velikost textu

Učitel jako oběť agrese

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Učitel jako oběť agrese
Název v angličtině:
Teacher as a victim of aggression
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Veronika Vöröšová
Vedoucí:
Mgr. Magdalena Richterová
Oponent:
PhDr. Marie Linková, Ph.D.
Id práce:
213317
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — základy společenských věd (N AJ-ZSV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
agresivní chování, agrese, šikana, učitel, žák, rodič, mobbing, bossing, základní škola
Klíčová slova v angličtině:
aggressive behaviour, aggression, bullying, teacher, pupil, parent, mobbing, bossing, elementary school
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou agrese namířené vůči učiteli. Teoretická část nabízí zakotvení pojmů jako je agrese, agresivní chování, násilí nebo šikana. Dále v oddělených kapitolách detailně rozebírá jednotlivé možné agresory, jimiž jsou žák, rodič, kolega a nadřízený. Soustředí se na jejich specifika vztahující se k útokům na učitele. Základem praktické části je výzkumné šetření, realizováno pomocí kvantitativní metody. Výzkum mapoval zkušenosti učitelů vybraných základních škol v Ústeckém kraji s agresí zaměřenou vůči jejich osobě. Konkrétně se věnoval rozšíření této agrese u učitelů, zmíněným formám a agresorům. Učitelé také měli možnost popsat svou nejzávažnější zkušenost. Výsledky šetření jsou alarmující a vyzývají k větší pozornosti ať už u odborné či laické veřejnosti. Práce by tak měla sloužit nejen k informování o daném tématu, ale také jako motivace pro další zkoumání. KLÍČOVÁ SLOVA agresivní chování, agrese, šikana, učitel, žák, rodič, mobbing, bossing, základní škola
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis deals with the issue of aggression aimed at a teacher. The theoretical part offers clarification of terms such as aggression, aggressive behaviour, violence and bullying. Furthermore, in separated chapters it discusses in detail the individual possible aggressors, to which belong pupils, parents, colleagues or principals. It focuses on their specifics related to teacher’s attacks. The basis of the practical part is designed research realized by quantitative method. The research examined the experience of teachers from chosen elementary schools in Ústí nad Labem region with aggression towards them. Specifically, it dealt with broadening of aggression against teachers, mentioned forms and aggressors. The teachers also had the opportunity to describe their experience which they find as the most serious one. The results are alarming and they call for greater attention whether in the professional or general public. The aim of this thesis is not just being informative, moreover, it should serve as a motivation for further research. KEYWORDS aggressive behaviour, aggression, bullying, teacher, pupil, parent, mobbing, bossing, elementary school
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Vöröšová 1.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Vöröšová 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Vöröšová 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Magdalena Richterová 444 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marie Linková, Ph.D. 441 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 153 kB