velikost textu

Zaimstvovannyje naimenovanija lica v russkom jazyke načala XXi veka: semantika i funkcionirovanije.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zaimstvovannyje naimenovanija lica v russkom jazyke načala XXi veka: semantika i funkcionirovanije.
Název v češtině:
Přejatá pojmenování osob v ruštině počátku 21. století: sémantika a fungování
Název v angličtině:
Borrowed personal denominations in Russian at the beginning of the 21st century: semantics and functions
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Diana Ziganshina
Vedoucí:
doc. Dr. phil. Markus Giger
Oponent:
Mgr. Veronika Stranz-Nikitina, Ph.D.
Id práce:
213173
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Ruský jazyk a literatura (RJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Ruština
Klíčová slova:
přejímání|cizojazyčná slovní zásoba|podstatná jména|pojmenování osob|ruština|21. století
Klíčová slova v angličtině:
borrowings|Russian|foreign lexis|nouns|personal denominations|21st century
Abstrakt:
Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav východoevropských studií Diplomová práce Bc. Ziganshina Diana Ř Á Á Í Š Ě ČÁ STOLETÍ: SÉMANTIKA A FUNGOVÁNÍ ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ VEDOUCÍ PRÁCE: Ráda bych na tomto místě poděkovala především své vedoucí práce, Dr.Phil. Markusu Gigerovi, za ochotu ujmout se vedení dané práce, obětavost a vstřícnost při řešení jejích jednotlivých otázek, stejně jako za pozorné a kritické čtení. Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně, že jsme řádně citovala všechny použité prameny a literaturu a že práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského studia či k získání jiného či stejného titulu. V Praze dne …… Na počátku 21. století je možné v ruském jazyce pozorovat intenzivní pronikání velkého množství přejaté lexiky, jež je, v oblasti pojmenování osob, odlišná ze stránky sémantické i strukturální. Cílem zkoumání bude komplexní studium specifik přejatých slov označujících pojmenování osob z pohledu jejich významu a funkce. Zdrojem pozorování budou přejatá podstatná jména zaznamenaná v lexikografických publikacích na přelomu 20. a 21. století. Vycházeli jsme z údajů „Velkého výkladového slovníku ruského jazyka“ D. N. Ušakova (1930) a také z Národního korpusu ruského jazyka, ve kterém jsme v mnohých případech prokázali nesoulad ve vyhledávání slov ve statistice a časovém rozdělení, ve vyhledávání v oblasti „hledání přesných tvarů slov nebo frází“ a v oblasti „lexiko gramatické vyhledávání slov“. Klíčová slova: Přejímání, cizojazyčná slovní zásoba, podstatná jména, pojmenování osob, ruština, 21. století. – В русском языке начала ХХ века наблюдается интенсивное проникновение огромного количества заимствованной лексики, в том числе различных по семантике и структуре наименований лица. Целью исследования было комплексное изучение специфики заимствованных наименований лица с точки зрения их значения и функционирования. Материалом для наблюдений послужили заимствованные имена существительные, зафиксированные в лексикографических изданиях рубежа – столетий Мы обращались также к данным «Большого толкового словаря русского языка» Д.Н. Ушакова (1930) и к данным Национального корпуса русского языка, в котором в ряде случаев обнаружили несоответствие между поиском слов по статистике и распределению по годам, поиском в разделе «поиск точных форм» слово или фраза и разделе «лексико грамматический поиск» слово. Klíčová slova (rusky): Заимствования, заимствованная лексика, иноязычные слова, заимствованные наименования лица, заимствованные названия лица, русский язык начала ХХI века. Содержание Введение Основная часть Глава 1. Иноязычные заимствования на разных этапах развития русского языка §1. История проникновения заимствований в русский язык от IX века и до наших дней §2. Особенности процесса заимствования в русском языке рубежа XX XXI столетий Глава 2. Лексико семантические группы заимствований в современном русском язык §1. Заимствованные наименования лица, относящиеся к общественно политической сфере §2. Заимствованные наименования лица, относящиеся к финансово экономической сфере §3. Заимствованные наименования лица, относящиеся к сфере религии и культуры §4. Заимствованные наименования лица, относящиеся к индустрии моды и красоты §5. Заимствованные наименования лица, относящиеся к сфере обслуживания и развлечений §6. Заимствованные наименования лица, относящиеся к сфере науки и техники §7. Заимствованные наименования лица, относящиеся к сфере спорта §8. Заимствованные наименования лица, относящиеся к социальной сфере §9. Заимствованные наименования лица, относящиеся к сфере медицины §10. Заимствованные наименования лица, связанные с привычками, склонностями, поведением человека Глава 3. Особенности освоения иноязычных заимствований русским языком §1. Этапы освоения иноязычного слова в русском языке §2. Фонетическое освоение иноязычных заимствований русским языком §3. Графическое и орфографическое освоение иноязычных заимствований русским языком §4. Семантическое освоение иноязычных заимствований русским языком §5. Словообразовательное освоение иноязычных заимствований русским языком Заключение Список литературы ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Введение Развитие лексической системы языка во многом зависит от внеязыковой действительности, то есть от социальной и культурной истории народа, от своеобразия его психологического склада, образа жизни, видения мира. Заимствование иноязычных слов на всех этапах развития русского языка занимает особое место в пополнении его лексического состава. Заимствованная лексика служит для обозначения новых процессов, явлений, предметов, а также используется для замены уже существующих в принимающем языке номинаций. Культурные, экономические, политические, научные связи одних государств с другими, способствуют появлению в языках большого количества заимствований. В процессе своего функционирования они подвергаются влиянию заимствующего языка. С течением времени многие иноязычные слова, заимствованные русским языком, заметно ассимилируются, утрачивают свои нерусские признаки и входят в число общеупотребительных слов русского языка. К примеру, на сегодняшний день такие слова, как сахар, свекла, баня и другие кажутся вполне русскими, хотя по происхождению они родом из греческого языка. За счет заимствований обогащается лексический состав языка, появляются новые корни и другие словообразовательные элементы. Как правило, процесс заимствования отражает изменения условий жизни общества. Заимствование лексики происходит в результате контактов, взаимодействий стран и народов. Изучение темы заимствований связано с рядом теоретических трудностей, по разному трактуемых в русской лингвистике. Определение понятия «заимствование», анализ лингвистических и экстралингвистических причин, вызывающих заимствование, этапы ассимиляции иноязычной лексики и другие актуальные вопросы анализируются в работах, посвященных явлению заимствования. 1 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В российской лингвистике нет устоявшегося понимания термина заимствование. Л.П. Крысин Л.А. Булаховский , Р.А. Будагов , В.В. Виноградов , А.А. Реформатский называют заимствованием процесс перемещения различных элементов из одного языка в другой: на уровне фонологии, лексики, семантики и т.д. В таком случае следует дифференцировать термин «заимствование», например, лексическое заимствование. Данный подход считается традиционным. Другие ученые под заимствованием понимают результат такого процесса – заимствованные слова и выражения (Н.М. Шанский С точки зрения психолингвистики заимствование исследуется с позиции дихотомии «своё» – «чужое» и определятся как слово, обозначающее впервые предъявляемое или изменённое представление о фрагменте действительности в индивидуальном сознании (М.М. Бахтин , Н.С. Шумова Многие лингвисты считают, что основной (хотя и не единственной) причиной заимствования являются языковые контакты между народами. Данной позиции придерживаются, в том числе В.В. Виноградов , Е.М. Галкина Федорук, Н.М. Шанский, К.В. Горшкова Говоря о причинах, вызывающих заимствования, ученые называют: – потребность в обозначении новых предметов, явлений и понятий Л. Блумфильд, Л П. Крысин, М.А. Брейтер); – тенденция к экономии речевых усилий (А. Мартине, Е.Д. Поливанов, Ю.С. Сорокин); Крысин Л.П. Русское слово, свое и чужое: Исследования по русскому языку и социолингвистике. – М.: Языки славянской культуры, 2004. С. Булаховский Л. А Курс русского литературного языка, т. II. (Исторический комментарий). – Киев: Радянська школа, 1953. С. 137. Будагов Р.А. О предмете языкознания. М.: Просвещение, 1965. – С. 12. Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке. Избранные труды. Лексикология и лексикография. М., 1977. – С. 146. Реформатский А.А. Введение в языковедение. – М.: Наука, 1967. – С. 199. Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка. – М.: Культура речи, 1972. С. – Бахтин М.М. Проблема речевых жанров // Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – С. Шумова Н.С. Новые англоязычные заимствования в сознании носителей русского языка // Слово и текст: актуальные проблемы психолингвистики. Тверь: ТГУ, 199 –С. 20– Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка. М.: Высшая школа, 1938. – С. Галкина Федорук Е.М., Шанский Н.М., Горшкова К.В. Современный русский язык: Лексикология, фонетика, морфология. – М.: Книжный дом, 1958. – С. 2 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ – стремление к ликвидации явлений омонимии и полисемии (Ю.С. Сорокин, Л.П. Крысин); – необходимость эвфемистической замены ряда номинаций (У. Вайнрайх, Ю.С. Сорокин); – мода на иноязычные слова, восприятие их в качестве более престижных (Г. Пауль, В.В. Виноградов, И.И. Огиенко); – выдающиеся достижения какой либо нации в той или иной сфере деятельности (В.А. Богородицкий, И.И. Огиенко, Г. Пауль) По наблюдениям М.А. Брейтер, около 15% новейших англицизмов заимствуются из за отсутствия соответствующей номинации в языке рецепторе. К таким наименованиям ученый относит: детектор (валют), топ модель brand, виртуальный, инвестор, дайджест, спичрайтер, спонсор, спрей В языковедческой литературе отмечается, что наиболее частым случаем заимствования считается заимствование слов, а самым редким случаем заимствования считается заимствование фонемы. Кроме того, могут иметь место: а) заимствование морфемы; б) заимствование синтаксическое или структурно синтаксическое (конструирование фраз в языке происходит под влиянием иноязычных синтаксических конструкций; в) заимствование семантическое (появление в слове значения под влиянием иноязычного образца – калькирование) Лексическое заимствование представляет собой первую ступень иноязычного воздействия. Особенность его заключается в том, что слово приходит в язык «не целиком, как полное, законченное, грамматически оформленное слово, а только, так сказать, как более или менее бесформенный кусок лексического материала, получающий новую оформленность лишь в системе и средствами другого языка, языка заимствовавшего» . Грамматические связи, которые оказываются характерными для заимствованного слова в принимающем языке, появляются за счет включения его в Русский язык конца XX столетия (1985 1995) / под ред. Е.А. Земской. – М.: Высшая школа, 1996. – С. Брейтер М.А. Англицизмы в русском языке: история и перспективы. – Владивосток, Диалог МГУ, – С. Deroy L.L’emprunt linguistique. –С Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. М., 1956. – С. 3 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ определенную парадигму. Заимствованное слово принимает те или иные грамматические категории, приобретает определенные синтаксические связи. В нашей работе обратимся к изучению проблем, связанных с лексическим заимствованием. В данной работе под термином заимствование мы будем понимать заимствование лексических единиц. Важность и актуальность работы связана с интенсивным проникновением в русский язык начала ХХ века огромного количества заимствованной лексики, активизацией употребления иноязычной лексики, уже существовавшей в языке ранее. Одной из наиболее ярких и разнообразных лексико семантических групп, представленных большим числом заимствований в русском языке ХХ столетия, являются имена существительные – наименования лица. Выбор данного корпуса слов не случаен, поскольку в условиях формирования новых производственных отношений и постоянно меняющейся культурной стороны общества как наиболее важные и общеупотребительные следует отметить именно наименования лица. Объектом нашего исследования является процесс проникновения, ассимиляции и функционирования иноязычных названий лица в русском языке. Предметом работы является специфика заимствованных имен существительных – наименований лица в русском языке начала века с точки зрения их значения и функционирования. Целью исследования является комплексное изучение заимствований в русском языке начала века (на материале имен существительных – наименований лица). Цель исследования предполагает решение следующих задач определить факторы, влияющие на процесс заимствования в русском языке начала столетия; классифицировать изученный языковой материал с лексико семантической точки зрения; проанализировать собранный языковой материал с точки зрения освоения заимствований русским языком (фонетическое освоение, графическое освоение, орфографическое освоение, семантическое освоение, словообразовательное освоение). Материалом для наблюдений послужили заимствованные имена существительные, зафиксированные в лексикографических изданиях рубежа – столетий (см. список литературы). 4 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Стоит отметить, что, рассматривая заимствованные наименования лица, зафиксированные в новейших словарях русской лексики, мы убедились в том, что наряду с номинациями, появившимися в русском языке на рубеже ХХ ХХ столетий, в данные лексикографические издания оказались включены слова, уже существовавшие в языке на протяжении десятилетий и получившие в последнее время широкое распространение. Чтобы доказать историю давнего существования этих слов в русском языке, мы обращались к данным «Большого толкового словаря русского языка» Д.Н. Ушакова (1930), а также искали их в Национальном корпусе русского языка , в котором в ряде случаев обнаружили несоответствие между поиском слов по статистике и распределению по годам, поиском в разделе «поиск точных форм» слово или фраза и разделе «лексико грамматический поиск» слово. Мы остановились на проверке наименований лица в разделе «лексико грамматический поиск». Основным источником изучения послужили три толковых словаря русского языка под редакцией Г.Н. Скляревской и два тематических словаря наименований лица Е.А. Зайцевой и Н.В. Исаевой: – Толковый словарь русского языка конца XX века: Языковые изменения / под ред. Г.Н. Скляревской. СПб.: Фолио Пресс, 1998 (далее – ТСРЯ); – Толковый словарь русского языка начала в. Актуальная лексика / под ред Скляревской Г.Н. – М.: Эксмо, 2007. – с. (далее – ТСРЯ АЛ); – Толковый словарь современного русского языка / под ред. Скляревской Г.Н. – М.: Астрель, 2001. – с. (далее – ТССРЯ); – Зайцева Е.А. Наименования лица в русском языке начала XXI века: Словарь справочник. – Самара: ПГСГА, 2 – с. (далее – НЛРЯ); – Исаева Н.В. Новые лица на рынке труда. Словарь справочник. – М.: Флинта, – с. (далее – НЛРТ). Выбор данных словарей не случаен. Как отмечают авторы составители первых трех лексикографических изданий, их главной задачей было отразить языковую динамику конца ХХ – начала ХХ столетий, выявить новые тенденции в области лексики и словообразования, описать новые и наиболее актуальные номинации . Каждое новое Толковый словарь русского языка конца XX века: Языковые изменения / под ред. Г.Н. Скляревской. СПб.: Фолио Пресс, 1998. С. 5 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ издание включает в себя большее количество номинаций: издание 1998 года описывает около 5,5 тысяч слов и выражений; издание 2001 года – более 7 тысяч слов и выражений; издание 2006 года – около 8,5 тысяч слов и выражений. По степени новизны неологизмов, определяемой по соотношению с системой языка, новообразования делятся на абсолютные и относительные. Абсолютными неологизмами принято называть те номинации, которых ранее не было в языке (блоггер, имиджмейкер). Относительные неологизмы – это группа слов, принципиально не новых для языка, но характерных и показательных для него. К относительным неологизмам относится так называемая «вернувшаяся» лексика, актуализированная лексика и внутренние заимствования. Вернувшаяся лексика – это малоупотребительные или устаревшие слова, которые в последние годы актуализировались, сохраняя в своей «новой жизни» прежнее смысловое и функционально стилистическое содержание (гимназист, губернатор, гувернер). Актуализированная лексика – слова, прежде существовавшие в русском языке, но выступающие на современном этапе в ином осмыслении. Таким образом, актуализация заключается в активизации семантических преобразований слова: в расширении сочетаемости и изменении ее характера, в образовании новых значений слов, в том числе переносных, а также в изменении значений слов в связи с идеологической переориентацией (аутсайдер, банкрот, промоутер). Внутренние заимствования – новые слова и фразеологизмы, появление которых обусловлено перераспределением языковых средств в видах и жанрах речи. Внутренние заимствования включают в себя те языковые единицы, которые проникают в литературный язык из разговорной речи, профессиональной лексики, диалектов, жаргонов и арго (мануалист, репер, брокер) Как отмечено в предисловии к словарю Е.А. Зайцевой, к задачам, которые ставит перед собой автор, относится: «На материале словарей последних лет охарактеризовать имена существительные – наименования лица, наиболее актуальные в русском языке 17 Попова Т.В., Рацибурская Л.В., Гугунава Д.В. Неология и неография русского языка. Учебное пособие. М.: Флинта. Наука, 2005. С 6 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ начала ХХI века» . Словарь включает группы слов, разных по положению в языковом сознании современников: имена существительные – названия лица, возникшие на рубеже ХХ–ХХI веков; лексические единицы, которые, не являясь новообразованиями последнего времени, из узкой сферы применения стали словами широкого функционирования; некоторые имена собственные, зачастую выступающие в роли производящих основ для новых названий лица и др. В предисловии к словарю Н.В. Исаевой сказано: «Среди неологизмов конца XX – начала XXI в. выделяется корпус лексики, обозначающей новые наименования лиц по профессии, специальности, роду выполняемых служебных обязанностей. Необходимость лексикографического описания неономинаций, связанных с профессиональной деятельностью человека, очевидна, поскольку многие слова ещё не зарегистрированы словарями, хотя широко используются в текстах разнообразных рекламных объявлений о вакансиях на рынке труда. За последние годы к печатным рекламным объявлениям добавились объявления, размещенные на многочисленных сайтах в Интернете, что увеличило возможности поиска работы. Рекламные объявления, предлагающие работу населению, часто становятся первой площадкой, фиксирующей новые наименования лиц по профессиональной деятельности. Здесь они получают распространение, адаптацию и закрепление». Сам словарь составлен из 424 единиц новой лексики, собранной на основании текстов рекламных объявлений в периодической печати и сети Интернете. Для уточнения различных языковых характеристик заимствованных наименований лица мы обращались к следующим словарям: – Булыко А.Н. Большой словарь иностранных слов. – М.: Мартин, 2006. – с. далее – БСИС); – Крысин Л.П. Современный словарь иностранных слов. – М.: АСТ ПРЕСС КНИГА, 2012. 416 с. (далее – ССИС); – Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. М.: Эксмо, 2005.– с. (далее – ТСИС); Зайцева Е.А. Наименования лица в русском языке начала XXI века: Словарь справочник. – Самара: ПГСГА, 2013. С. Исаева Н.В. Новые лица на рынке труда. Словарь справочник. – М.: Флинта, 2012. С. 5. 7 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ – Кузнецов С.А. Большой толковый словарь русского языка. – СПб.: Норинт, 2001. – 960 с. (далее – БТС). Словарь: Заимствования в русском субстандарте. Англицизмы / авт. сост. Х. Вальтер, О. Вовк, А. Зумп, Х. Конупкова, А. Кульпа, В. Порос. – М.: ИТИ технологии, с. (далее – ЗРС) позволил нам затронуть специфику функционирования иноязычных слов в речи молодежи. Для языкового анализа мы привлекали не только слова, полностью заимствованные из других языков (мачо, менеджер, хакер и под.), но и некоторые номинации, созданные на базе иноязычных слов / элементов (фрилавщик, ’шник, клиент, специалист и др.). Активное словообразовательное освоение заимствованной лексики русским языком обусловило также наше обращение к следующим двум изданиям: – Баранова Л.А. Словарь аббревиатур иноязычного происхождения. – М.: АСТ Пресс Книга, 2009. 320 с. (далее – САИП); – Суханова И.Ю. Словообразовательные гнезда с вершиной – иноязычным словом в русском языке начала ХХ века. – Самара: СГПУ, 2008. – с. (далее – СГИС). В современной лингвистической литературе вопросы заимствования иноязычных слов русским языком последних десятилетий по прежнему остаются крайне значимыми . Потребность в исследовании количественного состава заимствований, их структурных и семантических особенностей, специфики их ассимиляции на русской почве следует из общей проблематики изучения развития русского языка. Именно поэтому полагаем, что интенсивное проникновение различных по структуре и семантике иноязычных заимствований в русский язык начала столетия предопределяет важность и актуальность нашей работы. Балышева К.А. Англицизмы в русском литературном языке рубежа XX–XXI веков // Вестник Вятского государственного университета. 2009. С. –72; Брейтер М.А. Англицизмы в русском языке: история и перспективы: Пособие для иностранных студентов русистов. – Владивосток: Диалог МГУ, 1997; Воробьева С.В. Грамматическая ассимиляция новейших англицизмов в русском языке // Вестник Минского государственного лингвистического университета. Сер. 1. Филология. 2009. № (42). С. – 186; Дьяков А.И. Причины интенсивного заимствования англицизмов в современном русском языке / А.И. Дьяков. Новосибирск: Язык и культура, 2003 [Электронный ресурс] URL: ; Черноголовина Т.Г., Худякова Н.В. Новейшие англицизмы в современном русском языке // Молодой ученый. 2017. № 47. С. –258 [Электронный ресурс] URL: 8 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Основная часть Глава 1 Иноязычные заимствования на разных этапах развития русского языка §1. История проникновения заимствований в русский язык от века и до наших дней Заимствованные слова издавна проникали в русскую среду, начиная с периода индоевропейской языковой общности, продолжая общеславянским языковым единством, языком восточных славян и заканчивая современным русским языком. Многие заимствованные слова настолько хорошо усвоены русским языком, что их нерусское происхождение возможно установить только обратившись к этимологическому анализу . Как известно, в 988 году Древняя Русь приняла христианство и в качестве языка богослужения был принят старославянский язык, являющийся древнейшим письменным языком славянского мира. Славянские первоучители Константин (в монашестве Кирилл) и его брат Мефодий были родом из греческого города Фесалоники, или Солунь. Именно они создали первый славянский алфавит и перевели с греческого фрагменты богослужения и Священного писания. В основе старославянского языка лежит македонское наречие древнеболгарского языка. Старославянский язык на протяжении нескольких столетий был языком ограниченной, не бытовой, сферы употребления. Однако влияние его на русский язык было очень велико, а многие старославянизмы прочно вошли в русскую среду (идол, священник и др) Таким образом, после принятия христианства на Руси оказалось два языка: свой, родной, разговорный древнерусский язык, на котором говорило все население древней Руси, на нём же писались юридические и другие документы (например, «Русская правда»), и старославянский язык, нерусский по происхождению, который применялся при церковном богослужении и на котором писались богослужебные книги. Этот язык знало духовенство и феодалы. Большой энциклопедический словарь. Языкознание / под ред. В. Н. Ярцевой. М.: Дрофа, 1998. С. Мусорин А.Ю. Старославянский язык и церковнославянизмы // Материалы первой научной конференции преподавателей и студентов. – Новосибирск: Наука. Университет. 2000. – С. 82– 9 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Старославянский язык имел совершенный грамматический строй, богатое словообразование, хорошо развитую лексическую систему и разветвленную систему стилистических средств. Это был язык, отлично приспособленный и для отвлеченных рассуждений, и для конкретных описаний, и для живых повествований. Большое значение имело и то, что старославянский язык был создан в процессе переводов с греческого языка – одного из наиболее богатых и развитых классических языков древности. Большое количество греческих слов вошло в старославянские тексты без перевода. Среди них были как слова церковно религиозного характера: ангел, апостол, диавол, евангелие и др., так и лексические единицы, не связанные с религией: архитриклин ‘распорядитель пиршества’, игемон ‘наместник’, иконом ‘управитель’, клеврет ‘сораб, товарищ по рабству’, стратиг ‘полководец’, аромат, катапетазма ‘занавес’, корвана ‘денежный ящик’, крин ‘лилия’ и т. д. По греческим образцам создавались и кальки, которых особенно много среди сложных слов: благодать, благоволение, благословити и др. Следует отметить, что не все грецизмы попали в русский язык через посредство старославянского – некоторые были заимствованы еще раньше, устным путем, в результате непосредственных контактов русских с греками: грамота, известь, кровать, лента, парус, терем, тетрадь, философ, фонарь и некоторые другие . Многие греческие слова, получившие статус интернациональных, попали в русский язык позже через западноевропейские языки. Осуществленные в Петровскую эпоху преобразования также вызвали к жизни множество новых понятий, потребовавших для своего обозначения новых слов. Большое количество слов пришло в русский язык из германских (немецкого, английского, голландского) и романских (французского, итальянского, испанского) языков. При этом немецкий и французский языки доминируют. Слова из других языков чаще пополняли терминологическую систему языка: голландский язык – морское дело, итальянский язык – музыка и т.д. Н.А. Смирнов так характеризует появление множества новых должностей, чинов, учреждений, деловых актов, постановлений и соответствующих новых слов в Петровскую эпоху Горшков А.И История русского литературного языка. – М.: Высшая школа, 1969. –С.38 10 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ «Хотя прежние дьяки, окольничие, воеводы влачат еще кое как свое существование в Москве и других старых городах, но рядом с ними теперь в новой столице являются и новые люди, которым присваиваются и новые чины, взятые с иностранного. Так, появляются теперь администратор, актуариус, аудитор, бухгалтер, герольдмейстер, губернатор, инспектор, камергер, канцлер, ландгевдинг, маклер, министр, полицмейстер, президент, префект, ратман и другие более или менее важные особы, во главе которых стоит сам император. Все эти персоны в своих ампте, архиве, гофгерихте, губернии, канцелярии, коллегиуме, комиссии, конторе, ратуше, сенате, синоде и в других административных учреждениях, которые заменили недавние думы и приказы, адресуют, аккредитуют, апробируют, арестуют, баллотируют, конфискуют, корреспондуют, претендуют, секондируют, трактуют, экзавторуют, штрафуют и т.д. инкогнито, в конвертах, пакетах разные акты, акциденции, амнистии, апелляции, аренды, векселя, облигации, ордеры, проекты, рапорты, тарифы и т.п.» Как отмечает А.И. Горшков, некоторые из приведенных Н.А. Смирновым слов губернатор, канцлер, ратман, канцелярия) вошли в русский язык раньше, тем не менее, в целом этот перечень точно и образно рисует распространение новой заимствованной лексики в Петровскую эпоху Административные термины Петровской эпохи заимствовались главным образом, из немецкого языка: архив, контракт, нотариус, ордер, полицмейстер, ранг, формуляр, штраф и др. Военные термины брались главным образом из французского языка: армия, атака, бастион, батальон, гарнизон, десант, корпус, лафет и пр. Некоторые военные термины пришли и из Германии: вахта, гауптвахта, ефрейтор, лагерь, штурм и под. Морские термины пришли преимущественно из Голландии: верфь, гавань, док, катер, каюта, киль, рейд, рейс, рея, руль, трап, шкипер, шлюпка и др. Морских терминов, почерпнутых из английского языка, меньше: бот, бриг, мичман и др. Смирнов Н.А. Западное влияние на русский язык в Петровскую эпоху // Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 88. № – СПб, 1910. – С. – Горшков А.И. История русского литературного языка. М.: Высшая школа, 1 – С. Горшков А.И. История русского литературного языка. М.: Высшая школа, 1969. С.186. См. также: Современный русский литературный язык: / под ред. В.Г. Костомарова, В.И. Максимова. – М.: Гардарики, 2003. С. 11 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Многие заимствованные слова Петровской эпохи не удержались в русском языке (например, артифициальный – «искусственный», аттенция – «внимание», консидерация – «уважение», сатисфакция – «удовлетворение»), но многие и сохранились надолго, вплоть до наших дней. Вопрос об использовании в русском языке заимствований поднимался в середине века. Так, в 1759 году А.П. Сумароков отстаивал чистоту русского языка и предлагал заменить заимствования русскими аналогами. До середины Х Х столетия эта позиция многими поддерживалась. В конце X начале Х Х века вопрос о целесообразности использования заимствований вылился в полемику между сторонниками и противниками учения «о новом слоге» Н.М. Карамзина. Н.М. Карамзин считал возможным и в некоторых случаях желательным использование заимствований, а вот А.С. Шишков и сторонники его учения независимо от степени необходимости иноязычных слов в русском языке выступали против них. Все заимствованные слова и кальки А.С. Шишков предлагал заменять словами «славянорусскими», часто архаичными и нелепыми (мокроступы вместо калош, тихогромы вместо фортепьано, колоземица вместо атмосфера). «Карамзинисты» высмеивали эту тенденцию: вместо фразы «Франт идетиз цирка в театр по бульвару в калошах» предлагался такой ее «перевод» в духе Шишкова: «Хорошилище грядет из ристалища на позорище по гульбищу в мокроступах» В.Г. Белинский, с одной стороны, был против нелепых и избыточных заимствований, а с другой стороны, считал это естественным следствием развития языка, полагая, что «каждая эпоха … ознаменовывалась наплывом иностранных слов; знакомство с новыми идеями, выработавшимися на чуждой нам почве, всегда будет приводить к появлению в русском языке все новых заимствований» Вопрос о заимствованиях был актуален и в эпоху А.С. Пушкина. Великий русский поэт, оберегая чистоту родной речи, все же был далек от пуристических взглядов. А.С. Пушкин говорил, что в русском языке немало слов татарских и польских, но «в Сумароков А.П. О коренных словах русского языка // Полное собрание сочинений. Ч.9. – М., 1787. С. 247; Сумароков А.П. Об истреблении чужих слов из русского языка // Полное собрание сочинений. Ч.9. – М., 1787. С.249 Горшков А.И История русского литературного языка. М.: Высшая школа, 1969. С.313. Белинский В.Г. Взгляд на русскую литературу 1847 // Полное собрание сочинений. Т.10. – М.: АН СССР. С. 12 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ царствование Петра начал он примерно искажаться от необходимого введения голландских, немецких и французских слов. Сия мода распространила свое влияние и на писателей...» Что же следует, по мнению А.С. Пушкина, заимствовать из иноязычных слов и употреблять наравне с русскими? То, что не имеет семантических параллелей в русском языке, то, что обогащает родную речь Поэт не считает целесообразным изгонять из употребления также многие кальки с французского, вошедшие в русский язык и ставшие привычными (трогательный, хладнокровие и др.). В то же время А.С. Пушкин выступал против засорения русского языка ненужными иноязычными словами, даже в области терминологии, которую, по его мнению, надо создавать путем переводов иностранных языковых форм. Так, в письме к И.В Киреевскому(4 января 1832 года) он писал: «Избегайте ученых терминов и старайтесь переводить их, то есть перефразировать: это будет и приятно неучам и полезно нашему младенчествующему языку» Академик В.В. Виноградов в книге «Великий русский язык» пишет: «Уже в древний период истории русского языка начали определяться методы взаимодействия русского языка с другими языками. Русский язык, будучи по выражению Пушкина, «переимчивым и общежительным в своих отношениях к чужим языкам», воспринимал от них лишь необходимые слова и выражения, приспособляя их к потребностям русской жизни» §2. Особенности процесса заимствования в русском языке рубежа столетий Изучение проблемы иноязычных заимствований имеет в российской лингвистике давнюю историю. Историки, филологи, общественные и политические деятели, критики и публицисты всегда живо интересовались процессом вхождения в русский язык иностранной лексики и ее употреблением. Интенсификация языковых контактов славян с носителями других языков явилась важным условием не только для непосредственного заимствования лексики из этих Русские писатели о языке. – Л.:Советский писатель, 1954. С. 75. Русские писатели о языке. Л., 1954. С. 86. Виноградов В.В. Великий русский язык. М., 1945. – С. 13 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ языков, но и для «приобщения носителей русского языка к интернациональным, чаще – созданным на базе английского – идиолектам, принятым в той или иной социальной среде; сравним, например, профессиональные «языки» специалистов по вычислительной технике, коммерсантов, спортсменов, деятелей культуры и др.» В современном русском языке интересной оказывается роль профессионального «компьютерного» жаргона, который практически полностью основывается на английской терминологии. Имеет место не только приспособление английских терминов (слова типа дисплей, файл, интерфейс, драйвер, сайт и т. п.), но и их обыгрывание: геймить ‘играть в компьютерную игру’ (от англ. – игра), загуглить – ‘посмотреть в Интернете, поискать в Google’ и др. В конце XX века усиливаются международные контакты. Общество становится более открытым и расположенным к таким контактами иноязычным словам, которые начинают сопровождать русского человека не только в технической, профессиональной сферах, но и в быту. Технический и информационный прорыв предопределил международный обмен информацией. Таким образом, потребность в словесном обозначении новых понятий и явлений действительности и отсутствие в русском языке адекватных наименований неизбежно привели к заимствованию иноязычной лексики. Преобразования в государственном и партийно политическом устройстве, переход на рельсы рыночной экономики, появление банков, новой кредитно финансовой системы, развитие профессиональной деятельности как интеллектуальной в период складывающихся рыночных отношений, развитие видеотехники, компьютерной техники, интернет, влияние в стиле одежды, времяпрепровождения, настрой на принятие нового мира стали решающим фактором для вхождения в русский язык новых иноязычных слов Однако не все лингвисты однозначно относятся к современным заимствованиям. Так, Н.