velikost textu

Kvalitativní analýza mimopražských fitcenter

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalitativní analýza mimopražských fitcenter
Název v angličtině:
Qualitative analysis of fitness centres outside of Prague
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Ondřej Havliček
Vedoucí:
Prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
Id práce:
213418
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fitness, fitness centrum, klient, srovnání, anketa, kvalita služeb
Klíčová slova v angličtině:
Fitness, Fitness centre, customer, questioner, comparing, quality of activities
Abstrakt:
Abstrakt Název: Kvalitativní analýza mimopražských fitcenter Cíl práce: Bakalářská práce kvalitativně analyzuje mimopražská fitness centra, zde města Přerova. Cílem práce je vytvořit ucelený přehled o kvalitě a nabídce poskytovaných služeb v malém městě a zjistit, s čím jsou nebo nejsou klienti v těchto centrech spokojeni. Zjištěné informace mohou motivovat jednotlivá centra k případným změnám. Současně poslouží budoucím klientům center ke snazší orientaci ve fitness průmyslu. Metodika: Na základě literární rešerže poznatků v daném oboru byl sestaven systém hodnocení fitness center. Hodnocením fitness center se zabývá například práce Zarotise, G. (2017), Stackeové, D. (2008) nebo Mießnera, W. (2004), kteří používají pro hodnocení věk klientů, spokojenost s přístupem trenérů nebo vybavenost center. Z těchto jejich kritérií jsem vycházel při zpracování systému hodnocení. Anketa byla zpracována na základě tohoto systému hodnocení a zahrnovala následující otázky, týkající se cen a typu vstupů, lokace center, nabídky služeb, spokojenosti s čistotou, vybaveností a nabídkou služeb a oblíbeností funkčních zón. Anketní otázky byly pokládány osobně přítomným klientům v centrech. Výsledky: Po vyhodnocení ankety v parametrech, které sledovaly spokojenost klientů vyplynulo, že 81% bylo s úrovní vybavení a nabídky služeb a kvalitou fitness centra spokojeno nebo velmi spokojeno. Převažující skupinou klientů jsou muži se středoškolským vzděláním ve věku od 18-29 let. Nejčastěji využívají posilovací zónu s cílem zlepšení kondice a zdravotního stavu. Při výběru nabízených center upřednostňují lokalitu před nabídkou služeb a cenou. Klíčová slova: fitness, fitness centrum, klient, srovnání, anketa, kvalita služeb
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Qualitative analysis of non Prague Fitness centers Objectives: Bachelor is based on quantitative analysis of fitness centres outside of Prague, namely in Prerov. Main aim of the thesis is to provide overall view about the quality of services that are offered to customers. Moreover, the paper analyses what are the strengths and weaknesses in particular centres. Fitness centres may use the results of this paper to improving weak spots on the market regarding to customers. As well as thesis may be beneficial to people who are deciding what fitness centre to visit. Methods: The system of evaluation fitness centres is based on literature review in this field. Zarotise, G.(2017), Stackeove, D. (2008) and Mießnera, W. (2004) are interested in evaluation of fitness and they use as a part of the evaluation age of the guest and satisfaction with personal trainers in particular centres. My paper is considering theirs results. Another parameters included price of the membership, location and variety of activities. The questioner is combined by these questions that are mentioned. Results: After analysing results from questioner guest were in 81% satisfied with fitness centre which they were visiting. Observed centres fulfil criteria that were considered as crucial for being successful centre. Most of the people who were involved in the research were males between 18-29 years with high school degree. The main reason they go to the gym is to improve their psychical condition and health status. The most important criteria for choosing the centre is location followed by range of activities and price. Key words: Fitness, Fitness centre, customer, questioner, comparing, quality of activities
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ondřej Havliček 6.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ondřej Havliček 221 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ondřej Havliček 191 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. 437 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D. 156 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Pavel Hráský 153 kB
Stáhnout Errata Ondřej Havliček 896 kB