velikost textu

Eocrinoidní ostnokožci ze středního kambria barrandienské oblasti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Eocrinoidní ostnokožci ze středního kambria barrandienské oblasti
Název v angličtině:
Eocrinoid echinoderms from mid-Cambrian of the Barrandian area
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Martina Nohejlová
Id práce:
213521
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Geologie (NGEOL)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
14. 10. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění přílohy práce bylo odloženo do 14.10.2022
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ostnokožci, eocrinoidi, ontogeneze, střední kambrium, barrandienská oblast
Klíčová slova v angličtině:
Echinoderms, eocrinoids, ontogeny, middle Cambrian, Barrandian area
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou eocrinoidních ostnokožců z oblasti Barrandienu (příbramsko-jinecká pánev, střední kambrium – drum). Práce se skládá z pěti samostatných publikací a úvodní části, která představuje přehled současných znalostí o eocrinoidních ostnokožcích. Úvodní část též obsahuje odkazy na nově získané informace v jednotlivých publikacích a představuje tak propojující linii mezi jednotlivými odbornými články. Tématem disertační práce byla revize vybraných zástupců eocrinoidních ostnokožců a studium jejich ontogeneze, fylogeneze, paleoekologie a systematiky. Disertační práce přispěla také ke zlepšení komplexního pohledu na ranou evoluci bazálních ostnokožců. Poprvé byl na materiálu z Čech studován ontogenetický vývoj kambrických ostnokožců. U rodu Akadocrinus byl popsán ontogenetický vývoj a stanovena dvě základní vývojová stádia. Z jineckého souvrství byl popsán nový rod Felbabkacystis, který představuje velmi důležitého zástupce pro celkovou evoluci tělních plánů raných ostnokožců patřících do podkmenu Blastozoa. U eocrinoidního ostnokožce rodu Vyscystis byla studována paleoekologie i fylogeneze. Fylogenetická analýza potvrdila postavení skupiny Lepidocystoidea jako bazální skupiny podkmenu Blastozoa. V rámci disertační práce byla také provedena revize morfologického popisu a vyjasnění systematického postavení rodu Tige d'une Cystidée indéterminée a Lapillocystites.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the topic of eocrinoid echinoderms from the Barrandian area (Příbram- Jince Basin, mid-Cambrian, Drumian). The thesis is presented as a compilation of five published papers and an introduction. The introduction is an overview of current knowledge about eocrinoid echinoderms. It also includes links to new information from the five included papers, and serves as a unifying element for these professional publications. The topic of the thesis is focused on a revision of selected specimens of eocrinoid echinoderms, and the study of their ontogeny, phylogeny, palaeoecology and systematic position. This thesis has also improved our understanding of early evolution of basal blastozoans. This is the first study of Cambrian ontogenetic development on eocrinoid material from the Czech Republic. Complete ontogeny was described on the genus Akadocrinus, and it was possible to establish two basic phases in the development of this genus: pre-epispire-bearing phase and epispire-bearing phase. The new primitive blastozoan Felbabkacystis is described from the Jince Formation - its unique body plan highlights evolution of the body wall among blastozoans. Palaeoecology and phylogeny of the genus Vyscystis was studied, and phylogenetic analysis suggests a basal position of lepidocystoids among blastozoans. Revisions of morphological descriptions as well as clarifications of systematic positions were completed for the genera Tige d'une Cystidée indéterminée and Lapillocystites.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Nohejlová 5.34 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Martina Nohejlová 13.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Nohejlová 254 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Nohejlová 329 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D. 152 kB