velikost textu

(Ne)legální migrace a role účelových sňatků při získání pobytových oprávnění státních příslušníků třetích zemí na území Česka se zaměřením na česko-muslimské sňatky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
(Ne)legální migrace a role účelových sňatků při získání pobytových oprávnění státních příslušníků třetích zemí na území Česka se zaměřením na česko-muslimské sňatky
Název v angličtině:
(Il)legal migration and the role of marriages of conveniece when gaining residence permit for third-country members in the Czech Republic focusing on Czech-Muslim marriages
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Markéta Davidová
Vedoucí:
doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
Oponent:
RNDr. Jarmila Marešová
Id práce:
213538
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Globální migrační a rozvojová studia (NGMRS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
účelový sňatek, nelegální migrace, Ředitelství služby cizinecké policie, protokol o podání vysvětlení, Česko, země muslimského světa
Klíčová slova v angličtině:
marriage of convenience, illegal migration, Foreign Police Directorate, explanation protocol, the Czech Republic, Muslim countries
Abstrakt:
Abstrakt Migrace nabízí spektrum nelegálních kanálů, skrze které migranti vstupují do cílových zemí. Jednou z těchto cest jsou účelové sňatky. Konkrétně to znamená uzavření manželství mezi cizincem, který nemá v cílové zemi žádný pobytový status nebo má nižší než strana, se kterou manželství uzavírá. Tou stranou může být občan cílové země, nebo též cizinec, ale s vyšším pobytovým statusem. Osoby, které do těchto sňatků vstupují, zneužívají institut manželství s cílem získat legální pobyt v dané zemi. Předmětem diplomové práce je tedy nelegální migrace cestou uzavření sňatků státních příslušníků třetích zemí z oblasti muslimského světa a osob žijících na území Česka. Cizinci posléze získávají status rodinného příslušníka občana Evropské unie (EU), a s tím právo volného pobytu a pohybu na území EU. Celkovým záměrem výzkumné práce bylo porovnat dvě kategorie těchto cizinců, kteří žádali o vstup do Česka na základě krátkodobého víza. Jednu kategorii tvořili žadatelé o vízum, kteří v žádosti uspěli, a druhou tvořili žadatelé, kterým byla žádost zamítnuta z důvodu zjištěného obcházení imigračního práva formou účelového sňatku. Obě skupiny byly porovnány na základě vybraných indicií, které jsou následující – věkový rozdíl muže a ženy, kteří sňatek uzavřeli, dále existence příbuzného pobývajícího ve státě EU u žadatelů o vízum, socioekonomické zázemí žen žijících na území Česka a délka známosti manželů před svatbou, a s tím spojený i počet jejich setkání. K porovnání přispěl rovněž sestavený profil muže a ženy zastupující obě kategorie a také byla zmapována místa, kde došlo k seznámení sledovaných manželských párů. Data pro analýzu poskytlo Vízové oddělení Ředitelství služby cizinecké policie v Praze. Data byla sbírána metodou kvantitativní obsahové analýzy a při jejich zpracování byla aplikována především metoda analýzy kategoriálních dat a metoda 2faktorové ANOVA. Klíčová slova: účelový sňatek, nelegální migrace, Ředitelství služby cizinecké policie, protokol o podání vysvětlení, Česko, země muslimského světa
Abstract v angličtině:
Abstract Migration offers a spectrum of illegal channels through which migrants enter their target countries. Marriages of convenience are one of these ways. Specifically this means marrying a foreigner who has no residence status or has a lower one than their partner they are marrying. Their partner may be the citizen of their target country or also a foreigner, however, having a higher residence status. People entering such marriages misuse the marriage institute in order to obtain a legal residence in the given country. The objective of the diploma thesis is thus illegal migration through marriages between nationals coming from third countries of the Muslim world and people living in the area of the Czech Republic. Subsequently, foreigners obtain the status of a family member, of an EU citizen, and together with that the right of a free residence and movement within the EU. The general aim of the research was to compare two categories of these foreigners who were looking for the entry into the Czech Republic based on a short-term visa. One category consisted of visa applicants who succeeded in their applications, and those whose applications were refused due to a detected circumvention of the immigration law in the form of a marriages of convenience. Both groups were compared based on chosen indicators that are the following: the age difference between the married man and woman, the existence of a relative staying in an EU country in visa applicants, socio- economic background in women living in the Czech Republic, and the length of the married couple´s relationship before marriage, and the number of their meetings connected. The comparison was also supported by the compiled profiles of a man and a woman representing both categories, and the places where the observed married couples had met for their first time were mapped as well. Analysis data was provided by the Visa department of the Foreign Police Directorate in Prague. Data was collected via the method of quantitative content analysis, and to process it, the method of categorial data analysis and the ANOVA two-factor method were applied. Keywords: marriage of convenience, illegal migration, Foreign Police Directorate, explanation protocol, the Czech Republic, Muslim countries
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Davidová 4.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Davidová 396 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Davidová 391 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. 301 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jarmila Marešová 348 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Josef Novotný, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Errata Mgr. Markéta Davidová 550 kB