velikost textu

Skupinová logopedická prevence v mateřské škole pro vady řeči

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Skupinová logopedická prevence v mateřské škole pro vady řeči
Název v angličtině:
Collective Speech and Language Therapy Prevention at a Kindergarten for Children with Communication Disorders
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Lýdie Šedivá
Vedoucí:
Mgr. Ing. Jana Horynová
Oponent:
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Id práce:
213209
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
logopedická prevence, mateřská škola, předškolní vzdělávání, narušená komunikační schopnost, vývoj řeči
Klíčová slova v angličtině:
Speech and language therapy prevention, kindergarten, pre-school education, communication disorders, speech and language ontogenesis
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá skupinovou logopedickou prevencí v mateřské škole pro vady řeči. Cílem bakalářské práce bylo zjistit a popsat průběh logopedické prevence. Bakalářskou práci tvoří dvě části, teoretická část a výzkum. Teoretickou část tvoří tři kapitoly, čtvrtá kapitola obsahuje vlastní kvalitativní výzkumné šetření. První kapitola teoretické části pojednává o vývoji (ontogenezi) řeči. Popisuje vývoj řeči dítěte od jeho narození do plného rozvinutí řeči, také vývoj řeči z hlediska jazykových rovin. Druhá kapitola teoretické části se zabývá narušenou komunikační schopností, především těmi druhy, které se vyskytují u dětí předškolního věku. Třetí kapitola teoretické části vymezuje organizaci logopedické prevence v České republice, popisuje rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání a stručně charakterizuje školní zralost. Dále obsahuje vymezení komunikačních kompetencí a jejich rozvoj v předškolním věku. Cílem praktické části bakalářské práce bylo zjistit průběh logopedické prevence a nejčastější narušení komunikační schopnosti ve vybrané mateřské škole pro vady řeči. Dále bylo cílem zjistit, kdo v dané škole realizuje logopedickou prevenci a jaké má dosažené vzdělání. Práce představuje postupy a materiály, které byly při sledované skupinové logopedické prevenci nejčastěji využívány. Závěrem je souhrn kladů a záporů skupinové logopedické prevence.  
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The theme of the bachelors thesis is collective speech and language therapy prevention at a kindergarten for children with communication disorders. The aim of the thesis was to find out and describe the process of speech and language therapy prevention. The bachelors thesis consists of two main parts, a theoretical and a practical part. The theoretical part is composed of three chapters, the fourth chapter contains the qualitative research. The first chapter of the theoretical part describes the ontogenesis of speech and language of a child from his/her birth up to the full development of speech and language and it concentrates also on the development of speech and language within the language levels. The second chapter of the theoretical part contains information about communication disorders, especially those types that are typical for preschool children. The third chapter of the theoretical part describes the organisation of speech and language therapy prevention in the Czech Republic, the Framework Educational program for Pre- school Education and it characterises briefly the school maturity. It also includes the definition of communication competencies and the possibilities of their development at pre-school age. The aim of the research part of the bachelors thesis was to get to know, how does the speech and language therapy prevention at a concrete kindergarten for communication disorders look like and what are the most frequent communication disorders at the chosen school. The aim also was to find out, who is responsible for the speech and language therapy prevention and what is his/her achieved education. The thesis introduces methods and materials that were most commonly used for the collective speech and language therapy prevention. The practical part is ended by the overall of positives and negatives of collective speech and language prevention.  
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lýdie Šedivá 2.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lýdie Šedivá 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lýdie Šedivá 38 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ing. Jana Horynová 776 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 1.27 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 153 kB