velikost textu

EU Soft Power in the Eastern Partnership countries: The Case of Ukraine

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
EU Soft Power in the Eastern Partnership countries: The Case of Ukraine
Název v češtině:
Měkká moc EU v zemích Východního partnerství: případ Ukrajiny
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Akime Shagivaleeva
Vedoucí:
Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jan Váška
Id práce:
213536
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra evropských studií (23-KZS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Evropská studia (ESA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Měkká moc, Evropská unie, Ukrajina, Soft Power, Východní partnerství, Evropská Unie, Rusko, regionální integrace, budování partnerství, Association Agreement
Klíčová slova v angličtině:
Soft power, European Union, Ukraine, Soft Power, Eastern Partnership, The EU, Russia, regional integration, partnership building, Association Agreement
Abstrakt:
SHAGIVALEEVA, Akime. EU Soft Power in the Eastern Partnership countries: the Case of Ukraine. 89 p. Mater thesis. Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of International Studies. Supervisor prof. Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D. Abstrakt Diplomová práce zkoumá EU jako aktéra v oblasti měkké moci a snaží se analyzovat způsob, jakým upřednostňuje nástroje měkké moci ve své zahraniční politice, navazuje vztahy se sousedními zeměmi a zajišťuje bezpečnost jejích hranic. Cílem výzkumu je dokázat, že měkká síla je relevantním přístupem a účinným nástrojem zahraniční politiky EU, aby přesvědčila země Východního partnerství o užší spolupráci. Toto téma je důležité pro bezpečnost EU, prosperitu a její úlohu globálního politického aktéra. Práce přispívá k diskusi, poskytuje charakterizování teoretického konceptu „měkké“ a „tvrdé“ moci, popis využití měkké síly ze strany EU, její zdroje a limity a argumentaci pro efektivitu a relevanci. přístupu „soft power“, který zkoumal, jak se používají zdroje měkkého výkonu. Diplomová práce představuje kvalitativní výzkum strukturovaný tak, aby zkoumal především teoretický rámec a dále jej aplikoval na politiku na regionální úrovni (státy Východního partnerství) a následně konkrétněji na úrovni zemí (Ukrajina). Poskytnuté granty na výzkum s možností považovat měkkou sílu EU za účinný nástroj a silný ručitel získávání důvěry a motivačního zdroje pro východní sousedy pro budování partnerství a integraci s EU.
Abstract v angličtině:
SHAGIVALEEVA, Akime. EU Soft Power in the Eastern Partnership countries: the Case of Ukraine. 89 p. Mater thesis. Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of International Studies. Supervisor prof. Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D. Abstract The thesis studies the EU as a soft power actor, seeking to analyse the way it is favouring soft power tools in its foreign policy, establishing the relations with the neighbouring countries and guaranteeing security across its borders. The research is aiming to prove that the soft power is a relevant approach and an effective foreign policy tool for the EU to persuade Eastern Partnership countries for closer cooperation. The topic is relevant for the EU security, prosperity and its role as a global political actor. The thesis makes a contribution to the debate, providing with the characterization of the theoretical concept of ‘soft’ and ‘hard’ power, description of the use of soft power by the EU, its sources and limits and the argumentation for the effectiveness and relevance of ‘soft power’ approach having studied how soft power sources are being applied. The thesis represents a qualitative research structured to investigate primarily the theoretical framework and further apply it onto the policy on regional level (Eastern Partnership states) and then more specifically on country level (Ukraine). The rendered research grants with the possibility to consider the EU soft power to be an effective tool and forceful guarantor of trust gaining and motivation source for Eastern neighbours for partnership building and integration with the EU.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Akime Shagivaleeva 1.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Akime Shagivaleeva 57 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Akime Shagivaleeva 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D. 70 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Váška 154 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PhDr., JUDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., PhD. 151 kB