Г. Самсонов, Р.И. Тихонова и нек. др., характеризуя современную языковую Крысин Л.П. Иноязычное слово в контексте современной общественной жизни // Русский язык в школе. 1994. № 6. С. Крысин Л.П. Русский литературный язык на рубеже веков // Русская речь 2000. №1. – С. 34 Усыпенко Н.А. Английские заимствования как фактор современной языковой ситуации // Русский язык в России на рубеже ХХ – ХХ веков. Материалы международной научной конференции (5 6 мая 2003 года). – Самара: Изд во СамГПУ, 2003. – С. 63 14 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ситуацию, говорят о необходимости более вдумчивого отношения к употреблению заимствований, сетуя на чрезмерное количество иноязычной лексики в русском языке Другие лингвисты полагают, что с течением времени в русском языке останутся только объективно необходимые заимствования. По словам Л.П. Крысина: «Заимствование иноязычной лексики – естественный и закономерный процесс, сопровождающий контакты народов и их языков. Этот процесс обогащает язык и обычно не вредит его самобытности, так как при этом сохраняется основной, «свой» словарь и, кроме того, неизменным остается присущий языку грамматический строй. Обращая внимание на интенсификацию заимствований в русском языке рубежа ХХ ХХI веков, Ю.А. Бельчиков отмечает, что не все такие слова одинаково значимы по своему смысловому, понятийному содержанию и культурной ценности. И далеко не все остаются в русском языке. По мнению лингвиста, при условии существования адекватных русских эквивалентов не стоит злоупотреблять иностранными словами, тогда как сам факт иноязычных заимствований и их интенсификация в речевом общении, говорит об открытости лексической системы русского языка, о его способности творчески воспринять из международного опыта полезную информацию: «Со временем станет ясно, что принял, а что отверг язык. Оставшиеся слова, войдя в систему литературного языка, лишь обогатят его лексику. Так уже неоднократно бывало в истории русского языка». Самсонов Н.Г. Национальный интерес. Дела вразуметь невозможно.… К чему приведет необдуманное употребление американизмов? // Газета “Якутия”, 19. 01.2007. С. 7; Тихонова Р.И., Зайцева Е.А О русском языке в системе национальных ценностей // Информационный бюллетень СГПУ. 2007, №1. С. 66 Крысин Л.П. Заимствования // Русский язык. Энциклопедия / Под ред. Ю.Н. Караулова. М.: Дрофа, Большая Российская энциклопедия, 2003. С.133. Бельчиков Ю.А. «Что было выражено словом, то было и в жизни…» // Русская речь, 1993. № – С. 15 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Глава 2. Лексико семантические группы заимствований в современном русском языке Как правило, новая заимствованная лексика появляется в языке для того, чтобы обозначить какое то новое понятие, явление. В настоящее время заимствования в русском языке широко представлены во всех сферах жизни – политической, экономической, финансовой, технической, бытовой, в сфере предпринимательской деятельности, культуры, поп искусства, спорта и других. Как отмечает Л.П. Крысин: «Процесс активизации употребления иноязычных слов в русской речи конца ХХ в. – один из наиболее живых и социально значимых языковых процессов. Надо говорить именно об активизации употребления этих слов, а не только о новых заимствованиях, поскольку наряду с появлением заимствований неологизмов наблюдается расширение сфер использования специальной иноязычной терминологии, относящейся к экономике, финансам, коммерческой деятельности и некоторым другим областям» Данное высказывание актуально. В этом мы убедились, рассматривая заимствованные наименования лица, зафиксированные в новейших словарях русской лексики. Наряду с номинациями, появившимися в русском языке на рубеже ХХ ХХ столетий, в рассматриваемые лексикографические издания оказались включены слова, уже существовавшие в языке на протяжении десятилетий и получившие в последнее время широкое применение. При рассмотрении происхождения и значения заимствованных имен существительных в данной главе мы опирались на материалы словарей, указанных во введении. Кроме того, все перечисленные заимствованные наименования лица мы проверяли по Национальному корпусу русского языка , в котором в ряде случаев обнаружили несоответствие между поиском слов по статистике и распределению по годам. Мы остановились на проверке наименований лица в разделе «лексико грамматический поиск». Обращались и к данным «Большого толкового словаря русского языка» Д.Н. Ушакова (1930). 39 Крысин Л.П. Русское слово: свое и чужое: Исследования по современному русскому языку и социолингвистике. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 16 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ §1. Заимствованные наименования лица, относящиеся к общественно политической сфере Говоря об активизации употребления заимствованной лексики, Л.П. Крысин отмечает: «Особенно наглядно это можно проиллюстрировать сменой названий в структурах власти: Верховный Совет стал устойчиво – а не в качестве журналистской перифразы – именоваться парламентом, Совет Министров – кабинетом министров, его председатель – премьер министром (или просто премьером а заместители – вице премьерами; в городах появились меры, префекты, супрефекты, советы уступили место администрациям, главы администраций обзавелись своими пресс секретарями и пресс атташе, которые регулярно выступают на пресс конференциях, рассылают пресс релизы, дают эксклюзивные интервью и т. д. Языковой анализ заимствованных наименований лица данной лексико семантической группы показал, что большинство номинаций, несмотря на включение их в новейшие словари русского языка, имеют достаточно давнюю историю. Приведем конкретные примеры. Авторитарист [франц. Полит. Сторонник авторитаризма; руководитель, пользующийся авторитарными методами правления. ТСРЯ, с. 39; ТССРЯ, с. 6; ТСРЯ АЛ, с. 39; БСИС, с. 12; НЛРЯ, с. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1894 года. Милитарист [франц. , от лат. – ‘военный’]. Государственный или общественный деятель, проводящий политику милитаризации, поддерживающий идеи милитаризма. ТСРЯ, с. ТССРЯ, с. 460; ТСРЯ АЛ, с. 591; БТС, с. 542; БСИС, с. 362; НЛРЯ, с. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1911 года. Демонстрируется в словаре Д.Н. Ушакова 1930 х годов: МИЛИТАРИСТ, милитариста, м. (полит.). Сторонник милитаризма Премьер министр [франц букв. ‘первый министр’]. Глава правительства, кабинета министров; то же, что премьер. ТСРЯ, с. 502; ТССРЯ, с. 618; 41 Крысин Л.П. Русское слово: свое и чужое: Исследования по современному русскому языку и социолингвистике. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 42 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] URL: 17 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТСРЯ АЛ, с. 786; БТС, с. 964; НЛРЯ, с. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1873 года. Демонстрируется в словаре Д.Н. Ушакова 1930 х годов как реалия, характерная для буржуазных стран: ПРЕМЬЕР МИНИСТР, премьер министра, м. (полит. офиц.). В буржуазных странах – председатель кабинета министров, глава правительства Спикер англ ‘говорить’]. Председатель парламента или одной из его палат в некоторых странах. ТСРЯ АЛ, с. 945; БТС, с. 1248; БСИС, с. 543; НЛРЯ, с. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1869 года. Упоминается в словаре Д.Н. Ушакова 1930 х годов как реалия, характерная для Англии: СПИКЕР, спикера, м. (англ. speaker, букв. оратор) (полит.). Наименование председателя палаты общин в Англии Условно отнесем к данной группе и слово олигарх: Олигарх [греч. оligarchēs ‘власть’]. Публ. Владелец крупного капитала, имеющий большое личное влияние на политический процесс. ТССРЯ, с. 530; ТСРЯ АЛ, с. ССЖ, с. 90; БСИС, с. 402; НЛРЯ, с. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1815 года, а само слово уже давно существует в русском языке. Следует отметить, что данное его значение возникло в последнее десятилетие ХХ века, а до этого оно употреблялось в работах по истории древнего мира, и называло каждого из соправителей древней Спарты в отдельности . Кроме того, в словаре Д.Н. Ушакова 1930 х годов находим следующие описания: ОЛИГАРХ, олигарха, м. (книжн.). 1. Член олигархического правительства (истор., полит.). 2. перен. Лицо, принадлежащее к кучке эксплуататорского меньшинства, осуществляющего свое господство путем насилия, террора и подкупа (публиц. ритор.). Сбросить власть финансовых олигархов Относительно новым заимствованным наименованием лица, вероятно, можно считать слово лоббист: 43Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] URL: 44 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] URL: 45 Кареева С.А. Школьный исторический словарь / под ред. Н.И. Кареева. М., 1906. – С. 46 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] URL: 18 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Лоббист [англ. Полит. Человек, относящийся к тому или иному лобби во властных структурах. ТСРЯ, с. ; ТССРЯ, с. 423; ТСРЯ АЛ, с. 547; БТС, с. 502; БСИС, с. 326; ЗРС, с. 182; НЛРЯ, с. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1989 года. §2. Заимствованные наименования лица, относящиеся к финансово экономической сфере Аналитик [греч. аnalitikos]. Специалист в области аналитики – профессионального анализа событий в какой либо сфере деятельности (собирает информацию, систематизирует и анализирует ее, готовит документацию и отчеты). ТСРЯ АЛ, с. 612; БТС, с. 38; НЛРЯ, с. 58; НЛРТ, с. Примеры употребления слова в значении «человек, пользующийся анализом при исследовании и решении вопросов» зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1823 года. Упоминается в словаре Д.Н. Ушакова х годов в ином значении: АНАЛИТИК, аналитика. м. (книжн. Пользующийся анализом при исследовании и решении вопросов; противоп. синтетик Новое же значение слова «специалист в области аналитики» появилось гораздо позже. Андеррайтер (андерайтер) [англ. Лицо, принимающее на себя обязательства по размещению, реализации ценных бумаг (акций) на рынке. Высококвалифицированный специалист в области страхования, осуществляющий андеррайтинг – оценку риска при принятии на страхование конкретного объекта или физического лица. ТСРЯ АЛ, с. 65; БСИС, с. 41; НЛРЯ, с. 58; НЛРТ, с. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 2010 года. Брокер [англ. – ‘торговец вином’]. Фин. Посредник при заключении сделок на бирже, специализирующийся по определенным видам товаров или услуг. ТСРЯ, с. ; ТССРЯ, с. 93; ТСРЯ АЛ, с. 158; БТС, с. 97; ЗРС, с. 53; НЛРЯ, с. НЛРТ, с. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1946 года. 47 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] URL: 19 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Девелопер англ. – ‘развивать, разрабатывать’]. Экон. Специалист по операциям с недвижимостью, занимается покупкой недвижимости, разработкой проекта (например, строительства здания) и дальнейшей продажей или сдачей в аренду данного объекта. ТСРЯ АЛ, с. 282; НЛРЯ, с. НЛРТ, с. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1996 года. Джоббер [англ. ]. Специалист посредник на фондовой бирже. Основные задачи – покупка и продажа акций (за свой счет, в отличие от брокера). НЛРТ, с. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 2002 года. Дилер [англ. – ‘торговец, агент по продажам’]. Лицо или учреждение – торговый представитель предприятия, фирмы, биржевой посредник, занимающийся куплей и продажей ценных бумаг. ТСРЯ, с. 221; ТССРЯ, с. 224; ТСРЯ АЛ, с. 312; БТС, с. 259; БСИС, с. 198; НЛРЯ, с. 109; НЛРТ, с. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1936 года в значении «торговец автомобилями». Коллектор [англ. – ‘собирать’ лат сollector – ‘собиратель’]. Специалист по взысканию задолженности, розыску неплательщиков кредитного займа, возврат просроченной задолженности. В задачи коллектора также входит оказание помощи клиентам, разъяснение порядка выплат при пересчете, отсрочке и реструктуризации долга. Коллектору необходимы хорошие знания в области юриспруденции и психологии. НЛРТ, с. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1841 года с иным значением: «Храм содержится под надзором коллектора», «а прочих всех бы забрили в коллекторы». Ранее в значении лица слово используется как коллектор в библиотечном деле и в геологии. Слово упоминается в словаре Д.Н. Ушакова 1930 х годов в следующих значениях: КОЛЛЕКТОР (оле), коллектора, м. (латин – собиратель). 1. Канал или большая труба, собирающая в себя жидкости, газы из других каналов для отвода их куда н. (тех.). Коллектор городской канализации. 2. Цилиндр динамо машины, в к ром переменный ток превращается в постоянный (физ., тех.). 3. Учреждение при крупном издательстве, ведающее распределением книг по библиотекам (спец.). Библиотечный коллектор. 4. 20 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Учреждение, собирающее бесприютных детей и распределяющее их по детским домам (нов. офиц.) Маклер [нем. Коммерц. Коммерсант, профессионально занимающийся посредничеством при купле продаже, заключении различных сделок и т.п. 2. Фин. Работник биржи, занимающийся посредничеством при покупке и продаже ценных бумаг, способствующий заключению сделок купли продажи путём сведения партнёров и получающий вознаграждение от каждой из сторон, участвующих в сделке. ТСРЯ, с. 371; ТССРЯ, с. 431; ТСРЯ АЛ, с. 557–558; БТС, с. 514; БСИС, с. НЛРЯ, с. НЛРТ, с. 35. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1721 года. Упоминается в словаре Д.Н. Ушакова 1930 х годов в следующем значении: МАКЛЕР, маклера, м. (нем. Makler) (торг.). Профессиональный посредник между продавцом и покупателем при совершении торговых сделок на бирже. Биржевой маклер. Честный маклер (полит., ирон.) – корыстный посредник в международных отношениях Менеджер [англ. – ‘управлять’]. 1. Экон. Профессиональный управляющий предприятия; специалист в области менеджмента. ТСРЯ, с. 382; ТССРЯ, с. 451; ТСРЯ АЛ, с. 581; БТС, с. 533; БСИС, с. НЛРЯ, с. 158; НЛРТ, с. 50. 2. Лицо, организующее публичные выступления артистов, спортсменов. БСИС, с. 50; НЛРЯ, с. 158. Второе значение данного слова фиксируется в Национальном корпусе русского языка с 1921 года. Медиа байер [англ. Спец. Специалист, занимающийся закупкой рекламных площадей в газетах или эфирного времени на радио и телевидении. ТССРЯ, с. 445; ТСРЯ АЛ, с. 573; НЛРЯ, с. 157; НЛРТ, с. Примеры употребления слова в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. Мерчендайзер [англ. merchandisiеr Экон. Специалист по мерчандайзингу – комплексу мер, направленных на привлечение внимания покупателей, стимулирование торговой деятельности; планирование и ведение торговли путём предоставления продукта на нужном рынке в нужное время. ТСРЯ АЛ, с. 584; НЛРЯ, с. 158; НЛРТ, с. 48 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] URL: 49Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] URL: 21 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 2000 года. Рантье [франц. , от – ‘рента’]. Экон. Лицо, живущее на проценты с предоставленного в ссуду денежного капитала или на доходы от ценных бумаг. ТСРЯ, с. 534; ТССРЯ, с. –660; ТСРЯ АЛ, с. 836; БТС, с. 1086; НЛРЯ, с. 199. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1878 года. Упоминается в словаре Д.Н. Ушакова 1930 х годов в следующем значении: РАНТЬЕ, нескл., м. (фр. rentier) (социол.). Человек, живущий на нетрудовой доход, получаемый в виде ссудного процента, дивиденда – ренты Рекрутёр [англ. Соц. Агент фирмы, занимающийся рекрутингом – наймом рабочей силы. ТССРЯ, с. 672; ТСРЯ АЛ, с. 852; БСИС, с. 496; НЛРЯ, с. НЛРТ, с. 65. Примеры употребления слова в данном значении зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 2000 года. Трейдер [англ. – ‘торговец’]. Крупный торговец, посредник между производителем (владельцем) и покупателем. НЛРТ, с. 83. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1995 года. Хед хантер [англ. – ‘охотник за головами’]. Специалист, выступающий посредником между работником и работодателем, имеет дело со специалистами экстра класса НЛРТ, с. Примеры употребления слова в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. Хэндмейкер [англ. – ‘рука’ и – ‘делать’]. Тот, кто занимается ручной работой. НЛРТ, с. Примеры употребления слова в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. §3. Заимствованные наименования лица, относящиеся к сфере религии и культуры. В данной лексико семантической группе мы выделили три подгруппы. 50Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] URL: 22 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ А. Заимствованные наименования лица, обозначающие принадлежность человека к тому или иному течению, направлению в искусстве. Абстракционист [франц. а , от лат. – ‘отвлечённый’]. Иск. Представитель абстракционизма – направления в изобразительном искусстве, представляющего объекты реального мира в виде сочетаний абстрактных фигур и цветовых пятен. ТСРЯ АЛ, с. 32; БТС, с. 24; БСИС, с. 7; НЛРЯ, с. 51. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1950 года. Абсурдист [от лат. – ‘нелепый, несообразный, бессмысленный’]. Иск. Представитель абсурдизма – направления драматургии, представляющего мир как нелепость, абсурд. ТСРЯ, с. 37; ТССРЯ, с. 2; ТСРЯ АЛ, с. 32; БТС, с. БСИС, с. НЛРЯ, с. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1990 года. Авангардист [франц. ]. 1. Представитель авангардизма. ТСРЯ, с. ТССРЯ, с. 3; ТСРЯ АЛ, с. 34; БТС, с. 24; БСИС, с. 7; НЛРЯ, с. Муз. Последователь, исполнитель авангарда – авангардной музыки. ТСРЯ АЛ, с. 34; БСИС, с. 7; НЛРЯ, с. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1933 года. Дадаист [франц. Ï от – ‘конёк, лошадка; бессвязный детский лепет’]. Иск. Последователь, сторонник дадаизма – направления в искусстве начала ХХ века, отрицающего все существовавшие ранее художественные концепции, ориентированное на эпатаж и умышленно антиэстетические образы. ТСРЯ АЛ, с. 27; БТС, с. 238; БСИС, с. 177; НЛРЯ, с. . Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1923 года. Перформансист [англ. – ‘исполнение, представление, выступление’ Иск. Художник, который занимается перформансом. ТСРЯ АЛ, с. 725; НЛРЯ, с. Примеры употребления слова в данном значении в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. 2007 годом датируется номинация поэт перфомансист. Б. Заимствованные наименования лица, обозначающие принадлежность человека к тому или иному течению, направлению в религии. 23 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Адвентист [англ. Рел. Человек, исповедующий адвентизма; член протестантской секты, проповедующей близость «второго пришествия Христа» и наступление конца света. ТСРЯ, с. 41; ТССРЯ, с. 8; ТСРЯ АЛ, с. 46; БТС, с. 29; БСИС, с. 16; НЛРЯ, с. 54. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1910 года. Баптист [англ. <лат – ‘креститель’, от греч. – ‘крещу, окунаю в воду’ Рел. Член протестантской секты, отстаивающей принципы спасения личной верой, отвергающей храмы, святых, иконы, священнослужителей. ТССРЯ, с. 49; ТСРЯ АЛ, с. 108; БТС, с. 59; БСИС, с. НЛРЯ, с. 69. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1880 года. Упоминается в словаре Д.Н. Ушакова 1930 х годов в следующем значении, характеризующемся негативным оттенком: БАПТИСТ, баптиста, м. (от греч. baptizo – крещу) (религ.). Последователь христианской секты, проповедующей добровольное крещение в сознательном возрасте и являющийся в СССР агентурой контрреволюционной буржуазии Буддист [франц. Рел. Человек, исповедующий буддизм – одну из мировых религий, возникших в – вв. до н.э. в Древней Индии и получившей распространение в странах Востока. ТСРЯ, с. 114; ТССРЯ, с. 96; ТСРЯ АЛ, с. 161; БТС, с. 100; БСИС, с. 105; НЛРЯ, с. 80. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1834 года. Упоминается в словаре Д.Н. Ушакова 1930 х годов в аналогичном значении: БУДДИСТ, буддиста, м. Последователь буддизма Ваххабист [от араб. – имя аравийского религиозного деятеля (1703– Полит. Сторонник, представитель ваххабизма – мусульманского радикального религиозно политического движения. ТСРЯ АЛ, с. 174–175; НЛРЯ, с. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 2011 года. 51 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] 52 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] URL: 24 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Ваххабит [от араб. – имя аравийского религиозного деятеля (1703– Полит. То же, что и ваххабист. ТСРЯ АЛ, с. 175; БСИС, с. 144; НЛРЯ, с. 84. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1998 года. Ламаист. Рел. Человек, исповедующий ламаизм – одно из течений в буддизме, распространенное на Тибете и в Монголии. ТСРЯ АЛ, с. 528; БТС, с. 486; БСИС, с. 312; НЛРЯ, с. 144. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1882 года. Упоминается в словаре Д.Н. Ушакова 1930 х годов в аналогичном значении: ЛАМАИСТ, ламаиста, м. (религ.). Последователь ламаизма Лютеранин [польск. <нем. , от – фамилия немецкого религиозного реформатора (1483– Рел. Человек, исповедующий лютеранство – течение в протестантизме, основанное на учении об «оправдании верой», отрицающее решения соборов и церковное предание, осуждающее уход от мирской жизни. ТССРЯ, с. 427; ТСРЯ АЛ, с. 553; БСИС, с. 330; НЛРЯ, с. 152. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1700 года. Упоминается в словаре Д.Н. Ушакова х годов в аналогичном значении: ЛЮТЕРАНИН, лютеранина, мн. лютеране, лютеран, м. Лицо, исповедующее лютеранство. В. Заимствованные наименования лица, обозначающие принадлежность человека к различным течениям / направлениям молодежных субкультур. Гот [англ. ]. Представитель молодёжной субкультуры, зародившейся в конце х годов XX го века на волне пост панка. ЗРС, с. 45. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 2011 года. Кибер гот [англ. сyber ]. Представитель молодёжной субкультуры, образованной в начале 90 х гг в связи с началом массового распространения Интернета. ЗРС, с. Примеры употребления слова в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. 53 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] URL: 25 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Рейвер [англ. – ‘бредить’]. Представитель молодёжной субкультуры, постоянный участник вечеринок электронной танцевальной музыки. ЗРС, с. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1997 года. Скинхед [англ. – ‘кожа’ и – ‘голова’]. Представитель молодёжной субкультуры, в агрессивной форме выступающей за идеи национализма и патриотизма. ТССРЯ, с. 729; ТСРЯ АЛ, с. 922; БСИС, с. 535; НЛРЯ, с. 209. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1997 года. Эмо [англ. : от – ‘эмоциональный’]. Представитель молодёжной субкультуры, образовавшейяся на базе поклонников одноимённого музыкального стиля. ЗРС, с. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 2007 года Эмо кид + англ. – ‘ребенок’]. Представитель молодежной субкультуры эмо’; В зависимости от пола различают: эмо бой [<англ. – ‘мальчик, парень’] и эмо гёрл [< англ. – ‘девочка, девушка’]. ЗРС, с. Примеры употребления слова в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. §4. Заимствованные наименования лица, относящиеся к индустрии моды и красоты Брейдер [англ. – коса, шнурок, плетение]. Специалист / парикмахер, профессионально занимающийся плетением волос в косички, жгуты, дреды, пони тейл и т. п. НЛРТ, с. Примеры употребления слова в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. Букер [от англ. – ‘делать заказ’]. Спец. Лицо, занимающееся поиском и распределением заказов среди фотомоделей, составлением их портфолио, формированием базы клиентов, которые нуждаются в моделях для демонстрации, рекламы продукции, товаров, услуг. ТССРЯ, с. 96; ТСРЯ АЛ, с. 161; НЛРЯ, с. НЛРТ, с. 17. Примеры употребления слова в данном значении в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. 26 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Бютимейкер [от англ. – ‘красиво’ + – ‘производитель, изготовитель’]. То же, что и визажист. ЗРС, с. 61; НЛРЯ с. Примеры употребления слова в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. Визажист [франц. от – ‘художественный макияж’]. Специалист по уходу за лицом, подбирающий гармонирующие с данным лицом прическу, макияж, аксессуары и т.п.; косметолог, художник гример. ТСРЯ, с. 142; ТССРЯ, с. 133; ТСРЯ АЛ, с. 202; БТС, с. 130; БСИС, с. 120; НЛРЯ с. 88; НЛРТ, с. 22. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1997 года. Имиджмейкер [англ. , от – ‘образ’ и – ‘делать, создавать’]. Специалист по вопросам создания имиджа. ТССРЯ, с. 297; ТСРЯ АЛ, с. 393; ССЖ, с. БСИС, с. 225; НЛРЯ с. 121; НЛРТ, с. 32. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1996 года. Кутюрье [франц. ]. 1. Модельер, у которого собственное дело. ТСРЯ, с. 348; ТССРЯ, с. 405; ТСРЯ АЛ, с. 526; БТС, с. 483; НЛРЯ с. 143; БСИС, с. 309; НЛРТ, с. Закройщик высокого класса, мастер шитья. БТС, с. 483; НЛРЯ с. 143; БСИС, с. 309. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1970 года. Папарацци [итал. Публ. О фотожурналисте, навязчиво преследующем какую либо известную личность в своём стремлении сделать сенсационные снимки. ТССРЯ, с. 553; ТСРЯ АЛ, с. 706; НЛРЯ с. 179; БСИС, с. 421. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1997 года. Стилист франц. ]. Человек, занимающийся разработкой нового стиля в чем либо. ТССРЯ, с. 756; ТСРЯ АЛ, с. 953; НЛРЯ с. 216; НЛРТ, с. 76. Упоминается в словаре Д.Н. Ушакова 1930 х годов лишь в одном конкретном значении (в отличие от современного широкого понимания): СТИЛИСТ, стилиста, м. Человек, владеющий искусством литературного стиля, пишущий хорошим стилем. Блестящий стилист Примеры употребления слова в данном значении зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1834 года. 54 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] URL: 27 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Топ модель [англ. – верх, сверх – манекенщица]. Ведущая модель; модель, в наибольшей степени отвечающая эталону красоты. ТСРЯ, с. ТССРЯ, с. 785; НЛРЯ с. 226; ТСРЯ АЛ, с. 989. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1993 года. §5. Заимствованные наименования лица, относящиеся к сфере обслуживания и развлечений Аниматор [англ. <франц. < лат. – ‘душа’, ‘жизнь’; ‘живое существо’]. 1. Ведущий и организатор развлекательных программ, вечеров, праздников. ТСРЯ АЛ, с. 65; НЛРЯ с. 59; НЛРТ, с. . Художник мультипликатор, специалист в области анимации. ТСРЯ АЛ, с. 65; БСИС, с. 41; НЛРЯ с. 59; НЛРТ, с. 9. Примеры употребления слова в значении 1 зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 2001 года. Примеры употребления слова в значении 2 зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1998 года. Бебиситтер / беби ситтер [англ. – ‘приходящая няня’ < – ‘ребенок’, – ‘сидеть’]. Человек, в обязанности которого входит уход и присмотр за ребенком в отсутствие родителей или при их занятости. НЛРТ, с. Примеры употребления слова в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. Бодигард [англ. – ‘тело + – ‘охранять’]. Телохранитель, личный охранник. НЛРТ, с. 17. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1986 года. Виджей (ви джей) [англ. [ви джэй] – сокр. Сокр. Видео жокей ТСРЯ АЛ, с. 201 202; САИП, с. 44– НЛРЯ с. Примеры употребления слова в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. Витолье [исп. – ‘бумажное кольцо на сигаре с указанием марки’]. Работник сигарных клубов, ресторанов, профессионально разбирающийся в сигарах, их марках и форматах. НЛРТ, с. Примеры употребления слова в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. Гувернёр / гувернантка [франц. – ‘воспитатель’]. Тот, кто осуществляет присмотр, обучение и воспитание детей в обеспеченных семьях, несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка. ТСРЯ, с. 185; ТССРЯ, с. 191; ТСРЯ АЛ, с. 28 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 270; БТС, с. 233–234; БСИС, с. 175; НЛРЯ с. 103; НЛРТ, с. 26. Примеры употребления слова гувернер зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1813 года Слово гувернантка упоминается в словаре Д.Н. Ушакова 1930 х годов в конкретном значении ГУВЕРНАНТКА (нк), гувернантки, ж. (фр. gouvernante). Воспитательница в буржуазных семьях, обычно иностранка, нанимаемая для воспитания и начального обучения детей Джазмен [англ. от – ‘джаз’ + – ‘человек’]. Муз. Музыкант, исполняющий джаз (музыкальный стиль, сочетающий в себе черты европейской и афроамериканской традиций и характеризующийся основополагающей ролью ритма и импровизации). ТСРЯ АЛ, с. 306; БСИС, с. 192; НЛРЯ с. 108. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1978 года. Импресарио [итал. ]. Организатор зрелищных предприятий, агент какого либо артиста, организующий его концерты, выступления, встречи и т. п. НЛРТ, с. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1884 года. Упоминается в словаре Д.Н. Ушакова 1930 х годов в значении: ИМПРЕСАРИО (импрессарио неправ.), нескл., м. (ит. impresario) (театр.). Антрепренер, профессиональный устроитель концертов, представлений Кавист [франц. – ‘рабочий, смотритель погреба’ < – ‘подвал’ < лат. – ‘полость, пустое пространство’]. Специалист по винам, занимающийся их продажей в специализированных магазинах. НЛРТ, с. Примеры употребления слова в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. Крупье [франц. ]. Банкомёт в казино, следящий за игрой (обычно в рулетке), собирающий ставки и выдающий выигрыши. ТСРЯ, с. 344; ТССРЯ, с. 397; ТСРЯ АЛ, с. 519; БТС, с. 475; БСИС, с. 304; НЛРЯ с. 142; НЛРТ, с. 41. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1865 года. Упоминается в словаре Д.Н. Ушакова 1930 х годов в значении: КРУПЬЕ, нескл., м. (фр. croupier) (спец.). 55 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] URL: 56 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] URL: 29 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Лицо, выполняющее обязанности банкомета, и следящее за ходом игры в игорном доме Отельер / хотельер [франц. – ‘отель’]. Специалист гостиничного бизнеса для различных структурных подразделений отеля, специалист в области маркетинга и менеджмента гостиничного бизнеса. НЛРЯ, с. 236; НЛРТ, с. 54. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 2002 года. Пиццамейкер / пиццемейкер / пицмейкер [итал. + англ. ]. Повар, специализирующийся на изготовлении пиццы. НЛРТ, с. Примеры употребления слова в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. Продюсер [англ. . 1. Владелец, глава или доверенное лицо кинокомпании, телевизионного канала, театра и т.п., осуществляющий организационно финансовый контроль за их деятельностью. ТСРЯ, с. 513; ТССРЯ, с. 632–633; ТСРЯ АЛ, с. 803; НЛРЯ с. 193; БТС, с. 1007. 2. Административный и финансовый организатор деятельности певца или эстрадной группы (концертов, гастролей, выпуска пластинок, альбомов и т.п.); импресарио. ТСРЯ, с. 513; ТССРЯ, с. 632–633; ТСРЯ АЛ, с. 803; БТС, с. 1007; НЛРЯ с. 193; БСИС, с. 468. Примеры употребления слова в значении 1 зафиксированы в Национальном корпусе русского языка в 1941 году. Хэдлайнер [англ. ]. Основной, самый популярный исполнитель в программе, концерте и т. п., имя которого указывается на афишах крупными буквами. НЛРЯ с. 235. Пример употребления слова зафиксирован в Национальном корпусе русского языка в 2003 году. §6. Заимствованные наименования лица, относящиеся к сфере науки и техники В связи с широким распространением технологических инноваций в русский язык прочно вошли слова, связанные с компьютерной техникой. Веб дизайнер (вэб дизайнер дизайнер). Информ. Тот, кто занимается веб дизайном, проектирует внешний вид сайтов. ТСРЯ АЛ, с. 176; НЛРЯ с. 84; НЛРТ, с. 57Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] URL: 30 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Пример употребления слова зафиксирован в Национальном корпусе русского языка в 2003 году. Веб мастер (вебмастер, вэб мастер) [англ. Информ. Специалист, занимающийся созданием и обслуживанием веб сайтов. ТСРЯ АЛ, с. 176; НЛРЯ с. НЛРТ, с. Пример употребления слова зафиксирован в Национальном корпусе русского языка в 1997 году. Веб программист (вэб программист, программист). Информ. Специалист, создающий программное обеспечение для веб сайтов. ТСРЯ АЛ, с. 177; НЛРЯ с. НЛРТ, с. Примеры употребления слова в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. Вирмейкер (вирмэкер). Информ. Жарг. Программист, создающий вирусы. ТСРЯ АЛ, с. 204; НЛРЯ, с. Примеры употребления слова в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. Кракер (крекер [рэ], крэкер) [от англ. – ‘раскалывать’, ‘разрешать (проблему’)]. Жарг. Человек, получающий материальную выгоду от взлома компьютерных сетей, программ. ТСРЯ, с. 338; ТССРЯ, с. 389; ТСРЯ АЛ, с. 510; НЛРЯ, с. 139. Пример употребления слова зафиксирован в Национальном корпусе русского языка в 1999 году. Ламер [англ. – ‘хромой’, ‘неубедительный’]. 1. Информ. Неопытный пользователь, обычно считающий себя достаточно сведущим в компьютерах. ТСРЯ, с. 350; ТССРЯ, с. 409; ТСРЯ АЛ, с. 528; БСИС, с. 312; ТСМС, с. 302; НЛРЯ, с. ЗРС, с. 175. 2. Человек, сильно переоценивающий свои способности; низкопрофессиональный человек, хвастающий своими знаниями. НЛРЯ, с. 144; ЗРС, с. 175. Примеры употребления слова в значении 1 зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1997 года Модератор [лат. – ‘сдерживать, умерять’]. 1. Администратор интернет форума. ТСРЯ АЛ, с. 603–604; ЗРС, с. 201; НЛРЯ, с. 160. 2. Журналист, организующий и ведущий пресс конференцию. НЛРТ, с. 51. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1988 года. Флудер. Тот, кто занимается флудом – видом интернет хулиганства (в чате много раз повторяется сообщение, которое заполняет всё окно чата и мешает общаться). НЛРЯ, 31 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ с. Примеры употребления слова в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. Флэшер. Тот, кто работает с программой «Макромедиа Флэш». НЛРЯ, с. Примеры употребления слова в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. Хакер [англ Информ. Программист высшего класса, способный работать в машинных кодах и хорошо знающий операционные системы компьютеров. ТСРЯ, с. 656; ТССРЯ, с. 826; ТСРЯ АЛ, с. 1045; ЗРС, с. 362–363; НЛРЯ, с. Информ. и криминал. Программист или пользователь вычислительной системы, обычно компьютерной сети, занимающийся взломом систем защиты данных. ТСРЯ, с. 656; ТССРЯ, с. 826; ТСРЯ АЛ, с. 1045; БТС, с. 1438; БСИС, с. 636; ЗРС, с. – НЛРЯ, с. 234. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1993 года Отнесем в эту же группу наименования лица блоггер и веб сёрфер так или иначе связанные с деятельностью в сети Интернет. Блоггер [англ. (<сокр. англ. от – сетевой журнал, дневник событий). Создатель блога, ведущий личный блог в Интернете. ТСРЯ АЛ, с. 140; НЛРЯ с. 75; НЛРТ, с. 19. