velikost textu

Analýza procesu komprese úmrtnosti ve vybraných vyspělých zemích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza procesu komprese úmrtnosti ve vybraných vyspělých zemích
Název v angličtině:
Analysis of the process of compression of mortality in selected developed countries
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jan Šebík
Vedoucí:
RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
Id práce:
213271
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (N1303)
Obor studia:
Demografie (DEM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Cílem diplomové práce je popsat proces komprese úmrtnosti pomocí ukazatelů délky života a komprese úmrtnosti ve vybraných vyspělých zemích dle dostupnosti dat. Bylo vybráno Česko a 11 vyspělých států z Evropy, USA, Kanada, Japonsko, Tchaj-wan, Austrálie a Nový Zéland. Zdrojem dat je Human Mortality Database, kde jsou data dostupná většinou až od 20. století, a proto je část historického vývoje prezentována pouze na příkladu Švédska s daty od roku 1751. Z literatury byly vybrány nejčastěji zmiňované a používané ukazatele popisující variabilitu věku při úmrtí, proces komprese úmrtnosti a rektangularizaci křivky dožívajících se přesného věku x. Hlavním východiskem byl předpoklad, že posun úmrtí do vyššího věku se projevuje kompresí úmrtnosti. Komprese úmrtnosti představuje koncentraci úmrtí do stále užšího věkového intervalu, což snižuje variabilitu věku při úmrtí a křivka dožívajících se se napřimuje (rektangularizuje). Vybrané ukazatele v této diplomové práci popisují jak střední délku života a rozdělení (percentily) zemřelých v úmrtnostní tabulce, tak i koncentraci úmrtí a variabilitu věku při úmrtí. Úmrtí se v současnosti koncentrují okolo modálního věku, ale historicky umíralo nejvíce osob v dětském věku. Proto jsou ukazatele koncentrace úmrtí vypočteny z úmrtí okolo modálního věku. Specifickým ukazatelem komprese úmrtnosti použitým v této práci jsou např. ukazatele skupiny C, které zachycují věkový interval s největší koncentrací úmrtí okolo modu. Z analýzy vyplývá, že posun úmrtí do vyšších věků v dlouhém období způsoboval růst naděje dožití při narození, růst modálního věku, rektangularizaci křivky dožívajících se a kompresi úmrtnosti. K nejvýraznějším změnám došlo v první polovině 20. století a krátce po druhé světové válce. V posledních desetiletích je možné v některých státech sledovat posun úmrtí do vyšších věků bez komprese úmrtnosti. V některých letech a krátkých obdobích je možné pozorovat dokonce expanzi úmrtnosti. Příkladem takového vývoje např. Japonsko, na Tchaj-wan či USA. Klíčová slova Komprese úmrtnosti, rektangularizace, variabilita věku při úmrtí, modální věk, ukazatele skupiny C, C50, moving rectangle, naděje dožití.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this diploma thesis is to describe of the process of mortality compression using indicators of life span and mortality compression in selected developed countries based on the data availability. Czechia and 11 developed countries from Europe and USA, Canada, Japan, Taiwan, Australia and New Zealand were selected. The source of the data is Human Mortality Database, where data are available mostly only from the 20th century and therefore part of the historical development is presented on the example of Sweden with data going from the year 1751. The most frequently mentioned and used indicators describing the variability of the age at death and the process of mortality compression and rectangularization of survival curve were used in this thesis. The main starting point was the assumption that the shift of deaths to a higher age manifests itself as compression of mortality. Compression of mortality means the concentration of deaths to a narrower age range, which reduces the variability of age at death, and makes the survival curve more rectangular. Selected indicators in this diploma thesis describe life expectancy, distribution (percentiles) of deaths in the life table, concentration of deaths and variability of age at death. Deaths are currently concentrated around modal age, but most people died in childhood in the past. Consequently, indicators of concentration of deaths are calculated from deaths around modal age. Specific indicators of mortality compression used in this thesis are, for example, C-family indicators that capture the age range with the highest concentration of deaths around the modal age. The analysis shows that shifting of deaths to higher ages has resulted in life expectancy growth, modal age growth, rectangularization of the survival curve and mortality compression in the long-term. The most significant changes occurred in the first half of the 20th century and shortly after World War II. In recent decades, shifting mortality has been observed in some countries without compression of mortality. In some years and short periods even an expansion of mortality can be observed. Examples of such developments include Japan, Taiwan and the USA. Key words Compression of mortality, rectangularization, variability in age at death, modal age, C-family indicators, C50, moving rectangle, life expectancy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Šebík 5.73 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jan Šebík 2.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Šebík 131 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Šebík 123 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Boris Burcin, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. 350 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. 152 kB