velikost textu

Nová právní úprava krytých dluhopisů: dosáhli jsme evropského standardu?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nová právní úprava krytých dluhopisů: dosáhli jsme evropského standardu?
Název v angličtině:
New legal regulation of covered bonds: Have we reached the European standard?
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Denisa Jonášová
Vedoucí:
JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
Id práce:
213403
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kryté dluhopisy, hypoteční zástavní listy, právní úprava krytých dluhopisů
Klíčová slova v angličtině:
covered bonds, mortgage covered bonds, regulation of covered bonds
Abstrakt:
Nová právní úprava krytých dluhopisů: dosáhli jsme evropského standardu? Abstrakt Předmětem této diplomové práce je právní úprava krytých dluhopisů, nově zavedené kategorie dluhových cenných papírů v českém právu. Práce si klade za cíl především zanalyzovat vybrané aspekty představující základ nové právní úpravy krytých dluhopisů a nedostatky, které byly předchozí právní úpravě vytýkány, dále popsat základní rysy evropské regulace krytých dluhopisů s cílem odpovědět si na otázku, co onen evropský standard představuje, a zdali se dá jednoznačně určit na základě analýzy evropského práva. Práce zohledňuje jak přístup Evropské unie k regulaci krytých dluhopisů, ale také způsob, jakým je tato problematika řešena na úrovni národních právních úprav vybraných členských států. Tato diplomová práce se člení na čtyři části. První část se zabývá vymezením pojmu krytý dluhopis a uvádí některé širší souvislosti práva cenných papírů, včetně historie krytých dluhopisů. Obsahuje také vymezení rozdílů mezi krytými dluhopisy a cennými papíry jim nejblíže podobnými (tedy zajištěnými dluhopisy, asset-backed securities a nezajištěnými seniorními dluhopisy). Druhá část se zaměřuje na přístup k regulaci krytých dluhopisů ze strany Evropské unie, a dále vymezuje čtyři základní okruhy prvků regulace krytých dluhopisů, na které se tato práce dále více zaměřuje. V této části je také rozebírána problematika tzv. regulovaných a neregulovaných (strukturovaných) krytých dluhopisů, včetně integrovaného a odděleného modelu vydávání krytých dluhopisů. Náplní třetí části této práce je rozbor vybraných problémů nové právní úpravy a její zhodnocení na základě komparace s úpravou předchozí, a to zejména v kontextu nedostatků, které byly předchozí právní úpravě vytýkány. Čtvrtá, závěrečná, část se snaží nalézt evropský standard regulace krytých dluhopisů z pohledu toho, co je obvyklé v právních úpravách vybraných členských států. V této části je tak zkoumána právní úprava krytých dluhopisů v Německu, Belgii a Nizozemí. Klíčová slova: kryté dluhopisy, hypoteční zástavní listy, právní úprava krytých dluhopisů
Abstract v angličtině:
New legal regulation of covered bonds: Have we reached the European standard? Abstract The subject matter of this thesis is regulation of covered bonds, as a newly introduced category of debt securities in Czech law. The thesis aims to analyse selected aspects of the new regulatory regime through its fundamentals, as well as shortcomings and imperfections of the previous regulatory regime. In order to answer the question of what the European standard is and whether it can be unequivocally determined on the basis of analysis of the relevant European legislation, it also describes basic features of the European regulation. Besides the European Union’s point of view, the thesis also reflects the way in which is the issue of proper regulation dealt with at the national level. The thesis is divided into four main parts. The first part defines the term covered bond and provides with a broader context of securities law, including the history of covered bonds. The thesis further identifies the main differences between covered bonds and other debt securities that are closely similar to covered bonds (i.e. secured notes, asset-backed securities and unsecured senior notes). The second part focuses on the European approach towards regulation and further determines four main features of the regulation of covered bonds. This part also discusses the issue of so-called regulated and unregulated (structured) covered bonds, including the integrated and segregated covered bond issue model. The content of the third part of this thesis is an analysis of the selected aspects of the new regulatory regime, especially in the context of the shortcomings and imperfections of the previous regulatory regime. The fourth, final, part seeks to find the European standard of covered bond regulation in the terms of market practice within the regulation of the selected Member States. Thus, the fourth part reflects also German, Belgian and Dutch regulation of covered bonds. Keywords: covered bonds, mortgage covered bonds, regulation of covered bonds
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Denisa Jonášová 1.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Denisa Jonášová 122 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Denisa Jonášová 123 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 210 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 45 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 152 kB