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 2006 года. Веб сёрфер (веб серфер, вэб сёрфер, вэб серфер). Информ. Тот, кто занимается веб сёрфингом – последовательным просмотром содержимого серверов Всемирной паутины при помощи ссылок с одной её страницы на другую. ТСРЯ АЛ, с. 177; НЛРЯ с. Примеры употребления слова в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. §7. Заимствованные наименования лица, относящиеся к сфере спорта В последнее время в нашу жизнь прочно вошли названия некоторых игр или видов спортивных занятий. Соответственно появились наименования лиц, задействованных в данных видах спорта. Айкидоист [от японского слова айкидо Спорт. Спортсмен, занимающийся айкидо; человек, владеющий приемами айкидо. ТССРЯ, с. 11; ТСРЯ АЛ, с. 51; БТС, с. 32 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 31; БСИС, с. 20; НЛРЯ, с. Примеры употребления слова в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. Аутсайдер [англ Спорт. Спортсмен, занимающий последние места в соревнованиях. ТСРЯ АЛ, с. 98; БСИС, с. 70; БТС, с. 52; НЛРЯ, с. Перен. Публ. О ком либо, не выдерживающем конкуренции, остающимся последним. ТСРЯ, с. ТССРЯ, с. 41; ТСРЯ АЛ, с. 98; БТС, с. 52; БСИС, с. 70; НЛРЯ, с. 65. Примеры употребления слова в значении 1 зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1971 года, а в значении 2 – с 1969 года. Дайвер [англ. от англ. – ‘нырять’ Спорт. Человек, занимающийся дайвингом (подводным плаванием). ТСРЯ АЛ, с. 273; НЛРЯ, с. 104. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1997 года. Дриблёр [англ. от – ‘вести мяч’]. Спорт. Игрок, владеющий дриблингом, осуществляющий дриблинг (в командных играх – умение искусно вести мяч или шайбу, не отпуская далеко от себя и обыгрывая игроков противника). ТСРЯ АЛ, с. 328; БСИС, с. 211; НЛРЯ, с. Примеры употребления слова в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. Картингист [от англ. Спорт. Спортсмен, занимающийся картингом – гонками на картах. ТССРЯ, с. 331; ТСРЯ АЛ, с. 445; БТС, с. 420; БСИС, с. 256; НЛРЯ, с. 125. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1970 года. Кёрлер [англ. Спорт. Тот, кто играет в кёрлинг – спортивную игру, цель которой – попасть пущенной по льду битой в вычерченную на нём мишень. ТСРЯ АЛ, с. 451; НЛРЯ, с. Примеры употребления слова в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. Кёрлингист [англ. Спорт. То же, что и кёрлер. ТСРЯ АЛ, с. 451; НЛРЯ, с. Примеры употребления слова в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. Кикбоксер (кик боксер) [от англ. с Спорт. Спортсмен, занимающийся кикбоксингом – видом спорта, соединяющим элементы бокса и некоторых восточных единоборств (преимущественно каратэ). ТСРЯ АЛ, с. 454; НЛРЯ, с. 132. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с года. 33 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Либеро [итал. Спорт. В командных играх: свободный защитник, не играющий против конктреного игрока и имеющий возможность подключиться к атаке; последний защитник. ТСРЯ АЛ, с. 538 539; БСИС, с. 319; НЛРЯ, с. 147. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 2001 года. Пейнтболист [пэ] (пэйнтболист) Спорт. Игрок в пейнтбол – спортивную командную игру, одним из элементов которой является условное поражение противника из оружия, стреляющего краской. ТСРЯ АЛ, с. 721; НЛРЯ, с. 180. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1997 года. Сноубордер [англ. Спорт. То же, что и сноубордист. ТСРЯ АЛ, с. 928; НЛРЯ, с. Примеры употребления слова в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. Сноубордист. Спорт. Спортсмен, занимающийся сноубордом; тот, кто катается на сноуборде. ТССРЯ, с. 732; ТСРЯ АЛ, с. 928; НЛРЯ, с. 211. Пример употребления слова зафиксирован в Национальном корпусе русского языка в 2002 году. Стоппер [англ. от – ‘останавливать’]. Спорт. В футболе: центральный защитник, выполняющий оборонительные функции, разрушающий действия нападающих противника. ТСРЯ АЛ, с. 954; БСИС, с. 552; НЛРЯ, с. 216. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1985 года Стритрейсер [от англ. – ‘улица’ и – ‘гонки’]. Тот, кто занимается стритрейсингом – скоростными автомобильными гонками по улицам города (обычно в ночное время суток). ТСРЯ АЛ, с. 958; НЛРЯ, с. 217. Пример употребления слова зафиксирован в Национальном корпусе русского языка в 2011 году. §8. Заимствованные наименования лица, относящиеся к социальной сфере ВИП (вип) [от англ. аббревиатуры – – ‘особо важная персона’]. ТСРЯ АЛ, с. 204; САИП, с –34; НЛРЯ, с. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 2000 года. Гангстер [англ. . Криминал. 1. Человек, совершающий тяжкие, жестокие преступления; представитель организованной преступности. ТССРЯ, с. 166; ТСРЯ АЛ, с. 234; БТС, с. 194; БСИС, с. 131; НЛРЯ, с. Перен. Тот, кто применяет незаконные способы ведения дел в различных сферах деятельности (производственной, финансовой, 34 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ политической и т.п.). ТССРЯ, с. 166; НЛРЯ, с. 95. Примеры употребления слова в значении 1 зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1936 года. Гастарбайтер [нем. Спец. Рабочий эмигрант, которого нанимают на менее выгодных условиях, чем гражданина данной страны. ТССРЯ, с. 168; ТСРЯ АЛ, с. 236; БСИС, с. –134; НЛРЯ, с. 96. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1997 года. Магнат [польск. , от лат – ‘знатный человек’, ‘вельможа’]. Коммерц. Крупный делец, предприниматель; обладатель большого капитала, богатства. ТСРЯ, с. 369; ТССРЯ, с. 429; ТСРЯ АЛ, с. 555; БТС, с. 512; БСИС, с. 331; НЛРЯ, с. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1698 года. Упоминается в словаре Д.Н. Ушакова 1930 х годов в значении: МАГНАТ, магната, м. (от латин. magnatus). 1. В древнем Риме – Крупный и политически влиятельный богач (истор.). 2. В Польше и Венгрии – Крупный помещик. 3. перен. Крупный капиталист (книжн.). Нефтяной магнат. Финансовый магнат Мажор. Жарг. Неодобр. . Фарцовщик. ТССРЯ, с. 430; ТСРЯ АЛ, с. 556; БСРР, с. 303; БСРЖ, с. 328; НЛРЯ, с. 152.2. Обеспеченный молодой человек, живущий за счет родителей. ТССРЯ, с. 430; ТСРЯ АЛ, с. 556; БСРР, с. 303; БСРЖ, с. 328; НЛРЯ, с. Молодой человек – представитель элиты, который кичится своим превосходством над окружающими. БСРР, с. 303; БСРЖ, с. 328; НЛРЯ, с. 152. 4. Человек, не являющийся хиппи, ведущий общепризнанный, социально адекватный образ жизни. БСРЖ, с. 328; НЛРЯ, с. 152. Примеры употребления слова в значении наименования лица зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1914 года. Маргинал [франц. от лат. – ‘находящийся на краю’]. 1. Человек, находящийся на периферии своей социальной группы, а также утративший прежние социальные связи; лицо, не имеющее устойчивого социального статуса. ТССРЯ, с. 435; ТСРЯ АЛ, с. 561; БТС, с. 320; БСИС, с. 339; НЛРЯ, с. 2. Тот, кто не признаёт общепринятых норм, правил поведения. БТС, с. 320; БСИС, с. 339; НЛРЯ, с. 3. Тот, кто находится на границе общества (о неимущих, бездомных и т.п.). ТССРЯ, с. 435; 58 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] URL: 35 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТСРЯ АЛ, с. 561; НЛРЯ, с. 155. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1992 года. Мафиози [итал. Криминал. 1. Представитель мафии; член мафиозной организации. ТСРЯ, с. 377; ТССРЯ, с. 441; ТСРЯ АЛ, с. 568; БТС, с. 526; БСИС, с. 344; НЛРЯ, с. 156. 2. Тот, кто участвует в каком либо преступном сговоре. БТС, с. 526; БСИС, с. 344; НЛРЯ, с. 156. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1972 года. Меценат [итал. , от лат. – имя древнеримского политического деятеля и богача). Человек, который покровительствует развитию искусства, науки, культуры, оказывая финансовую поддержку. ТСРЯ, с. 384; ТССРЯ, с. 456; ТСРЯ АЛ, с. 586; БТС, с. 539; БСИС, с. 357; НЛРЯ, с. 159. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1758 года. Упоминается в словаре Д.Н. Ушакова 1930 х годов в значении: МЕЦЕНАТ, мецената, м. (книжн. и ирон.). Богатый покровитель наук и искусств. (По имени богатого римского патриция эпохи Августа) Мигрант [от лат. – ‘переселяющийся’]. 1. мн. ч Мигрирующие народы, племена, слои населения. 2. Человек, вынужденный покинуть свое место жительства в силу экономических причин, из за притеснений по национальному признаку, природных катастроф и т.п. ТСРЯ, с. 385; ТССРЯ, с. 457; ТСРЯ АЛ, с. 587; БТС, с. НЛРЯ, с. 159. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1997 года. Нувориш [франц. – ‘новый богач’]. Неодобр. Тот, кто стремительно разбогател (обычно на спекуляциях); богач выскочка. ТСРЯ, с. 428; ТССРЯ, с. 517; ТСРЯ АЛ, с. 664; БТС, с. 659; БСИС, с. НЛРЯ, с. НУВОРИШ, нувориша, м. (фр. nouveau riche, букв. новый богач) (пренебр.). В Западной Европе – человек, разжившийся на торговых спекуляциях военного и послевоенного времени и выдвинувшийся в ряды крупной буржуазии . Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1923 года. 59 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] URL: 60 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] URL: 36 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ §9. Заимствованные наименования лица, относящиеся к сфере медицины Вертебролог [от лат. – ‘позвонок’]. Мед. Врач, специалист по вертебрологии/вертеброневрологии – отрасли медицины, занимающейся заболеваниями позвоночника. ТСРЯ, с. 131; ТССРЯ, с. 117; ТСРЯ АЛ, с. 185; БСИС, с. 117; НЛРЯ, с. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 2011 года. Вертеброневролог. Мед. То же, что и вертебролог. ТСРЯ АЛ, с. 186; НЛРЯ, с. Примеры употребления слова в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. Иридодиагност [от греч. – ‘радуга’ + диагностика]. Мед. Специалист по иридодиагностике – методу распознавания болезней по изменению цвета радужной оболочки глаз. ТСРЯ, с. 277; ТССРЯ, с. 316; ТСРЯ АЛ, с. 426; БСИС, с. 239; НЛРЯ, с. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1991 года. Иридолог [от греч. – ‘радуга’ + – ‘учение’]. Мед. Специалист по иридологии – разделу медицины, изучающему взаимосвязь между каким либо заболеванием и изменением радужной оболочки глаз. ТСРЯ, с. 277; ТССРЯ, с. 316; ТСРЯ АЛ, с. 426; БСИС, с. 239; НЛРЯ, с. 126. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1991 года. Остеопат. Мед. Врач, специалист в области остеопатии (направление современной медицины, основанное на мягком воздействии руками на тело человека с целью восстановления нормального функционирования внутренних органов, кровообращения и т.д.). ТСРЯ АЛ, с. 691; НЛРЯ, с. 177. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 2002 года. Хилер [англ. – ‘целитель’]. Целитель, который проводит хирургические операции нетрадиционным способом (без применения хирургических инструментов, анастезии и т.п.). ТССРЯ, с. 828; ТСРЯ АЛ, с. 1049; БТС, с. 1441; БСИС, с. 639; НЛРЯ, с. 236. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1991 года. 37 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ §10. Заимствованные наименования лица, связанные с привычками, склонностями, поведением человека Вояжёр [франц. Ирон. Человек, совершающий вояж; путешественник; тот, кто любит путешествовать. ТСРЯ АЛ, с. 224; БСИС, с. 125; НЛРЯ, с. 92. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1830 года. Геймер [от англ. – ‘игра’]. Информ. Жарг. Человек, увлекающийся компьютерными играми. ТССРЯ, с. 169; ТСРЯ АЛ, с. 237; ЗРС, с. 77; НЛРЯ, с. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 2002 года. Геймоголик [от англ. – ‘игра’]. Тот, кто подвержен геймоголизму. ТССРЯ, с. 169; ТСРЯ АЛ, с. 237; НЛРЯ, с. Примеры употребления слова в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. Гуру (гурý) Рел. 1. В буддизме: духовный наставник, учитель (первоначально – глава религиозной общины сикхов). ТСРЯ, с. –188; ТССРЯ, с. 194; ТСРЯ АЛ, с. 272; БТС, с. 235; БСИС, с. 176; НЛРЯ, с. Перен. Об учителе, наставнике. ТСРЯ, с. – 188; ТССРЯ, с. ТСРЯ АЛ, с. 272; БТС, с. 235; БСИС, с. 176; НЛРЯ, с. Перен. О том, кто учит, направляет, формирует мировоззрение. ТСРЯ, с. –188; ТССРЯ, с. 194; БСИС, с. 176; НЛРЯ, с. 103. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1891 года. Мачо [исп. – ‘самец’, ‘мужчина’]. Мужчина, внешний вид и поведение которого определяются культом мужественности ТСРЯ АЛ, с. 570; НЛРЯ, с. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1993 года. Плейбой [англ. от – ‘игра’, ‘забава’ + – ‘парень’]. Привлекательный молодой человек, пользующийся популярностью у женщин. ТСРЯ, с. 467; ТССРЯ, с. 576; ТСРЯ АЛ, с. 737; БТС, с. 841; БСИС, с. 448; ЗРС, с. 240; НЛРЯ, с. 184. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1977 года. Подводя итоги второй главы, попробуем распределить рассмотренные в ней заимствованные наименования лица по группам, обозначенным во введении: абсолютные неологизмы (те номинации, которых ранее не было в языке) и 38 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ относительные неологизмы (группа слов, принципиально не новых для языка, но характерных и показательных для него). Абсолютные неологизмы Относительные неологизмы Лоббист Авторитарист Андеррайтер Милитарист Девелопер Премьер министр Джоббер Спикер Мачо Менеджер Медиа байер Рантье Мерчендайзер Абстракционист Рекрутёр Авангардист Трейдер Олигарх Хед хантер Аналитик Хэндмейкер Дилер Абсурдист Коллектор Перформансист Маклер Ваххабист Олигарх Ваххабит Адвентист Гот Баптист Кибер гот Буддист Рейвер Ламаист Скинхед Лютеранин Эмо Букер Эмо кид Кутюрье Брейдер Стилист Бютимейкер Бодигард Визажист Гувернёр / гувернантка Имиджмейкер Джазмен Папарацци Импресарио Топ модель Крупье Аниматор Продюсер Бебиситтер Модератор Виджей Аутсайдер Витолье Картингист Кавист Стоппер Отельер / хотельер Гангстер Пиццамейкер Магнат Хэдлайнер Мажор Веб дизайнер Мафиози Веб мастер Меценат Веб программист Мигрант Вирмейкер Маргинал Кракер Нувориш Ламер Вояжёр 39 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Флудер Гуру Флэшер Плейбой Хакер Блоггер Веб сёрфер Айкидоист Дайвер Дриблёр Кёрлер Кёрлингист Кикбоксер Либеро Пейнтболист Сноубордер Сноубордист Стритрейсер ВИП (вип) Гастарбайтер Вертебролог Вертеброневролог Иридодиагност Иридолог Остеопат Хилер Геймер Геймоголик 40 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Глава 3. Особенности освоения иноязычных заимствований русским языком §1. Этапы освоения иноязычного слова в русском языке Оказавшись в новой языковой среде, заимствованные слова, как правило, изменяют свой внешний вид, значение, формообразование или сочетаемость с другими словами, ассимилируются под влиянием исконных слов. Заимствованные наименования лица, рассматриваемые в данной главе взяты из словарей русского языка, указанных во Введении. Иноязычные слова проходят различные стадии, этапы освоения, адаптации в принимающем языке (В.М. Аристова , Л.Б. Баш , Л.П. Крысин , Г.В. Павленко и другие). Л.П. Крысин выделяет пять этапов освоения иноязычного слова: Первый этап – употребление заимствования в тексте в его исконной орфографической и грамматической форме, без транслитерации и транскрипции, в качестве своеобразного вкрапления: – это прототипы нынешних слов бифштекс и ростбиф. Второй этап освоения иноязычного слова – приспособление его к системе заимствующего языка: транслитерация или транскрипция ( превращается в ростбиф в бифштекс и т. д.), отнесение к определенной части речи с соответствующим морфологическим и (иногда) словообразовательным оформлением: ростбиф и бифштекс – существительные мужского рода. На третьем этапе перестает ощущаться непривычность иноязычного слова, оно теряет сопроводительные сигналы и комментарии и начинает употребляться «на равных» с другими словами принимающего языка. Однако в этом употреблении могут сохраняться жанрово стилистические, ситуативные и социальные особенности: Аристова В.М. Англо русские языковые контакты (Англицизмы в русском языке). – Л.: Изд во ЛГУ, – С. Баш Л.М. Дифференциация термина «заимствование»: хронологические и этимологические аспекты // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология. 1989. № – С. – Крысин Л.П. Иноязычное слово в контексте современной общественной жизни // Русский язык в школе. – – С. 37– Павленко Г.В. Проблема освоения иноязычных заимствований: языковой и речевой аспекты (На материале англицизмов конца ХХ века): автореф. дисс. … канд. филол. наук. – Таганрог, 1999. – С. 41 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ например, слово оказывается более употребительным в одних стилистических условиях и почти не встречается в других, тяготеет к одним типам коммуникативных ситуаций, характеризует речевую практику лишь некоторых социальных групп и т. д. Четвертый этап – утрата жанрово стилистических, ситуативных и социальных ограничений в употреблении. Как отмечает Л.П. Крысин, это происходит далеко не всегда: многие иноязычные слова являются специальными терминами и в качестве таковых сохраняют достаточно узкую сферу употребления. Кроме того, иноязычные слова могут оставаться приметами словоупотребления определенной социальной среды: например, многочисленные англицизмы в молодежном жаргоне: френд – «друг», герла – «девушка» и др. По мнению языковеда С.О. Карцевского, слово, уже акклиматизировавшееся в одной социальной среде, переходит в более широкий круг, причем обычно теряет или видоизменяет свой специальный характер, а нередко, кроме того, под влиянием событий, еще окрашивается и эмоционально Стабилизация значения – один из факторов, определяющих судьбу заимствования в языке. Важный компонент этого процесса – семантическая дифференциация исконных и заимствованных слов, близких по смыслу и употреблению Пятый этап – лексикографическая фиксация заимствования. Регистрация иноязычного слова в толковом словаре – завершающий этап его освоения: ведь подавляющее большинство словарей являются нормативными, их словники состоят из наиболее регулярно употребляющихся, укоренившихся в языке лексических средств. Поэтому факт фиксации слова в толковом словаре сам по себе знаменателен: он указывает на то, что слово признается принадлежащим лексико семантической системе данного языка. §2. Фонетическое освоение иноязычных заимствований русским языком Русская языковая система отличается от соответствующих систем даже самых близких к нему славянских языков. Фонетическое освоение иноязычных заимствований Карцевский С.О. Язык, война и революция. – Берлин, 1923. – С. Крысин Л.П. Русское слово, свое и чужое: Исследования по русскому языку и социолингвистике. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – С. 37– 42 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ происходит при их использовании в устной речи и представляет собой процесс устранения звуков и звукосочетаний чуждых фонетической системе русского языка. Говоря о фонетическом освоении в русском языке английских по происхождению слов, приведем в качестве примера сохраняющееся твердое произношение переднеязычных согласных [т, д, н, р] перед [э’]: анде дэ’]ррайт тэ’]ер,бойф рэ’]нд Однако отличить иноязычное слово от исконно русских слов помогает целый ряд фонетических признаков: а) начальное а аниматор, аудитор); б) звук и буква ф аэрографист, флайт менеджер); в) соседство двух гласных в корне (бойскаут, визуализатор, коучер); г) сочетание звуков ге, ке, хе в корне геоблогер, гештальт терапевт, гринкипер); д) звук и буква э мэр, риэлтер); е) сочетания типа бю, кю, мю, ню (бютимейкер, кутюрье, кюре) и подобные. Некоторые фонетические признаки указывают на принадлежность заимствования к определенному языку: так, для англицизмов свойственно сочетание дж (аджастер, бренд менеджер, джоббер), галлицизмам присущи конечный ударный гласный е (э), и, о (крупье, сомелье, фумелье, шоколатье), ударное ёр (вояжёр, маркёр, стажёр) и т.д. Интересно отметить наименования лица, образованные от иностранных слов в почти оригинальном звучании: клабер ‘тот, кто часто бывает в ночных клубах’; хотельер ‘специалист гостиничного бизнеса для различных структурных подразделений отеля, специалист в области маркетинга и менеджмента гостиничного бизнеса’. Ко второй номинации в качестве варианта употребляется название лица отельер. §3. Графическое и орфографическое освоение иноязычных заимствований русским языком Графическое освоение заимствований в письменной речи означает, что буквы, принятые для передачи какого либо слова в языке источнике, передаются буквами языка, в который заимствуется данное слово. При этом графическая соотнесенность может быть полностью сохранена. Ср.: и аудитор – ‘лицо, осуществляющее проверку финансово хозяйственной деятельности предприятий’. Однако во многих случаях полная графическая соотнесенность по разным причинам не соблюдается. Ср.: и андерграунд наряду с андеграунд, где первое отсутствует; и арт бизнес: английское не передается в русском написании слова, вместо двух 43 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ употреблена одна буква с Процесс постепенного графического освоения заимствований виден в первоначальном их употреблении на письме в иноязычном написании. В «Толковом словаре русского языка конца ХХ века» под редакцией Г.Н. Скляревской описаны три этапа графического освоения заимствований: иноязычные слова передаются исключительно латиницей ( иноязычные слова передаются латиницей и кириллицей, с преимущественным написанием латиницей ( , Юникс оба варианта одинаково используются в написании Ноутбук, . Четвертый этап наступает, когда иноязычные слова пишутся только кириллицей, что свидетельствует об их полном освоении. На сегодняшний день существует множество производных наименований лица, включающих заимствованные компоненты в различных написаниях: консультант [эйч áр…] (от англ. – – букв. ‘человеческие ресурсы’). Консультант по управлению персоналом, работе с кадрами; менеджер [эйч áр…] англ – – букв ‘человеческие ресурсы’). Экон. Менеджер, управляющий персоналом компании, фирмы; специалист [эйч áр…] от англ – – букв ‘человеческие ресурсы’). Специалист по управлению персоналом, работе с кадрами эйчар / ичар (от англ. – – букв. ‘человеческие ресурсы’). Специалист крупных компаний по персоналу Аналогично: Веб дизайнер (вэб дизайнер) и дизайнер. Информ. Тот, кто занимается веб дизайном, проектирует внешний вид сайтов. Веб мастер (вебмастер, вэб мастер) и мастер (англ. Информ. Специалист, занимающийся созданием и обслуживанием веб сайтов. Веб программист (вэб программист) и программист. Информ. Специалист, создающий программное обеспечение для веб сайтов. Современный русский литературный язык: Учебник / Под ред. Акад. РАО В.Г. Костомарова и В.И. Максимова. – М.: Гардарики, 2003. – С. 181 Зайцева Е.А. Наименования лица в русском языке начала XXI века: Словарь справочник. – Самара: ПГСГА, 2013. – С. ; Баранова Л.А. Словарь аббревиатур иноязычного происхождения. – М.: АСТ Пресс Книга, 2009. – С. 215. Баранова Л.А. Словарь аббревиатур иноязычного происхождения. – М.: АСТ Пресс Книга, 2009. – С. 44 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Веб сёрфер (веб серфер, вэб сёрфер, вэб серфер). Информ. Тот, кто занимается веб сёрфингом – последовательным просмотром содержимого серверов Всемирной паутины при помощи ссылок с одной её страницы на другую. Веб дилер и дилер. Информ. Специалист по заказам на услуги по созданию сайтов для различных организаций и фирм; тот, кто занимается продажей товаров через Интернет. Веб продюсер и продюсер. Информ. Тот, кто занимается разработкой интернет сайта, реализацией проектов web дизайнеров Еще примеры: ’шник [айтишник] (от англ. – – ‘информационные технологии’) и айтишник (от англ. [ай ти] – – ‘информационные технологии’). Специалист по технологиям Сравним также: специалист [ай ти…] и [итэ…] (от англ. – – ‘информационные технологии’). То же, что и айтишник менеджер, директор. Орфографическое освоение заимствований, то есть приспособление иностранных слов к орфографической системе русского языка, – обязательное условие их ассимиляции в нем. Л.В. Щерба отмечал неупорядоченность и разнобой в передаче новых заимствованных слов, нарушающие основной закон орфографии: единообразие и связанное с этим взаимопонимание. Ученый выделил три группы заимствуемых иностранных слов с точки зрения орфографии: слова нарицательные, которые часто или вовсе уже не являются заимствованными или являются ими лишь временно; Зайцева Е.А. Наименования лица в русском языке начала XXI века: Словарь справочник. – Самара: ПГСГА, 2013. – С. – Зайцева Е.А. Наименования лица в русском языке начала XXI века: Словарь справочник. – Самара: ПГСГА, 2013. – С. 56, 249; Баранова Л.А. Словарь аббревиатур иноязычного происхождения. – М.: АСТ Пресс Книга, 2009. – С. Зайцева Е.А. Наименования лица в русском языке начала XXI века: Словарь справочник. – Самара: ПГСГА, 2013. – С. 250; Баранова Л.А. Словарь аббревиатур иноязычного происхождения. – М.: АСТ Пресс Книга, 2009. – С Баранова Л.А. Словарь аббревиатур иноязычного происхождения. – М.: АСТ Пресс Книга, 2009. – С. 45 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ географические названия (часто употребляющиеся, уже устоявшиеся: Париж, Лондон, Рим и т.п.; малоизвестные, редко употребляющиеся); иностранные имена и фамилии, наиболее сложные в плане орфографии При передаче в русских текстах заимствуемых слов используются четыре основных принципа: 1) прием транскрипции, 2) транслитерация, 3) перевод, 4) передача латинскими буквами. Прием транскрипции отличается от обычной транскрипции: это не собственно фонетическая транскрипция, с различной степенью точности отображающая реальное звучание иноязычного слова в своем языке, а так называемая практическая транскрипция. Практическая транскрипция учитывает правила чтения букв и буквосочетаний, принятых в данной орфографии, хотя для заимствованных слов здесь возможны и некоторые отклонения. Сравним в русском письме: цукат, но Цюрих; цапля но Свенцяны (хотя в русском языке нет фонемы /ц'/ и буквосочетания цю, ця в русских словах не применяются). В современном русском письме преимущественно используется транскрипция, меньше – транслитерация. По образному выражению Л.В. Щербы, норма передачи заимствуемых слов «бесповоротно решила вопрос в пользу произношения», но «не без некоторых небольших реверансов в сторону написания» Перевод в русских текстах используется в следующих случаях : а) способом перевода передается вся масса апеллятивов, то есть собственно текст; б) способ перевода иногда применяется к личным именам и географическим названиям, в частности для номенклатурных терминов в составе географических названий (озеро Эри) и, по традиции, для ряда крупных географических объектов (Мыс Доброй Надежды Скалистые горы). Ср. частичный перевод: Новая Зеландия, Нижний Рейн; в) употребляется перевод с целью передачи специфики внутренней формы имени в художественных произведениях, а иногда и в названиях. Например, в переводе Щерба Л.В. Транскрипция иностранных слов и собственных имен и фамилий // Избранные работы по языкознанию и фонетике. – Л., 1958. Т. 1. – С. 153– Щерба Л.В Транскрипция иностранных слов и собственных имен и фамилий // Избранные работы по языкознанию и фонетике. – Л., 1958. Т. 1. – С. 157. Старостин Б.А. Некоторые тенденции и перспективы в передаче и орфографии заимствуемых собственных имен // Нерешенные вопросы русского правописания. – М., 1974. – С. 59– 46 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ «Моникинов» Дж.Ф. Купера (М., 195 передан через Лорд Балаболо; г) полностью или частично переводятся имена многих разрядов, пограничных для ономастики, например, названия книг, статей, фильмов. А.В. Федоров отмечает транслитерацию по отношению к географическим названиям, таким как, например, названия горных вершин JungfrauМонблан, Дан дю Миди, Юнгфрау. К именам более узкого местного значения (таким, как названия улиц, местностей, зданий с четко выраженным образным значением) иногда применяется и перевод по русски обозначаются как Итальянский бульвар, e – Севастопольский бульвар, – Булонский лес, e – Елисейские поля Имеет известные преимущества и четвертый способ, а именно способ включения в русский текст заимствуемых иноязычных слов (и особенно имен собственных) с передачей их латинскими буквами. Названный способ применяется сейчас также в русских текстах при передаче слов и словосочетаний, являющихся как бы цитатами. Л.П. Крысин называет их «иноязычными вкраплениями». Среди иноязычных вкраплений основное место занимают слова и словосочетания, имеющие интернациональный характер. Это прежде всего латинские выражения типа и тому подобные. Способ непосредственного включения в русский текст латиницы иногда используется в специальной литературе, например медицинской. Хотя ведущим способом передачи заимствованных иноязычных слов в современном русском письме является практическая транскрипция, тем не менее нельзя не заметить взаимовлияния транскрипции и транслитерации, а иногда и противоборствующих их тенденций. Так, известный американский пианист стал известен как Ван Клиберн. Это транслитерированный вариант его имени и фамилии. Он появился первым. Транскрибированный вариант – Вэн Клайберн – оказался побежденным. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. – М., 1968. С. 188– Крысин Л.П. Иноязычные слова в современном русском языке. – М., 1968. – С. 43. Бабкин A.M., Шендецов В.В. Словарь иноязычных выражений и слов, употребляющихся в русском языке без перевода: В 2 кн. – М., 1966. Еськова Н.А Ван Клиберн или Вэн Клайберн? // Вопросы культуры речи. – М., 1963. Вып. 4. – С. – 47 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Анализ графического материала показал, что несоответствие фонетических систем языков, влияние написания слова в языке источнике, а также нередкое сосуществование приемов транслитерации и практической транскрипции, применяемых к одним и тем же словам, приводит к неизбежной неточности графической записи иноязычного слова при заимствовании. В результате быстрыми темпами пополняется количество слов, написание которых определяется по словарю. Словари же, которые должны придерживаться единообразных написаний, не имея нормативных критериев, на которые они могли бы опереться в своих рекомендациях, приводят различные варианты заимствований и их производных, в стремлении к их упорядочению в русской орфографии. Наиболее актуальными проблемами правописания для иноязычных вхождений в настоящее время, в частности, являются употребление букв е или э после твердых согласных и гласного и, удвоенных согласных, а также выбор слитного, раздельного или дефисного написания слов. В письменной практике поток заимствований и их производных, в которых написание букв е/э после твердых согласных и гласной и колеблется значителен: брэнд менеджер (бренд менеджер), бой фрэнд (бой френд), (тинэйджер (тинейджер), риэлтор (риелтор) и др. Обратившись к правилам русской орфографии и пунктуации, увидим преимущественное написание буквы е после согласного (бренд менеджер и после и (риелтор, криейтор §9 «Правил русской орфографии и пунктуации»: «§9 п.2. После гласной и пишется е например: диета, гигиена. §9 п.3. После согласных пишется е кроме слов пэр, мэр, сэр, а также некоторых собственных имен, например: Улан Удэ, Бэкон, Тэн». Среди новых заимствований и их производных немало таких, при написании которых возникает вопрос об одном или удвоенном согласном: андеррайтер (андерайтер), блоггер (блогер),хаккер (хакер) и под. Решение вопроса о записи слова с одним или удвоенным согласным требует теоретического обоснования. В качестве одного из критериев употребления одиночной или удвоенной согласной в заимствованном слове иногда предлагается применять Правила русской орфографии и пунктуации / Российская академия наук. – М.: Эксмо, 2007. – С. 10. 48 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ принцип соответствия написанию в языке источнике, что предполагает в каждом конкретном случае установление языка источника заимствования и знание правил орфографии языка источника, а это не всегда возможно, тем более надо учесть тот факт, что по мере освоения иноязычного слова в русском языке имеет место упрощение удвоенных согласных и в произношении, и на письме. Отсутствует единообразие в написании целого ряда сложных наименований. Даже в толковых словарях русского языка рубежа ХХ–ХХI веков представлены варианты таких написаний: бизнес вумен и бизнесвумен бизнес леди и бизнеследи бильдредактор и бильд редактор, беллбой и белл бой, веб мастер и вэбмастер медиа магнат и медиамагнат секс бомба и сексбомба шоу мен и шоумен и др. Так, в соответствии с «Правилами русской орфографии и пунктуации» года предусмотрены следующие написания: § 78. Пишутся слитно: 1. Сложные имена существительные, образованные при помощи соединительных гласных, а также все образования с аэро , авиа , авто , мото вело , кино , фото , стерео метео , электро , гидро , агро , зоо , био , микро , макро нео … § 79. Пишутся через дефис: 1. Сложные существительные, имеющие значение одного слова и состоящие из двух самостоятельно употребляющихся существительных, соединённых без помощи соединительных гласных о и е, например: а) жар птица, бой баба, кафе ресторан, генерал майор … (при склонении изменяется только второе существительное); б) купля продажа, паинька мальчик … (при склонении изменяются оба существительных). 2. Составные названия политических партий и направлений, а также их сторонников, например: социал демократия, социал демократ … В «Правилах русской орфографии и пунктуации. Полном академическом справочнике» 2007 года, изданном РАН под редакцией профессора В.В. Лопатина, круг квалифицируемых слов значительно расширен: § 117. Следующие разряды слов пишутся слитно Ничаева И.В. Правописание иноязычных слов в свете действующих правил орфографии // Русский язык в школе. 2004. – № – С. 78. Правила русской орфографии и пунктуации. – М.: Учпедгиз, 1956. – 49 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 3. Сложные слова с первой иноязычной (интернациональной) частью, кончающейся на гласную. Перечень основных таких частей сложных слов: – с конечным о авто , агро , астро , аудио , аэро , баро , бензо био , вело , вибро , видео , гекто , гелио , гео , гетеро , гидро , гомо , дендро , зоо , изо кило , кино , космо , макро , метео , микро , моно , мото , невро , нейро , нео , орто , палео , пиро , пневмо , порно , психо , радио , ретро , сейсмо , социо , спектро , стерео , термо , турбо фито , фоно , фото , эвако , экзо , эко , электро , эндо , энерго – с конечными а е и авиа , дека , мега , медиа , тетра , теле , деци , милли поли , санти § Следующие разряды существительных и сочетаний существительных пишутся через дефис 4. Сложные слова с несклоняемой первой частью, выраженной существительным в им. п. ед. ч. без окончания (с нулевым окончанием), напр.: бизнес класс, бой баба, огонь девка, генерал майор, интернет проект, онлайн опрос, пиар акция, секс бомба, трансфер агент … § 121. Во всех прочих случаях (не охваченных § 119–120) слитное или дефисное написание существительных регламентируется в словарном порядке. Далее приводятся группы существительных сходного строения, пишущихся и через дефис, и слитно 2. Сложные существительные, первая часть которых встречается только в составе сложных слов. Примеры дефисных написаний: арт салон, веб страница, гранд отель, далай лама, дансинг холл, контент анализ, топ модель…. Примеры слитных написаний: арксинус, арьерсцена, гофмаршал, лендлорд, рейхсканцлер… §4. Семантическое освоение иноязычных заимствований русским языком Правила русской орфографии и пунктуации: полный академический справочник / под ред. В.