velikost textu

Současný životní styl mládeže a jeho vliv na zdraví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Současný životní styl mládeže a jeho vliv na zdraví
Název v angličtině:
Contemporary youth lifestyle and its impact on health
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Karel Hanák
Vedoucí:
Mgr. Klára Coufalová
Oponent:
Mgr. Pavel Hráský
Id práce:
213217
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Biomedicínská laboratoř (51-500500)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
životní styl, mládež, pohybová aktivita, stravovací návyky, zdraví
Klíčová slova v angličtině:
lifestyle, youth, physical activity, eating habits, health
Abstrakt:
Abstrakt Název: Současný životní styl mládeže a jeho vliv na zdraví Cíle: Cílem této diplomové práce bylo popsat a zhodnotit současný životní styl mládeže se zaměřením na úroveň pohybové aktivity, stravovacích návyků, trávení volného času a zdraví mládeže, a získaná data porovnat s výsledky mezinárodního výzkumu uskutečněného v České republice v roce 2018 v rámci mezinárodního projektu HEALTH BEHAVIOUR IN SCHOOL-AGED CHILDREN. Metody: K získání informací ohledně současného životního stylu mládeže a jejich vlivům na zdraví byla použita metoda dotazování. Dotazování se zúčastnilo 334 respondentů, z toho 142 chlapců a dívek 192, ze Základní školy Bratří Jandusů, Střední školy hotelnictví a gastronomie, Střední školy mediální grafiky a Střední odborná škola pro administrativu Evropské Unie v Praze. Výsledky: Smyslem práce bylo zjistit, jaký je současný životní styl mládeže a jak ovlivňuje jejich zdraví. Dle informací získaných v rámci mého výzkumu se současný životní styl respondentů vyznačuje převážně nevhodnými stravovací návyky, nedostatečnou pohybovou aktivitou a nadměrným trávením volného času sedavým (inaktivním) chováním. Dostatečnou pohybovou aktivitu a současně vhodné stravovací návyky splňuje pouze 6,9 % respondentů. Téměř 80 % dospívajících tráví svůj volný čas sledováním televize, hraním her a sledováním multimediálního obsahu na počítači, herních konzolích nebo mobilních zařízeních, a to v rozsahu více než dvě hodiny každý školní den. Výzkum potvrdil, že tento neaktivní způsob životního stylu a nevhodné stravovací návyky jsou spojen s četnými zdravotními riziky jako je nadváha a obezita nebo jiné zdravotní obtíže se somatickými projevy i psychickými symptomy. Klíčová slova: životní styl, mládež, pohybová aktivita, stravovací návyky, zdraví
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Contemporary youth lifestyle and its impact on health Objectives: The aim of this thesis was to describe and evaluate the current lifestyle of young people with a focus on the level of physical activity, eating habits, spending leisure time and health of young people and to compare the obtained data with the results of international research conducted in the Czech Republic in 2018 as part of the HEALTH BEHAVIOUR IN SCHOOL-AGED CHILDREN. Methods: The questioning method was used to obtain information about the current lifestyle of young people and its effect on their health. 334 respondents participated in the survey, including 142 boys and 192 girls attending the Bratří Jandusů Primary School, the Hotel and Gastronomy Secondary School, the Media Graphic Secondary School and the Secondary Vocational School for European Union Administration in Prague. Results: The aim of the thesis was to find out what the current lifestyle of young people is and how it affects their health. According to the information obtained in my research, the respondents' current lifestyle is characterized mainly by unsuitable eating habits, insufficient physical activity and excessive spending of leisure time by sedentary (inactive) behavior. Only 6.9% of respondents meet sufficient physical activity and appropriate eating habits. Nearly 80% of adolescents spend their free time watching TV, playing games and watching multimedia content on computers, game consoles or mobile devices for more than two hours each school day. The research has confirmed that this inactive lifestyle and inadequate eating habits are associated with numerous health risks such as overweight and obesity or other health problems with somatic manifestations and psychological symptoms. Keywords: lifestyle, youth, physical activity, eating habits, health
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karel Hanák 2.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karel Hanák 184 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karel Hanák 93 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Klára Coufalová 208 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavel Hráský 77 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. 152 kB