velikost textu

Analýza lékových problémů ve zdravotnickém zařízení IV.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza lékových problémů ve zdravotnickém zařízení IV.
Název v angličtině:
Analysis of drug-related problems in a health facility IV.
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Linda Šubrtová
Vedoucí:
Mgr. Josef Malý
Oponent:
PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D.
Id práce:
213321
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
18. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 08.06.2021
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
lékové problémy, zdravotnické zařízení, klinická farmacie
Klíčová slova v angličtině:
drug related problems, health facility, clinical pharmacy
Abstrakt:
Abstrakt Analýza lékových problémů ve zdravotnickém zařízení IV. Autor: Linda Šubrtová Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod: S nárůstem užívání léčiv roste i riziko vzniku lékových problémů. Tyto problémy mohou často ohrozit zdraví pacienta a zvyšují ekonomickou náročnost léčby. Mnohým z těchto problémů je však možné předcházet častými kontrolami a spoluprací zdravotníků. Cíl: Cílem této práce bylo provést ve zdravotnickém zařízení poskytujícím rehabilitační péči revizi farmakoterapie a získané lékové problémy analyzovat. Metodika: Sběr dat probíhal 13.–15. 2. 2017 v rehabilitačním ústavu v České republice. Revizi farmakoterapie prováděl tříčlenný tým (klinický farmaceut, farmaceut, řešitel práce). Údaje z poskytnutých dokumentací byly zapsány do databáze připravené pro účely revize farmakoterapie. Zaznamenány byly: věk a pohlaví pacienta, alergická, rodinná, pracovně-sociální a osobní anamnéza, fyzikální a laboratorní vyšetření a kompletní farmakoterapie včetně volně prodejných léčiv a doplňků stravy včetně dávkování a způsobu podání. Do této databáze byly dále zaznamenány potenciální lékové problémy, které byly klasifikovány dle modifikované PCNE (Pharmaceutical Care Network Europe) klasifikace V5.01. Ke každému lékovému problému byla přiřazena léčiva, kterých se problém týkal. Lékové problémy byly dále zhodnoceny dle stupně jejich závažnosti. Data byla popsána deskriptivní statistikou. Výsledky: Celkem bylo v rámci revize farmakoterapie zhodnoceno 103 pacientů. Ze zhodnocené populace pacientů bylo 58,3 % mužů a 41,7 % žen. Medián věku obou pohlaví byl 69 let. Průměrný počet užívaných léčiv byl 8,6 léčiv na pacienta a jeden užíval pacient až 17 léčiv. Celkem bylo zaznamenáno 227 lékových problémů (2,2 lékového problému na jednoho pacienta). Nejčastěji lékové problémy dle modifikované PCNE klasifikace souvisely s výběrem léčiva (51,1 %) a dávkováním (42,3 %) Závěr: Při revizi farmakoterapie byly zjištěny lékové problémy. Pro minimalizaci rizik farmakoterapie by bylo vhodné začlenit do týmu zdravotnického zařízení klinického farmaceuta na částečný nebo plný úvazek. Klíčová slova: lékové problémy, zdravotnické zařízení, klinická farmacie
Abstract v angličtině:
Abstract Analysis of drug-related problems in a health facility IV. Author: Linda Šubrtová Tutor: PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University Introduction: Increasing use of drugs leads to a growing risk of occurence of drug-related problems. These problems can often endanger patient’s health and increase the economic cost of the treatment. However, many of these problems can be prevented by controls and collaboration of all health care subjects. Objective: The aim of this work was to carry out a revision of pharmacotherapy in a rehabilitation health facility and to analyse acquired drug-related problems. Methodology: The collection of data took place from 13 to 15 February 2017 in health facility in the Czech Republic. The review of pharmacotherapy was performed by a three-member team (clinical pharmacist, pharmacist, work researcher). The data obtained from the provided medical records were recorded into the database, which was prepared for the purpose of the pharmacotherapy review. Recorded were: the patient’s age and sex, allergic, family, work, social and personal history, physical and laboratory examinations and complete pharmacotherapy, which included over-the-counter drugs and dietary supplements, including dosage and route of administration. Potential drug-related problems, classified according to the modified PCNE (Pharmaceutical Care Network Europe) classification V5.01, were also recorded into this database. Related drugs were assigned to each drug-related problem. Drug-related problems were further evaluated according to the degree of severity. The data was described by descriptive statistic. Results: In total, 103 patients were evaluated in the revision of pharmacotherapy. The reviewed patient population consisted of 58,3 % men and 41,7 % women. The median age of both sexes was 69 years. The average number of drugs used was 8,6 drugs per patient and one patient used up to 17 drugs. Discovered was in total 227 drug-related problems (2,2 drug-related problems per one patient). According to modified PCNE classification were the most common drug-related problems related to the choice of drug (51,1 %) or drug dosage (42,3 %). Conclusion: There have been identified drug-related problems during the review of pharmacotherapy. To minimize the risks of pharmacotherapy, it would be appropriate to include part-time or full-time clinical pharmacist into the health facility team. Keywords: drug-related problems, health facility, clinical pharmacy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Linda Šubrtová 2.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Linda Šubrtová 353 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Linda Šubrtová 355 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D. 280 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 98 kB