В. Лопатина. – М.: Эксмо, 2007. – С. Там же. С. 124. Там же. С. 126. 50 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Семантическое освоение заимствования означает приобретение словом такого значения, которое позволяет считать его отдельной лексической единицей в принимающем языке. Заимствование может утрачивать все присущие ему значения в языке источнике, кроме одного. Может произойти и расширение семантического объема заимствования, изменение первоначального значения слова. Особым случаем заимствования является калькирование (франц. calque – ‘слово или выражение, построенное по образцу соответствующих единиц чужого языка’). Различают словообразовательные и семантические кальки. Словообразовательные кальки создаются за счет буквального перевода на русский язык отдельных значащих частей слова (приставок, корней и т. д.). Примеры словообразовательных калек: междометие (лат. наречие (лат. ad + правописание (греч. ō) и т. д. В семантических кальках заимствованным будет значение. К примеру трогать (франц. toucher) в значении «вызывать сочувствие», гвоздь (франц. le clou) в сочетании гвоздь программы и т. д. Кроме полных лексических (словообразовательных и семантических) калек, в русском языке существуют еще и полукальки, в которых наряду с заимствованными частями имеются и исконно русские. По словообразовательному составу эти слова являются копией иноязычных слов. Например, слово гуманность с русским суффиксом ость Семантическое содержание заимствованных слов не является чем то неизменным, застывшим. Заимствованная лексика активно включается в процессы семантической трансформации, образования метафорических и метонимических значений, семантического разветвления и расширения значения. Анализ фактического материала позволяет условно выделить несколько групп заимствованных наименований лица в современном русском языке. К первой группе относятся заимствованные наименования лица, которые не имеют эквивалента в принимающем языке: бодибилдер – спорт. «тот, кто занимается бодибилдингом»; Современный русский литературный язык: Учебник / Под ред. акад. РАО В.Г. Костомарова и проф. В.И. Максимова. – М.: Гардарики, 2003. – С. 187– 51 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ боулингист – спорт. «человек, занимающийся боулингом; тот, кто играет в боулинг – игру, во время которой игроки, соревнуясь друг с другом, бросают с разгона тяжелые шары, стараясь сбить пирамиду из десяти кеглей, установленную на некотором расстоянии»; веб мастер – информ. «специалист, занимающийся созданием и обслуживанием веб сайтов»; имиджмейкер – спец. «специалист по созданию имиджа – впечатления, мнения о лице, коллективе, учреждении, вещи, создаваемом заинтересованными лицами; индивидуального стиля, облика, характеризующего лицо, группу лиц, учреждение»; титестер – «дегустатор чая; способный определить сорт и качество чая, умеющий заварить чай по всем правилам»; спичрайтер – спец. «специалист по составлению публичных выступлений (президента, политических и общественных деятелей и т. д.»; Вторую группу составляют заимствованные наименования лица, у которых в русском языке есть синонимы, однако они семантически либо стилистически не являются дублетными. Так, у слова тинейджер, по сравнению с русским словом подросток, выделяется сема уточненного возраста: «от 13 до 19 лет»: «подросток от 13 до 19 лет» . Сравним в русском языке подросток: «мальчик или девочка в переходном от детства к юности возрасте от 12 до 16 17 лет». Кроме того, имеется и стилистическая разница в употреблении номинаций. Мы обнаружили сокращенный вариант слова – тин – с пометой «молодежное» Приведем еще пример, когда иноязычное слово связано с разграничением его семантики с семантикой уже имеющегося в русском языке слова: заимствованное наименование лица киллер, казалось бы, повторяет значение русского слова убийца, а на деле включает в себя новую сему: «профессиональный убийца, наёмник». Третью группу образуют заимствованные наименования лица, в семантической структуре которых произошли изменения и которые пережили процессы семантической Москвин А.Ю. Большой словарь иностранных слов. – М.: Центрополиграф, 2001. – С. 658. Словарь современного русского литературного языка. Т. 10. М Л.: Изд во АН СССР, 1958. – С. Словарь: Заимствования в русском субстандарте. Англицизмы / авт. сост. Х. Вальтер, О. Вовк, А. Зумп, Х. Конупкова, А. Кульпа, В. Порос. – М.: ИТИ технологии, 2004. С. 52 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ трансформации (расширение или сужение семантики заимствованной единицы в языке рецепторе, переносное их употребление). Об изменении объема значения заимствованных слов как специфической черте процесса семантической деривации в русском языке говорит В.Г. Костомаров. О.В. Григоренко в статье «Неофраземы с агентивной семантикой в русском языке новейшего периода», говоря о наименованиях лица, выделяет агентивы неолексемы, агентивы неосемемы и агентивы неофраземы «Агентивы неолексемы представляют собой такие словесные единицы, агентивное (то есть служащее для номинации человека) значение которых передается в русском языке новым звуковым и графическим комплексом. Агентивы неолексемы в русском языке новейшего периода представлены неологизмами заимствованиями (дистрибьютор, мерчендайзер, веб дизайнер, папарацци, кутюрье, шоумен, ди джей, мачо, байкер, керлер и др.) и словообразовательными неологизмами (альтернативщик, интернетчик, глобалист, … иридодиагност, … пиарщик … и др.)» Агентивы нефораземы – группа новых фразеологических единиц со значением лица. Среди типологически значимых характеристик агентивов неофразем особое место, по мнению автора, занимает способ образования новой фразеологической единицы. В соответствии с данным критерием агентивы неофраземы подразделяются им на три группы: 1) новые заимствованные фразеологические единицы; новые устойчивые сочетания, возникшие на русской почве на базе свободных сочетаний слов; неофразеосемемы, представляющие собой новые значения, развившиеся у бытовавших ранее фразеологических единиц русского языка. В качестве примеров неофразем группы 1 автор приводит: средний класс (middle class (англ.) – «совокупность социальных групп материально обеспеченных людей»; говорящая голова – «представитель государственных органов власти, уполномоченный «озвучивать» Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи (Из наблюдений над речевой практикой масс медиа). – М.: Педагогика Пресс, 1977. – С. Григоренко О.В. Неофраземы с агентивной семантикой в русском языке новейшего периода // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № (165). Филология. Искусствоведение. Вып. –С. 53 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ официальную точку зрения»; тефлоновый политик (англ. teflon politician) – «о политике: сохраняющем политическое положение, несмотря на совершаемые им ошибки» «Агентивы неосемемы представляют собой новые агентивные значения, отображенные «старым» звуковым и графическим комплексом, т. е. лексемой, ранее бытовавшей в русском языке с другим значением. Агентивы неосемемы в русском языке конца ХХ – начала ХХI вв. выступают как семантические неологизмы, новое агентивное значение которых развивается на основе метафорического или метонимического переноса, а также в результате расширения, сужения значения или семантического сдвига (ср. новые значения лексем архитектор, зомби, гуру, чайник, челнок, клон, овощ, банкрот, аутсайдер, камикадзе и др.)» Рассмотрим изменение значения слова аутсайдер в русском языке: архисема «местонахождение» (крайний) переходит в обобщение: «периферийная роль» . Словарь иностранных слов 1933 года представляет это слово лишь в одном значении: «В футбольной или хоккейной команде – крайний правый или крайний левый игрок» [НС 33, с. 141]. А в словарях рубежа ХХ ХХ веков уже фиксируются другие значения: 1. Спорт. Спортсмен, занимающий последние места в соревнованиях. ТСРЯ АЛ, с. 98; БСИС, с. 70; БТС, с. Перен. Публ. О ком либо, не выдерживающем конкуренции, остающимся последним. ТСРЯ, с. 67; ТССРЯ, с. 41; ТСРЯ АЛ, с. 98; БТС, с. 52; БСИС, с. Слово промоутер, функционируя в русском языке, сохраняет архисему «коммерческий агент», но утрачивает идеологизированную для советской действительности 1933 года сему «подыскивание капиталистов», нейтрализуется в значение «привлечение инвесторов, спонсоров»: «Лицо, помогающее устроить какое либо финансовое или промышленное предприятие подыскиванием капиталистов и т. п.» [СИНС 33, с. «Лицо, способствующее организации какого либо предприятия Григоренко О.В. Неофраземы с агентивной семантикой в русском языке новейшего периода // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № (165). Филология. Искусствоведение. Вып. –С. Григоренко О.В. Неофраземы с агентивной семантикой в русском языке новейшего периода // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № (165). Филология. Искусствоведение. Вып. –С. Суханова И.Ю. Словообразовательные гнезда с вершиной – иноязычным словом в русском языке начала ХХI века. – Самара: СГПУ, 2008 – С. Зайцева Е.А. Наименования лица в русском языке начала XXI века: Словарь справочник. – Самара: ПГСГА, 2013. – С. 54 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ (спортивных состязаний, съемок фильма и т.п. путем привлечения инвесторов, спонсоров» Как отмечает Т.В. Цалко, широкое распространение в русском языке получило заимствование бой френд. Лексема бой френд близка по значению к русским словам друг, возлюбленный, но не синонимична им. Ассимилируясь в русском языке, неологизм приобретает следующие семантические компоненты: это не только молодой человек по отношению к девушке, но и молодой человек по отношению к другому молодому человеку; расширяется возрастная граница, сема «молодой» утрачивается, а компонент «состоящий в интимных отношениях» активизируется . Сравним определения данной номинации в различных словарях (2004 и 2007, 2013 годов): 2004 год: Бой френд – мол. «друг, приятель, любимый» (от англ. – «друг») ; 2007 и 2013 годы: Бой френд – «сексуальный партнер, любовник» (от англ. – «мальчик» + – «друг») Приведем примеры номинаций, получивших в русском языке переносные значения, опираясь на словарь: Зайцева Е.А. Наименования лица в русском языке начала XXI века: Словарь справочник (Самара: ПГСГА, 2013): Архитéктор, а, м. (греч. – ‘строитель’). 1. Специалист в области архитектуры. ТСРЯ АЛ, с. 89; БСИС, с. 61; БТС, с. Перен. Публ. Инициатор какого либо замысла, начинания и т.д. ТСРЯ, с. 62; ТССРЯ, с. ; ТСРЯ АЛ, с. 90; БТС, с. Сравним: в Большом и Малом академических словарях русского языка зафиксировано только одно значение слова: «специалист в области архитектуры, зодчий» Босс, а, м. Толковый словарь иностранных слов. М., 1998. С. Цалко Т.В. Неологизмы – наименования лиц в русской лексикографии и современном узусе (эволюция семантической характеристики): автореф. дисс. … канд. филол. наук. Ростов на Дону, 2001. – С. Словарь: Заимствования в русском субстандарте. Англицизмы / авт. сост. Х. Вальтер, О. Вовк, А. Зумп, Х. Конупкова, А. Кульпа, В. Порос. – М.: ИТИ технологии, 2004. – С. Толковый словарь русского языка начала XXI в. Актуальная лексика / под ред. Скляревской Г.Н. – М.: Эксмо, 2007. – С. 150; Зайцева Е.А. Наименования лица в русском языке начала XXI века: Словарь справочник – Самара: ПГСГА, 2013. – С. Словарь современного русского литературного языка. В 17 ти томах. Т. 1. М. Л.: Изд во АН СССР, – С. 199; Словарь русского языка: В 4 х томах / под ред. А.П. Евгеньевой. Т. е изд., испр. и доп. М.: Русский язык – С. 55 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ (англ. ). 1. Руководитель фирмы, учреждения, предприятия, предприниматель. ТСРЯ АЛ, с. 154; БТС, с. 93; БСИС, с. 100. 2. Лицо, возглавляющее какое либо общественное или политическое движение. БТС, с. 93; БСИС, с. 100. 3. Перен. Наиболее компетентный в каких либо вопросах человек. БТС, с. 93; БСИС, с. 100. 4. Нарк. Организатор наркобизнеса. ЗРС, с. 49. 5. Шк. и студ. Директор школы, института. ЗРС, с. Комп. В компьютерных играх: самый сильный враг. ЗРС, с. Сокр. Мол. Уголовн. Тот, кто был осуждён советским судом. ЗРС, с. 49. Заимствованное русским языком слово переосмысляется как аббревиатура: БОСС ← был осуждён советским судом. Гуру (гурý), нескл., м.Рел. 1. В буддизме: духовный наставник, учитель (первоначально – глава религиозной общины сикхов). ТСРЯ, с. –188; ТССРЯ, с. 194; ТСРЯ АЛ, с. 272; БТС, с. 235; БСИС, с. Перен. Об учителе, наставнике. ТСРЯ, с. –188; ТССРЯ, с. ТСРЯ АЛ, с. 272; БТС, с. 235; БСИС, с. Перен. О том, кто учит, направляет, формирует мировоззрение. ТСРЯ, с. –188; ТССРЯ, с. 194; БСИС, с. Зóмби,нескл., м. (конго ). 1. В культе вуду: человек, с помощью магии приведенный в состояние видимой смерти и возвращенный к жизни лишённым сознания, памяти и воли с целью использования его для выполнения различных приказов (тяжелой работы, убийства и т.п.). ТСРЯ АЛ, с. 382; БСИС, с. 217. 2. В фантастических фильмах, книгах и т.п.: оживший мертвец. ТСРЯ АЛ, с. Публ. Перен. Человек, подвергшийся специальной насильственной обработке психики с целью внушения ему каких либо указаний, установления контроля над его поведением. ТСРЯ АЛ, с. 382; БСИС, с. Мол. Шутл. ирон. Алкоголик; человек в состоянии сильного алкогольного опьянения. ЗРС, с. Камикáдзе [дзэ] нескл., м. (япон. ками – ‘божественный’ + кадзе – ‘ветер’). 1. Летчик смертник в японской армии во время второй мировой войны, погибавший вместе с атакующим цель самолетом. ТСРЯ, с. 283; ТССРЯ, с. –325; БТС, с. 247; БСИС, с. Публ. Тероррист самоубийца, смертник (обычно о шахидах). ТСРЯ АЛ, с. 436. 3. Перен. Публ Тот, кто приносит себя в жертву кому /чему либо; заложник обстоятельств. ТСРЯ, 56 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ с. 283; ТССРЯ, с. –325;ТСРЯ АЛ, с. 436. 4. Тот, кто рискует чем либо важным, существенным. БТС, с. Пирáт, а, м. (лат. , от греч. ). 1. Морской разбойник. ТСРЯ АЛ, с. 732; БТС, с. БСИС, с. 442. 2. Тот, кто ведет себя подобно пирату. БТС, с. Перен. Лицо, организация или страна, занимающаяся незаконным производством и распространением чужой аудио и видеопродукции, компьютерных программ, книг и т.п. ТСРЯ, с. ТССРЯ, с. 573; ТСРЯ АЛ, с. 732. §5. Словообразовательное освоение иноязычных заимствований русским языком По справедливому высказыванию Л.П. Крысина, именно словообразовательная активность заимствованного лексического элемента / слова, его способность служить в роли производящей основы в заимствующем языке и вступать во взаимодействие с русскими аффиксами – один из важнейших показателей ассимиляции данного элемента. Р.И. Тихонова и И.Ю. Суханова также отмечают, что словообразовательная активность иноязычных слов возникает в результате непростого процесса их переработки, адаптации в русском языке. Способность заимствований выступать в роли производящей основы, соединяться с русскими аффиксами, образовывать словообразовательные цепи и гнезда «является индикатором активного освоения данных слов носителями русского языка». Л.П. Крысин в статье «Ступени морфемной членимости иноязычных слов» отмечает, что в тех случаях, «когда в языке появляется ряд иноязычных слов, в структуре и семантике которых можно увидеть некоторую однородность, возникают условия для морфемного анализа этих слов уже не с точки зрения языка источника, а в рамках Крысин.Л.П., Ю. Хак Су. О словообразовательных возможностях иноязычных неологизмов // Филологические науки. 1998. №3 Тихонова Р. И., Суханова И.Ю. Русское или чужое? // Вестник Волжского университета им Татищева. Серия «Филология». Выпуск шестой. – Тольятти: ВУиТ, 2006. – С. 251– 57 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ морфологической системы заимствовавшего их языка» Ученый описывает 3 ступени морфемной членимости иноязычных слов. На первой ступени в слове на основе его сопоставления с другими словами той же семантики вычленяется некоторый общий (повторяющийся во всех сопоставляемых словах) аффиксальный комплекс; при этом часть, остающаяся за вычетом этого комплекса, существует только в данном слове и не встречается в сочетании с другими аффиксами. Например, слова фут бол волей бол бейс бол (общее значение – «спортивная игра в мяч») не имеют лексических рядов с повторяющимися корневыми морфемами. В этих случаях можно говорить только о членимости слова (пусть слабой, но всё же членимости), но не об оформленности и не о производности. Иноязычные слова, находящиеся на второй ступени членимости, содержат, помимо общей аффиксальной части, корневую, которая встречается в сочетании с другими аффиксами, однако в виде отдельного, самостоятельного слова не существует (связанный корень). Например, суфл ёр режисс ёр (ср.: суфлировать, режиссировать, режиссура нарко ман мело ман (ср.: наркотик, наркоз, мелодия). Эти слова морфемно членимы и оформлены, то есть находятся в двусторонних отношениях с, другими словами, содержащими те же «корневую» и аффиксальную части. На третьей ступени находятся слова, которые имеют все три характеристики морфемной структуры слова: членимость, оформленность и производность. Это слова с такими основами, в которых вычленяется и аффиксальная часть, и корневая, причем корневая существует в языке как самостоятельное слово, являющееся мотивирующим по отношению к данной, структурно более сложной лексической единице: контрол ёр билет ёр монтаж ёр (ср.: контроль, билет, монтаж, а также производные от этих слов: контролировать, билетный, монтажник Применительно к современному состоянию русского языка следует отметить тенденцию к интернационализации лексики, которая проявляется в том, что многие слова, корневые и аффиксальные морфемы оказываются общими для разных национальных языков. Интернационализируется не только лексический состав разных языков, но и способы объединения морфем в цельнооформленные слова. Крысин Л.П. Ступени морфемной членимости иноязычных слов // Развитие современного русского языка. 1972. Словообразование. Членимость слова. – М.: Наука, 1975. – С. Там же. С. – 58 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Это явление порой создает сложности в квалификации того или иного слова то, как заимствования, то как словообразовательного производного. Как отмечает Л.П. Крысин, во многих случаях, устанавливая, возникло ли слово в русском языке при помощи словообразовательных средств или же является заимствованием из другого языка, – мы можем делать лишь вероятностные, а не категорические утверждения В «Словообразовательном словаре русского языка» А.Н. Тихонова (далее – ССТ (том 1) и ССТ 2 (том 2)) описана словообразовательная и морфемная структура ряда названий лица на ист, которые могут быть квалифицированы как полностью заимствованные русским языком из других европейских языков: Баптист, а, м. англ. < лат. – ‘креститель’, от греч. – ‘крещу, окунаю в воду’)… Баптист ← бапт(изм) + ист. Бапт/ист/ø. ССТ 1, с. 90. Дадаист, а, м. франц. от – ‘конёк, лошадка; бессвязный детский лепет’)… Дадаист ← дада(изм) + ист. Дада/ист/ø. ССТ 2, с. 935. Фашист, а, м. (итал. , от лат. – ‘пучок’, ‘связка’)... Фашист ← фаш(изм) + ист. Фаш/ист/ø. ССТ Это касается и других наименований лица с разными суффиксами: Аутсайдер [дэ] а, м. (англ. )… Аутсайдер ← аутсайд + ер. Аутсайд/ер/ø. ССТ 1, с. 84. Кредитор, а, м. (лат. Кредитор ← кредит(овать) + ор. Кредит/ор/ø. ССТ 1, с. 497. Легионер, а, м. (франц. Легионер ← легион + ер. Легион/ер/ø. ССТ 1, с. Применительно к русскому языку начала ХХ века Е.А. Земская отмечает усиление процесса образования от заимствований «существительных со значением лица, либо образований от таких существительных». Как показывает нам анализ языкового материала, данные существительные оказываются весьма разнообразными. Крысин Л.П. Словообразование или заимствование? // Русский язык в школе. 1997. № 6. С. 88. См. также: Зайцева Е.А. Наименования лица в русском языке начала XXI века: Словарь справочник. – Самара: ПГСГА, 2013. Земская Е.А. Активные процессы современного словопроизводства // Русский язык конца столетия – М., 1996. – С. 103. 59 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В русском языке в последнее время появилось большое количество существительных на инг бодибилдинг, кинднэппинг, кикбоксинг скайсерфинг и т. д. Структурный элемент инг еще не воспринимается в русском языке в качестве полноправного аффикса, а слова с ним квалифицируются как слова с инговым элементом. Ассимиляции таких номинаций и развитию их способности к членению в русском языке помогает наличие соотносительных с ними наименований лица: скайсерфинг – скайсерфер кикбоксинг – кикбоксер бодибилдинг – бодибилдер Т.Ф. Ефремова определяет его как «нерегулярную словообразовательную единицу, выделяющуся в имени существительном мужского рода, которое обозначает действие по глаголу, названному мотивирующим словом» От иноязычных основ образуются наименования лица с различными суффиксами: ец ( овец, евец), щик ( чик), ник, шник, ист, ер:стар крафтовец ‘тот, кто играет в компьютерную игру « », таймшерщик разг. ‘человек, предоставляющий услуги таймшера’, гербалайфщик ‘тот, кто распространяет гербалайф’, граффитчик разг. ‘тот, кто создает граффити’, креативщик спец. ‘специалист по рекламе, который создает креатив (творческие решения, для продвижения товаров, услуг, брендов); спамщик разг. сниж. неодобр. ‘тот, кто создает и распространяет спам – массовые почтовые рассылки, проводимые без согласия пользователя’, фэнтэзийщик ‘тот, кто создает произведения в стиле фэнтэзи’; айбиэмщик и айбиэмер ‘тот, кто работает в фирме Ай Би Эм’, шопник ‘тот, кто ворует в магазинах при совершении покупок’ (от англ. ‘магазин’), айтишник ‘специалист по – информационным технологиям’ (от англ. [айти] – фидошник разг. ‘участник сети ФИДО – всемирной некоммерческой компьютерной сети общения через электронные телеконференции’ (от англ. баггист ‘спортсмен, участвующий в соревнованиях на багги’,/ ‘тот, кто катается на багги’, скейтист (скейтбордист) ‘тот, кто катается на скейтборде’, паркуарист ‘тот, кто занимается паркуаром’ (от англ. р ‘полоса препятствий); пикапер ‘тот, кто занимается пикапом – знакомством и общением при помощи сообщений’ (от англ пирсер ‘тот, кто занимается пирсингом – прокалыванием различных частей тела и укреплением в образовавшихся отверстиях различных Ефремова Т.Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц русского языка. – М., 1996. – С. 60 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ украшений’ (от англ. стритрейсер ‘тот, кто занимается стритрейсингом’, флешмобер ‘тот, кто занимается флешмобом’ и др. В русском языке начала ХХ века употребляются сложные наименования лица с первым компонентом топ (от англ. ‘верхний, высший, главный’): топ менеджер – ‘ведущий менеджер’, топ модель –‘ведущая модель’, топ стилист ‘ведущий стилист’. Сравним со значением слова топ – «список призеров, победителей, лучших в какой либо сфере» Стоит отметить и сложные названия лица с первыми компонентами арт (от англ. ‘искусство’): арт директор ‘административная должность в клубе, кафе, ресторане, связанная с организацией и проведением различных мероприятий, выставок с целью реализации произведений искусства’, арт критик ‘специалист, критически анализирующий произведения искусства’, арт менеджер ‘специалист по менеджменту в сфере искусства’; бизнес :бизнес аналитик ‘специалист, занимающийся построением и анализом моделей процессов, осуществляемых в бизнесе’; бизнес партнер ‘партнес по бизнесу’; интернет : интернет магнат ‘магнат, чья деятельность связана с Интернетом’; интернет программист ‘программист, работающий с Интернетом’; интернет невеста ‘девушка, желающая познакомиться по Интернету с целью замужества’. В качестве часто употребительного компонента в образовании сложных наименований лица выступают аббревиатуры – ‘особо важная персона’, ‘всемирная паутина’, – ‘деятельность по установлению и поддержанию связей с общественностью’ – ‘короткое текстовое сообщение’. Данные аббревиатуры освоены русским языком фонетически, лексически, грамматически и словообразовательно. Приведем примеры сложных наименований лица с первым компонентом специалист ‘тот, кто готовит и осуществляет пиар кампанию’; ПР мен ‘специалист в области пиара’; персона ‘персона – объект пиар кампании’; издатель ‘физическое или юридическое лицо, использующее серверы для размещения электронных публикаций или предоставления доступа к программам Толковый словарь русского языка начала в. Актуальная лексика / под ред. Скляревской Г.Н. – М.: Эксмо, 2007. – С. 61 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ пользователей’; вэб дизайнер ‘специалист, проектирующий внешний вид сайтов ’ и пр. Названия лица с первой частью обозначают человека, который делает что либо посредством боец ‘тот, кто увлекается играми’, спáмер ‘тот, кто рассылает спам при помощи ’; гость, звезда ‘приглашенная на какое либо мероприятие особо важная персона’, клиент ‘постоянный клиент’ и т. д. На основании группы слов, имеющих однотипную структуру и одинаковое значение, вычленяются иноязычные морфемы, которые приобретают свойства словообразующих аффиксов. Таким образом, в русском языке возникают продуктивные словообразовательные типы. Так, в русском языке начала ХХI столетия появилась большая группа иноязычных слов с компонентом мейкер имиджмейкер ‘специалист по созданию имиджа’ кингмейкер ‘лицо, влияющее на назначение какой либо персоны на высокую должность’ ньюсмейкер ‘лицо, формирующее информационное пространство вокруг новых событий либо постоянно находящееся в центре внимания прессы’, клипмейкер ‘создатель видеоклипов, хитмейкер ‘создатель хитов’и др. Сравним данные слова с их английскими прототипами: , ньюсмейкер ,с Четкое выделение компонента мейкер, характеризующегося значением ‘создатель, изготовитель’, привело к тому, что подобные номинации стали соединяться и с русскими или обрусевшими основами: вирмейкер ←вир(ус) мейкер ‘программист, пишущий вирусы’, слухмейкер ←слух мейкер ‘тот, кто создает и распространяет слухи’, татумейкер ←тату(ировка) мейкер ‘мастер татуировщик’ . Компонент мейкер, по Л.П. Крысину, не является словообразовательным аффиксом в привычном смысле термина, поскольку «сохраняет в значительной мере смысл того знаменательного слова, на базе которого возник, хотя этот смысл может быть извлечен лишь путем перевода с соответствующего иностранного языка» В русском языке начала ХХ века получили широкое распространение так называемые гибридные образования, под которыми понимаются комбинации из иноязычных и исконных элементов. Такие номинации – наименования лица специфичны Зайцева Е.А. Неологизмы наименования лица в русском языке начала ХХ века: семантика, словообразование. – Самара: Издательство СГПУ, 2008. – С. Крысин Л.П., Ю Хак Су. О словообразовательных возможностях иноязычных неологизмов // Филологические науки. 1998. № – С. 62 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ тем, что иноязычная производящая основа не употребляется отдельно в принимающем языке, а значение производного поясняется при помощи русского словообразовательного аффикса Подобные наименования, относящиеся в первую очередь к речи молодежи, фиксируются в «Словаре: Заимствования в русском субстандарте. Англицизмы»: Герлица, ы, ж. (от английского – ‘девушка, девочка, молодая женщина’). Девушка, девочка. Герлица ← «герл» + ица и др. Крейзушник, а, м. (от английского – ‘сумасшедший’). Психически ненормальный человек. Крейзушник ← «крейз(и) + (у)шник. Эникейщик, а, м. (от англ. – ‘любая клавиша’). Системный администратор начального уровня. Эникейщик ← «эни кей» + щик Нефедова Л.А. Креативные гибридные образования в художественном тексте // Филологические науки. 2002. № 5. С. 112– 63 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Заключение В русском языке начала века наблюдается активизация процесса заимствования иноязычных наименований лица. Это явление во многом вызвано усилением в последние десятилетия экономических, политических, культурных и общественных связей России с другими государствами. Заимствованная лексика широко представлена во всех сферах жизни – политической, экономической, финансовой, технической, бытовой, в сфере предпринимательской деятельности, культуры, поп искусства, спорта и других. По справедливому высказыванию Л.П. Крысина: «Процесс активизации употребления иноязычных слов в русской речи конца ХХ в. – один из наиболее живых и социально значимых языковых процессов. Надо говорить именно об активизации употребления этих слов, а не только о новых заимствованиях, поскольку наряду с появлением заимствований неологизмов наблюдается расширение сфер использования специальной иноязычной терминологии, относящейся к экономике, финансам, коммерческой деятельности и некоторым другим областям» В актуальности данного высказывания мы убедились, рассматривая заимствованные наименования лица, зафиксированные в новейших словарях русской лексики. Наряду с номинациями, появившимися в русском языке на рубеже ХХ ХХ столетий (блоггер – ‘создатель блога; тот, кто ведет личный дневник (блог) в Интернете; имиджмейкер – ‘специалист по вопросам создания имиджа’), в рассматриваемые лексикографические издания оказались включены слова, уже существовавшие в языке на протяжении десятилетий и получившие в последнее время широкое применение гувернёр / гувернантка – ‘тот, кто осуществляет присмотр, обучение и воспитание детей в обеспеченных семьях, несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка’; премьер министр – ‘глава правительства, кабинета министров; то же, что премьер’. Для языкового анализа мы привлекали не только слова, полностью заимствованные из других языков (мачо, менеджер, хакер и под.), но и некоторые номинации, созданные на базе иноязычных слов / элементов (фрилавщик, ’шник, клиент, специалист и др). Крысин Л.П. Русское слово: свое и чужое: Исследования по современному русскому языку и социолингвистике. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 64 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Главным источником заимствованных наименований лица в русском языке начала века является английский язык: блоггер, бодибилдер, девелопер, ди джей, копирайтер, менеджер, скинхед, хед хантер, шоумен, эйчар и пр. Реже наименования лица заимствуются из других языков: витолье (исп.), визажист, кавист, колорист (франц.) и нек. др. Современные заимствованные слова в соответствии с их значением и функционированием относятся к различным сферам жизни общества: общественно политической сфере, финансово экономической сфере, к сфере религии и культуры, к индустрии моды и красоты, к сфере обслуживания и развлечений, к сфере науки и техники, к сфере спорта, к социальной сфере, к сфере медицины. В зависимости от этого рассмотренный языковой материал мы классифицировали по следующим группам: Заимствованные наименования лица, относящиеся к общественно политической сфере: лоббист, спикер и др. Заимствованные наименования лица, относящиеся к финансово экономической сфере: аджастер, андеррайтер, байер, девелопер, джоббер, дилер, дистрибьютор, менеджер, медиа байер, трейдер и др. Заимствованные наименования лица, относящиеся к сфере религии и культуры. А. Заимствованные наименования лица, обозначающие принадлежность человека к тому или иному течению, направлению в искусстве: абстракционист, абсурдист, авангардист, перформансист и под. Б. Заимствованные наименования лица, обозначающие принадлежность человека к тому или иному течению, направлению в религии: ваххабит, ваххабист, ламаист и пр. В. Заимствованные наименования лица, обозначающие принадлежность человека к различным течениям / направлениям молодежных субкультур: гот, кибер гот, рейвер скинхед, эмо и др. Заимствованные наименования лица, относящиеся к индустрии моды и красоты: брейдер, букер, бютимейкер, кутюрье, стилист, топ модель и т. д. Заимствованные наименования лица, относящиеся к сфере обслуживания и развлечений: аниматор, бебиситтер, бодигард, виджей, витолье, крупье, пиццамейкер, хэдлайнер и пр. 65 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Заимствованные наименования лица, относящиеся к сфере науки и техники: веб дизайнер, веб мастер, веб программист, вирмейкер, кракер, ламер, флудер, хакер, юзер и др. Заимствованные наименования лица, относящиеся к сфере спорта: айкидоист, байкер, дайвер, картингист, кёрлер, кикбоксер, пейнтболист, сноубордер, стритрейсер и под. Заимствованные наименования лица, относящиеся к социальной сфере: ВИП люмпен, магнат, мажор, маргинал и др. Заимствованные наименования лица, относящиеся к сфере медицины: ароматирапевт, вертебролог, вертеброневролог, иридодиагност, иридолог и т. д. Заимствованные наименования лица, связанные с привычками, склонностями, поведением человека: геймер, геймоголик, мачо, плейбой и под. Большая часть рассмотренных наименований обозначают профессиональную принадлежность человека, род его деятельности (бильдредактор, бодигард, имиджмейкер, медиа байер, спикер, хэндмейкер). Некоторые заимствованные наименования лица оказываются связанными с привычками, склонностями, поведением человека (геймер, мачо Оказавшись в новой языковой среде, заимствованные наименования лица осваиваются русским языком с точки зрения фонетической, графической, орфографической, морфологической, семантической и словообразовательной. Говоря о фонетическом освоении в русском языке английских по происхождению слов, приведем в качестве примера сохраняющееся твердое произношение переднеязычных согласных [т, д, н, р] перед [э анде дэ ррайт тэ ер, бойф рэ нд. Однако отличить иноязычное слово от исконно русских слов помогает целый ряд фонетических признаков: а) начальное а аниматор, аудитор); б) звук и буква ф аэрографист, флайт менеджер); в) соседство двух гласных в корне (бойскаут, визуализатор, коучер); г) сочетание звуков ге, ке, хе в корне геоблогер, гештальт терапевт, гринкипер); д) звук и буква э мэр, риэлтер); е) сочетания типа бю, кю, мю, ню (бютимейкер, кутюрье, кюре) и подобные. Некоторые фонетические признаки указывают на принадлежность заимствования к определенному языку: так, для англицизмов свойственно сочетание дж (аджастер, 66 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ бренд менеджер, джоббер), галлицизмам присущи конечный ударный гласный е (э), и, о (сомелье, фумелье, шоколатье , ударное ёр (маркёр, стажёр) и т.