text size

Determinants of Induced Abortion in Selected European Countries

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Determinants of Induced Abortion in Selected European Countries
Title (in czech):
Interrupce a její determinanty ve vybraných evropských zemích
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Tereza Michálková
Supervisor:
PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.
Opponent:
Olena Chorna, M.A.
Thesis Id:
213517
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Institute of Economic Studies (23-IES)
Study programm:
Economics (B6201)
Study branch:
Economics and Finance (EF)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
09/06/2020
Defence result:
Excellent (B)
Language:
English
Keywords (in czech):
Index indukované potratovosti, legálně indukované potraty, socioekonomické determinanty, model fixních efektů, model náhodných efektů, evropské země
Keywords:
Abortion ratio, legally induced abortions, socio-economic determinants, fixed effects, random effects, European countries
Abstract (in czech):
Abstrakt Práce zkoumá potenciální vlivy různých socioekonomických determinantů na legálně indukované potraty v Evropě za použití údajů o 15 evropských zemích z let 2007-2017. Pro regresi panelových dat byly aplikovány mod- ely fixních a náhodných efektů, oba s Newey-West robustními standard- ními chybami, a následně byly metody porovnány pomocí Hausmanova testu. Signifikantní výsledky v preferovaných modelech všeobecně korespon- dují s výsledky předchozích studií. Konkrétně výsledky ukázaly, že hrubá míra rozvodovosti i míra nezaměstnanosti žen mají pozitivní vliv na vý- voj potratů, zatímco míra porodnosti ovlivňuje potraty negativně. Jedinou výjimkou, která nesouhlasí s výsledky předchozích studií, je procento žen s vysokoškolským vzděláním, které ukázalo značně negativní korelaci s po- traty v kontextu evropských zemí. Nové ekonomické proměnné, které práce vnáší do tohoto tématu, jsou sociální podpora, míra růstu HDP, HDP na oby- vatele a index politické stability. Ovšem, kromě mírného pozitivního efektu HDP na obyvatele na potraty, ostatní ekonomické indikátory neprojevily významnost v preferovaných modelech. Klíčová slova Index indukované potratovosti, legálně indukované potraty, socioekonomické determinanty, model fixních efektů, model náhodných efektů, evropské země.
Abstract:
Abstract The thesis scrutinizes potential impacts of various socio-economic determ- inants on the legally induced abortions in Europe by examining a sample of 15 European countries for the 2007-2017 period. For the panel data re- gression, fixed effects estimation and random effects estimation, both with the Newey-West robust standard errors, are applied and compared with the Hausman test. The significant results generally correspond to the pre- vious studies. Specifically, both crude divorce rate and female unemploy- ment propose a positive impact on abortions and crude birth rate influences abortions negatively. The only exception opposing the previous studies is the female tertiary education that signals substantial negative impact on abortions in the context of European countries. In addition, the thesis in- troduces new economic variables to the topic of abortions (social benefits, GDP growth rate, GDP per capita and political stability index). Nonethe- less, except for the positive effect of GDP per capita on abortions, the other economic variables did not appear to be significant in the preferred models. Keywords Abortion ratio, legally induced abortions, socio-economic determinants, fixed effects, random effects, European countries.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Tereza Michálková 1.16 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Tereza Michálková 15 kB
Download Abstract in czech Bc. Tereza Michálková 20 kB
Download Abstract in english Bc. Tereza Michálková 17 kB
Download Supervisor's review PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 346 kB
Download Opponent's review Olena Chorna, M.A. 95 kB
Download Defence's report PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 153 kB