velikost textu

Bioetika VIII – Integrace a socializace pacientů s psychiatrickým onemocněním

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Bioetika VIII – Integrace a socializace pacientů s psychiatrickým onemocněním
Název v angličtině:
Bioethics VIII – Integration and socialization of psychiatric patients
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Anastasiya Kuntsevich
Vedoucí:
PhDr. Zdeňka Kudláčková, Ph.D.
Oponent:
Doc.MUDr. Josef Herink, DrSc.
Id práce:
213525
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Cíl práce: Seznámit se s principy a rozsáhlými problémy bioetiky v oboru psychiatrie: od historických předsudků do dnešní doby. Věnovat pozornost problematice sociální rehabilitace duševně nemocných. Zaměřit se i na aktuální legislativu, strategie reforem psychiatrické péče a mezinárodni zkušenosti. Hlavní poznatky: Mnoho důležitých rozhodnutí a zákonů vychází z filozofických pojmů jako morálka, svědomí, důstojnost atd. Etická dilemata nejsou jednoduchá, obzvlášť když jde o duševní nemoci, proto zájmy nemocných musí být právně zajištěný. Problém ochrany práv duševně nemocných je problém celosvětový, na který upozorňuje a reaguje i Světová zdravotnická organizace (WHO) a Rada Evropy. V psychiatrické péči v ČR se za posledních 25 let změnilo velmi málo, proto odkládat reformu už nebylo možné. Z toho důvodu v roce 2013 vznikla strategie reformy psychiatrické péče, která je zaměřena na přechod do komunitní, komplexní a multidisciplinární péče. Závěr: Vzhledem k tomu, že celá reforma bude trvat 15–20 let a první etapa skončí v roce 2021, budeme moci posoudit tyto transformace až později. Ale můžeme říct už nyní, že i péče o duševní zdraví v ČR se posouvá správným směrem, podle doporučení WHO. Klíčová slova: bioetika, bioetická problematika, psychiatrie, duševní nemoc, socializace, reforma psychiatrické péče.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Background: To get acquainted with the principles and extensive problems of bioethics in the field of psychiatry: from historical prejudices to the present time. Pay attention to the issue of social rehabilitation of people with mental disorders. Focus on the current legislation, strategy for mental health reforms reforming and international experience. Main findings: A lot of important decisions and approvals of statutes are based on philosophical terms such as morality, conscience, dignity, etc. Ethical dilemmas are not easy, especially when it comes to mental illnesses. Therefore, the interests of the patients must be protected by law. The problem of protecting the rights of the mentally ill is a global issue, which is also highlighted by the World Health Organization (WHO) and the Council of Europe. In the history of the psychiatric care in Czech Republic, nothing has changed for about 25 years, so postponing the reform was no longer possible. Therefore, in 2013, a strategy for the reform of the psychiatric care was developed, focusing on the transition to a community complex and multidisciplinary care. Conclusion: Given that the whole reform will take 15-20 years and the first stage will end in 2021, we will be able to judge the transformation later. But we can say now that the mental health care in the CR is changing and in the right direction, according to the WHO's recommendation, even if the process takes time. Key words: bioethics, bioethical problems, psychiatry, mental disease, socialization, psychiatric care reform.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anastasiya Kuntsevich 736 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anastasiya Kuntsevich 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anastasiya Kuntsevich 67 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Zdeňka Kudláčková, Ph.D. 93 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc.MUDr. Josef Herink, DrSc. 130 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. 152 kB