д. Графическое освоение заимствований. На сегодняшний день существует множество производных наименований лица, включающих заимствованные компоненты в различных написаниях: консультант менеджер специалист – эйчар / ичар (от англ. – – букв. ‘человеческие ресурсы’); консультант менеджер специалист щик – пиар консультант, пиар менеджер, пиар технолог, пиарщик, пиаровец (от англ. – – ‘связи с общественностью’); дизайнер и веб дизайнер (вэб дизайнер) мастер и веб мастер (вебмастер, вэб мастер Отсутствует единообразие в написании целого ряда сложных наименований лица, включающих заимствованные слова / компоненты. Даже в новейших словарях русского языка зафиксировано вариантное употребление данных номинаций: бизнес вумен и бизнесвумен бизнес леди и бизнеследи бильдредактор и бильд редактор, беллбой и белл бой, медиа магнат и медиамагнат секс бомба и сексбомба шоу мен и шоумен и др. Семантическое освоение заимствований заключается в наличии у слова такого значения или семантической структуры, которые выделяют его в принимающем языке как отдельную лексическую единицу. Заимствование может сужать или расширять свой семантический объем, образовывать метафорические и метонимические значения, Анализ фактического материала позволил условно выделить три группы заимствованных наименований лица в современном русском языке. К первой группе относятся заимствованные наименования лица, не имеющие эквивалента в принимающем языке: бодибилдер – спорт. «тот, кто занимается бодибилдингом»; титестер – «дегустатор чая; способный определить сорт и качество чая, умеющий заварить чай по всем правилам» и др. Вторую группу составляют заимствованные наименования лица, у которых в русском языке есть синонимы, однако они семантически либо стилистически не являются дублетными. Так, наименование лица киллер, по сравнению с русским словом слова убийца, имеет специфическую сему: «профессиональный убийца, наёмник». Третью группу образуют иноязычные наименования, пережившие процессы семантической трансформации: пират (лат. , от греч. Морской разбойник. 2. Тот, кто ведет себя подобно пирату. 3. Перен. Лицо, организация или страна, 67 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ занимающаяся незаконным производством и распространением чужой аудио и видеопродукции, компьютерных программ, книг и т. п. Словообразовательная активность иноязычных слов является одним из важнейших показателей их ассимиляции в принимающем языке. Применительно к русскому языку начала ХХ века ученые отмечают усиление процесса образования от заимствований существительных со значением лица либо образований от таких существительных. Как показывает нам анализ языкового материала, данные существительные оказываются весьма разнообразными. От иноязычных основ образуются наименования лица с различными суффиксами: ец овец, евец), щик ( чик), ник, шник, ист, ер: стар крафтовец ‘тот, кто играет в компьютерную игру « », таймшерщик разг. ‘тот, кто занимается предоставлением услуг таймшера’, граффитчик разг. ‘тот, кто создает граффити’, айбиэмер ‘тот, кто работает в фирме Ай Би Эм’, шопник ‘тот, кто ворует в магазинах при совершении покупок’ (от англ. ‘магазин’), айтишник ‘специалист по – информационным технологиям’ (от англ. [айти] – баггист ‘спортсмен, участвующий в соревнованиях на багги’ / ‘тот, кто катается на багги’, пирсер ‘тот, кто занимается пирсингом – прокалыванием различных частей тела и укреплением в образовавшихся отверстиях различных украшений’ (от англ. ) и др. Широкое распространение в современном русском языке получили сложные наименования лица с первыми компонентами: топ (от англ. ‘верхний, высший, главный’): топ менеджер, топ стилист ‘ведущий менеджер / стилист’; арт (от англ. ‘искусство’): арт директор ‘административная должность в клубе, кафе, ресторане, связанная с организацией и проведением различных мероприятий, выставок с целью реализации произведений искусства’, арт менеджер ‘специалист по менеджменту в сфере искусства’; бизнес бизнес партнер ‘партнер по бизнесу’; интернет : интернет магнат ‘магнат, чья деятельность связана с Интернетом’; интернет программист ‘программист, работающий с Интернетом’ и др. Получили широкое распространение наименования лица с первыми компонентами ПР мен ‘тот, кто занимается пиар деятельностью’; персона ‘объект пиар кампаний’; издатель ‘физическое или юридическое лицо, использующее серверы для размещения электронных публикаций или предоставления доступа к программам пользователей’ вэб дизайнер ‘специалист, проектирующий внешний вид 68 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ сайтов ’ и пр.; боец ‘тот, кто увлекается играми’, спáмер ‘тот, кто рассылает спам при помощи ’; гость, персона , звезда ‘приглашенная на какое либо мероприятие особо важная персона’, клиент ‘постоянный клиент’ и т.д. В русском языке начала ХХI столетия появилась целая группа однотипно оформленных слов: имиджмейкер ‘специалист по созданию имиджа’, ньюсмейкер ‘лицо, формирующее информационное пространство вокруг новых событий либо постоянно находящееся в центре внимания прессы’, клипмейкер‘ создатель видеоклипов’ Компонент мейкер в русском языке приобрел способность соединяться с русскими основами: вирмейкер ← вир(ус) мейкер ‘программист, пишущий вирусы’, слухмейкер ← слух мейкер ‘тот, кто создает и распространяет слухи’. В русском языке начала ХХ века получили широкое распространение так называемые гибридные образования, под которыми понимаются комбинации из иноязычных и исконных элементов. Такие номинации – наименования лица специфичны тем, что иноязычная производящая основа не употребляется отдельно в принимающем языке, а значение производного поясняется при помощи русского словообразовательного аффикса: Эникейщик, а, м (от англ. – ‘любая клавиша’). Системный администратор начального уровня. Эникейщик ← «эни кей» + щик и др. 69 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Список литературы Словари Бабкин A.M., Шендецов В.В Словарь иноязычных выражений и слов, употребляющихся в русском языке без перевода: В 2 х книгах. – М., 1966. Баранова Л.А. Словарь аббревиатур иноязычного происхождения. – М.: АСТ Пресс Книга, 2009. – с. Большой энциклопедический словарь. Языкознание / под ред. В.Н. Ярцевой. – М.: Дрофа, 1998. – с. Булыко А.Н. Большой словарь иностранных слов. – М.: Мартин, 2 – с. Зайцева Е.А. Наименования лица в русском языке начала XXI века: Словарь справочник. – Самара: ПГСГА, 2013. – с. Исаева Н.В. Новые лица на рынке труда. Словарь справочник. – М.: Флинта, – с. Комлев Н.Г. Словарь иностранных слов. – М.: Эксмо, 2008. – с. Крысин Л.П. Современный словарь иностранных слов. – М.: АСТ ПРЕСС КНИГА, 2012. – с. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. М.: Эксмо, 2005.– с. Кузнецов С.А. Большой толковый словарь русского языка. – СПб.: Норинт – с. Москвин А.Ю. Большой словарь иностранных слов. – М.: Центрополиграф, – с. Мюллер В.К. Англо русский словарь. – СПб.: Академический проект, 1996. – с. Новые слова и значения: Словарь справочник по материалам прессы и художественной литературы 70 х годов / под ред. Н.З. Котеловой и Ю.С. Сорокина. – М.: Советская энциклопедия, 1983. – с. Новый большой англо русский словарь: в 3 х тт. / под ред. Ю.Д. Апресяна. – М., 1988. Ожегов С.И. Словарь русского языка. 21 е изд. – М., – с. 70 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Словарь: Заимствования в русском субстандарте. Англицизмы / авт. сост. Х. Вальтер, О. Вовк, А. Зумп, Х. Конупкова, А. Кульпа, В. Порос. – М.: ИТИ технологии, – с. Суханова И.Ю. Словообразовательные гнезда с вершиной – иноязычным словом в русском языке начала ХХ века. – Самара: СГПУ, 2008. – с. Толковый словарь русского языка конца XX века: Языковые изменения / под ред. Г.Н. Скляревской. СПб.: Фолио Пресс, с. Толковый словарь русского языка начала в. Актуальная лексика / под ред. Скляревской Г.Н. – М.: Эксмо, 2007. – с. Толковый словарь современного русского языка / под ред. Скляревской Г.Н. – М.: Астрель, 2001. – с. Исследования и монографии Адливанкин С.Ю. К вопросу о явлении заимствования в области словообразования // Ученые записки Пермского университета. – – С. – Аристова В.М. Англо русские языковые контакты (Англицизмы в русском языке). – Л.: Изд во ЛГУ, 1978. Балышева К.А. Англицизмы в русском литературном языке рубежа XX– веков // Вестник Вятского государственного университета. 2009. С. – Бахтин М.М. Проблема речевых жанров // Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – С. – Баш Л.М. Дифференциация термина «заимствование»: хронологические и этимологические аспекты // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология. 1989. № – С. – Белинский В.Г Взгляд на русскую литературу 1847 // Полное собрание сочинений. Т.10. – М.: АН СССР. С.278 Бельчиков Ю.А. «Что было выражено словом, то было и в жизни…» // Русская речь, 1993. № – С. – Брейтер М.А. Англицизмы в русском языке: история и перспективы. – Владивосток, Диалог МГУ, 1997. Будагов Р.А. О предмете языкознания. – М.: Просвещение, 1965. – с. 71 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Булаховский Л.А Курс русского литературного языка, т. II. (Исторический комментарий). – Киев: Радянська школа, 1953. – с. Виноградов В.В. Великий русский язык. – М.: Высшая школа, 1945. – с. Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке // Избранные труды. Лексикология и лексикография. – М., 1977. – С. – Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка. М.: Высшая школа, 1938. – с. Воробьева С.В. Грамматическая ассимиляция новейших англицизмов в русском языке // Вестник Минского государственного лингвистического университета. Сер. 1. Филология. 2009. № (42). С. – Галкина Федорук Е.М., Шанский Н.М., Горшкова К.В. Современный русский язык: Лексикология, фонетика, морфология. – М.: Книжный дом, 1958. – с. Горшков А.И История русского литературного языка. М.: Высшая школа, – с. Григоренко О.В. Неофраземы с агентивной семантикой в русском языке новейшего периода // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 27 (165). Филология. Искусствоведение. Выпуск 34. Дьяков А.И. Причины интенсивного заимствования англицизмов в современном русском языке / А.И. Дьяков. Новосибирск: Язык и культура, 2003 [Электронный ресурс] URL: http://lingvotech.com/dyakov Еськова Н.А Ван Клиберн или Вэн Клайберн? Вопросы культуры речи. – М., 1963. Выпуск 4. – С. – Ефремова Т.Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц русского языка. – М., 1996. Заимствованные слова и их значение для развития языка // Русский филологический вестник. – Варшава, 1886, № – С. Зайцева Е.А. Неологизмы наименования лица в русском языке начала ХХ века: семантика, словообразование. – Самара: Издательство СГПУ, 2008. – с Земская Е.А. Активные процессы современного словопроизводства // Русский язык конца столетия (19 – М., 1996. – С. – Кареева С. А. Школьный исторический словарь / под ред. Н.И. Кареева. – М., – С. – 72 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Карцевский С.О. Язык, война и революция: Научно популярный очерк // Современные записки. – Берлин, 1923. – С. – Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи (Из наблюдений над речевой практикой масс медиа). – М.: Педагогика Пресс, 1977. – с. Крысин Л.П. Заимствования // Русский язык. Энциклопедия / под ред. Ю.Н. Караулова. М.: Дрофа, Большая Российская энциклопедия, 2003. Крысин Л.П. Иноязычное слово в контексте современной общественной жизни // Русский язык в школе. 1994. № 6. Крысин Л.П Иноязычные слова в современном русском языке. М., 1968. – с. Крысин Л.П. Русский литературный язык на рубеже веков // Русская речь 2000 №1. – С. – Крысин Л.П. Русское слово, свое и чужое: Исследования по русскому языку и социолингвистике. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – с. Крысин Л.П. Словообразование или заимствование? // Русский язык в школе. 1997. № 6. Крысин Л.П. Ступени морфемной членимости иноязычных слов // Развитие современного русского языка. 1972. Словообразование. Членимость слова. М. : Наука, Крысин. Л.П. Иноязычное слово в контексте современной общественной жизни // Русский язык в школе. – 1994. №6 – С. 35– Крысин.Л.П., Ю. Хак Су. О словообразовательных возможностях иноязычных неологизмов // Филологические науки. 1998. №3. Лопатин В.В. Проблемы нормирования и опыт орфографической работы // Интернет портал «Русский язык». ( Мусорин А.Ю. Старославянский язык и церковнославянизмы // Материалы первой научной конференции преподавателей и студентов. –Новосибирск: Наука. Университет. 2000. – С. – Нефедова Л.А. Креативные гибридные образования в художественном тексте // Филологические науки. 2002. № 5. С. 112– Ничаева И.В. Правописание иноязычных слов в свете действующих правил орфографии // Русский язык в школе. 2004. №5. – С. – 73 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Павленко Г.В. Проблема освоения иноязычных заимствований: языковой и речевой аспекты (На материале англицизмов конца ХХ века): автореф. дисс. канд. филол. наук. – Таганрог, 1999. – с. Поливанов Е.Д. За марксистское языкознание. М.: Международный язык, –№8– С. – Правила русской орфографии и пунктуации / Российская академия наук. – М.: Эксмо, 2007. Реформатский А.А. Введение в языковедение. – М.: Наука, 1967. – 536 с. Романов А.Ю. Англицизмы и американизмы в русском языке и отношение к ним. – СПб.: Изд во Санкт Петербургского университета, 2000. – с. Русская грамматика. Т. 1. – М.: Наука, 1980. – с. Русские писатели о языке // под ред. А.М. Докусова. – Л.: Советский писатель, – с. Русские писатели о языке. – Л.: Советский писатель, 1954. Русский язык и советское общество / под ред. М.В. Панова. – М.: Наука, 1968. Книга 1. – с. Русский язык конца XX столетия (1985–1995) / под ред. Е.А. Земской. – М.: Высшая школа, 1996. – с. Самсонов Н.Г. Национальный интерес. Дела вразуметь невозможно.… К чему приведет необдуманное употребление американизмов? // Газета «Якутия», 19. 01.2007. – С. Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. М., 1956. – с. Смирнов Н.А. Западное влияние на русский язык в Петровскую эпоху // Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. № – СПб – С. – Современный русский литературный язык: Учебник / под ред. акад. РАО В.Г. Костомарова и В.И. Максимова. – М.: Гардарики, 2003. – с. Старостин Б.А. Некоторые тенденции и перспективы в передаче и орфографии заимствуемых собственных имен Нерешенные вопросы русского правописания. – М., – С. – Сумароков А.П. О коренных словах русского языка // Полное собрание сочинений. Ч. – М., 1987. С. – 74 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Сумароков А.П. Об истреблении чужих слов из русского языка // Полное собрание сочинений. Ч. – М., 1987. – С. – Суперанская А.В. Ударение в заимствованных словах в современном русском языке. – М.: Наука, 1968. – с. Суханова И.Ю. Особенности акцентологии иноязычных слов и их производных в современном русском языке // Исследования по русскому словообразованию и грамматике вузовской методике. Материалы итоговой научной конференции кафедры общего языкознания (март 2008г) / под ред. проф. Р.И. Тихоновой. – Самара: СГПУ, 2007г. – С. – Суханова И.Ю. Словообразовательные гнезда с вершиной – иноязычным словом в русском языке начала ХХ века. – Самара: СГПУ, 2008. – с. Тихонова Р. И., Суханова И.Ю. Русское или чужое? // Вестник Волжского университета им Татищева. Серия «Филология». Выпуск шестой . – Тольятти: ВУиТ, – С. – Тихонова Р.И., Зайцева Е.А О русском языке в системе национальных ценностей // Информационный бюллетень СГПУ. 2007, №1. С. – Усыпенко Н.А. Английские заимствования как фактор современной языковой ситуации // Русский язык в России на рубеже ХХ – ХХ веков. Материалы международной научной конференции (5 6 мая 2003 года). – Самара: Изд во СамГПУ, – С. – Федоров А.В. Основы общей теории перевода. – М., 1968. – с. Черноголовина Т.Г., Худякова Н.В. Новейшие англицизмы в современном русском языке // Молодой ученый. 2017. № 47. С. –258 [Электронный ресурс] URL: Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка. – М.: Культура речи, 1972 – с. Шанский Н.М. Слова свои и чужие // Русский язык в школе и дома. 2004. №1. – С. – Шкляревский Г.И История русского литературного языка. – Харьков, 1967. – с. 75 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Шумова Н.С. Новые англоязычные заимствования в сознании носителей русского языка // Слово и текст: актуальные проблемы психолингвистики. – Тверь: ТГУ, – С. – Щерба Л.В. Транскрипция иностранных слов и собственных имен и фамилий // Избранные работы по языкознанию и фонетике. – Л., 1958. Т. – С. – 76
Abstract v angličtině:
Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav východoevropských studií Diplomová práce Bc. Ziganshina Diana Ř Á Á Í Š Ě ČÁ STOLETÍ: SÉMANTIKA A FUNGOVÁNÍ ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ VEDOUCÍ PRÁCE: Ráda bych na tomto místě poděkovala především své vedoucí práce, Dr.Phil. Markusu Gigerovi, za ochotu ujmout se vedení dané práce, obětavost a vstřícnost při řešení jejích jednotlivých otázek, stejně jako za pozorné a kritické čtení. Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně, že jsme řádně citovala všechny použité prameny a literaturu a že práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského studia či k získání jiného či stejného titulu. V Praze dne …… Na počátku 21. století je možné v ruském jazyce pozorovat intenzivní pronikání velkého množství přejaté lexiky, jež je, v oblasti pojmenování osob, odlišná ze stránky sémantické i strukturální. Cílem zkoumání bude komplexní studium specifik přejatých slov označujících pojmenování osob z pohledu jejich významu a funkce. Zdrojem pozorování budou přejatá podstatná jména zaznamenaná v lexikografických publikacích na přelomu 20. a 21. století. Vycházeli jsme z údajů „Velkého výkladového slovníku ruského jazyka“ D. N. Ušakova (1930) a také z Národního korpusu ruského jazyka, ve kterém jsme v mnohých případech prokázali nesoulad ve vyhledávání slov ve statistice a časovém rozdělení, ve vyhledávání v oblasti „hledání přesných tvarů slov nebo frází“ a v oblasti „lexiko gramatické vyhledávání slov“. Klíčová slova: Přejímání, cizojazyčná slovní zásoba, podstatná jména, pojmenování osob, ruština, 21. století. – В русском языке начала ХХ века наблюдается интенсивное проникновение огромного количества заимствованной лексики, в том числе различных по семантике и структуре наименований лица. Целью исследования было комплексное изучение специфики заимствованных наименований лица с точки зрения их значения и функционирования. Материалом для наблюдений послужили заимствованные имена существительные, зафиксированные в лексикографических изданиях рубежа – столетий Мы обращались также к данным «Большого толкового словаря русского языка» Д.Н. Ушакова (1930) и к данным Национального корпуса русского языка, в котором в ряде случаев обнаружили несоответствие между поиском слов по статистике и распределению по годам, поиском в разделе «поиск точных форм» слово или фраза и разделе «лексико грамматический поиск» слово. Klíčová slova (rusky): Заимствования, заимствованная лексика, иноязычные слова, заимствованные наименования лица, заимствованные названия лица, русский язык начала ХХI века. Содержание Введение Основная часть Глава 1. Иноязычные заимствования на разных этапах развития русского языка §1. История проникновения заимствований в русский язык от IX века и до наших дней §2. Особенности процесса заимствования в русском языке рубежа XX XXI столетий Глава 2. Лексико семантические группы заимствований в современном русском язык §1. Заимствованные наименования лица, относящиеся к общественно политической сфере §2. Заимствованные наименования лица, относящиеся к финансово экономической сфере §3. Заимствованные наименования лица, относящиеся к сфере религии и культуры §4. Заимствованные наименования лица, относящиеся к индустрии моды и красоты §5. Заимствованные наименования лица, относящиеся к сфере обслуживания и развлечений §6. Заимствованные наименования лица, относящиеся к сфере науки и техники §7. Заимствованные наименования лица, относящиеся к сфере спорта §8. Заимствованные наименования лица, относящиеся к социальной сфере §9. Заимствованные наименования лица, относящиеся к сфере медицины §10. Заимствованные наименования лица, связанные с привычками, склонностями, поведением человека Глава 3. Особенности освоения иноязычных заимствований русским языком §1. Этапы освоения иноязычного слова в русском языке §2. Фонетическое освоение иноязычных заимствований русским языком §3. Графическое и орфографическое освоение иноязычных заимствований русским языком §4. Семантическое освоение иноязычных заимствований русским языком §5. Словообразовательное освоение иноязычных заимствований русским языком Заключение Список литературы ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Введение Развитие лексической системы языка во многом зависит от внеязыковой действительности, то есть от социальной и культурной истории народа, от своеобразия его психологического склада, образа жизни, видения мира. Заимствование иноязычных слов на всех этапах развития русского языка занимает особое место в пополнении его лексического состава. Заимствованная лексика служит для обозначения новых процессов, явлений, предметов, а также используется для замены уже существующих в принимающем языке номинаций. Культурные, экономические, политические, научные связи одних государств с другими, способствуют появлению в языках большого количества заимствований. В процессе своего функционирования они подвергаются влиянию заимствующего языка. С течением времени многие иноязычные слова, заимствованные русским языком, заметно ассимилируются, утрачивают свои нерусские признаки и входят в число общеупотребительных слов русского языка. К примеру, на сегодняшний день такие слова, как сахар, свекла, баня и другие кажутся вполне русскими, хотя по происхождению они родом из греческого языка. За счет заимствований обогащается лексический состав языка, появляются новые корни и другие словообразовательные элементы. Как правило, процесс заимствования отражает изменения условий жизни общества. Заимствование лексики происходит в результате контактов, взаимодействий стран и народов. Изучение темы заимствований связано с рядом теоретических трудностей, по разному трактуемых в русской лингвистике. Определение понятия «заимствование», анализ лингвистических и экстралингвистических причин, вызывающих заимствование, этапы ассимиляции иноязычной лексики и другие актуальные вопросы анализируются в работах, посвященных явлению заимствования. 1 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В российской лингвистике нет устоявшегося понимания термина заимствование. Л.П. Крысин Л.А. Булаховский , Р.А. Будагов , В.В. Виноградов , А.А. Реформатский называют заимствованием процесс перемещения различных элементов из одного языка в другой: на уровне фонологии, лексики, семантики и т.д. В таком случае следует дифференцировать термин «заимствование», например, лексическое заимствование. Данный подход считается традиционным. Другие ученые под заимствованием понимают результат такого процесса – заимствованные слова и выражения (Н.М. Шанский С точки зрения психолингвистики заимствование исследуется с позиции дихотомии «своё» – «чужое» и определятся как слово, обозначающее впервые предъявляемое или изменённое представление о фрагменте действительности в индивидуальном сознании (М.М. Бахтин , Н.С. Шумова Многие лингвисты считают, что основной (хотя и не единственной) причиной заимствования являются языковые контакты между народами. Данной позиции придерживаются, в том числе В.В. Виноградов , Е.М. Галкина Федорук, Н.М. Шанский, К.В. Горшкова Говоря о причинах, вызывающих заимствования, ученые называют: – потребность в обозначении новых предметов, явлений и понятий Л. Блумфильд, Л П. Крысин, М.А. Брейтер); – тенденция к экономии речевых усилий (А. Мартине, Е.Д. Поливанов, Ю.С. Сорокин); Крысин Л.П. Русское слово, свое и чужое: Исследования по русскому языку и социолингвистике. – М.: Языки славянской культуры, 2004. С. Булаховский Л. А Курс русского литературного языка, т. II. (Исторический комментарий). – Киев: Радянська школа, 1953. С. 137. Будагов Р.А. О предмете языкознания. М.: Просвещение, 1965. – С. 12. Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке. Избранные труды. Лексикология и лексикография. М., 1977. – С. 146. Реформатский А.А. Введение в языковедение. – М.: Наука, 1967. – С. 199. Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка. – М.: Культура речи, 1972. С. – Бахтин М.М. Проблема речевых жанров // Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – С. Шумова Н.С. Новые англоязычные заимствования в сознании носителей русского языка // Слово и текст: актуальные проблемы психолингвистики. Тверь: ТГУ, 199 –С. 20– Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка. М.: Высшая школа, 1938. – С. Галкина Федорук Е.М., Шанский Н.М., Горшкова К.В. Современный русский язык: Лексикология, фонетика, морфология. – М.: Книжный дом, 1958. – С. 2 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ – стремление к ликвидации явлений омонимии и полисемии (Ю.С. Сорокин, Л.П. Крысин); – необходимость эвфемистической замены ряда номинаций (У. Вайнрайх, Ю.С. Сорокин); – мода на иноязычные слова, восприятие их в качестве более престижных (Г. Пауль, В.В. Виноградов, И.И. Огиенко); – выдающиеся достижения какой либо нации в той или иной сфере деятельности (В.А. Богородицкий, И.И. Огиенко, Г. Пауль) По наблюдениям М.А. Брейтер, около 15% новейших англицизмов заимствуются из за отсутствия соответствующей номинации в языке рецепторе. К таким наименованиям ученый относит: детектор (валют), топ модель brand, виртуальный, инвестор, дайджест, спичрайтер, спонсор, спрей В языковедческой литературе отмечается, что наиболее частым случаем заимствования считается заимствование слов, а самым редким случаем заимствования считается заимствование фонемы. Кроме того, могут иметь место: а) заимствование морфемы; б) заимствование синтаксическое или структурно синтаксическое (конструирование фраз в языке происходит под влиянием иноязычных синтаксических конструкций; в) заимствование семантическое (появление в слове значения под влиянием иноязычного образца – калькирование) Лексическое заимствование представляет собой первую ступень иноязычного воздействия. Особенность его заключается в том, что слово приходит в язык «не целиком, как полное, законченное, грамматически оформленное слово, а только, так сказать, как более или менее бесформенный кусок лексического материала, получающий новую оформленность лишь в системе и средствами другого языка, языка заимствовавшего» . Грамматические связи, которые оказываются характерными для заимствованного слова в принимающем языке, появляются за счет включения его в Русский язык конца XX столетия (1985 1995) / под ред. Е.А. Земской. – М.: Высшая школа, 1996. – С. Брейтер М.А. Англицизмы в русском языке: история и перспективы. – Владивосток, Диалог МГУ, – С. Deroy L.L’emprunt linguistique. –С Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. М., 1956. – С. 3 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ определенную парадигму. Заимствованное слово принимает те или иные грамматические категории, приобретает определенные синтаксические связи. В нашей работе обратимся к изучению проблем, связанных с лексическим заимствованием. В данной работе под термином заимствование мы будем понимать заимствование лексических единиц. Важность и актуальность работы связана с интенсивным проникновением в русский язык начала ХХ века огромного количества заимствованной лексики, активизацией употребления иноязычной лексики, уже существовавшей в языке ранее. Одной из наиболее ярких и разнообразных лексико семантических групп, представленных большим числом заимствований в русском языке ХХ столетия, являются имена существительные – наименования лица. Выбор данного корпуса слов не случаен, поскольку в условиях формирования новых производственных отношений и постоянно меняющейся культурной стороны общества как наиболее важные и общеупотребительные следует отметить именно наименования лица. Объектом нашего исследования является процесс проникновения, ассимиляции и функционирования иноязычных названий лица в русском языке. Предметом работы является специфика заимствованных имен существительных – наименований лица в русском языке начала века с точки зрения их значения и функционирования. Целью исследования является комплексное изучение заимствований в русском языке начала века (на материале имен существительных – наименований лица). Цель исследования предполагает решение следующих задач определить факторы, влияющие на процесс заимствования в русском языке начала столетия; классифицировать изученный языковой материал с лексико семантической точки зрения; проанализировать собранный языковой материал с точки зрения освоения заимствований русским языком (фонетическое освоение, графическое освоение, орфографическое освоение, семантическое освоение, словообразовательное освоение). Материалом для наблюдений послужили заимствованные имена существительные, зафиксированные в лексикографических изданиях рубежа – столетий (см. список литературы). 4 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Стоит отметить, что, рассматривая заимствованные наименования лица, зафиксированные в новейших словарях русской лексики, мы убедились в том, что наряду с номинациями, появившимися в русском языке на рубеже ХХ ХХ столетий, в данные лексикографические издания оказались включены слова, уже существовавшие в языке на протяжении десятилетий и получившие в последнее время широкое распространение. Чтобы доказать историю давнего существования этих слов в русском языке, мы обращались к данным «Большого толкового словаря русского языка» Д.Н. Ушакова (1930), а также искали их в Национальном корпусе русского языка , в котором в ряде случаев обнаружили несоответствие между поиском слов по статистике и распределению по годам, поиском в разделе «поиск точных форм» слово или фраза и разделе «лексико грамматический поиск» слово. Мы остановились на проверке наименований лица в разделе «лексико грамматический поиск». Основным источником изучения послужили три толковых словаря русского языка под редакцией Г.Н. Скляревской и два тематических словаря наименований лица Е.А. Зайцевой и Н.В. Исаевой: – Толковый словарь русского языка конца XX века: Языковые изменения / под ред. Г.Н. Скляревской. СПб.: Фолио Пресс, 1998 (далее – ТСРЯ); – Толковый словарь русского языка начала в. Актуальная лексика / под ред Скляревской Г.Н. – М.: Эксмо, 2007. – с. (далее – ТСРЯ АЛ); – Толковый словарь современного русского языка / под ред. Скляревской Г.Н. – М.: Астрель, 2001. – с. (далее – ТССРЯ); – Зайцева Е.А. Наименования лица в русском языке начала XXI века: Словарь справочник. – Самара: ПГСГА, 2 – с. (далее – НЛРЯ); – Исаева Н.В. Новые лица на рынке труда. Словарь справочник. – М.: Флинта, – с. (далее – НЛРТ). Выбор данных словарей не случаен. Как отмечают авторы составители первых трех лексикографических изданий, их главной задачей было отразить языковую динамику конца ХХ – начала ХХ столетий, выявить новые тенденции в области лексики и словообразования, описать новые и наиболее актуальные номинации . Каждое новое Толковый словарь русского языка конца XX века: Языковые изменения / под ред. Г.Н. Скляревской. СПб.: Фолио Пресс, 1998. С. 5 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ издание включает в себя большее количество номинаций: издание 1998 года описывает около 5,5 тысяч слов и выражений; издание 2001 года – более 7 тысяч слов и выражений; издание 2006 года – около 8,5 тысяч слов и выражений. По степени новизны неологизмов, определяемой по соотношению с системой языка, новообразования делятся на абсолютные и относительные. Абсолютными неологизмами принято называть те номинации, которых ранее не было в языке (блоггер, имиджмейкер). Относительные неологизмы – это группа слов, принципиально не новых для языка, но характерных и показательных для него. К относительным неологизмам относится так называемая «вернувшаяся» лексика, актуализированная лексика и внутренние заимствования. Вернувшаяся лексика – это малоупотребительные или устаревшие слова, которые в последние годы актуализировались, сохраняя в своей «новой жизни» прежнее смысловое и функционально стилистическое содержание (гимназист, губернатор, гувернер). Актуализированная лексика – слова, прежде существовавшие в русском языке, но выступающие на современном этапе в ином осмыслении. Таким образом, актуализация заключается в активизации семантических преобразований слова: в расширении сочетаемости и изменении ее характера, в образовании новых значений слов, в том числе переносных, а также в изменении значений слов в связи с идеологической переориентацией (аутсайдер, банкрот, промоутер). Внутренние заимствования – новые слова и фразеологизмы, появление которых обусловлено перераспределением языковых средств в видах и жанрах речи. Внутренние заимствования включают в себя те языковые единицы, которые проникают в литературный язык из разговорной речи, профессиональной лексики, диалектов, жаргонов и арго (мануалист, репер, брокер) Как отмечено в предисловии к словарю Е.А. Зайцевой, к задачам, которые ставит перед собой автор, относится: «На материале словарей последних лет охарактеризовать имена существительные – наименования лица, наиболее актуальные в русском языке 17 Попова Т.В., Рацибурская Л.В., Гугунава Д.В. Неология и неография русского языка. Учебное пособие. М.: Флинта. Наука, 2005. С 6 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ начала ХХI века» . Словарь включает группы слов, разных по положению в языковом сознании современников: имена существительные – названия лица, возникшие на рубеже ХХ–ХХI веков; лексические единицы, которые, не являясь новообразованиями последнего времени, из узкой сферы применения стали словами широкого функционирования; некоторые имена собственные, зачастую выступающие в роли производящих основ для новых названий лица и др. В предисловии к словарю Н.В. Исаевой сказано: «Среди неологизмов конца XX – начала XXI в. выделяется корпус лексики, обозначающей новые наименования лиц по профессии, специальности, роду выполняемых служебных обязанностей. Необходимость лексикографического описания неономинаций, связанных с профессиональной деятельностью человека, очевидна, поскольку многие слова ещё не зарегистрированы словарями, хотя широко используются в текстах разнообразных рекламных объявлений о вакансиях на рынке труда. За последние годы к печатным рекламным объявлениям добавились объявления, размещенные на многочисленных сайтах в Интернете, что увеличило возможности поиска работы. Рекламные объявления, предлагающие работу населению, часто становятся первой площадкой, фиксирующей новые наименования лиц по профессиональной деятельности. Здесь они получают распространение, адаптацию и закрепление». Сам словарь составлен из 424 единиц новой лексики, собранной на основании текстов рекламных объявлений в периодической печати и сети Интернете. Для уточнения различных языковых характеристик заимствованных наименований лица мы обращались к следующим словарям: – Булыко А.Н. Большой словарь иностранных слов. – М.: Мартин, 2006. – с. далее – БСИС); – Крысин Л.П. Современный словарь иностранных слов. – М.: АСТ ПРЕСС КНИГА, 2012. 416 с. (далее – ССИС); – Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. М.: Эксмо, 2005.– с. (далее – ТСИС); Зайцева Е.А. Наименования лица в русском языке начала XXI века: Словарь справочник. – Самара: ПГСГА, 2013. С. Исаева Н.В. Новые лица на рынке труда. Словарь справочник. – М.: Флинта, 2012. С. 5. 7 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ – Кузнецов С.А. Большой толковый словарь русского языка. – СПб.: Норинт, 2001. – 960 с. (далее – БТС). Словарь: Заимствования в русском субстандарте. Англицизмы / авт. сост. Х. Вальтер, О. Вовк, А. Зумп, Х. Конупкова, А. Кульпа, В. Порос. – М.: ИТИ технологии, с. (далее – ЗРС) позволил нам затронуть специфику функционирования иноязычных слов в речи молодежи. Для языкового анализа мы привлекали не только слова, полностью заимствованные из других языков (мачо, менеджер, хакер и под.), но и некоторые номинации, созданные на базе иноязычных слов / элементов (фрилавщик, ’шник, клиент, специалист и др.). Активное словообразовательное освоение заимствованной лексики русским языком обусловило также наше обращение к следующим двум изданиям: – Баранова Л.