velikost textu

Pastorační péče jako týmový úkol

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pastorační péče jako týmový úkol
Název v angličtině:
Pastoral Care as Teamwork
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jiří Bort
Vedoucí:
Mgr. Michael Martinek, Th.D.
Oponent:
Ladislav Beneš, Dr.
Id práce:
213302
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Katedra pastorační a sociální práce (27-PSP)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je zmapovat základní přístupy k pastoraci z hlediska pastorace samotné i z hlediska originality pastoračních pracovníků. Poskytuje určitou sondu do pastorace jako takové z hlediska jejích motivací a příčin, které se liší tím, proč a od koho impuls k pastorační službě vzešel. Přináší přehled pastorace z hlediska její časovosti a cílů s ohledem na to, že každá pastorace se liší právě tím, proč vzniká, a to má v důsledku vliv na její metody, průběh a cíle. Práce se zabývá i obvyklou náplní samotné pastorace a tím, jak se liší s ohledem na osobnost pastoračního pracovníka. Zabývá se otázkou, zda mají pastoraci konat pouze k tomu určení profesionálové, nebo zda je pastorace věcí širších vztahů v rámci církve.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this work is to map the basic approaches to pastoral care from the point of view of pastoral care itself, as well as from the perspective of the originality of pastoral workers. It provides a particular probe into pastoral care as such in terms of its motivations and causes, which differ in why and from whom impulse to pastoral service originated. It provides an overview of pastoral care in terms of its timeliness and goals. Each pastoral care is different from it causes, and this has the effect on its methods, course, and goals. The work deals with the usual content of pastoral work and how it differs with regard to the personality of the pastoral worker. It deals with the question of whether pastoral care is to be carried out by the appointed professionals, or whether pastoral care is a matter of wider relations within the church.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jiří Bort 1017 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jiří Bort 178 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jiří Bort 175 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michael Martinek, Th.D. 72 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ladislav Beneš, Dr. 106 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Ing. Ondřej Fischer, M.A. 152 kB
Stáhnout Errata Bc. Jiří Bort 1.19 MB