velikost textu

Alternativní způsoby řešení individuálních pracovněprávních sporů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Alternativní způsoby řešení individuálních pracovněprávních sporů
Název v angličtině:
Alternative resolution of individual labour disputes
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Nikola Schořovská
Vedoucí:
doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Id práce:
213502
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ADR, individuální pracovněprávní spory, mediace
Klíčová slova v angličtině:
ADR, individual labour disputes, mediation
Abstrakt:
Alternativní způsoby řešení individuálních pracovněprávních sporů Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá alternativními způsoby řešení individuálních pracovněprávních sporů. Důvodem výběru tohoto tématu byla osobní zkušenost autora s alternativními metodami řešení sporů v oblasti pracovních konfliktů a pracovněprávních sporů, a to zejména s mediací, a jeho názor o nevyužití potenciálu těchto metod v individuálních pracovněprávních sporech. Práce usiluje o poskytnutí strukturovaného přehledu o nejběžněji využívaných alternativních metodách řešení sporů v České republice. Zároveň se však autor věnuje odvozeným metodám, které se v českém prostředí málokdy využívají. Pro přehlednost byla snaha v jednotlivých kapitolách zachovat obdobnou strukturu. První dvě kapitoly se věnují vymezení základních pojmů jako jsou pracovněprávní spor, ADR a jejich dělení a druhy. Další kapitoly už se zaměřují na jednotlivé základní a hybridní metody ADR. Prostor je věnován jak vyjednávání, jeho principům, průběhu a vyjednávacím přístupům, tak dalším metodám. Těžiště práce spočívá v kapitolách o mediaci a rozhodčím řízení. Jsou popsány hlavní pojmové znaky, principy a právní úprava včetně některých problematických právních aspektů. Dále jsou rozebírány výhody a nevýhody použití mediace a rozhodčího řízení a zhodnocuje se též využití jednotlivých metod v souvislosti s individuálními pracovněprávními spory. Autor se též zabývá problematikou nízkého počtu nápadů pracovněprávních sporů i ostatních civilních sporů u obecných (státních) soudů a počtu sporů řešených u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, které mají stále se snižující tendenci, a údaje o těchto sporech statisticky zpracovává v podobě tabulek a grafů. V poslední kapitole jsou popsány hybridní metody spočívající v kombinaci prvků mediace a rozhodčího řízení, konkrétně se jedná o metody MED-ARB, ARB-MED a MEDALOA. Klíčová slova: ADR, individuální pracovněprávní spory, mediace
Abstract v angličtině:
Alternative resolution of individual labour disputes Abstract This thesis deals with alternative ways of solving individual labor disputes. The main reason for choosing this topic was the author's personal experience with alternative methods of dispute resolution in the field of labor conflicts and labor disputes, in particular with mediation, and also the author's opinion on non-fulfilment of the full potential of these methods in individual labor disputes. The work aims to provide a structured overview of the most commonly used alternative dispute resolution methods in the Czech Republic. At the same time, the author deals with hybrid methods that are rarely used in the czech dispute environment. For the sake of clarity, the author tried to maintain a similar structure in the individual chapters. The first two chapters focus on the definition of basic terms such as labor law dispute, ADR and their division and types. The next chapters already focus on the basic and hybrid ADR methods. Space is also devoted to both negotiation, its principles, phases and negotiation approaches, and other methods. The focus of the work lies in the fourth and fifth chapters focusing on mediation and arbitration. The author describes main conceptual features, principles and legislation including some problematic legal aspects. Furthermore, the advantages and disadvantages of using mediation and arbitration are discussed and there is also an evaluation of use of individual methods in connection with individual labor disputes. The author also deals with the issue of low number of labor disputes and other civil disputes at general (state) courts and with the number of disputes resolved by the Arbitration Court attached to the Economic Chamber of the Czech Republic and the Agricultural Chamber of the Czech Republic, which has a constantly decreasing tendency. The statistical data related to this topis are processed in the form of tables and graphs. In the last chapter, the author describes hybrid methods consisting of a combination of mediation and arbitration, namely MED-ARB, ARB-MED and MEDALOA. Key words: ADR, individual labour disputes, mediation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Nikola Schořovská 765 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Nikola Schořovská 94 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Nikola Schořovská 90 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc. 152 kB