text size

Realizace podpůrných opatření na základní škole pro žáky s poruchami zraku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Realizace podpůrných opatření na základní škole pro žáky s poruchami zraku
Titile (in english):
Implementation of support measures at elementary school for pupils with visual impairments
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Petra Šimonová
Supervisor:
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Thesis Id:
213205
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Study programm:
Special Pedagogy (B7506)
Study branch:
Special Pedagogy (B SPPG)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
03/06/2019
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
zrakové postižení, žáci se zrakovým postižením, podpůrná opatření, katalog podpůrných opatření, realizace podpůrných opatření
Keywords:
visual impairment, pupils with visual impairment, support measures, catalog of support measures, implementaion of support measures
Abstract (in czech):
NÁZEV: Realizace podpůrných opatření na základní škole pro žáky s poruchami zraku AUTOR: Petra Šimonová KATEDRA: Katedra speciální pedagogiky VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na realizaci podpůrných opatření na základní škole pro žáky s poruchami zraku. Jejím cílem je zjistit jakým způsobem je poskytována podpora žákům se zrakovým postižením na základní škole zřízené podle §16 Zákona č. 561/2004 Sb. - Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jaké jsou podmínky pro poskytování optimální podpory těmto žákům a navrhnout případná opatření a postupy ke zlepšení těchto podmínek. Práce se skládá z teoretické a výzkumné části. Teoretická část pojednává o žácích se zrakovým postižením, jejich klasifikaci, diagnostice, vývoji a specifikách. Je vysvětlen pojem podpůrná opatření a popsáno deset oblastí podpory z „Katalogu podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení a oslabení zrakového vnímání: dílčí část“. Výzkumná část má charakter kvalitativního šetření a věnuje se realizaci podpůrných opatření na základní škole pro žáky s poruchami zraku. Zvoleným výzkumným přístupem je vícepřípadová instrumentální studie. Použity byly dvě základní metody, a to obsahová analýza dokumentace a nezúčastněné zjevné pozorování. Předem definovaný hlavní cíl práce byl splněn a výzkumné otázky zodpovězeny. Výsledky výzkumu jsou spíše pozitivní. Realizace podpůrných opatření se jeví jako smysluplná a užitečná. Pedagogové dodržují doporučení speciálně pedagogické poradny a respektují individuální vzdělávací potřeby žáků. KLÍČOVÁ SLOVA zrakové postižení, žáci se zrakovým postižením, podpůrná opatření, katalog podpůrných opatření, realizace podpůrných opatření
Abstract:
TITLE: Implementation of support measures at elementary school for pupils with visual impairments AUTHOR: Petra Šimonová DEPARTMENT: Department of Special Education SUPERVISOR: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. ABSTRACT This bachelor thesis is focused on implementaion of support measures at the elementary school for pupils with visual impairment. Its aim is to find out how the support of pupils with visual impairment is provided at the elementary school established according to §16 Act no. 561/2004 Sb. – the education law, describes the conditions for providing optimal support for these pupils and suggests improving measures and procedures. The thesis is composed of the theoretical part and the research parts. The theoretical part deals with the caterogy „pupils with visual impairment“, their classification, diagnostic, development and specifics. The term support measures is explained and ten sections of support from „Catalog of support measures for pupils needed the education support beacause of visual impairment and the weakning of the visual perception“. The research part uses the qualitative survey and occupy with the implementation of support measures at the elementary school for pupils with visual impairment. The multiple-case instrumental study was chosed as a research approach. Two basic methods were used – the content document analysis and the non-aligned obvious observation. The pre – defined aim of this thesis was achieved and the research questions were answered. The research results were rather positive. The implementaion of support measures shows it is important utilization. The pedagogues follow the recommendation of special educational counselling and respect the pupil´s educational necessities. KEYWORDS visual impairment, pupils with visual impairment, support measures, catalog of support measures, implementaion of support measures
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Petra Šimonová 8.37 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Petra Šimonová 7.33 MB
Download Abstract in czech Bc. Petra Šimonová 349 kB
Download Abstract in english Bc. Petra Šimonová 380 kB
Download Supervisor's review doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 1.26 MB
Download Opponent's review PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. 1.16 MB
Download Defence's report doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 154 kB