velikost textu

Teorie mysli u uživatelů kochleárního implantátu předškolního věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Teorie mysli u uživatelů kochleárního implantátu předškolního věku
Název v angličtině:
Theory of mind in preschool cochlear implant users
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tereza Cajthamlová
Vedoucí:
Mgr. Marie Komorná
Oponent:
Mgr. Miroslava Kotvová
Id práce:
213510
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Teorie mysli, kochleární implantát, předškolní věk, porozumění přáním a přesvědčením
Klíčová slova v angličtině:
Theory of mind, cochlear implant, preschool age, desire-belief understanding
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato práce se zabývá teorií mysli u uživatelů kochleárního implantátu v předškolním věku. V teoretické části jsou představena témata: sluchové postižení v dětském věku, kochleární implantace, teorie mysli a vývoj dětí předškolního věku. Všechna tato témata jsou zpracována s ohledem na problematiku dětí užívajících kochleární implantát (popř. implantáty). Přičemž kromě obecných informací se práce zaměřuje hlavně na výsledky zahraničních výzkumů, které nabízejí pohled na současnou situaci týkající se uživatelů kochleárního implantátu v dětském věku. Empirická část shrnuje výsledky výzkumu teorie mysli u českých dětí užívajících kochleární implantát. Výzkumu se zúčastnilo celkem 31 dětí, z toho 11 uživatelů kochleárního implantátu a 20 intaktních dětí v kontrolní skupině. Teorie mysli byla testována pomocí úlohy shodná přání, úlohy rozdílná přání, lentilkového testu (Smarties task) a testu Anička a Lucka (Sally-Ann task). Rodičům uživatelů kochleárního implantátu byl navíc distribuován krátký dotazník. Za účelem zjištění kompetencí v českém jazyce byl uživatelům kochleárního implantátu zadán subtest Slovník z baterie testů Seidlové Málkové a Smolíka (2014). Výsledky výzkumu ukazují, že u českých dětí užívajících kochleární implantát dochází v předškolním věku k opoždění rozvoje teorie mysli v porovnání se slyšícími vrstevníky. Pozitivní vliv na rozvoj teorie mysli může mít u uživatelů kochleárního implantátu časná implantace (před třetím rokem) a participace na aktivitách ve slyšícím kolektivu. KLÍČOVÁ SLOVA Teorie mysli, kochleární implantát, předškolní věk, porozumění přáním a přesvědčením,
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis deals with theory of mind in preschool cochlear implant users. The theoretical part introduces topics: hearing impairment in childhood, cochlear implantation, theory of mind in preschool children and development of preschool children. All these topics are processed with regard to the issue of children using cochlear implant (or implants). In addition to general information, the thesis focuses mainly on the results of current foreign researches concentrating on children using cochlear implants. The empirical part summarizes the research of theory of mind in Czech preschool cochlear implant users. Thirty-one children in total participated in this research, eleven cochlear implant users, and twenty intact children in the control group. Theory of mind has been tested by similar desires task, dissimilar desires task, Smarties task, and Sally-Ann task. In addition, a short questionnaire was distributed to the parents of cochlear implant users. In order to assess competences in the Czech language, the cochlear implant users were given Vocabulary test from test battery of Seidlová-Málková and Smolík (2014). On the basis of the results of this research, it can be concluded that theory of mind is delayed in Czech preschool cochlear implant users in contrast to their hearing peers. These results suggest positive effect of an early implantation ( 3 years) and a participation in activities with hearing peers on theory of mind development in preschool implant users. KEYWORDS Theory of mind, cochlear implant, preschool age, desire-belief understanding
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Cajthamlová 990 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Cajthamlová 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Cajthamlová 96 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Marie Komorná 1.17 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Miroslava Kotvová 344 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 154 kB