétních příkladech, v případě občanského soudního řízení na bezdůvodném obohacení, v případě správního řízení a správního soudnictví na správě daní a v případě trestního řízení na bezplatné obhajobě a obhajobě za sníženou odměnu. V poslední, šesté kapitole jsou představeny některé způsoby dokazování negativních skutečností. V závěru práce jsou shrnuty dílčí závěry zkoumání, tedy zda existují pravidla vylučující dokazování negativních skutečností a zda se negativní skutečnosti skutečně podle soudní rozhodovací praxe dokazují, či nikoliv. Klíčová slova: Dokazování Důkazní břemeno Negativní skutečnost
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the subject of proving negatives, i. e. proving non-existence of an object, a status or a process. The author of the thesis provides the reader with the definition of a negative and with a list of negatives mentioned in the case law of Czech public authorities. Also, the author analyses selected case law of Czech courts and describes proving negatives in specific cases. The thesis is divided into six chapters. The first chapter provides the definition of a negative. In this chapter the author points out potential problems linked to the identification of a negative, especially to the difference between a fact, a negative statement and a legal assessment. The second one addresses the possibility of a negative becoming the subject of proving as a practical way of finding of facts. The chapter also brings a brief analysis of proving a negative abroad, specifically in Slovakia, the Great Britain and the United States of America. The third, the fourth and the fifth chapter deal with the subject of proving negatives in civil proceedings, administrative proceedings and criminal proceedings respectively. In each of these chapters the author summarises the principles of proving related to corresponding type of proceedings and demonstrates proving negatives on specific cases (regarding civil proceedings on unjustified enrichment, regarding administrative proceedings on tax administration and regarding criminal proceedings on right of free defence or defence at a reduced fee). The last chapter provides possible ways of proving a negative. In the conclusion of the thesis, the particular pieces of knowledge are summarised. Also, the last chapter provides the reader with conclusions whether negatives are excluded from proving or not and whether public authorities actually apply the rule that negatives cannot be proven or not. Key words: Evidence Burden of proof Negative
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Miroslav Škop 685 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Miroslav Škop 89 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Miroslav Škop 86 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Zdeněk Kühn, LL.M., Ph.D. 57 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. 149 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 152 kB