А. Словарь аббревиатур иноязычного происхождения. – М.: АСТ Пресс Книга, 2009. 320 с. (далее – САИП); – Суханова И.Ю. Словообразовательные гнезда с вершиной – иноязычным словом в русском языке начала ХХ века. – Самара: СГПУ, 2008. – с. (далее – СГИС). В современной лингвистической литературе вопросы заимствования иноязычных слов русским языком последних десятилетий по прежнему остаются крайне значимыми . Потребность в исследовании количественного состава заимствований, их структурных и семантических особенностей, специфики их ассимиляции на русской почве следует из общей проблематики изучения развития русского языка. Именно поэтому полагаем, что интенсивное проникновение различных по структуре и семантике иноязычных заимствований в русский язык начала столетия предопределяет важность и актуальность нашей работы. Балышева К.А. Англицизмы в русском литературном языке рубежа XX–XXI веков // Вестник Вятского государственного университета. 2009. С. –72; Брейтер М.А. Англицизмы в русском языке: история и перспективы: Пособие для иностранных студентов русистов. – Владивосток: Диалог МГУ, 1997; Воробьева С.В. Грамматическая ассимиляция новейших англицизмов в русском языке // Вестник Минского государственного лингвистического университета. Сер. 1. Филология. 2009. № (42). С. – 186; Дьяков А.И. Причины интенсивного заимствования англицизмов в современном русском языке / А.И. Дьяков. Новосибирск: Язык и культура, 2003 [Электронный ресурс] URL: ; Черноголовина Т.Г., Худякова Н.В. Новейшие англицизмы в современном русском языке // Молодой ученый. 2017. № 47. С. –258 [Электронный ресурс] URL: 8 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Основная часть Глава 1 Иноязычные заимствования на разных этапах развития русского языка §1. История проникновения заимствований в русский язык от века и до наших дней Заимствованные слова издавна проникали в русскую среду, начиная с периода индоевропейской языковой общности, продолжая общеславянским языковым единством, языком восточных славян и заканчивая современным русским языком. Многие заимствованные слова настолько хорошо усвоены русским языком, что их нерусское происхождение возможно установить только обратившись к этимологическому анализу . Как известно, в 988 году Древняя Русь приняла христианство и в качестве языка богослужения был принят старославянский язык, являющийся древнейшим письменным языком славянского мира. Славянские первоучители Константин (в монашестве Кирилл) и его брат Мефодий были родом из греческого города Фесалоники, или Солунь. Именно они создали первый славянский алфавит и перевели с греческого фрагменты богослужения и Священного писания. В основе старославянского языка лежит македонское наречие древнеболгарского языка. Старославянский язык на протяжении нескольких столетий был языком ограниченной, не бытовой, сферы употребления. Однако влияние его на русский язык было очень велико, а многие старославянизмы прочно вошли в русскую среду (идол, священник и др) Таким образом, после принятия христианства на Руси оказалось два языка: свой, родной, разговорный древнерусский язык, на котором говорило все население древней Руси, на нём же писались юридические и другие документы (например, «Русская правда»), и старославянский язык, нерусский по происхождению, который применялся при церковном богослужении и на котором писались богослужебные книги. Этот язык знало духовенство и феодалы. Большой энциклопедический словарь. Языкознание / под ред. В. Н. Ярцевой. М.: Дрофа, 1998. С. Мусорин А.Ю. Старославянский язык и церковнославянизмы // Материалы первой научной конференции преподавателей и студентов. – Новосибирск: Наука. Университет. 2000. – С. 82– 9 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Старославянский язык имел совершенный грамматический строй, богатое словообразование, хорошо развитую лексическую систему и разветвленную систему стилистических средств. Это был язык, отлично приспособленный и для отвлеченных рассуждений, и для конкретных описаний, и для живых повествований. Большое значение имело и то, что старославянский язык был создан в процессе переводов с греческого языка – одного из наиболее богатых и развитых классических языков древности. Большое количество греческих слов вошло в старославянские тексты без перевода. Среди них были как слова церковно религиозного характера: ангел, апостол, диавол, евангелие и др., так и лексические единицы, не связанные с религией: архитриклин ‘распорядитель пиршества’, игемон ‘наместник’, иконом ‘управитель’, клеврет ‘сораб, товарищ по рабству’, стратиг ‘полководец’, аромат, катапетазма ‘занавес’, корвана ‘денежный ящик’, крин ‘лилия’ и т. д. По греческим образцам создавались и кальки, которых особенно много среди сложных слов: благодать, благоволение, благословити и др. Следует отметить, что не все грецизмы попали в русский язык через посредство старославянского – некоторые были заимствованы еще раньше, устным путем, в результате непосредственных контактов русских с греками: грамота, известь, кровать, лента, парус, терем, тетрадь, философ, фонарь и некоторые другие . Многие греческие слова, получившие статус интернациональных, попали в русский язык позже через западноевропейские языки. Осуществленные в Петровскую эпоху преобразования также вызвали к жизни множество новых понятий, потребовавших для своего обозначения новых слов. Большое количество слов пришло в русский язык из германских (немецкого, английского, голландского) и романских (французского, итальянского, испанского) языков. При этом немецкий и французский языки доминируют. Слова из других языков чаще пополняли терминологическую систему языка: голландский язык – морское дело, итальянский язык – музыка и т.д. Н.А. Смирнов так характеризует появление множества новых должностей, чинов, учреждений, деловых актов, постановлений и соответствующих новых слов в Петровскую эпоху Горшков А.И История русского литературного языка. – М.: Высшая школа, 1969. –С.38 10 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ «Хотя прежние дьяки, окольничие, воеводы влачат еще кое как свое существование в Москве и других старых городах, но рядом с ними теперь в новой столице являются и новые люди, которым присваиваются и новые чины, взятые с иностранного. Так, появляются теперь администратор, актуариус, аудитор, бухгалтер, герольдмейстер, губернатор, инспектор, камергер, канцлер, ландгевдинг, маклер, министр, полицмейстер, президент, префект, ратман и другие более или менее важные особы, во главе которых стоит сам император. Все эти персоны в своих ампте, архиве, гофгерихте, губернии, канцелярии, коллегиуме, комиссии, конторе, ратуше, сенате, синоде и в других административных учреждениях, которые заменили недавние думы и приказы, адресуют, аккредитуют, апробируют, арестуют, баллотируют, конфискуют, корреспондуют, претендуют, секондируют, трактуют, экзавторуют, штрафуют и т.д. инкогнито, в конвертах, пакетах разные акты, акциденции, амнистии, апелляции, аренды, векселя, облигации, ордеры, проекты, рапорты, тарифы и т.п.» Как отмечает А.И. Горшков, некоторые из приведенных Н.А. Смирновым слов губернатор, канцлер, ратман, канцелярия) вошли в русский язык раньше, тем не менее, в целом этот перечень точно и образно рисует распространение новой заимствованной лексики в Петровскую эпоху Административные термины Петровской эпохи заимствовались главным образом, из немецкого языка: архив, контракт, нотариус, ордер, полицмейстер, ранг, формуляр, штраф и др. Военные термины брались главным образом из французского языка: армия, атака, бастион, батальон, гарнизон, десант, корпус, лафет и пр. Некоторые военные термины пришли и из Германии: вахта, гауптвахта, ефрейтор, лагерь, штурм и под. Морские термины пришли преимущественно из Голландии: верфь, гавань, док, катер, каюта, киль, рейд, рейс, рея, руль, трап, шкипер, шлюпка и др. Морских терминов, почерпнутых из английского языка, меньше: бот, бриг, мичман и др. Смирнов Н.А. Западное влияние на русский язык в Петровскую эпоху // Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 88. № – СПб, 1910. – С. – Горшков А.И. История русского литературного языка. М.: Высшая школа, 1 – С. Горшков А.И. История русского литературного языка. М.: Высшая школа, 1969. С.186. См. также: Современный русский литературный язык: / под ред. В.Г. Костомарова, В.И. Максимова. – М.: Гардарики, 2003. С. 11 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Многие заимствованные слова Петровской эпохи не удержались в русском языке (например, артифициальный – «искусственный», аттенция – «внимание», консидерация – «уважение», сатисфакция – «удовлетворение»), но многие и сохранились надолго, вплоть до наших дней. Вопрос об использовании в русском языке заимствований поднимался в середине века. Так, в 1759 году А.П. Сумароков отстаивал чистоту русского языка и предлагал заменить заимствования русскими аналогами. До середины Х Х столетия эта позиция многими поддерживалась. В конце X начале Х Х века вопрос о целесообразности использования заимствований вылился в полемику между сторонниками и противниками учения «о новом слоге» Н.М. Карамзина. Н.М. Карамзин считал возможным и в некоторых случаях желательным использование заимствований, а вот А.С. Шишков и сторонники его учения независимо от степени необходимости иноязычных слов в русском языке выступали против них. Все заимствованные слова и кальки А.С. Шишков предлагал заменять словами «славянорусскими», часто архаичными и нелепыми (мокроступы вместо калош, тихогромы вместо фортепьано, колоземица вместо атмосфера). «Карамзинисты» высмеивали эту тенденцию: вместо фразы «Франт идетиз цирка в театр по бульвару в калошах» предлагался такой ее «перевод» в духе Шишкова: «Хорошилище грядет из ристалища на позорище по гульбищу в мокроступах» В.Г. Белинский, с одной стороны, был против нелепых и избыточных заимствований, а с другой стороны, считал это естественным следствием развития языка, полагая, что «каждая эпоха … ознаменовывалась наплывом иностранных слов; знакомство с новыми идеями, выработавшимися на чуждой нам почве, всегда будет приводить к появлению в русском языке все новых заимствований» Вопрос о заимствованиях был актуален и в эпоху А.С. Пушкина. Великий русский поэт, оберегая чистоту родной речи, все же был далек от пуристических взглядов. А.С. Пушкин говорил, что в русском языке немало слов татарских и польских, но «в Сумароков А.П. О коренных словах русского языка // Полное собрание сочинений. Ч.9. – М., 1787. С. 247; Сумароков А.П. Об истреблении чужих слов из русского языка // Полное собрание сочинений. Ч.9. – М., 1787. С.249 Горшков А.И История русского литературного языка. М.: Высшая школа, 1969. С.313. Белинский В.Г. Взгляд на русскую литературу 1847 // Полное собрание сочинений. Т.10. – М.: АН СССР. С. 12 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ царствование Петра начал он примерно искажаться от необходимого введения голландских, немецких и французских слов. Сия мода распространила свое влияние и на писателей...» Что же следует, по мнению А.С. Пушкина, заимствовать из иноязычных слов и употреблять наравне с русскими? То, что не имеет семантических параллелей в русском языке, то, что обогащает родную речь Поэт не считает целесообразным изгонять из употребления также многие кальки с французского, вошедшие в русский язык и ставшие привычными (трогательный, хладнокровие и др.). В то же время А.С. Пушкин выступал против засорения русского языка ненужными иноязычными словами, даже в области терминологии, которую, по его мнению, надо создавать путем переводов иностранных языковых форм. Так, в письме к И.В Киреевскому(4 января 1832 года) он писал: «Избегайте ученых терминов и старайтесь переводить их, то есть перефразировать: это будет и приятно неучам и полезно нашему младенчествующему языку» Академик В.В. Виноградов в книге «Великий русский язык» пишет: «Уже в древний период истории русского языка начали определяться методы взаимодействия русского языка с другими языками. Русский язык, будучи по выражению Пушкина, «переимчивым и общежительным в своих отношениях к чужим языкам», воспринимал от них лишь необходимые слова и выражения, приспособляя их к потребностям русской жизни» §2. Особенности процесса заимствования в русском языке рубежа столетий Изучение проблемы иноязычных заимствований имеет в российской лингвистике давнюю историю. Историки, филологи, общественные и политические деятели, критики и публицисты всегда живо интересовались процессом вхождения в русский язык иностранной лексики и ее употреблением. Интенсификация языковых контактов славян с носителями других языков явилась важным условием не только для непосредственного заимствования лексики из этих Русские писатели о языке. – Л.:Советский писатель, 1954. С. 75. Русские писатели о языке. Л., 1954. С. 86. Виноградов В.В. Великий русский язык. М., 1945. – С. 13 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ языков, но и для «приобщения носителей русского языка к интернациональным, чаще – созданным на базе английского – идиолектам, принятым в той или иной социальной среде; сравним, например, профессиональные «языки» специалистов по вычислительной технике, коммерсантов, спортсменов, деятелей культуры и др.» В современном русском языке интересной оказывается роль профессионального «компьютерного» жаргона, который практически полностью основывается на английской терминологии. Имеет место не только приспособление английских терминов (слова типа дисплей, файл, интерфейс, драйвер, сайт и т. п.), но и их обыгрывание: геймить ‘играть в компьютерную игру’ (от англ. – игра), загуглить – ‘посмотреть в Интернете, поискать в Google’ и др. В конце XX века усиливаются международные контакты. Общество становится более открытым и расположенным к таким контактами иноязычным словам, которые начинают сопровождать русского человека не только в технической, профессиональной сферах, но и в быту. Технический и информационный прорыв предопределил международный обмен информацией. Таким образом, потребность в словесном обозначении новых понятий и явлений действительности и отсутствие в русском языке адекватных наименований неизбежно привели к заимствованию иноязычной лексики. Преобразования в государственном и партийно политическом устройстве, переход на рельсы рыночной экономики, появление банков, новой кредитно финансовой системы, развитие профессиональной деятельности как интеллектуальной в период складывающихся рыночных отношений, развитие видеотехники, компьютерной техники, интернет, влияние в стиле одежды, времяпрепровождения, настрой на принятие нового мира стали решающим фактором для вхождения в русский язык новых иноязычных слов Однако не все лингвисты однозначно относятся к современным заимствованиям. Так, Н.Г. Самсонов, Р.И. Тихонова и нек. др., характеризуя современную языковую Крысин Л.П. Иноязычное слово в контексте современной общественной жизни // Русский язык в школе. 1994. № 6. С. Крысин Л.П. Русский литературный язык на рубеже веков // Русская речь 2000. №1. – С. 34 Усыпенко Н.А. Английские заимствования как фактор современной языковой ситуации // Русский язык в России на рубеже ХХ – ХХ веков. Материалы международной научной конференции (5 6 мая 2003 года). – Самара: Изд во СамГПУ, 2003. – С. 63 14 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ситуацию, говорят о необходимости более вдумчивого отношения к употреблению заимствований, сетуя на чрезмерное количество иноязычной лексики в русском языке Другие лингвисты полагают, что с течением времени в русском языке останутся только объективно необходимые заимствования. По словам Л.П. Крысина: «Заимствование иноязычной лексики – естественный и закономерный процесс, сопровождающий контакты народов и их языков. Этот процесс обогащает язык и обычно не вредит его самобытности, так как при этом сохраняется основной, «свой» словарь и, кроме того, неизменным остается присущий языку грамматический строй. Обращая внимание на интенсификацию заимствований в русском языке рубежа ХХ ХХI веков, Ю.А. Бельчиков отмечает, что не все такие слова одинаково значимы по своему смысловому, понятийному содержанию и культурной ценности. И далеко не все остаются в русском языке. По мнению лингвиста, при условии существования адекватных русских эквивалентов не стоит злоупотреблять иностранными словами, тогда как сам факт иноязычных заимствований и их интенсификация в речевом общении, говорит об открытости лексической системы русского языка, о его способности творчески воспринять из международного опыта полезную информацию: «Со временем станет ясно, что принял, а что отверг язык. Оставшиеся слова, войдя в систему литературного языка, лишь обогатят его лексику. Так уже неоднократно бывало в истории русского языка». Самсонов Н.Г. Национальный интерес. Дела вразуметь невозможно.… К чему приведет необдуманное употребление американизмов? // Газета “Якутия”, 19. 01.2007. С. 7; Тихонова Р.И., Зайцева Е.А О русском языке в системе национальных ценностей // Информационный бюллетень СГПУ. 2007, №1. С. 66 Крысин Л.П. Заимствования // Русский язык. Энциклопедия / Под ред. Ю.Н. Караулова. М.: Дрофа, Большая Российская энциклопедия, 2003. С.133. Бельчиков Ю.А. «Что было выражено словом, то было и в жизни…» // Русская речь, 1993. № – С. 15 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Глава 2. Лексико семантические группы заимствований в современном русском языке Как правило, новая заимствованная лексика появляется в языке для того, чтобы обозначить какое то новое понятие, явление. В настоящее время заимствования в русском языке широко представлены во всех сферах жизни – политической, экономической, финансовой, технической, бытовой, в сфере предпринимательской деятельности, культуры, поп искусства, спорта и других. Как отмечает Л.П. Крысин: «Процесс активизации употребления иноязычных слов в русской речи конца ХХ в. – один из наиболее живых и социально значимых языковых процессов. Надо говорить именно об активизации употребления этих слов, а не только о новых заимствованиях, поскольку наряду с появлением заимствований неологизмов наблюдается расширение сфер использования специальной иноязычной терминологии, относящейся к экономике, финансам, коммерческой деятельности и некоторым другим областям» Данное высказывание актуально. В этом мы убедились, рассматривая заимствованные наименования лица, зафиксированные в новейших словарях русской лексики. Наряду с номинациями, появившимися в русском языке на рубеже ХХ ХХ столетий, в рассматриваемые лексикографические издания оказались включены слова, уже существовавшие в языке на протяжении десятилетий и получившие в последнее время широкое применение. При рассмотрении происхождения и значения заимствованных имен существительных в данной главе мы опирались на материалы словарей, указанных во введении. Кроме того, все перечисленные заимствованные наименования лица мы проверяли по Национальному корпусу русского языка , в котором в ряде случаев обнаружили несоответствие между поиском слов по статистике и распределению по годам. Мы остановились на проверке наименований лица в разделе «лексико грамматический поиск». Обращались и к данным «Большого толкового словаря русского языка» Д.Н. Ушакова (1930). 39 Крысин Л.П. Русское слово: свое и чужое: Исследования по современному русскому языку и социолингвистике. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 16 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ §1. Заимствованные наименования лица, относящиеся к общественно политической сфере Говоря об активизации употребления заимствованной лексики, Л.П. Крысин отмечает: «Особенно наглядно это можно проиллюстрировать сменой названий в структурах власти: Верховный Совет стал устойчиво – а не в качестве журналистской перифразы – именоваться парламентом, Совет Министров – кабинетом министров, его председатель – премьер министром (или просто премьером а заместители – вице премьерами; в городах появились меры, префекты, супрефекты, советы уступили место администрациям, главы администраций обзавелись своими пресс секретарями и пресс атташе, которые регулярно выступают на пресс конференциях, рассылают пресс релизы, дают эксклюзивные интервью и т. д. Языковой анализ заимствованных наименований лица данной лексико семантической группы показал, что большинство номинаций, несмотря на включение их в новейшие словари русского языка, имеют достаточно давнюю историю. Приведем конкретные примеры. Авторитарист [франц. Полит. Сторонник авторитаризма; руководитель, пользующийся авторитарными методами правления. ТСРЯ, с. 39; ТССРЯ, с. 6; ТСРЯ АЛ, с. 39; БСИС, с. 12; НЛРЯ, с. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1894 года. Милитарист [франц. , от лат. – ‘военный’]. Государственный или общественный деятель, проводящий политику милитаризации, поддерживающий идеи милитаризма. ТСРЯ, с. ТССРЯ, с. 460; ТСРЯ АЛ, с. 591; БТС, с. 542; БСИС, с. 362; НЛРЯ, с. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1911 года. Демонстрируется в словаре Д.Н. Ушакова 1930 х годов: МИЛИТАРИСТ, милитариста, м. (полит.). Сторонник милитаризма Премьер министр [франц букв. ‘первый министр’]. Глава правительства, кабинета министров; то же, что премьер. ТСРЯ, с. 502; ТССРЯ, с. 618; 41 Крысин Л.П. Русское слово: свое и чужое: Исследования по современному русскому языку и социолингвистике. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 42 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] URL: 17 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТСРЯ АЛ, с. 786; БТС, с. 964; НЛРЯ, с. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1873 года. Демонстрируется в словаре Д.Н. Ушакова 1930 х годов как реалия, характерная для буржуазных стран: ПРЕМЬЕР МИНИСТР, премьер министра, м. (полит. офиц.). В буржуазных странах – председатель кабинета министров, глава правительства Спикер англ ‘говорить’]. Председатель парламента или одной из его палат в некоторых странах. ТСРЯ АЛ, с. 945; БТС, с. 1248; БСИС, с. 543; НЛРЯ, с. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1869 года. Упоминается в словаре Д.Н. Ушакова 1930 х годов как реалия, характерная для Англии: СПИКЕР, спикера, м. (англ. speaker, букв. оратор) (полит.). Наименование председателя палаты общин в Англии Условно отнесем к данной группе и слово олигарх: Олигарх [греч. оligarchēs ‘власть’]. Публ. Владелец крупного капитала, имеющий большое личное влияние на политический процесс. ТССРЯ, с. 530; ТСРЯ АЛ, с. ССЖ, с. 90; БСИС, с. 402; НЛРЯ, с. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1815 года, а само слово уже давно существует в русском языке. Следует отметить, что данное его значение возникло в последнее десятилетие ХХ века, а до этого оно употреблялось в работах по истории древнего мира, и называло каждого из соправителей древней Спарты в отдельности . Кроме того, в словаре Д.Н. Ушакова 1930 х годов находим следующие описания: ОЛИГАРХ, олигарха, м. (книжн.). 1. Член олигархического правительства (истор., полит.). 2. перен. Лицо, принадлежащее к кучке эксплуататорского меньшинства, осуществляющего свое господство путем насилия, террора и подкупа (публиц. ритор.). Сбросить власть финансовых олигархов Относительно новым заимствованным наименованием лица, вероятно, можно считать слово лоббист: 43Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] URL: 44 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] URL: 45 Кареева С.А. Школьный исторический словарь / под ред. Н.И. Кареева. М., 1906. – С. 46 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] URL: 18 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Лоббист [англ. Полит. Человек, относящийся к тому или иному лобби во властных структурах. ТСРЯ, с. ; ТССРЯ, с. 423; ТСРЯ АЛ, с. 547; БТС, с. 502; БСИС, с. 326; ЗРС, с. 182; НЛРЯ, с. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1989 года. §2. Заимствованные наименования лица, относящиеся к финансово экономической сфере Аналитик [греч. аnalitikos]. Специалист в области аналитики – профессионального анализа событий в какой либо сфере деятельности (собирает информацию, систематизирует и анализирует ее, готовит документацию и отчеты). ТСРЯ АЛ, с. 612; БТС, с. 38; НЛРЯ, с. 58; НЛРТ, с. Примеры употребления слова в значении «человек, пользующийся анализом при исследовании и решении вопросов» зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1823 года. Упоминается в словаре Д.Н. Ушакова х годов в ином значении: АНАЛИТИК, аналитика. м. (книжн. Пользующийся анализом при исследовании и решении вопросов; противоп. синтетик Новое же значение слова «специалист в области аналитики» появилось гораздо позже. Андеррайтер (андерайтер) [англ. Лицо, принимающее на себя обязательства по размещению, реализации ценных бумаг (акций) на рынке. Высококвалифицированный специалист в области страхования, осуществляющий андеррайтинг – оценку риска при принятии на страхование конкретного объекта или физического лица. ТСРЯ АЛ, с. 65; БСИС, с. 41; НЛРЯ, с. 58; НЛРТ, с. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 2010 года. Брокер [англ. – ‘торговец вином’]. Фин. Посредник при заключении сделок на бирже, специализирующийся по определенным видам товаров или услуг. ТСРЯ, с. ; ТССРЯ, с. 93; ТСРЯ АЛ, с. 158; БТС, с. 97; ЗРС, с. 53; НЛРЯ, с. НЛРТ, с. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1946 года. 47 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] URL: 19 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Девелопер англ. – ‘развивать, разрабатывать’]. Экон. Специалист по операциям с недвижимостью, занимается покупкой недвижимости, разработкой проекта (например, строительства здания) и дальнейшей продажей или сдачей в аренду данного объекта. ТСРЯ АЛ, с. 282; НЛРЯ, с. НЛРТ, с. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1996 года. Джоббер [англ. ]. Специалист посредник на фондовой бирже. Основные задачи – покупка и продажа акций (за свой счет, в отличие от брокера). НЛРТ, с. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 2002 года. Дилер [англ. – ‘торговец, агент по продажам’]. Лицо или учреждение – торговый представитель предприятия, фирмы, биржевой посредник, занимающийся куплей и продажей ценных бумаг. ТСРЯ, с. 221; ТССРЯ, с. 224; ТСРЯ АЛ, с. 312; БТС, с. 259; БСИС, с. 198; НЛРЯ, с. 109; НЛРТ, с. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1936 года в значении «торговец автомобилями». Коллектор [англ. – ‘собирать’ лат сollector – ‘собиратель’]. Специалист по взысканию задолженности, розыску неплательщиков кредитного займа, возврат просроченной задолженности. В задачи коллектора также входит оказание помощи клиентам, разъяснение порядка выплат при пересчете, отсрочке и реструктуризации долга. Коллектору необходимы хорошие знания в области юриспруденции и психологии. НЛРТ, с. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1841 года с иным значением: «Храм содержится под надзором коллектора», «а прочих всех бы забрили в коллекторы». Ранее в значении лица слово используется как коллектор в библиотечном деле и в геологии. Слово упоминается в словаре Д.Н. Ушакова 1930 х годов в следующих значениях: КОЛЛЕКТОР (оле), коллектора, м. (латин – собиратель). 1. Канал или большая труба, собирающая в себя жидкости, газы из других каналов для отвода их куда н. (тех.). Коллектор городской канализации. 2. Цилиндр динамо машины, в к ром переменный ток превращается в постоянный (физ., тех.). 3. Учреждение при крупном издательстве, ведающее распределением книг по библиотекам (спец.). Библиотечный коллектор. 4. 20 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Учреждение, собирающее бесприютных детей и распределяющее их по детским домам (нов. офиц.) Маклер [нем. Коммерц. Коммерсант, профессионально занимающийся посредничеством при купле продаже, заключении различных сделок и т.п. 2. Фин. Работник биржи, занимающийся посредничеством при покупке и продаже ценных бумаг, способствующий заключению сделок купли продажи путём сведения партнёров и получающий вознаграждение от каждой из сторон, участвующих в сделке. ТСРЯ, с. 371; ТССРЯ, с. 431; ТСРЯ АЛ, с. 557–558; БТС, с. 514; БСИС, с. НЛРЯ, с. НЛРТ, с. 35. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1721 года. Упоминается в словаре Д.Н. Ушакова 1930 х годов в следующем значении: МАКЛЕР, маклера, м. (нем. Makler) (торг.). Профессиональный посредник между продавцом и покупателем при совершении торговых сделок на бирже. Биржевой маклер. Честный маклер (полит., ирон.) – корыстный посредник в международных отношениях Менеджер [англ. – ‘управлять’]. 1. Экон. Профессиональный управляющий предприятия; специалист в области менеджмента. ТСРЯ, с. 382; ТССРЯ, с. 451; ТСРЯ АЛ, с. 581; БТС, с. 533; БСИС, с. НЛРЯ, с. 158; НЛРТ, с. 50. 2. Лицо, организующее публичные выступления артистов, спортсменов. БСИС, с. 50; НЛРЯ, с. 158. Второе значение данного слова фиксируется в Национальном корпусе русского языка с 1921 года. Медиа байер [англ. Спец. Специалист, занимающийся закупкой рекламных площадей в газетах или эфирного времени на радио и телевидении. ТССРЯ, с. 445; ТСРЯ АЛ, с. 573; НЛРЯ, с. 157; НЛРТ, с. Примеры употребления слова в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. Мерчендайзер [англ. merchandisiеr Экон. Специалист по мерчандайзингу – комплексу мер, направленных на привлечение внимания покупателей, стимулирование торговой деятельности; планирование и ведение торговли путём предоставления продукта на нужном рынке в нужное время. ТСРЯ АЛ, с. 584; НЛРЯ, с. 158; НЛРТ, с. 48 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] URL: 49Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] URL: 21 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 2000 года. Рантье [франц. , от – ‘рента’]. Экон. Лицо, живущее на проценты с предоставленного в ссуду денежного капитала или на доходы от ценных бумаг. ТСРЯ, с. 534; ТССРЯ, с. –660; ТСРЯ АЛ, с. 836; БТС, с. 1086; НЛРЯ, с. 199. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1878 года. Упоминается в словаре Д.Н. Ушакова 1930 х годов в следующем значении: РАНТЬЕ, нескл., м. (фр. rentier) (социол.). Человек, живущий на нетрудовой доход, получаемый в виде ссудного процента, дивиденда – ренты Рекрутёр [англ. Соц. Агент фирмы, занимающийся рекрутингом – наймом рабочей силы. ТССРЯ, с. 672; ТСРЯ АЛ, с. 852; БСИС, с. 496; НЛРЯ, с. НЛРТ, с. 65. Примеры употребления слова в данном значении зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 2000 года. Трейдер [англ. – ‘торговец’]. Крупный торговец, посредник между производителем (владельцем) и покупателем. НЛРТ, с. 83. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1995 года. Хед хантер [англ. – ‘охотник за головами’]. Специалист, выступающий посредником между работником и работодателем, имеет дело со специалистами экстра класса НЛРТ, с. Примеры употребления слова в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. Хэндмейкер [англ. – ‘рука’ и – ‘делать’]. Тот, кто занимается ручной работой. НЛРТ, с. Примеры употребления слова в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. §3. Заимствованные наименования лица, относящиеся к сфере религии и культуры. В данной лексико семантической группе мы выделили три подгруппы. 50Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] URL: 22 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ А. Заимствованные наименования лица, обозначающие принадлежность человека к тому или иному течению, направлению в искусстве. Абстракционист [франц. а , от лат. – ‘отвлечённый’]. Иск. Представитель абстракционизма – направления в изобразительном искусстве, представляющего объекты реального мира в виде сочетаний абстрактных фигур и цветовых пятен. ТСРЯ АЛ, с. 32; БТС, с. 24; БСИС, с. 7; НЛРЯ, с. 51. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1950 года. Абсурдист [от лат. – ‘нелепый, несообразный, бессмысленный’]. Иск. Представитель абсурдизма – направления драматургии, представляющего мир как нелепость, абсурд. ТСРЯ, с. 37; ТССРЯ, с. 2; ТСРЯ АЛ, с. 32; БТС, с. БСИС, с. НЛРЯ, с. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1990 года. Авангардист [франц. ]. 1. Представитель авангардизма. ТСРЯ, с. ТССРЯ, с. 3; ТСРЯ АЛ, с. 34; БТС, с. 24; БСИС, с. 7; НЛРЯ, с. Муз. Последователь, исполнитель авангарда – авангардной музыки. ТСРЯ АЛ, с. 34; БСИС, с. 7; НЛРЯ, с. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1933 года. Дадаист [франц. Ï от – ‘конёк, лошадка; бессвязный детский лепет’]. Иск. Последователь, сторонник дадаизма – направления в искусстве начала ХХ века, отрицающего все существовавшие ранее художественные концепции, ориентированное на эпатаж и умышленно антиэстетические образы. ТСРЯ АЛ, с. 27; БТС, с. 238; БСИС, с. 177; НЛРЯ, с. . Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1923 года. Перформансист [англ. – ‘исполнение, представление, выступление’ Иск. Художник, который занимается перформансом. ТСРЯ АЛ, с. 725; НЛРЯ, с. Примеры употребления слова в данном значении в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. 2007 годом датируется номинация поэт перфомансист. Б. Заимствованные наименования лица, обозначающие принадлежность человека к тому или иному течению, направлению в религии. 23 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Адвентист [англ. Рел. Человек, исповедующий адвентизма; член протестантской секты, проповедующей близость «второго пришествия Христа» и наступление конца света. ТСРЯ, с. 41; ТССРЯ, с. 8; ТСРЯ АЛ, с. 46; БТС, с. 29; БСИС, с. 16; НЛРЯ, с. 54. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1910 года. Баптист [англ. <лат – ‘креститель’, от греч. – ‘крещу, окунаю в воду’ Рел. Член протестантской секты, отстаивающей принципы спасения личной верой, отвергающей храмы, святых, иконы, священнослужителей. ТССРЯ, с. 49; ТСРЯ АЛ, с. 108; БТС, с. 59; БСИС, с. НЛРЯ, с. 69. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1880 года. Упоминается в словаре Д.Н. Ушакова 1930 х годов в следующем значении, характеризующемся негативным оттенком: БАПТИСТ, баптиста, м. (от греч. baptizo – крещу) (религ.). Последователь христианской секты, проповедующей добровольное крещение в сознательном возрасте и являющийся в СССР агентурой контрреволюционной буржуазии Буддист [франц. Рел. Человек, исповедующий буддизм – одну из мировых религий, возникших в – вв. до н.э. в Древней Индии и получившей распространение в странах Востока. ТСРЯ, с. 114; ТССРЯ, с. 96; ТСРЯ АЛ, с. 161; БТС, с. 100; БСИС, с. 105; НЛРЯ, с. 80. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1834 года. Упоминается в словаре Д.Н. Ушакова 1930 х годов в аналогичном значении: БУДДИСТ, буддиста, м. Последователь буддизма Ваххабист [от араб. – имя аравийского религиозного деятеля (1703– Полит. Сторонник, представитель ваххабизма – мусульманского радикального религиозно политического движения. ТСРЯ АЛ, с. 174–175; НЛРЯ, с. