velikost textu

Člověk z pohledu Bible a holistické pojetí sociální práce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Člověk z pohledu Bible a holistické pojetí sociální práce
Název v angličtině:
Man from the Bible perspective and holistic concept of Social work
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Markéta Apatsidu
Vedoucí:
Dr. Ladislav Heryán
Oponent:
Mgr. Petr Jandejsek
Id práce:
213486
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
26. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Bible, stvoření, Adam, člověk, tělo, duše, srdce, spiritualita, sociální práce
Klíčová slova v angličtině:
Bible, Creation, Adam, Man, Body, Soul, Spirit, Heard, Spirituality, Social work
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se snaží přiblížit osobnost člověka z pohledu biblické antropologie a z ní vyplývající potřebu celostního přístupu pomáhajících profesí ke klientům všech cílových skupin sociální práce. Vychází zejména z knihy Genesis, v níž se zaměřuje na dvě zprávy o stvoření člověka. Ukazuje, jak se obě zprávy odrážejí v Bibli jako celku. První kapitola vedle uvedených zpráv o stvoření člověka detailněji charakterizuje jednotlivé aspekty bytí člověka, jimiž jsou tělo, duše, duch a srdce. Zdůrazňuje, že člověk je podle Bible celostní bytostí. Člověk je tělem, je duší, je duchem, nikoli, že člověk má tělo, duši a ducha. Proto každý člověk musí sytit všechny aspekty své osobnosti, jinak strádá. A zde je prostor pro holistickou sociální práci. Tématem, jaký přínos má biblická antropologie pro sociální práci se zabývá druhá kapitola této bakalářské práce. Chce rovněž ukázat, že i sociálním pracovníkům, kteří se nehlásí k žádnému náboženství, může Bible pomoci při formování jejich osobní spirituality a přístupu ke klientům. Zmiňuje také termíny morální autonomie a svědomí jako nutného předpokladu eticky správného jednání sociálního pracovníka.
Abstract v angličtině:
Summary This bachelor thesis tries to describe the personality of a man from the perspective of biblical anthropology and the resulting need for a holistic approach of helping professions to clients of all target groups of social work. It is based primarily on Genesis, which focuses on two messages of human creation. It shows how both messages are reflected in the Bible as a whole. The first chapter, in addition to the messages of creation, describes the individual aspects of human being, which are body, soul, spirit and heart. It emphasizes that man is a holistic being according to the Bible. Man is the body, man is the soul, man is the spirit, not that man has got the body, the soul and the spirit. Therefore every man must feed all aspects of his personality, otherwise he suffers. And here is the space for holistic social work. The topic of the contribution of biblical anthropology for social work is discussed in the second chapter of this bachelor thesis. It also wants to show that even to social workers who do not claim any religion can help the Bible to shape their personal spirituality and approach to clients. It also mentions the terms of moral autonomy and conscience as a necessary prerequisite for the ethically proper conduct of a social worker.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Apatsidu 782 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Apatsidu 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Apatsidu 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Dr. Ladislav Heryán 288 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Jandejsek 102 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby ThDr. Pavel Keřkovský 152 kB