velikost textu

Vliv pesticidů na včely se zaměřením na jejich endokrinně disruptivní účinek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv pesticidů na včely se zaměřením na jejich endokrinně disruptivní účinek
Název v angličtině:
Influence of pesticides on bees with focus on their endocrine disruptive effect
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Bártová
Vedoucí:
Mgr. Tomáš Erban
Oponent:
doc.Ing. Jaroslav Hrabák, PhD.
Konzultant:
doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.
Id práce:
213506
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (B1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (BKATA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá vlivem imidaklopridu v interakci s roztočem Varroa destructor a jím přenášeným virem deformovaných křídel (DWV) na včelu medonosnou. Imidakloprid je systémový pesticid ze skupiny neonikotinoidů, které působí jako agonisté acetylcholinového receptoru. V EU bylo v roce 2013 používání některých neonikotinoidů včetně imidaklopridu zakázáno, protože se prokázal jejich negativní vliv na zdraví včel. Rezidua těchto látek se ale stále vyskytují v životním prostředí. Roztoč V. destructor byl původním parazitem včely východní (Apis cerana), ale v polovině minulého století se rozšířil i na včelu medonosnou (Apis mellifera). Tento roztoč je přenašečem řady onemocnění, jedním z nejvýznamnějších je virus deformovaných křídel, který u napadených včel způsobuje vývoj poškozených křídel. Rezidua pesticidů, varroáza, virová i bakteriální onemocnění a řada dalších faktorů mohou vést ke kolapsu včelstev. Různé faktory spolu mohou navíc přes dosud neobjasněné mechanismy interagovat a mohou tak ovlivňovat zdraví včel. V praktické části byl proveden modelový experiment na líhnoucích se včelách (mladuškách). V polovině ze 4 variant byly včely vystaveny imidaklopridu anebo parazitaci roztočem Varroa získaného ze včelstev s klinickými příznaky DWV. Včely byly krmeny samotným cukerným roztokem nebo roztokem imidaklopridu o koncentraci 2,5 μg/l. Experiment probíhal 72 hodin a vzorky byly zpracovány následně analyzovány vysokokapacitním proteomickým přístupem. Výsledky ukázaly, že kombinace insekticidu v potravě a přítomnost roztoče způsobila u včel změny v proteomu. Nejdůležitějším zjištěním bylo, že DWV přenášený roztočem se stal u imidaklopridem exponovaných včel více virulentním, což se projevilo zvýšenou abundancí jeho proteinů. U včel exponovaných Varroa s imidaklopridem došlo k blokaci genové exprese pro hymenoptaecin, což je polypeptid s antimikrobiálními účinky. Výsledky ukazují na význam interakce mezi parazitací roztočem Varroa a imidaklopridem s negativním dopadem na včelstva. Klíčová slova Apis mellifera, imidakloprid, Varroa destructor, virus deformovaných křídel, interakce
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this bachelor thesis is to assess the effect of imidacloprid in interaction with the mite Varroa destructor and deformed wing virus (DWV), transmitted by this mite, on the honeybee. Imidacloprid is a systematic pesticide belonging to the group of neonicotinoids acting as an agonists of acetylcholine receptor. The use of neonicotinoids in EU has been banned in 2013 due to its impact on honeybee health. However, residues of these substances still occur in the environment. Since 1950s, the mite V. destructor has spread from the original host Asian honeybee (Apis cerana) to the European honeybee (Apis mellifera). Varroa is serving as the vector for viruses, like DWV causing the crippled wings. Residues of pesticides, varroosis, viral and bacterial diseases together with other factors can cause honeybee colony collapse. These factors can interact via hidden mechanisms of interactions and affect honeybee health. The model experiment was performed using emerging worker bees. A total of four trials were performed. Two variants were treated with imidacloprid or the bees were exposed to Varroa collected from colonies with DWV clinical signs. Bees were fed with sugar solution or sugar solution with 2.5 μg/l of imidacloprid. Experiment lasted 72 hours and samples were analysed using a high-throughput proteomic approach. Results showed that interaction of imidacloprid and Varroa resulted to changes in honeybee proteome. Most importantly, DWV transmitted by Varroa became more virulent in imidacloprid treated bees, due to higher abundance of the viral proteins. Moreover, antimicrobial polypeptide hymenoptaecin was found to be suppressed in bees exposed to Varroa with imidacloprid treatment. Results indicate that interaction between parasitation of Varroa and imidacloprid treatment can negatively affect honeybee colonies health. Key words Apis mellifera, imidacloprid, Varroa destructor, deformed wing virus, interaction
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Bártová 1.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Bártová 74 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Bártová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tomáš Erban 609 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc.Ing. Jaroslav Hrabák, PhD. 186 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 153 kB