velikost textu

Perspektívy a limity hospodárskeho vývoja okresu Čadca v medzivojnovom období

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Perspektívy a limity hospodárskeho vývoja okresu Čadca v medzivojnovom období
Název v češtině:
Perspektivy a limity hospodářského vývoje okresu Čadca v meziválečném období
Název v angličtině:
Perpectives and limitations of the economic development of the region Čadca in the interwar period
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martin Dominik Hrtus
Vedoucí:
Mgr. Barbora Štolleová, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
Id práce:
213381
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Historie (HS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
hospodářství|Československo|Slovensko|Čadca|meziválečné období
Klíčová slova v angličtině:
economy|Czechoslovakia|Slovakia|Čadca|interwar period
Abstrakt:
Abstrakt Predkladaná bakalárska práca približuje hospodársky vývoj okresu Čadca medzi rokmi 1918 až 1939. Zasadzuje ho do širšieho kontextu medzivojnového Československa pričom sa snaží nachádzať prejavy väčších hospodárskych cyklov a modernizačných procesov v rámci špecifík tohto ekonomicky zaostalého územia, pre ktoré sú charakteristické takmer úplná absencia priemyslu a surovinových zdrojov. Pramennou základňou práce sú fondy uložené v pobočke Štátneho archívu v Žiline v Čadci. Jedná sa hlavne o materiály Okresného živnostenského spoločenstva v Čadci.
Abstract v angličtině:
Summary The following bachelor thesis studies the industrial development of the „Čadca district“ between the years 1918 and 1939. It is brought to the broader context of the interwar Czechoslovakia while attepting to find manifestations of greater industrial cycles and modernization processes in terms of this region specifics as an economically benighted area for which almost total absence of industry and raw materials sources is characteristic. The sources of information for the thesis are based on the fonds of the State Archive of Žilina situated in Čadca. The materials are mainly taken from the local trading company of the Čadca district.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Dominik Hrtus 1.55 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Martin Dominik Hrtus 947 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Dominik Hrtus 349 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Dominik Hrtus 348 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Barbora Štolleová, Ph.D. 342 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. 390 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. 154 kB