velikost textu

Mikrobiologické exkurze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mikrobiologické exkurze
Název v angličtině:
Microbiological excursions
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Karolína Záhořová
Id práce:
213467
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie (RIGO BI)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
20. 3. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na využití exkurzí ve výuce biologie na střední odborné škole u tematického celku mikrobiologie. Téma mikrobiologie není pro studenty střední odborné školy příliš atraktivní, cílem práce je zjistit, jaký vliv bude mít výuková forma exkurze na znalosti studentů, kteří mikrobiologickou exkurzi absolvují. Součástí práce je zhodnocení exkurze jako alternativní formy (metody) výuky a její celkový význam ve výuce biologie. Diplomová práce přináší přehled toho, jak by měly jednotlivé fáze exkurze teoreticky vypadat. Přináší přehled institucí a závodů, kde je možné mikrobiologickou exkurzi v praxi pořádat. Další část obsahuje kompletně zpracovanou exkurzi do pivovaru U Fleků včetně přípravy, realizace a vyhodnocení. Exkurze byla absolvována se dvěma třídami různých oborů, jejichž prekoncept byl v rámci výuky biologie totožný. Součástí úvodní školní fáze exkurze je testování studentů formou pretestu ze znalostí tématu mikrobiologie, konkrétně výroby piva a kvasných procesů. Následně proběhne vlastní část exkurze v pivovaru a na závěr přijde opět diagnostická školní část, kdy budou studenti opět testováni formou posttestu. V závěru práce je vyhodnocení výsledků testů a znalostí žáků, porovnání obou tříd a zhodnocení významu exkurze, z něhož vyplývá, že mikrobiologická exkurze měla v mém případě zásadní pozitivní vliv na znalosti žáků střední odborné školy. KLÍČOVÁ SLOVA exkurze, mimoškolní výuka, střední škola, mikrobiologie, pivovar, kvasinky
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis work is aimed at the meaning of excursion in teaching biology at secondary vocational school for thematic complex of microbiology. The topic of microbiology is not attractive for students of secondary vocational school and it is very important to find out what the impact of the excursion will be on the knowledge of students who will participate on the excursion Part of this work is evaluation of excursion as an alternative method of teaching and its overall importance in the teaching of biology. Diploma thesis work brings an overview how the individual stages of the excursion should theoretically look like. It provides list of institutions and factories which may be asked for microbiology excursion in practice. Next part includes completely described excursion in brewery U Fleků including preparation realization and evaluation. Excursion was taken by two classes of different fields with identical pre concept of their studies. Part of the school phase of the excursion is testing students in the form of pre test with the knowledge of microbiology theme, particularly beer production and yeasting process. It is followed by excursion part of brewery and at the end comes diagnostic school part when the students will be again tested in the form of post test. At the end of this work there are evaluated results of tests and knowled ge of the students, comparis on of both classes, appreciation of excursion importance from which it results that microbiology excursion had in this case significant positive impact on knowledge of Secondary vocational school students. KEY WORDS Excursion, out of school lessons, secondary school, brewery, yeast
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Karolína Záhořová 5.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Karolína Záhořová 225 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Karolína Záhořová 218 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 27 kB