velikost textu

Rodina a její role ve vnímání současné zdravotnické etiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rodina a její role ve vnímání současné zdravotnické etiky
Název v angličtině:
The family and its role in the perception of current medical ethics
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Michal Teubner
Vedoucí:
MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.
Oponent:
doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
Id práce:
213377
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Aplikovaná etika (MAE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rodina, funkce rodiny, vztahy, morálka, etika, zdravotnická etika, etické normy, komunikace, formy komunikace, motivace, pacient, léčba, paliativní péče.
Klíčová slova v angličtině:
Family, the functions of the family, relationships, morals, ethics, medical ethics, ethical standards, communication, forms of communication, motivation, patient, treatment, palliative care.
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce se zabývá tématem rodiny a přístupu k ní v kontextu současné zdravotnické etiky. V úvodu popisuje vnímání rodiny z pohledu vybraných humanitních a společenských věd a stanovuje prvky, které jsou společné pro všechny obory včetně zdravotnictví. První část se pak zabývá vývojem vztahu mezi lékařem, pacientem a jeho rodinou a to od paternalistického vztahu přes informovaný souhlas až po dříve vyslovené přání. Jednotlivé instituty dává do spojitosti s legislativními i etickými normami a poukazuje na dilemata v jejich chápání. Současně řeší možnosti zapojení rodiny v každém z nich. Druhá část práce se věnuje tématu paliativní péče. Popisuje základní principy u dospělých pacientů v terminálním stádiu nemoci a dále postupy v dětské i perinatální paliativní péči. V závěru pak představuje praktické postupy při zavádění péče ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze. Součástí jsou i kazuistiky z působení paliativního týmu.
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis discusses the issue of family and the approach to family in the context of current medical ethics. The introduction describes the perception of family by humanities and social sciences and identifies the elements shared by all disciplines, including health care. The first section of the thesis looks into the development of the relationship between the physician and the patient and his or her family, ranging from a paternalistic relationship to informed consent to patients’ previously expressed wishes. The author places each of these principles in context with legislative and ethical norms and highlights the dilemmas associated with the understanding thereof. At the same time it solves the possibilities of family involvement in each of them. The second section of the thesis focuses on palliative care. It describes the basic principles related to adult patients at the terminal stage of their illness and also the procedures followed in paediatric and perinatal palliative care. The conclusion offers a description of the practical procedures followed when this care was being introduced at the Královské Vinohrady University Hospital in Prague. Part of the thesis is also casuistry derived from the operation of the palliative care team.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Teubner 1.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michal Teubner 147 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michal Teubner 146 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D. 1.28 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 1.22 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 153 kB