velikost textu

Le strategie economiche e culturali dietro la produzione letteraria, teatrale e cinematografica futurista

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Le strategie economiche e culturali dietro la produzione letteraria, teatrale e cinematografica futurista
Název v češtině:
Ekonomická a kulturní strategie v pozadí futuristické literární, divadelní a filmové produkce
Název v angličtině:
The economic and cultural strategies behind futuristic literary, theatrical and cinematographic production
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Davide Molinaro
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Alice Flemrová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tereza Sieglová
Id práce:
213415
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Italianistika (ITL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Italština
Klíčová slova:
Futurismo|mercato artistico italiano|avanguardie|cinema|teatro|letteratura
Klíčová slova v angličtině:
Futurism|Italian art industry|avant-gardes|cinema|theatre|literature
Abstrakt:
Abstrakt Primárním cílem následující diplomové práce je analýza vztahu mezi italským kulturně- ekonomickým kontextem počátku dvacátého století a futuristickým hnutím. V počátečních pasážích textu jsme se zaměřili na vytvoření kontextuálního základu, nejprve analýzou média manifestu a poté kulturním a ekonomickým kontextem doby. Následně jsme se zaměřili na samotný předmět analýzy, konkrétně vztah mezi italským kontextem 20. století a futurismem, zkoumáním jeho chování ve 3 narativních médiích (literatura, divadlo a kinematografie). Díky této analýze jsme poukázali na to, jak se italský kulturní a ekonomický kontext nepředkládal jako úrodná půda pro vznik a vzestup avantgardy. Následující krok spočívá v tom, že jsme čtenáři nabídnuli dvě měřítka srovnání, a to chování soudobé italské mainstreamové tvorby a kontext, ve kterém se francouzské avantgardy narodily o desetiletí později. Tato srovnaní poukázala na to jak, přestože avantgardy vždy byly spjaté s určitou konotací nezávislosti na soudobém kontextu, jsou ve skutečnosti na něm hluboce závislí. Závěr, ke kterému jsme se dostali je, že nedostatek určitých kontextuálních faktorů může mít značné a škodlivé účinky na vývoj avantgard, jak v případě futurismu v italském kontextu.
Abstract v angličtině:
Abstract The primary aim of the following master’s thesis is analyzing the relationship between the Italian cultural and economic early 1900’s context and the futurism movement. In the initial chapters we presented to the reader an introduction to the context, first though an analysis of the Manifesto medium and later through the European cultural and economic context itself. Subsequently, we shifted our focus to the heart of the matter, namely the relationship between the early 1900’s Italian context and futurism, by examining its behavior in 3 narrative media (literature, theatre and cinema). The analysis showed clearly how the Italian cultural and economic context did not present itself as fertile ground for the birth and rise of an avant-garde. The following step consists of offering to the reader two benchmarks, namely the behavior of contemporary Italian mainstream art and the context, in which the French avant-gardes were born a decade later, shedding light on how avant-gardes, commonly tied to a certain notion of independence from the contemporary context, are in reality heavily dependent upon it. The conclusion we reached is how a lack of a set of determined contextual factors can have considerable detrimental effect on the development of an avant-gardes, as happened to the futurism in the Italian context. Key words: Futurism, Italian art industry, avant-gardes, cinema, theatre, literature
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Davide Molinaro 918 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Davide Molinaro 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Davide Molinaro 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Alice Flemrová, Ph.D. 281 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tereza Sieglová 134 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Pavel Štichauer, Ph.D. 152 kB