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 2011 года. 51 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] 52 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] URL: 24 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Ваххабит [от араб. – имя аравийского религиозного деятеля (1703– Полит. То же, что и ваххабист. ТСРЯ АЛ, с. 175; БСИС, с. 144; НЛРЯ, с. 84. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1998 года. Ламаист. Рел. Человек, исповедующий ламаизм – одно из течений в буддизме, распространенное на Тибете и в Монголии. ТСРЯ АЛ, с. 528; БТС, с. 486; БСИС, с. 312; НЛРЯ, с. 144. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1882 года. Упоминается в словаре Д.Н. Ушакова 1930 х годов в аналогичном значении: ЛАМАИСТ, ламаиста, м. (религ.). Последователь ламаизма Лютеранин [польск. <нем. , от – фамилия немецкого религиозного реформатора (1483– Рел. Человек, исповедующий лютеранство – течение в протестантизме, основанное на учении об «оправдании верой», отрицающее решения соборов и церковное предание, осуждающее уход от мирской жизни. ТССРЯ, с. 427; ТСРЯ АЛ, с. 553; БСИС, с. 330; НЛРЯ, с. 152. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1700 года. Упоминается в словаре Д.Н. Ушакова х годов в аналогичном значении: ЛЮТЕРАНИН, лютеранина, мн. лютеране, лютеран, м. Лицо, исповедующее лютеранство. В. Заимствованные наименования лица, обозначающие принадлежность человека к различным течениям / направлениям молодежных субкультур. Гот [англ. ]. Представитель молодёжной субкультуры, зародившейся в конце х годов XX го века на волне пост панка. ЗРС, с. 45. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 2011 года. Кибер гот [англ. сyber ]. Представитель молодёжной субкультуры, образованной в начале 90 х гг в связи с началом массового распространения Интернета. ЗРС, с. Примеры употребления слова в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. 53 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] URL: 25 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Рейвер [англ. – ‘бредить’]. Представитель молодёжной субкультуры, постоянный участник вечеринок электронной танцевальной музыки. ЗРС, с. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1997 года. Скинхед [англ. – ‘кожа’ и – ‘голова’]. Представитель молодёжной субкультуры, в агрессивной форме выступающей за идеи национализма и патриотизма. ТССРЯ, с. 729; ТСРЯ АЛ, с. 922; БСИС, с. 535; НЛРЯ, с. 209. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1997 года. Эмо [англ. : от – ‘эмоциональный’]. Представитель молодёжной субкультуры, образовавшейяся на базе поклонников одноимённого музыкального стиля. ЗРС, с. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 2007 года Эмо кид + англ. – ‘ребенок’]. Представитель молодежной субкультуры эмо’; В зависимости от пола различают: эмо бой [<англ. – ‘мальчик, парень’] и эмо гёрл [< англ. – ‘девочка, девушка’]. ЗРС, с. Примеры употребления слова в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. §4. Заимствованные наименования лица, относящиеся к индустрии моды и красоты Брейдер [англ. – коса, шнурок, плетение]. Специалист / парикмахер, профессионально занимающийся плетением волос в косички, жгуты, дреды, пони тейл и т. п. НЛРТ, с. Примеры употребления слова в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. Букер [от англ. – ‘делать заказ’]. Спец. Лицо, занимающееся поиском и распределением заказов среди фотомоделей, составлением их портфолио, формированием базы клиентов, которые нуждаются в моделях для демонстрации, рекламы продукции, товаров, услуг. ТССРЯ, с. 96; ТСРЯ АЛ, с. 161; НЛРЯ, с. НЛРТ, с. 17. Примеры употребления слова в данном значении в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. 26 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Бютимейкер [от англ. – ‘красиво’ + – ‘производитель, изготовитель’]. То же, что и визажист. ЗРС, с. 61; НЛРЯ с. Примеры употребления слова в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. Визажист [франц. от – ‘художественный макияж’]. Специалист по уходу за лицом, подбирающий гармонирующие с данным лицом прическу, макияж, аксессуары и т.п.; косметолог, художник гример. ТСРЯ, с. 142; ТССРЯ, с. 133; ТСРЯ АЛ, с. 202; БТС, с. 130; БСИС, с. 120; НЛРЯ с. 88; НЛРТ, с. 22. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1997 года. Имиджмейкер [англ. , от – ‘образ’ и – ‘делать, создавать’]. Специалист по вопросам создания имиджа. ТССРЯ, с. 297; ТСРЯ АЛ, с. 393; ССЖ, с. БСИС, с. 225; НЛРЯ с. 121; НЛРТ, с. 32. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1996 года. Кутюрье [франц. ]. 1. Модельер, у которого собственное дело. ТСРЯ, с. 348; ТССРЯ, с. 405; ТСРЯ АЛ, с. 526; БТС, с. 483; НЛРЯ с. 143; БСИС, с. 309; НЛРТ, с. Закройщик высокого класса, мастер шитья. БТС, с. 483; НЛРЯ с. 143; БСИС, с. 309. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1970 года. Папарацци [итал. Публ. О фотожурналисте, навязчиво преследующем какую либо известную личность в своём стремлении сделать сенсационные снимки. ТССРЯ, с. 553; ТСРЯ АЛ, с. 706; НЛРЯ с. 179; БСИС, с. 421. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1997 года. Стилист франц. ]. Человек, занимающийся разработкой нового стиля в чем либо. ТССРЯ, с. 756; ТСРЯ АЛ, с. 953; НЛРЯ с. 216; НЛРТ, с. 76. Упоминается в словаре Д.Н. Ушакова 1930 х годов лишь в одном конкретном значении (в отличие от современного широкого понимания): СТИЛИСТ, стилиста, м. Человек, владеющий искусством литературного стиля, пишущий хорошим стилем. Блестящий стилист Примеры употребления слова в данном значении зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1834 года. 54 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] URL: 27 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Топ модель [англ. – верх, сверх – манекенщица]. Ведущая модель; модель, в наибольшей степени отвечающая эталону красоты. ТСРЯ, с. ТССРЯ, с. 785; НЛРЯ с. 226; ТСРЯ АЛ, с. 989. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1993 года. §5. Заимствованные наименования лица, относящиеся к сфере обслуживания и развлечений Аниматор [англ. <франц. < лат. – ‘душа’, ‘жизнь’; ‘живое существо’]. 1. Ведущий и организатор развлекательных программ, вечеров, праздников. ТСРЯ АЛ, с. 65; НЛРЯ с. 59; НЛРТ, с. . Художник мультипликатор, специалист в области анимации. ТСРЯ АЛ, с. 65; БСИС, с. 41; НЛРЯ с. 59; НЛРТ, с. 9. Примеры употребления слова в значении 1 зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 2001 года. Примеры употребления слова в значении 2 зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1998 года. Бебиситтер / беби ситтер [англ. – ‘приходящая няня’ < – ‘ребенок’, – ‘сидеть’]. Человек, в обязанности которого входит уход и присмотр за ребенком в отсутствие родителей или при их занятости. НЛРТ, с. Примеры употребления слова в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. Бодигард [англ. – ‘тело + – ‘охранять’]. Телохранитель, личный охранник. НЛРТ, с. 17. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1986 года. Виджей (ви джей) [англ. [ви джэй] – сокр. Сокр. Видео жокей ТСРЯ АЛ, с. 201 202; САИП, с. 44– НЛРЯ с. Примеры употребления слова в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. Витолье [исп. – ‘бумажное кольцо на сигаре с указанием марки’]. Работник сигарных клубов, ресторанов, профессионально разбирающийся в сигарах, их марках и форматах. НЛРТ, с. Примеры употребления слова в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. Гувернёр / гувернантка [франц. – ‘воспитатель’]. Тот, кто осуществляет присмотр, обучение и воспитание детей в обеспеченных семьях, несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка. ТСРЯ, с. 185; ТССРЯ, с. 191; ТСРЯ АЛ, с. 28 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 270; БТС, с. 233–234; БСИС, с. 175; НЛРЯ с. 103; НЛРТ, с. 26. Примеры употребления слова гувернер зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1813 года Слово гувернантка упоминается в словаре Д.Н. Ушакова 1930 х годов в конкретном значении ГУВЕРНАНТКА (нк), гувернантки, ж. (фр. gouvernante). Воспитательница в буржуазных семьях, обычно иностранка, нанимаемая для воспитания и начального обучения детей Джазмен [англ. от – ‘джаз’ + – ‘человек’]. Муз. Музыкант, исполняющий джаз (музыкальный стиль, сочетающий в себе черты европейской и афроамериканской традиций и характеризующийся основополагающей ролью ритма и импровизации). ТСРЯ АЛ, с. 306; БСИС, с. 192; НЛРЯ с. 108. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1978 года. Импресарио [итал. ]. Организатор зрелищных предприятий, агент какого либо артиста, организующий его концерты, выступления, встречи и т. п. НЛРТ, с. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1884 года. Упоминается в словаре Д.Н. Ушакова 1930 х годов в значении: ИМПРЕСАРИО (импрессарио неправ.), нескл., м. (ит. impresario) (театр.). Антрепренер, профессиональный устроитель концертов, представлений Кавист [франц. – ‘рабочий, смотритель погреба’ < – ‘подвал’ < лат. – ‘полость, пустое пространство’]. Специалист по винам, занимающийся их продажей в специализированных магазинах. НЛРТ, с. Примеры употребления слова в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. Крупье [франц. ]. Банкомёт в казино, следящий за игрой (обычно в рулетке), собирающий ставки и выдающий выигрыши. ТСРЯ, с. 344; ТССРЯ, с. 397; ТСРЯ АЛ, с. 519; БТС, с. 475; БСИС, с. 304; НЛРЯ с. 142; НЛРТ, с. 41. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1865 года. Упоминается в словаре Д.Н. Ушакова 1930 х годов в значении: КРУПЬЕ, нескл., м. (фр. croupier) (спец.). 55 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] URL: 56 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] URL: 29 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Лицо, выполняющее обязанности банкомета, и следящее за ходом игры в игорном доме Отельер / хотельер [франц. – ‘отель’]. Специалист гостиничного бизнеса для различных структурных подразделений отеля, специалист в области маркетинга и менеджмента гостиничного бизнеса. НЛРЯ, с. 236; НЛРТ, с. 54. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 2002 года. Пиццамейкер / пиццемейкер / пицмейкер [итал. + англ. ]. Повар, специализирующийся на изготовлении пиццы. НЛРТ, с. Примеры употребления слова в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. Продюсер [англ. . 1. Владелец, глава или доверенное лицо кинокомпании, телевизионного канала, театра и т.п., осуществляющий организационно финансовый контроль за их деятельностью. ТСРЯ, с. 513; ТССРЯ, с. 632–633; ТСРЯ АЛ, с. 803; НЛРЯ с. 193; БТС, с. 1007. 2. Административный и финансовый организатор деятельности певца или эстрадной группы (концертов, гастролей, выпуска пластинок, альбомов и т.п.); импресарио. ТСРЯ, с. 513; ТССРЯ, с. 632–633; ТСРЯ АЛ, с. 803; БТС, с. 1007; НЛРЯ с. 193; БСИС, с. 468. Примеры употребления слова в значении 1 зафиксированы в Национальном корпусе русского языка в 1941 году. Хэдлайнер [англ. ]. Основной, самый популярный исполнитель в программе, концерте и т. п., имя которого указывается на афишах крупными буквами. НЛРЯ с. 235. Пример употребления слова зафиксирован в Национальном корпусе русского языка в 2003 году. §6. Заимствованные наименования лица, относящиеся к сфере науки и техники В связи с широким распространением технологических инноваций в русский язык прочно вошли слова, связанные с компьютерной техникой. Веб дизайнер (вэб дизайнер дизайнер). Информ. Тот, кто занимается веб дизайном, проектирует внешний вид сайтов. ТСРЯ АЛ, с. 176; НЛРЯ с. 84; НЛРТ, с. 57Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] URL: 30 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Пример употребления слова зафиксирован в Национальном корпусе русского языка в 2003 году. Веб мастер (вебмастер, вэб мастер) [англ. Информ. Специалист, занимающийся созданием и обслуживанием веб сайтов. ТСРЯ АЛ, с. 176; НЛРЯ с. НЛРТ, с. Пример употребления слова зафиксирован в Национальном корпусе русского языка в 1997 году. Веб программист (вэб программист, программист). Информ. Специалист, создающий программное обеспечение для веб сайтов. ТСРЯ АЛ, с. 177; НЛРЯ с. НЛРТ, с. Примеры употребления слова в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. Вирмейкер (вирмэкер). Информ. Жарг. Программист, создающий вирусы. ТСРЯ АЛ, с. 204; НЛРЯ, с. Примеры употребления слова в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. Кракер (крекер [рэ], крэкер) [от англ. – ‘раскалывать’, ‘разрешать (проблему’)]. Жарг. Человек, получающий материальную выгоду от взлома компьютерных сетей, программ. ТСРЯ, с. 338; ТССРЯ, с. 389; ТСРЯ АЛ, с. 510; НЛРЯ, с. 139. Пример употребления слова зафиксирован в Национальном корпусе русского языка в 1999 году. Ламер [англ. – ‘хромой’, ‘неубедительный’]. 1. Информ. Неопытный пользователь, обычно считающий себя достаточно сведущим в компьютерах. ТСРЯ, с. 350; ТССРЯ, с. 409; ТСРЯ АЛ, с. 528; БСИС, с. 312; ТСМС, с. 302; НЛРЯ, с. ЗРС, с. 175. 2. Человек, сильно переоценивающий свои способности; низкопрофессиональный человек, хвастающий своими знаниями. НЛРЯ, с. 144; ЗРС, с. 175. Примеры употребления слова в значении 1 зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1997 года Модератор [лат. – ‘сдерживать, умерять’]. 1. Администратор интернет форума. ТСРЯ АЛ, с. 603–604; ЗРС, с. 201; НЛРЯ, с. 160. 2. Журналист, организующий и ведущий пресс конференцию. НЛРТ, с. 51. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1988 года. Флудер. Тот, кто занимается флудом – видом интернет хулиганства (в чате много раз повторяется сообщение, которое заполняет всё окно чата и мешает общаться). НЛРЯ, 31 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ с. Примеры употребления слова в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. Флэшер. Тот, кто работает с программой «Макромедиа Флэш». НЛРЯ, с. Примеры употребления слова в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. Хакер [англ Информ. Программист высшего класса, способный работать в машинных кодах и хорошо знающий операционные системы компьютеров. ТСРЯ, с. 656; ТССРЯ, с. 826; ТСРЯ АЛ, с. 1045; ЗРС, с. 362–363; НЛРЯ, с. Информ. и криминал. Программист или пользователь вычислительной системы, обычно компьютерной сети, занимающийся взломом систем защиты данных. ТСРЯ, с. 656; ТССРЯ, с. 826; ТСРЯ АЛ, с. 1045; БТС, с. 1438; БСИС, с. 636; ЗРС, с. – НЛРЯ, с. 234. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1993 года Отнесем в эту же группу наименования лица блоггер и веб сёрфер так или иначе связанные с деятельностью в сети Интернет. Блоггер [англ. (<сокр. англ. от – сетевой журнал, дневник событий). Создатель блога, ведущий личный блог в Интернете. ТСРЯ АЛ, с. 140; НЛРЯ с. 75; НЛРТ, с. 19. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 2006 года. Веб сёрфер (веб серфер, вэб сёрфер, вэб серфер). Информ. Тот, кто занимается веб сёрфингом – последовательным просмотром содержимого серверов Всемирной паутины при помощи ссылок с одной её страницы на другую. ТСРЯ АЛ, с. 177; НЛРЯ с. Примеры употребления слова в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. §7. Заимствованные наименования лица, относящиеся к сфере спорта В последнее время в нашу жизнь прочно вошли названия некоторых игр или видов спортивных занятий. Соответственно появились наименования лиц, задействованных в данных видах спорта. Айкидоист [от японского слова айкидо Спорт. Спортсмен, занимающийся айкидо; человек, владеющий приемами айкидо. ТССРЯ, с. 11; ТСРЯ АЛ, с. 51; БТС, с. 32 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 31; БСИС, с. 20; НЛРЯ, с. Примеры употребления слова в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. Аутсайдер [англ Спорт. Спортсмен, занимающий последние места в соревнованиях. ТСРЯ АЛ, с. 98; БСИС, с. 70; БТС, с. 52; НЛРЯ, с. Перен. Публ. О ком либо, не выдерживающем конкуренции, остающимся последним. ТСРЯ, с. ТССРЯ, с. 41; ТСРЯ АЛ, с. 98; БТС, с. 52; БСИС, с. 70; НЛРЯ, с. 65. Примеры употребления слова в значении 1 зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1971 года, а в значении 2 – с 1969 года. Дайвер [англ. от англ. – ‘нырять’ Спорт. Человек, занимающийся дайвингом (подводным плаванием). ТСРЯ АЛ, с. 273; НЛРЯ, с. 104. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1997 года. Дриблёр [англ. от – ‘вести мяч’]. Спорт. Игрок, владеющий дриблингом, осуществляющий дриблинг (в командных играх – умение искусно вести мяч или шайбу, не отпуская далеко от себя и обыгрывая игроков противника). ТСРЯ АЛ, с. 328; БСИС, с. 211; НЛРЯ, с. Примеры употребления слова в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. Картингист [от англ. Спорт. Спортсмен, занимающийся картингом – гонками на картах. ТССРЯ, с. 331; ТСРЯ АЛ, с. 445; БТС, с. 420; БСИС, с. 256; НЛРЯ, с. 125. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1970 года. Кёрлер [англ. Спорт. Тот, кто играет в кёрлинг – спортивную игру, цель которой – попасть пущенной по льду битой в вычерченную на нём мишень. ТСРЯ АЛ, с. 451; НЛРЯ, с. Примеры употребления слова в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. Кёрлингист [англ. Спорт. То же, что и кёрлер. ТСРЯ АЛ, с. 451; НЛРЯ, с. Примеры употребления слова в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. Кикбоксер (кик боксер) [от англ. с Спорт. Спортсмен, занимающийся кикбоксингом – видом спорта, соединяющим элементы бокса и некоторых восточных единоборств (преимущественно каратэ). ТСРЯ АЛ, с. 454; НЛРЯ, с. 132. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с года. 33 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Либеро [итал. Спорт. В командных играх: свободный защитник, не играющий против конктреного игрока и имеющий возможность подключиться к атаке; последний защитник. ТСРЯ АЛ, с. 538 539; БСИС, с. 319; НЛРЯ, с. 147. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 2001 года. Пейнтболист [пэ] (пэйнтболист) Спорт. Игрок в пейнтбол – спортивную командную игру, одним из элементов которой является условное поражение противника из оружия, стреляющего краской. ТСРЯ АЛ, с. 721; НЛРЯ, с. 180. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1997 года. Сноубордер [англ. Спорт. То же, что и сноубордист. ТСРЯ АЛ, с. 928; НЛРЯ, с. Примеры употребления слова в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. Сноубордист. Спорт. Спортсмен, занимающийся сноубордом; тот, кто катается на сноуборде. ТССРЯ, с. 732; ТСРЯ АЛ, с. 928; НЛРЯ, с. 211. Пример употребления слова зафиксирован в Национальном корпусе русского языка в 2002 году. Стоппер [англ. от – ‘останавливать’]. Спорт. В футболе: центральный защитник, выполняющий оборонительные функции, разрушающий действия нападающих противника. ТСРЯ АЛ, с. 954; БСИС, с. 552; НЛРЯ, с. 216. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1985 года Стритрейсер [от англ. – ‘улица’ и – ‘гонки’]. Тот, кто занимается стритрейсингом – скоростными автомобильными гонками по улицам города (обычно в ночное время суток). ТСРЯ АЛ, с. 958; НЛРЯ, с. 217. Пример употребления слова зафиксирован в Национальном корпусе русского языка в 2011 году. §8. Заимствованные наименования лица, относящиеся к социальной сфере ВИП (вип) [от англ. аббревиатуры – – ‘особо важная персона’]. ТСРЯ АЛ, с. 204; САИП, с –34; НЛРЯ, с. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 2000 года. Гангстер [англ. . Криминал. 1. Человек, совершающий тяжкие, жестокие преступления; представитель организованной преступности. ТССРЯ, с. 166; ТСРЯ АЛ, с. 234; БТС, с. 194; БСИС, с. 131; НЛРЯ, с. Перен. Тот, кто применяет незаконные способы ведения дел в различных сферах деятельности (производственной, финансовой, 34 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ политической и т.п.). ТССРЯ, с. 166; НЛРЯ, с. 95. Примеры употребления слова в значении 1 зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1936 года. Гастарбайтер [нем. Спец. Рабочий эмигрант, которого нанимают на менее выгодных условиях, чем гражданина данной страны. ТССРЯ, с. 168; ТСРЯ АЛ, с. 236; БСИС, с. –134; НЛРЯ, с. 96. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1997 года. Магнат [польск. , от лат – ‘знатный человек’, ‘вельможа’]. Коммерц. Крупный делец, предприниматель; обладатель большого капитала, богатства. ТСРЯ, с. 369; ТССРЯ, с. 429; ТСРЯ АЛ, с. 555; БТС, с. 512; БСИС, с. 331; НЛРЯ, с. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1698 года. Упоминается в словаре Д.Н. Ушакова 1930 х годов в значении: МАГНАТ, магната, м. (от латин. magnatus). 1. В древнем Риме – Крупный и политически влиятельный богач (истор.). 2. В Польше и Венгрии – Крупный помещик. 3. перен. Крупный капиталист (книжн.). Нефтяной магнат. Финансовый магнат Мажор. Жарг. Неодобр. . Фарцовщик. ТССРЯ, с. 430; ТСРЯ АЛ, с. 556; БСРР, с. 303; БСРЖ, с. 328; НЛРЯ, с. 152.2. Обеспеченный молодой человек, живущий за счет родителей. ТССРЯ, с. 430; ТСРЯ АЛ, с. 556; БСРР, с. 303; БСРЖ, с. 328; НЛРЯ, с. Молодой человек – представитель элиты, который кичится своим превосходством над окружающими. БСРР, с. 303; БСРЖ, с. 328; НЛРЯ, с. 152. 4. Человек, не являющийся хиппи, ведущий общепризнанный, социально адекватный образ жизни. БСРЖ, с. 328; НЛРЯ, с. 152. Примеры употребления слова в значении наименования лица зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1914 года. Маргинал [франц. от лат. – ‘находящийся на краю’]. 1. Человек, находящийся на периферии своей социальной группы, а также утративший прежние социальные связи; лицо, не имеющее устойчивого социального статуса. ТССРЯ, с. 435; ТСРЯ АЛ, с. 561; БТС, с. 320; БСИС, с. 339; НЛРЯ, с. 2. Тот, кто не признаёт общепринятых норм, правил поведения. БТС, с. 320; БСИС, с. 339; НЛРЯ, с. 3. Тот, кто находится на границе общества (о неимущих, бездомных и т.п.). ТССРЯ, с. 435; 58 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] URL: 35 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТСРЯ АЛ, с. 561; НЛРЯ, с. 155. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1992 года. Мафиози [итал. Криминал. 1. Представитель мафии; член мафиозной организации. ТСРЯ, с. 377; ТССРЯ, с. 441; ТСРЯ АЛ, с. 568; БТС, с. 526; БСИС, с. 344; НЛРЯ, с. 156. 2. Тот, кто участвует в каком либо преступном сговоре. БТС, с. 526; БСИС, с. 344; НЛРЯ, с. 156. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1972 года. Меценат [итал. , от лат. – имя древнеримского политического деятеля и богача). Человек, который покровительствует развитию искусства, науки, культуры, оказывая финансовую поддержку. ТСРЯ, с. 384; ТССРЯ, с. 456; ТСРЯ АЛ, с. 586; БТС, с. 539; БСИС, с. 357; НЛРЯ, с. 159. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1758 года. Упоминается в словаре Д.Н. Ушакова 1930 х годов в значении: МЕЦЕНАТ, мецената, м. (книжн. и ирон.). Богатый покровитель наук и искусств. (По имени богатого римского патриция эпохи Августа) Мигрант [от лат. – ‘переселяющийся’]. 1. мн. ч Мигрирующие народы, племена, слои населения. 2. Человек, вынужденный покинуть свое место жительства в силу экономических причин, из за притеснений по национальному признаку, природных катастроф и т.п. ТСРЯ, с. 385; ТССРЯ, с. 457; ТСРЯ АЛ, с. 587; БТС, с. НЛРЯ, с. 159. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1997 года. Нувориш [франц. – ‘новый богач’]. Неодобр. Тот, кто стремительно разбогател (обычно на спекуляциях); богач выскочка. ТСРЯ, с. 428; ТССРЯ, с. 517; ТСРЯ АЛ, с. 664; БТС, с. 659; БСИС, с. НЛРЯ, с. НУВОРИШ, нувориша, м. (фр. nouveau riche, букв. новый богач) (пренебр.). В Западной Европе – человек, разжившийся на торговых спекуляциях военного и послевоенного времени и выдвинувшийся в ряды крупной буржуазии . Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1923 года. 59 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] URL: 60 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] URL: 36 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ §9. Заимствованные наименования лица, относящиеся к сфере медицины Вертебролог [от лат. – ‘позвонок’]. Мед. Врач, специалист по вертебрологии/вертеброневрологии – отрасли медицины, занимающейся заболеваниями позвоночника. ТСРЯ, с. 131; ТССРЯ, с. 117; ТСРЯ АЛ, с. 185; БСИС, с. 117; НЛРЯ, с. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 2011 года. Вертеброневролог. Мед. То же, что и вертебролог. ТСРЯ АЛ, с. 186; НЛРЯ, с. Примеры употребления слова в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. Иридодиагност [от греч. – ‘радуга’ + диагностика]. Мед. Специалист по иридодиагностике – методу распознавания болезней по изменению цвета радужной оболочки глаз. ТСРЯ, с. 277; ТССРЯ, с. 316; ТСРЯ АЛ, с. 426; БСИС, с. 239; НЛРЯ, с. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1991 года. Иридолог [от греч. – ‘радуга’ + – ‘учение’]. Мед. Специалист по иридологии – разделу медицины, изучающему взаимосвязь между каким либо заболеванием и изменением радужной оболочки глаз. ТСРЯ, с. 277; ТССРЯ, с. 316; ТСРЯ АЛ, с. 426; БСИС, с. 239; НЛРЯ, с. 126. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1991 года. Остеопат. Мед. Врач, специалист в области остеопатии (направление современной медицины, основанное на мягком воздействии руками на тело человека с целью восстановления нормального функционирования внутренних органов, кровообращения и т.д.). ТСРЯ АЛ, с. 691; НЛРЯ, с. 177. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 2002 года. Хилер [англ. – ‘целитель’]. Целитель, который проводит хирургические операции нетрадиционным способом (без применения хирургических инструментов, анастезии и т.п.). ТССРЯ, с. 828; ТСРЯ АЛ, с. 1049; БТС, с. 1441; БСИС, с. 639; НЛРЯ, с. 236. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1991 года. 37 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ §10. Заимствованные наименования лица, связанные с привычками, склонностями, поведением человека Вояжёр [франц. Ирон. Человек, совершающий вояж; путешественник; тот, кто любит путешествовать. ТСРЯ АЛ, с. 224; БСИС, с. 125; НЛРЯ, с. 92. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1830 года. Геймер [от англ. – ‘игра’]. Информ. Жарг. Человек, увлекающийся компьютерными играми. ТССРЯ, с. 169; ТСРЯ АЛ, с. 237; ЗРС, с. 77; НЛРЯ, с. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 2002 года. Геймоголик [от англ. – ‘игра’]. Тот, кто подвержен геймоголизму. ТССРЯ, с. 169; ТСРЯ АЛ, с. 237; НЛРЯ, с. Примеры употребления слова в Национальном корпусе русского языка не зафиксированы. Гуру (гурý) Рел. 1. В буддизме: духовный наставник, учитель (первоначально – глава религиозной общины сикхов). ТСРЯ, с. –188; ТССРЯ, с. 194; ТСРЯ АЛ, с. 272; БТС, с. 235; БСИС, с. 176; НЛРЯ, с. Перен. Об учителе, наставнике. ТСРЯ, с. – 188; ТССРЯ, с. ТСРЯ АЛ, с. 272; БТС, с. 235; БСИС, с. 176; НЛРЯ, с. Перен. О том, кто учит, направляет, формирует мировоззрение. ТСРЯ, с. –188; ТССРЯ, с. 194; БСИС, с. 176; НЛРЯ, с. 103. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1891 года. Мачо [исп. – ‘самец’, ‘мужчина’]. Мужчина, внешний вид и поведение которого определяются культом мужественности ТСРЯ АЛ, с. 570; НЛРЯ, с. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1993 года. Плейбой [англ. от – ‘игра’, ‘забава’ + – ‘парень’]. Привлекательный молодой человек, пользующийся популярностью у женщин. ТСРЯ, с. 467; ТССРЯ, с. 576; ТСРЯ АЛ, с. 737; БТС, с. 841; БСИС, с. 448; ЗРС, с. 240; НЛРЯ, с. 184. Примеры употребления слова зафиксированы в Национальном корпусе русского языка с 1977 года. Подводя итоги второй главы, попробуем распределить рассмотренные в ней заимствованные наименования лица по группам, обозначенным во введении: абсолютные неологизмы (те номинации, которых ранее не было в языке) и 38 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ относительные неологизмы (группа слов, принципиально не новых для языка, но характерных и показательных для него). Абсолютные неологизмы Относительные неологизмы Лоббист Авторитарист Андеррайтер Милитарист Девелопер Премьер министр Джоббер Спикер Мачо Менеджер Медиа байер Рантье Мерчендайзер Абстракционист Рекрутёр Авангардист Трейдер Олигарх Хед хантер Аналитик Хэндмейкер Дилер Абсурдист Коллектор Перформансист Маклер Ваххабист Олигарх Ваххабит Адвентист Гот Баптист Кибер гот Буддист Рейвер Ламаист Скинхед Лютеранин Эмо Букер Эмо кид Кутюрье Брейдер Стилист Бютимейкер Бодигард Визажист Гувернёр / гувернантка Имиджмейкер Джазмен Папарацци Импресарио Топ модель Крупье Аниматор Продюсер Бебиситтер Модератор Виджей Аутсайдер Витолье Картингист Кавист Стоппер Отельер / хотельер Гангстер Пиццамейкер Магнат Хэдлайнер Мажор Веб дизайнер Мафиози Веб мастер Меценат Веб программист Мигрант Вирмейкер Маргинал Кракер Нувориш Ламер Вояжёр 39 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Флудер Гуру Флэшер Плейбой Хакер Блоггер Веб сёрфер Айкидоист Дайвер Дриблёр Кёрлер Кёрлингист Кикбоксер Либеро Пейнтболист Сноубордер Сноубордист Стритрейсер ВИП (вип) Гастарбайтер Вертебролог Вертеброневролог Иридодиагност Иридолог Остеопат Хилер Геймер Геймоголик 40 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Глава 3. Особенности освоения иноязычных заимствований русским языком §1. Этапы освоения иноязычного слова в русском языке Оказавшись в новой языковой среде, заимствованные слова, как правило, изменяют свой внешний вид, значение, формообразование или сочетаемость с другими словами, ассимилируются под влиянием исконных слов. Заимствованные наименования лица, рассматриваемые в данной главе взяты из словарей русского языка, указанных во Введении. Иноязычные слова проходят различные стадии, этапы освоения, адаптации в принимающем языке (В.М. Аристова , Л.Б. Баш , Л.П. Крысин , Г.В. Павленко и другие). Л.П. Крысин выделяет пять этапов освоения иноязычного слова: Первый этап – употребление заимствования в тексте в его исконной орфографической и грамматической форме, без транслитерации и транскрипции, в качестве своеобразного вкрапления: – это прототипы нынешних слов бифштекс и ростбиф. Второй этап освоения иноязычного слова – приспособление его к системе заимствующего языка: транслитерация или транскрипция ( превращается в ростбиф в бифштекс и т. д.), отнесение к определенной части речи с соответствующим морфологическим и (иногда) словообразовательным оформлением: ростбиф и бифштекс – существительные мужского рода. На третьем этапе перестает ощущаться непривычность иноязычного слова, оно теряет сопроводительные сигналы и комментарии и начинает употребляться «на равных» с другими словами принимающего языка. Однако в этом употреблении могут сохраняться жанрово стилистические, ситуативные и социальные особенности: Аристова В.М. Англо русские языковые контакты (Англицизмы в русском языке). – Л.: Изд во ЛГУ, – С. Баш Л.М. Дифференциация термина «заимствование»: хронологические и этимологические аспекты // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология. 1989. № – С. – Крысин Л.П. Иноязычное слово в контексте современной общественной жизни // Русский язык в школе. – – С. 37– Павленко Г.В. Проблема освоения иноязычных заимствований: языковой и речевой аспекты (На материале англицизмов конца ХХ века): автореф. дисс. … канд. филол. наук. – Таганрог, 1999. – С. 41 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ например, слово оказывается более употребительным в одних стилистических условиях и почти не встречается в других, тяготеет к одним типам коммуникативных ситуаций, характеризует речевую практику лишь некоторых социальных групп и т. д. Четвертый этап – утрата жанрово стилистических, ситуативных и социальных ограничений в употреблении. Как отмечает Л.П. Крысин, это происходит далеко не всегда: многие иноязычные слова являются специальными терминами и в качестве таковых сохраняют достаточно узкую сферу употребления. Кроме того, иноязычные слова могут оставаться приметами словоупотребления определенной социальной среды: например, многочисленные англицизмы в молодежном жаргоне: френд – «друг», герла – «девушка» и др. По мнению языковеда С.О. Карцевского, слово, уже акклиматизировавшееся в одной социальной среде, переходит в более широкий круг, причем обычно теряет или видоизменяет свой специальный характер, а нередко, кроме того, под влиянием событий, еще окрашивается и эмоционально Стабилизация значения – один из факторов, определяющих судьбу заимствования в языке. Важный компонент этого процесса – семантическая дифференциация исконных и заимствованных слов, близких по смыслу и употреблению Пятый этап – лексикографическая фиксация заимствования. Регистрация иноязычного слова в толковом словаре – завершающий этап его освоения: ведь подавляющее большинство словарей являются нормативными, их словники состоят из наиболее регулярно употребляющихся, укоренившихся в языке лексических средств. Поэтому факт фиксации слова в толковом словаре сам по себе знаменателен: он указывает на то, что слово признается принадлежащим лексико семантической системе данного языка. §2. Фонетическое освоение иноязычных заимствований русским языком Русская языковая система отличается от соответствующих систем даже самых близких к нему славянских языков. Фонетическое освоение иноязычных заимствований Карцевский С.О. Язык, война и революция. – Берлин, 1923. – С. Крысин Л.П. Русское слово, свое и чужое: Исследования по русскому языку и социолингвистике. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – С. 37– 42 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ происходит при их использовании в устной речи и представляет собой процесс устранения звуков и звукосочетаний чуждых фонетической системе русского языка. Говоря о фонетическом освоении в русском языке английских по происхождению слов, приведем в качестве примера сохраняющееся твердое произношение переднеязычных согласных [т, д, н, р] перед [э’]: анде дэ’]ррайт тэ’]ер,бойф рэ’]нд Однако отличить иноязычное слово от исконно русских слов помогает целый ряд фонетических признаков: а) начальное а аниматор, аудитор); б) звук и буква ф аэрографист, флайт менеджер); в) соседство двух гласных в корне (бойскаут, визуализатор, коучер); г) сочетание звуков ге, ке, хе в корне геоблогер, гештальт терапевт, гринкипер); д) звук и буква э мэр, риэлтер); е) сочетания типа бю, кю, мю, ню (бютимейкер, кутюрье, кюре) и подобные. Некоторые фонетические признаки указывают на принадлежность заимствования к определенному языку: так, для англицизмов свойственно сочетание дж (аджастер, бренд менеджер, джоббер), галлицизмам присущи конечный ударный гласный е (э), и, о (крупье, сомелье, фумелье, шоколатье), ударное ёр (вояжёр, маркёр, стажёр) и т.д. Интересно отметить наименования лица, образованные от иностранных слов в почти оригинальном звучании: клабер ‘тот, кто часто бывает в ночных клубах’; хотельер ‘специалист гостиничного бизнеса для различных структурных подразделений отеля, специалист в области маркетинга и менеджмента гостиничного бизнеса’. Ко второй номинации в качестве варианта употребляется название лица отельер. §3. Графическое и орфографическое освоение иноязычных заимствований русским языком Графическое освоение заимствований в письменной речи означает, что буквы, принятые для передачи какого либо слова в языке источнике, передаются буквами языка, в который заимствуется данное слово. При этом графическая соотнесенность может быть полностью сохранена. Ср.: и аудитор – ‘лицо, осуществляющее проверку финансово хозяйственной деятельности предприятий’. Однако во многих случаях полная графическая соотнесенность по разным причинам не соблюдается. Ср.: и андерграунд наряду с андеграунд, где первое отсутствует; и арт бизнес: английское не передается в русском написании слова, вместо двух 43 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ употреблена одна буква с Процесс постепенного графического освоения заимствований виден в первоначальном их употреблении на письме в иноязычном написании. В «Толковом словаре русского языка конца ХХ века» под редакцией Г.