velikost textu

Příprava lidského DHRS1 enzymu a jeho základní charakterizace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příprava lidského DHRS1 enzymu a jeho základní charakterizace
Název v angličtině:
Preparation of human DHRS1 enzyme and its basic characterization
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Kristýna Šperková
Vedoucí:
RNDr. Lucie Škarydová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Eva Novotná, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Hana Štambergová
Id práce:
213320
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biochemických věd (16-16160)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT   Univerzita  Karlova  v  Praze   Farmaceutická  fakulta  v  Hradci  Králové   Katedra  biochemických  věd   Kandidát:           Kristýna  Šperková   Školitel:           RNDr.    Lucie  Zemanová,  Ph.D.   Název  diplomové  práce: Příprava  lidského  DHRS1  enzymu  a  jeho  základní                                               charakterizace     Dehydrogenasa/reduktasa   SDR   rodiny   člen   1   (DHRS1,   SDR19C1)   je   nedokonale   charakterizovaný   zástupce   nadrodiny   dehydrogenas/reduktas   s   krátkým   řetězcem   (SDR).   Lidské   SDR   enzymy   katalyzují   především   NADPH-­‐dependentní   reakce   s   mnoha   rozličnými   substráty   a   hrají   důležitou   roli   v   biochemických   procesech   souvisejících   s   metabolismem   lipidů,   aminokyselin,   steroidních   hormonů,   retinoidů   nebo   prostaglandinů.   Kromě   fyziologických   procesů   jsou   lidské   SDR   enzymy   zapojeny   do  patofyziologických  procesů  a  detoxifikace  xenobiotik.  Předpokládá  se,  že  i  doposud   necharakterizovaní  zástupci  SDR  nadrodiny  by  mohli  mít  podobnou  či  překryvnou  funkci.   I  lidská  DHRS1  vykazuje  fylogenetickou  podobnost  s  enzymy  hrajícími  významnou  roli   v   lidském   organismu,   ale   zatím   neexistují   dostatečné   informace,   které   by   tuto   úlohu   DHRS1  potvrzovaly.   Cílem  této  práce  bylo  stanovit  základní  biochemické  vlastnosti  lidské  DHRS1  a  zjistit,  zda   je  aktivní  vůči  substrátům  s  karbonylovou  skupinou.  Aktivita  byla  testována  i  na  základě   bioinformatických   dat,   podle   kterých   se   usuzuje   možné   zapojení   lidské   DHRS1   do   redukčních   reakcí.   Pro   testování   katalytické   aktivity   byla   připravena   rekombinantní   forma   DHRS1   pomocí   metody   klonování   nezávislého   na   ligase   a   bakulovirového   expresního   systému.   Ze   získáných   výsledků   rekombinantní   formy   DHRS1   vyplývá,   že   se   jedná   o   mikrosomální   periferní   protein,   který   interaguje   s   membránou   endoplasmatického  retikula  na  její  vnější  straně  s  orientací  polypeptidového  řetězce  do   cytosolu.   Katalytickou   aktivitu   se   podařilo   detekovat   vůči   některým   ligandům     s  karbonylovou  skupinou,  jako  např.:  estron,  kortison,  glukosa  monohydrát,  prednison,   ketotifen  nebo  4-­‐benzoylpyridin.  
Abstract v angličtině:
ABSTRACT   Charles  University  in  Prague   Faculty  of  Pharmacy  in  Hradec  Králové   Department  of  Biochemical  Sciences   Candidate:           Kristýna  Šperková   Supervisor:           RNDr.  Lucie  Zemanová,  Ph.D.   Title  of  diploma  thesis:       Preparation  of  human  DHRS1  enzyme  and               its  basic  characterization     Dehydrogenase/reductase   SDR   family   member   1   (DHRS1,   SDR19C1)   is   imperfectly   characterized   representative   of   the   short-­‐chain   dehydrogenase/reductase   (SDR)   superfamily.  Human  SDRs  catalyze  especially  NADPH-­‐dependent  reactions  with  many   different  substrates  and  play  important  roles  in  the  biochemical  pathways  related  to  the   metabolism   of   lipids,   amino   acids,   steroid   hormones,   retinoids   and   prostaglandins.   Besides  physiological  processes  are  human  SDR  enzymes  involved  in  pathophysiological   processes   and   detoxification   of   xenobiotics.   It   is   believed   that   even   previously   uncharacterized  members  of  SDR  superfamily  could  have  a  similar  or  overly  function.   Even  human  DHRS1  shows  phylogenetic  similarity  with  enzymes  playing  an  important   role  in  the  human  body,  but  so  far  there  is  insufficient  information  to  make  this  task  of   DHRS1  confirmed.   The   aim   of   this   study   was   to   specify   the   basic   biochemical   properties   of   human   DHRS1   and   determine   whether   it   is   active   towards   substrates   with   a   carbonyl   group.   This   activity  was  tested  on  the  basis  of  bioinformatics  data,  whereby  it  is  considered  possible   involvement   of   human   DHRS1   in   reductive   reactions.   To   test   a   catalytic   activity,   recombinant  form  of  DHRS1  was  prepared  using  methods  of  ligase  independent  cloning   and  baculovirus  expression  system.  The  obtained  results  of  recombinant  form  DHRS1   shows  that  it  is  a  peripheral  microsomal  protein  that  interacts  with  the  membrane  of   the  endoplasmic  reticulum  (at  the  outside)  with  the  orientation  of  the  polypeptide  chain   into  the  cytosol.  Catalytic  activity  was  detected  towards  some  ligands  with  a  carbonyl   group   e.g.:   estrone,   cortisone,   glucose   monohydrate,   prednisone,   ketotifen   or   4-­‐benzoylpyridine.  
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristýna Šperková 1.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristýna Šperková 297 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristýna Šperková 284 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Lucie Škarydová, Ph.D. 194 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Eva Novotná, Ph.D. 194 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 285 kB