velikost textu

Život a dílo Antonie Hofmanové

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Život a dílo Antonie Hofmanové
Název v angličtině:
Antonie Hofman's life and work
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Ing. Martin Weisbauer
Vedoucí:
Doc. PhDr. Tomáš Petráček, PhD. ThD.
Oponent:
PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.
Id práce:
213246
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Program studia:
Teologie (N6141)
Obor studia:
Teologické nauky (NMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Třetí řád, Sekulární františkánský řád, osobnost, Jilemnice, Podkrkonoší, Branná, františkáni, terciáři, evangelizace, perzekuce, vězení, proces, normalizace, léčebna, spiritualita, literární dílo, učitelka, jocismus, katolická církev.
Klíčová slova v angličtině:
Third Order, Secular Franciscan Order, franciscans, terciaries, evangelization, persecution, prison, process, normalization, medical center, spirituality, literary work, teacher, jocism, catholic church.
Abstrakt:
Abstrakt česky Práce se zabývá pozoruhodnou osobností františkánské terciářky Antonie Hofmanové, která jak příkladem svého života, tak i svým literárním dílem má stále co říci i dnešní době. Její život je svědectvím osobní statečnosti, skromnosti, ale i křesťanské radostnosti a nezlomné lidské síly a vůle plynoucí z pevné víry v Boha v období totality v našich zemích. Obsahem práce je chronologické rozčlenění jednotlivých etap jejího života, což je klíčové pro pochopení nejen jejího životního poslání, ale i jejího literárního díla. Kromě toho práce podá výčet publikací, které napsala, se stručným zhodnocením. V práci je věnována rovněž pozornost katolickému hnutí jocismus, který u nás Antonie Hofmanová propagovala a všimne si rovněž její františkánské spirituality, která dotvářela její život i dílo a kterou dovedla mistrně uplatňovat v praxi všedního, často těžkého života. Stejně tak práce ukáže specifický způsob evangelizace, která byla obvyklá v době totality.
Abstract v angličtině:
Antonie Hofman's life and work The thesis will deal with by a remarkable personality of the franciscan terciary Antonie Hofman, who, as an example of his life and his literary work, still has something to say today. Her life is a testimony of personal bravery, modesty, but also of christian joy and the endless human strength and will resulting of solid faith in God. The content of the thesis will be the chronological breakdown of the individual phases of her life, which is crucial for understanding not only her life mission, but also her literary work. In addition, the work will list the publications she has written, with a brief evaluation. Attention is also paid to the catholic movement jocism, which was promoted by Antonie Hofman The work will also note Antonie Hofman's franciscan spirituality, which has shaped her life and work and which she has been able to master in the practice of everyday, often hard life.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ing. Martin Weisbauer 5.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ing. Martin Weisbauer 245 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ing. Martin Weisbauer 164 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhDr. Tomáš Petráček, PhD. ThD. 263 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. 210 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 152 kB