velikost textu

Determinants of Induced Abortion in Selected European Countries

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Determinants of Induced Abortion in Selected European Countries
Název v češtině:
Interrupce a její determinanty ve vybraných evropských zemích
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Michálková
Vedoucí:
PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.
Oponent:
Olena Chorna, M.A.
Id práce:
213517
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Index indukované potratovosti, legálně indukované potraty, socioekonomické determinanty, model fixních efektů, model náhodných efektů, evropské země
Klíčová slova v angličtině:
Abortion ratio, legally induced abortions, socio-economic determinants, fixed effects, random effects, European countries
Abstrakt:
Abstrakt Práce zkoumá potenciální vlivy různých socioekonomických determinantů na legálně indukované potraty v Evropě za použití údajů o 15 evropských zemích z let 2007-2017. Pro regresi panelových dat byly aplikovány mod- ely fixních a náhodných efektů, oba s Newey-West robustními standard- ními chybami, a následně byly metody porovnány pomocí Hausmanova testu. Signifikantní výsledky v preferovaných modelech všeobecně korespon- dují s výsledky předchozích studií. Konkrétně výsledky ukázaly, že hrubá míra rozvodovosti i míra nezaměstnanosti žen mají pozitivní vliv na vý- voj potratů, zatímco míra porodnosti ovlivňuje potraty negativně. Jedinou výjimkou, která nesouhlasí s výsledky předchozích studií, je procento žen s vysokoškolským vzděláním, které ukázalo značně negativní korelaci s po- traty v kontextu evropských zemí. Nové ekonomické proměnné, které práce vnáší do tohoto tématu, jsou sociální podpora, míra růstu HDP, HDP na oby- vatele a index politické stability. Ovšem, kromě mírného pozitivního efektu HDP na obyvatele na potraty, ostatní ekonomické indikátory neprojevily významnost v preferovaných modelech. Klíčová slova Index indukované potratovosti, legálně indukované potraty, socioekonomické determinanty, model fixních efektů, model náhodných efektů, evropské země.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis scrutinizes potential impacts of various socio-economic determ- inants on the legally induced abortions in Europe by examining a sample of 15 European countries for the 2007-2017 period. For the panel data re- gression, fixed effects estimation and random effects estimation, both with the Newey-West robust standard errors, are applied and compared with the Hausman test. The significant results generally correspond to the pre- vious studies. Specifically, both crude divorce rate and female unemploy- ment propose a positive impact on abortions and crude birth rate influences abortions negatively. The only exception opposing the previous studies is the female tertiary education that signals substantial negative impact on abortions in the context of European countries. In addition, the thesis in- troduces new economic variables to the topic of abortions (social benefits, GDP growth rate, GDP per capita and political stability index). Nonethe- less, except for the positive effect of GDP per capita on abortions, the other economic variables did not appear to be significant in the preferred models. Keywords Abortion ratio, legally induced abortions, socio-economic determinants, fixed effects, random effects, European countries.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Michálková 1.16 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tereza Michálková 15 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Michálková 20 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Michálková 17 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 346 kB
Stáhnout Posudek oponenta Olena Chorna, M.A. 95 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 153 kB