Н. Скляревской описаны три этапа графического освоения заимствований: иноязычные слова передаются исключительно латиницей ( иноязычные слова передаются латиницей и кириллицей, с преимущественным написанием латиницей ( , Юникс оба варианта одинаково используются в написании Ноутбук, . Четвертый этап наступает, когда иноязычные слова пишутся только кириллицей, что свидетельствует об их полном освоении. На сегодняшний день существует множество производных наименований лица, включающих заимствованные компоненты в различных написаниях: консультант [эйч áр…] (от англ. – – букв. ‘человеческие ресурсы’). Консультант по управлению персоналом, работе с кадрами; менеджер [эйч áр…] англ – – букв ‘человеческие ресурсы’). Экон. Менеджер, управляющий персоналом компании, фирмы; специалист [эйч áр…] от англ – – букв ‘человеческие ресурсы’). Специалист по управлению персоналом, работе с кадрами эйчар / ичар (от англ. – – букв. ‘человеческие ресурсы’). Специалист крупных компаний по персоналу Аналогично: Веб дизайнер (вэб дизайнер) и дизайнер. Информ. Тот, кто занимается веб дизайном, проектирует внешний вид сайтов. Веб мастер (вебмастер, вэб мастер) и мастер (англ. Информ. Специалист, занимающийся созданием и обслуживанием веб сайтов. Веб программист (вэб программист) и программист. Информ. Специалист, создающий программное обеспечение для веб сайтов. Современный русский литературный язык: Учебник / Под ред. Акад. РАО В.Г. Костомарова и В.И. Максимова. – М.: Гардарики, 2003. – С. 181 Зайцева Е.А. Наименования лица в русском языке начала XXI века: Словарь справочник. – Самара: ПГСГА, 2013. – С. ; Баранова Л.А. Словарь аббревиатур иноязычного происхождения. – М.: АСТ Пресс Книга, 2009. – С. 215. Баранова Л.А. Словарь аббревиатур иноязычного происхождения. – М.: АСТ Пресс Книга, 2009. – С. 44 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Веб сёрфер (веб серфер, вэб сёрфер, вэб серфер). Информ. Тот, кто занимается веб сёрфингом – последовательным просмотром содержимого серверов Всемирной паутины при помощи ссылок с одной её страницы на другую. Веб дилер и дилер. Информ. Специалист по заказам на услуги по созданию сайтов для различных организаций и фирм; тот, кто занимается продажей товаров через Интернет. Веб продюсер и продюсер. Информ. Тот, кто занимается разработкой интернет сайта, реализацией проектов web дизайнеров Еще примеры: ’шник [айтишник] (от англ. – – ‘информационные технологии’) и айтишник (от англ. [ай ти] – – ‘информационные технологии’). Специалист по технологиям Сравним также: специалист [ай ти…] и [итэ…] (от англ. – – ‘информационные технологии’). То же, что и айтишник менеджер, директор. Орфографическое освоение заимствований, то есть приспособление иностранных слов к орфографической системе русского языка, – обязательное условие их ассимиляции в нем. Л.В. Щерба отмечал неупорядоченность и разнобой в передаче новых заимствованных слов, нарушающие основной закон орфографии: единообразие и связанное с этим взаимопонимание. Ученый выделил три группы заимствуемых иностранных слов с точки зрения орфографии: слова нарицательные, которые часто или вовсе уже не являются заимствованными или являются ими лишь временно; Зайцева Е.А. Наименования лица в русском языке начала XXI века: Словарь справочник. – Самара: ПГСГА, 2013. – С. – Зайцева Е.А. Наименования лица в русском языке начала XXI века: Словарь справочник. – Самара: ПГСГА, 2013. – С. 56, 249; Баранова Л.А. Словарь аббревиатур иноязычного происхождения. – М.: АСТ Пресс Книга, 2009. – С. Зайцева Е.А. Наименования лица в русском языке начала XXI века: Словарь справочник. – Самара: ПГСГА, 2013. – С. 250; Баранова Л.А. Словарь аббревиатур иноязычного происхождения. – М.: АСТ Пресс Книга, 2009. – С Баранова Л.А. Словарь аббревиатур иноязычного происхождения. – М.: АСТ Пресс Книга, 2009. – С. 45 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ географические названия (часто употребляющиеся, уже устоявшиеся: Париж, Лондон, Рим и т.п.; малоизвестные, редко употребляющиеся); иностранные имена и фамилии, наиболее сложные в плане орфографии При передаче в русских текстах заимствуемых слов используются четыре основных принципа: 1) прием транскрипции, 2) транслитерация, 3) перевод, 4) передача латинскими буквами. Прием транскрипции отличается от обычной транскрипции: это не собственно фонетическая транскрипция, с различной степенью точности отображающая реальное звучание иноязычного слова в своем языке, а так называемая практическая транскрипция. Практическая транскрипция учитывает правила чтения букв и буквосочетаний, принятых в данной орфографии, хотя для заимствованных слов здесь возможны и некоторые отклонения. Сравним в русском письме: цукат, но Цюрих; цапля но Свенцяны (хотя в русском языке нет фонемы /ц'/ и буквосочетания цю, ця в русских словах не применяются). В современном русском письме преимущественно используется транскрипция, меньше – транслитерация. По образному выражению Л.В. Щербы, норма передачи заимствуемых слов «бесповоротно решила вопрос в пользу произношения», но «не без некоторых небольших реверансов в сторону написания» Перевод в русских текстах используется в следующих случаях : а) способом перевода передается вся масса апеллятивов, то есть собственно текст; б) способ перевода иногда применяется к личным именам и географическим названиям, в частности для номенклатурных терминов в составе географических названий (озеро Эри) и, по традиции, для ряда крупных географических объектов (Мыс Доброй Надежды Скалистые горы). Ср. частичный перевод: Новая Зеландия, Нижний Рейн; в) употребляется перевод с целью передачи специфики внутренней формы имени в художественных произведениях, а иногда и в названиях. Например, в переводе Щерба Л.В. Транскрипция иностранных слов и собственных имен и фамилий // Избранные работы по языкознанию и фонетике. – Л., 1958. Т. 1. – С. 153– Щерба Л.В Транскрипция иностранных слов и собственных имен и фамилий // Избранные работы по языкознанию и фонетике. – Л., 1958. Т. 1. – С. 157. Старостин Б.А. Некоторые тенденции и перспективы в передаче и орфографии заимствуемых собственных имен // Нерешенные вопросы русского правописания. – М., 1974. – С. 59– 46 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ «Моникинов» Дж.Ф. Купера (М., 195 передан через Лорд Балаболо; г) полностью или частично переводятся имена многих разрядов, пограничных для ономастики, например, названия книг, статей, фильмов. А.В. Федоров отмечает транслитерацию по отношению к географическим названиям, таким как, например, названия горных вершин JungfrauМонблан, Дан дю Миди, Юнгфрау. К именам более узкого местного значения (таким, как названия улиц, местностей, зданий с четко выраженным образным значением) иногда применяется и перевод по русски обозначаются как Итальянский бульвар, e – Севастопольский бульвар, – Булонский лес, e – Елисейские поля Имеет известные преимущества и четвертый способ, а именно способ включения в русский текст заимствуемых иноязычных слов (и особенно имен собственных) с передачей их латинскими буквами. Названный способ применяется сейчас также в русских текстах при передаче слов и словосочетаний, являющихся как бы цитатами. Л.П. Крысин называет их «иноязычными вкраплениями». Среди иноязычных вкраплений основное место занимают слова и словосочетания, имеющие интернациональный характер. Это прежде всего латинские выражения типа и тому подобные. Способ непосредственного включения в русский текст латиницы иногда используется в специальной литературе, например медицинской. Хотя ведущим способом передачи заимствованных иноязычных слов в современном русском письме является практическая транскрипция, тем не менее нельзя не заметить взаимовлияния транскрипции и транслитерации, а иногда и противоборствующих их тенденций. Так, известный американский пианист стал известен как Ван Клиберн. Это транслитерированный вариант его имени и фамилии. Он появился первым. Транскрибированный вариант – Вэн Клайберн – оказался побежденным. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. – М., 1968. С. 188– Крысин Л.П. Иноязычные слова в современном русском языке. – М., 1968. – С. 43. Бабкин A.M., Шендецов В.В. Словарь иноязычных выражений и слов, употребляющихся в русском языке без перевода: В 2 кн. – М., 1966. Еськова Н.А Ван Клиберн или Вэн Клайберн? // Вопросы культуры речи. – М., 1963. Вып. 4. – С. – 47 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Анализ графического материала показал, что несоответствие фонетических систем языков, влияние написания слова в языке источнике, а также нередкое сосуществование приемов транслитерации и практической транскрипции, применяемых к одним и тем же словам, приводит к неизбежной неточности графической записи иноязычного слова при заимствовании. В результате быстрыми темпами пополняется количество слов, написание которых определяется по словарю. Словари же, которые должны придерживаться единообразных написаний, не имея нормативных критериев, на которые они могли бы опереться в своих рекомендациях, приводят различные варианты заимствований и их производных, в стремлении к их упорядочению в русской орфографии. Наиболее актуальными проблемами правописания для иноязычных вхождений в настоящее время, в частности, являются употребление букв е или э после твердых согласных и гласного и, удвоенных согласных, а также выбор слитного, раздельного или дефисного написания слов. В письменной практике поток заимствований и их производных, в которых написание букв е/э после твердых согласных и гласной и колеблется значителен: брэнд менеджер (бренд менеджер), бой фрэнд (бой френд), (тинэйджер (тинейджер), риэлтор (риелтор) и др. Обратившись к правилам русской орфографии и пунктуации, увидим преимущественное написание буквы е после согласного (бренд менеджер и после и (риелтор, криейтор §9 «Правил русской орфографии и пунктуации»: «§9 п.2. После гласной и пишется е например: диета, гигиена. §9 п.3. После согласных пишется е кроме слов пэр, мэр, сэр, а также некоторых собственных имен, например: Улан Удэ, Бэкон, Тэн». Среди новых заимствований и их производных немало таких, при написании которых возникает вопрос об одном или удвоенном согласном: андеррайтер (андерайтер), блоггер (блогер),хаккер (хакер) и под. Решение вопроса о записи слова с одним или удвоенным согласным требует теоретического обоснования. В качестве одного из критериев употребления одиночной или удвоенной согласной в заимствованном слове иногда предлагается применять Правила русской орфографии и пунктуации / Российская академия наук. – М.: Эксмо, 2007. – С. 10. 48 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ принцип соответствия написанию в языке источнике, что предполагает в каждом конкретном случае установление языка источника заимствования и знание правил орфографии языка источника, а это не всегда возможно, тем более надо учесть тот факт, что по мере освоения иноязычного слова в русском языке имеет место упрощение удвоенных согласных и в произношении, и на письме. Отсутствует единообразие в написании целого ряда сложных наименований. Даже в толковых словарях русского языка рубежа ХХ–ХХI веков представлены варианты таких написаний: бизнес вумен и бизнесвумен бизнес леди и бизнеследи бильдредактор и бильд редактор, беллбой и белл бой, веб мастер и вэбмастер медиа магнат и медиамагнат секс бомба и сексбомба шоу мен и шоумен и др. Так, в соответствии с «Правилами русской орфографии и пунктуации» года предусмотрены следующие написания: § 78. Пишутся слитно: 1. Сложные имена существительные, образованные при помощи соединительных гласных, а также все образования с аэро , авиа , авто , мото вело , кино , фото , стерео метео , электро , гидро , агро , зоо , био , микро , макро нео … § 79. Пишутся через дефис: 1. Сложные существительные, имеющие значение одного слова и состоящие из двух самостоятельно употребляющихся существительных, соединённых без помощи соединительных гласных о и е, например: а) жар птица, бой баба, кафе ресторан, генерал майор … (при склонении изменяется только второе существительное); б) купля продажа, паинька мальчик … (при склонении изменяются оба существительных). 2. Составные названия политических партий и направлений, а также их сторонников, например: социал демократия, социал демократ … В «Правилах русской орфографии и пунктуации. Полном академическом справочнике» 2007 года, изданном РАН под редакцией профессора В.В. Лопатина, круг квалифицируемых слов значительно расширен: § 117. Следующие разряды слов пишутся слитно Ничаева И.В. Правописание иноязычных слов в свете действующих правил орфографии // Русский язык в школе. 2004. – № – С. 78. Правила русской орфографии и пунктуации. – М.: Учпедгиз, 1956. – 49 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 3. Сложные слова с первой иноязычной (интернациональной) частью, кончающейся на гласную. Перечень основных таких частей сложных слов: – с конечным о авто , агро , астро , аудио , аэро , баро , бензо био , вело , вибро , видео , гекто , гелио , гео , гетеро , гидро , гомо , дендро , зоо , изо кило , кино , космо , макро , метео , микро , моно , мото , невро , нейро , нео , орто , палео , пиро , пневмо , порно , психо , радио , ретро , сейсмо , социо , спектро , стерео , термо , турбо фито , фоно , фото , эвако , экзо , эко , электро , эндо , энерго – с конечными а е и авиа , дека , мега , медиа , тетра , теле , деци , милли поли , санти § Следующие разряды существительных и сочетаний существительных пишутся через дефис 4. Сложные слова с несклоняемой первой частью, выраженной существительным в им. п. ед. ч. без окончания (с нулевым окончанием), напр.: бизнес класс, бой баба, огонь девка, генерал майор, интернет проект, онлайн опрос, пиар акция, секс бомба, трансфер агент … § 121. Во всех прочих случаях (не охваченных § 119–120) слитное или дефисное написание существительных регламентируется в словарном порядке. Далее приводятся группы существительных сходного строения, пишущихся и через дефис, и слитно 2. Сложные существительные, первая часть которых встречается только в составе сложных слов. Примеры дефисных написаний: арт салон, веб страница, гранд отель, далай лама, дансинг холл, контент анализ, топ модель…. Примеры слитных написаний: арксинус, арьерсцена, гофмаршал, лендлорд, рейхсканцлер… §4. Семантическое освоение иноязычных заимствований русским языком Правила русской орфографии и пунктуации: полный академический справочник / под ред. В.В. Лопатина. – М.: Эксмо, 2007. – С. Там же. С. 124. Там же. С. 126. 50 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Семантическое освоение заимствования означает приобретение словом такого значения, которое позволяет считать его отдельной лексической единицей в принимающем языке. Заимствование может утрачивать все присущие ему значения в языке источнике, кроме одного. Может произойти и расширение семантического объема заимствования, изменение первоначального значения слова. Особым случаем заимствования является калькирование (франц. calque – ‘слово или выражение, построенное по образцу соответствующих единиц чужого языка’). Различают словообразовательные и семантические кальки. Словообразовательные кальки создаются за счет буквального перевода на русский язык отдельных значащих частей слова (приставок, корней и т. д.). Примеры словообразовательных калек: междометие (лат. наречие (лат. ad + правописание (греч. ō) и т. д. В семантических кальках заимствованным будет значение. К примеру трогать (франц. toucher) в значении «вызывать сочувствие», гвоздь (франц. le clou) в сочетании гвоздь программы и т. д. Кроме полных лексических (словообразовательных и семантических) калек, в русском языке существуют еще и полукальки, в которых наряду с заимствованными частями имеются и исконно русские. По словообразовательному составу эти слова являются копией иноязычных слов. Например, слово гуманность с русским суффиксом ость Семантическое содержание заимствованных слов не является чем то неизменным, застывшим. Заимствованная лексика активно включается в процессы семантической трансформации, образования метафорических и метонимических значений, семантического разветвления и расширения значения. Анализ фактического материала позволяет условно выделить несколько групп заимствованных наименований лица в современном русском языке. К первой группе относятся заимствованные наименования лица, которые не имеют эквивалента в принимающем языке: бодибилдер – спорт. «тот, кто занимается бодибилдингом»; Современный русский литературный язык: Учебник / Под ред. акад. РАО В.Г. Костомарова и проф. В.И. Максимова. – М.: Гардарики, 2003. – С. 187– 51 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ боулингист – спорт. «человек, занимающийся боулингом; тот, кто играет в боулинг – игру, во время которой игроки, соревнуясь друг с другом, бросают с разгона тяжелые шары, стараясь сбить пирамиду из десяти кеглей, установленную на некотором расстоянии»; веб мастер – информ. «специалист, занимающийся созданием и обслуживанием веб сайтов»; имиджмейкер – спец. «специалист по созданию имиджа – впечатления, мнения о лице, коллективе, учреждении, вещи, создаваемом заинтересованными лицами; индивидуального стиля, облика, характеризующего лицо, группу лиц, учреждение»; титестер – «дегустатор чая; способный определить сорт и качество чая, умеющий заварить чай по всем правилам»; спичрайтер – спец. «специалист по составлению публичных выступлений (президента, политических и общественных деятелей и т. д.»; Вторую группу составляют заимствованные наименования лица, у которых в русском языке есть синонимы, однако они семантически либо стилистически не являются дублетными. Так, у слова тинейджер, по сравнению с русским словом подросток, выделяется сема уточненного возраста: «от 13 до 19 лет»: «подросток от 13 до 19 лет» . Сравним в русском языке подросток: «мальчик или девочка в переходном от детства к юности возрасте от 12 до 16 17 лет». Кроме того, имеется и стилистическая разница в употреблении номинаций. Мы обнаружили сокращенный вариант слова – тин – с пометой «молодежное» Приведем еще пример, когда иноязычное слово связано с разграничением его семантики с семантикой уже имеющегося в русском языке слова: заимствованное наименование лица киллер, казалось бы, повторяет значение русского слова убийца, а на деле включает в себя новую сему: «профессиональный убийца, наёмник». Третью группу образуют заимствованные наименования лица, в семантической структуре которых произошли изменения и которые пережили процессы семантической Москвин А.Ю. Большой словарь иностранных слов. – М.: Центрополиграф, 2001. – С. 658. Словарь современного русского литературного языка. Т. 10. М Л.: Изд во АН СССР, 1958. – С. Словарь: Заимствования в русском субстандарте. Англицизмы / авт. сост. Х. Вальтер, О. Вовк, А. Зумп, Х. Конупкова, А. Кульпа, В. Порос. – М.: ИТИ технологии, 2004. С. 52 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ трансформации (расширение или сужение семантики заимствованной единицы в языке рецепторе, переносное их употребление). Об изменении объема значения заимствованных слов как специфической черте процесса семантической деривации в русском языке говорит В.Г. Костомаров. О.В. Григоренко в статье «Неофраземы с агентивной семантикой в русском языке новейшего периода», говоря о наименованиях лица, выделяет агентивы неолексемы, агентивы неосемемы и агентивы неофраземы «Агентивы неолексемы представляют собой такие словесные единицы, агентивное (то есть служащее для номинации человека) значение которых передается в русском языке новым звуковым и графическим комплексом. Агентивы неолексемы в русском языке новейшего периода представлены неологизмами заимствованиями (дистрибьютор, мерчендайзер, веб дизайнер, папарацци, кутюрье, шоумен, ди джей, мачо, байкер, керлер и др.) и словообразовательными неологизмами (альтернативщик, интернетчик, глобалист, … иридодиагност, … пиарщик … и др.)» Агентивы нефораземы – группа новых фразеологических единиц со значением лица. Среди типологически значимых характеристик агентивов неофразем особое место, по мнению автора, занимает способ образования новой фразеологической единицы. В соответствии с данным критерием агентивы неофраземы подразделяются им на три группы: 1) новые заимствованные фразеологические единицы; новые устойчивые сочетания, возникшие на русской почве на базе свободных сочетаний слов; неофразеосемемы, представляющие собой новые значения, развившиеся у бытовавших ранее фразеологических единиц русского языка. В качестве примеров неофразем группы 1 автор приводит: средний класс (middle class (англ.) – «совокупность социальных групп материально обеспеченных людей»; говорящая голова – «представитель государственных органов власти, уполномоченный «озвучивать» Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи (Из наблюдений над речевой практикой масс медиа). – М.: Педагогика Пресс, 1977. – С. Григоренко О.В. Неофраземы с агентивной семантикой в русском языке новейшего периода // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № (165). Филология. Искусствоведение. Вып. –С. 53 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ официальную точку зрения»; тефлоновый политик (англ. teflon politician) – «о политике: сохраняющем политическое положение, несмотря на совершаемые им ошибки» «Агентивы неосемемы представляют собой новые агентивные значения, отображенные «старым» звуковым и графическим комплексом, т. е. лексемой, ранее бытовавшей в русском языке с другим значением. Агентивы неосемемы в русском языке конца ХХ – начала ХХI вв. выступают как семантические неологизмы, новое агентивное значение которых развивается на основе метафорического или метонимического переноса, а также в результате расширения, сужения значения или семантического сдвига (ср. новые значения лексем архитектор, зомби, гуру, чайник, челнок, клон, овощ, банкрот, аутсайдер, камикадзе и др.)» Рассмотрим изменение значения слова аутсайдер в русском языке: архисема «местонахождение» (крайний) переходит в обобщение: «периферийная роль» . Словарь иностранных слов 1933 года представляет это слово лишь в одном значении: «В футбольной или хоккейной команде – крайний правый или крайний левый игрок» [НС 33, с. 141]. А в словарях рубежа ХХ ХХ веков уже фиксируются другие значения: 1. Спорт. Спортсмен, занимающий последние места в соревнованиях. ТСРЯ АЛ, с. 98; БСИС, с. 70; БТС, с. Перен. Публ. О ком либо, не выдерживающем конкуренции, остающимся последним. ТСРЯ, с. 67; ТССРЯ, с. 41; ТСРЯ АЛ, с. 98; БТС, с. 52; БСИС, с. Слово промоутер, функционируя в русском языке, сохраняет архисему «коммерческий агент», но утрачивает идеологизированную для советской действительности 1933 года сему «подыскивание капиталистов», нейтрализуется в значение «привлечение инвесторов, спонсоров»: «Лицо, помогающее устроить какое либо финансовое или промышленное предприятие подыскиванием капиталистов и т. п.» [СИНС 33, с. «Лицо, способствующее организации какого либо предприятия Григоренко О.В. Неофраземы с агентивной семантикой в русском языке новейшего периода // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № (165). Филология. Искусствоведение. Вып. –С. Григоренко О.В. Неофраземы с агентивной семантикой в русском языке новейшего периода // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № (165). Филология. Искусствоведение. Вып. –С. Суханова И.Ю. Словообразовательные гнезда с вершиной – иноязычным словом в русском языке начала ХХI века. – Самара: СГПУ, 2008 – С. Зайцева Е.А. Наименования лица в русском языке начала XXI века: Словарь справочник. – Самара: ПГСГА, 2013. – С. 54 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ (спортивных состязаний, съемок фильма и т.п. путем привлечения инвесторов, спонсоров» Как отмечает Т.В. Цалко, широкое распространение в русском языке получило заимствование бой френд. Лексема бой френд близка по значению к русским словам друг, возлюбленный, но не синонимична им. Ассимилируясь в русском языке, неологизм приобретает следующие семантические компоненты: это не только молодой человек по отношению к девушке, но и молодой человек по отношению к другому молодому человеку; расширяется возрастная граница, сема «молодой» утрачивается, а компонент «состоящий в интимных отношениях» активизируется . Сравним определения данной номинации в различных словарях (2004 и 2007, 2013 годов): 2004 год: Бой френд – мол. «друг, приятель, любимый» (от англ. – «друг») ; 2007 и 2013 годы: Бой френд – «сексуальный партнер, любовник» (от англ. – «мальчик» + – «друг») Приведем примеры номинаций, получивших в русском языке переносные значения, опираясь на словарь: Зайцева Е.А. Наименования лица в русском языке начала XXI века: Словарь справочник (Самара: ПГСГА, 2013): Архитéктор, а, м. (греч. – ‘строитель’). 1. Специалист в области архитектуры. ТСРЯ АЛ, с. 89; БСИС, с. 61; БТС, с. Перен. Публ. Инициатор какого либо замысла, начинания и т.д. ТСРЯ, с. 62; ТССРЯ, с. ; ТСРЯ АЛ, с. 90; БТС, с. Сравним: в Большом и Малом академических словарях русского языка зафиксировано только одно значение слова: «специалист в области архитектуры, зодчий» Босс, а, м. Толковый словарь иностранных слов. М., 1998. С. Цалко Т.В. Неологизмы – наименования лиц в русской лексикографии и современном узусе (эволюция семантической характеристики): автореф. дисс. … канд. филол. наук. Ростов на Дону, 2001. – С. Словарь: Заимствования в русском субстандарте. Англицизмы / авт. сост. Х. Вальтер, О. Вовк, А. Зумп, Х. Конупкова, А. Кульпа, В. Порос. – М.: ИТИ технологии, 2004. – С. Толковый словарь русского языка начала XXI в. Актуальная лексика / под ред. Скляревской Г.Н. – М.: Эксмо, 2007. – С. 150; Зайцева Е.А. Наименования лица в русском языке начала XXI века: Словарь справочник – Самара: ПГСГА, 2013. – С. Словарь современного русского литературного языка. В 17 ти томах. Т. 1. М. Л.: Изд во АН СССР, – С. 199; Словарь русского языка: В 4 х томах / под ред. А.П. Евгеньевой. Т. е изд., испр. и доп. М.: Русский язык – С. 55 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ (англ. ). 1. Руководитель фирмы, учреждения, предприятия, предприниматель. ТСРЯ АЛ, с. 154; БТС, с. 93; БСИС, с. 100. 2. Лицо, возглавляющее какое либо общественное или политическое движение. БТС, с. 93; БСИС, с. 100. 3. Перен. Наиболее компетентный в каких либо вопросах человек. БТС, с. 93; БСИС, с. 100. 4. Нарк. Организатор наркобизнеса. ЗРС, с. 49. 5. Шк. и студ. Директор школы, института. ЗРС, с. Комп. В компьютерных играх: самый сильный враг. ЗРС, с. Сокр. Мол. Уголовн. Тот, кто был осуждён советским судом. ЗРС, с. 49. Заимствованное русским языком слово переосмысляется как аббревиатура: БОСС ← был осуждён советским судом. Гуру (гурý), нескл., м.Рел. 1. В буддизме: духовный наставник, учитель (первоначально – глава религиозной общины сикхов). ТСРЯ, с. –188; ТССРЯ, с. 194; ТСРЯ АЛ, с. 272; БТС, с. 235; БСИС, с. Перен. Об учителе, наставнике. ТСРЯ, с. –188; ТССРЯ, с. ТСРЯ АЛ, с. 272; БТС, с. 235; БСИС, с. Перен. О том, кто учит, направляет, формирует мировоззрение. ТСРЯ, с. –188; ТССРЯ, с. 194; БСИС, с. Зóмби,нескл., м. (конго ). 1. В культе вуду: человек, с помощью магии приведенный в состояние видимой смерти и возвращенный к жизни лишённым сознания, памяти и воли с целью использования его для выполнения различных приказов (тяжелой работы, убийства и т.п.). ТСРЯ АЛ, с. 382; БСИС, с. 217. 2. В фантастических фильмах, книгах и т.п.: оживший мертвец. ТСРЯ АЛ, с. Публ. Перен. Человек, подвергшийся специальной насильственной обработке психики с целью внушения ему каких либо указаний, установления контроля над его поведением. ТСРЯ АЛ, с. 382; БСИС, с. Мол. Шутл. ирон. Алкоголик; человек в состоянии сильного алкогольного опьянения. ЗРС, с. Камикáдзе [дзэ] нескл., м. (япон. ками – ‘божественный’ + кадзе – ‘ветер’). 1. Летчик смертник в японской армии во время второй мировой войны, погибавший вместе с атакующим цель самолетом. ТСРЯ, с. 283; ТССРЯ, с. –325; БТС, с. 247; БСИС, с. Публ. Тероррист самоубийца, смертник (обычно о шахидах). ТСРЯ АЛ, с. 436. 3. Перен. Публ Тот, кто приносит себя в жертву кому /чему либо; заложник обстоятельств. ТСРЯ, 56 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ с. 283; ТССРЯ, с. –325;ТСРЯ АЛ, с. 436. 4. Тот, кто рискует чем либо важным, существенным. БТС, с. Пирáт, а, м. (лат. , от греч. ). 1. Морской разбойник. ТСРЯ АЛ, с. 732; БТС, с. БСИС, с. 442. 2. Тот, кто ведет себя подобно пирату. БТС, с. Перен. Лицо, организация или страна, занимающаяся незаконным производством и распространением чужой аудио и видеопродукции, компьютерных программ, книг и т.п. ТСРЯ, с. ТССРЯ, с. 573; ТСРЯ АЛ, с. 732. §5. Словообразовательное освоение иноязычных заимствований русским языком По справедливому высказыванию Л.П. Крысина, именно словообразовательная активность заимствованного лексического элемента / слова, его способность служить в роли производящей основы в заимствующем языке и вступать во взаимодействие с русскими аффиксами – один из важнейших показателей ассимиляции данного элемента. Р.И. Тихонова и И.Ю. Суханова также отмечают, что словообразовательная активность иноязычных слов возникает в результате непростого процесса их переработки, адаптации в русском языке. Способность заимствований выступать в роли производящей основы, соединяться с русскими аффиксами, образовывать словообразовательные цепи и гнезда «является индикатором активного освоения данных слов носителями русского языка». Л.П. Крысин в статье «Ступени морфемной членимости иноязычных слов» отмечает, что в тех случаях, «когда в языке появляется ряд иноязычных слов, в структуре и семантике которых можно увидеть некоторую однородность, возникают условия для морфемного анализа этих слов уже не с точки зрения языка источника, а в рамках Крысин.Л.П., Ю. Хак Су. О словообразовательных возможностях иноязычных неологизмов // Филологические науки. 1998. №3 Тихонова Р. И., Суханова И.Ю. Русское или чужое? // Вестник Волжского университета им Татищева. Серия «Филология». Выпуск шестой. – Тольятти: ВУиТ, 2006. – С. 251– 57 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ морфологической системы заимствовавшего их языка» Ученый описывает 3 ступени морфемной членимости иноязычных слов. На первой ступени в слове на основе его сопоставления с другими словами той же семантики вычленяется некоторый общий (повторяющийся во всех сопоставляемых словах) аффиксальный комплекс; при этом часть, остающаяся за вычетом этого комплекса, существует только в данном слове и не встречается в сочетании с другими аффиксами. Например, слова фут бол волей бол бейс бол (общее значение – «спортивная игра в мяч») не имеют лексических рядов с повторяющимися корневыми морфемами. В этих случаях можно говорить только о членимости слова (пусть слабой, но всё же членимости), но не об оформленности и не о производности. Иноязычные слова, находящиеся на второй ступени членимости, содержат, помимо общей аффиксальной части, корневую, которая встречается в сочетании с другими аффиксами, однако в виде отдельного, самостоятельного слова не существует (связанный корень). Например, суфл ёр режисс ёр (ср.: суфлировать, режиссировать, режиссура нарко ман мело ман (ср.: наркотик, наркоз, мелодия). Эти слова морфемно членимы и оформлены, то есть находятся в двусторонних отношениях с, другими словами, содержащими те же «корневую» и аффиксальную части. На третьей ступени находятся слова, которые имеют все три характеристики морфемной структуры слова: членимость, оформленность и производность. Это слова с такими основами, в которых вычленяется и аффиксальная часть, и корневая, причем корневая существует в языке как самостоятельное слово, являющееся мотивирующим по отношению к данной, структурно более сложной лексической единице: контрол ёр билет ёр монтаж ёр (ср.: контроль, билет, монтаж, а также производные от этих слов: контролировать, билетный, монтажник Применительно к современному состоянию русского языка следует отметить тенденцию к интернационализации лексики, которая проявляется в том, что многие слова, корневые и аффиксальные морфемы оказываются общими для разных национальных языков. Интернационализируется не только лексический состав разных языков, но и способы объединения морфем в цельнооформленные слова. Крысин Л.П. Ступени морфемной членимости иноязычных слов // Развитие современного русского языка. 1972. Словообразование. Членимость слова. – М.: Наука, 1975. – С. Там же. С. – 58 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Это явление порой создает сложности в квалификации того или иного слова то, как заимствования, то как словообразовательного производного. Как отмечает Л.П. Крысин, во многих случаях, устанавливая, возникло ли слово в русском языке при помощи словообразовательных средств или же является заимствованием из другого языка, – мы можем делать лишь вероятностные, а не категорические утверждения В «Словообразовательном словаре русского языка» А.Н. Тихонова (далее – ССТ (том 1) и ССТ 2 (том 2)) описана словообразовательная и морфемная структура ряда названий лица на ист, которые могут быть квалифицированы как полностью заимствованные русским языком из других европейских языков: Баптист, а, м. англ. < лат. – ‘креститель’, от греч. – ‘крещу, окунаю в воду’)… Баптист ← бапт(изм) + ист. Бапт/ист/ø. ССТ 1, с. 90. Дадаист, а, м. франц. от – ‘конёк, лошадка; бессвязный детский лепет’)… Дадаист ← дада(изм) + ист. Дада/ист/ø. ССТ 2, с. 935. Фашист, а, м. (итал. , от лат. – ‘пучок’, ‘связка’)... Фашист ← фаш(изм) + ист. Фаш/ист/ø. ССТ Это касается и других наименований лица с разными суффиксами: Аутсайдер [дэ] а, м. (англ. )… Аутсайдер ← аутсайд + ер. Аутсайд/ер/ø. ССТ 1, с. 84. Кредитор, а, м. (лат. Кредитор ← кредит(овать) + ор. Кредит/ор/ø. ССТ 1, с. 497. Легионер, а, м. (франц. Легионер ← легион + ер. Легион/ер/ø. ССТ 1, с. Применительно к русскому языку начала ХХ века Е.А. Земская отмечает усиление процесса образования от заимствований «существительных со значением лица, либо образований от таких существительных». Как показывает нам анализ языкового материала, данные существительные оказываются весьма разнообразными. Крысин Л.П. Словообразование или заимствование? // Русский язык в школе. 1997. № 6. С. 88. См. также: Зайцева Е.А. Наименования лица в русском языке начала XXI века: Словарь справочник. – Самара: ПГСГА, 2013. Земская Е.А. Активные процессы современного словопроизводства // Русский язык конца столетия – М., 1996. – С. 103. 59 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В русском языке в последнее время появилось большое количество существительных на инг бодибилдинг, кинднэппинг, кикбоксинг скайсерфинг и т. д. Структурный элемент инг еще не воспринимается в русском языке в качестве полноправного аффикса, а слова с ним квалифицируются как слова с инговым элементом. Ассимиляции таких номинаций и развитию их способности к членению в русском языке помогает наличие соотносительных с ними наименований лица: скайсерфинг – скайсерфер кикбоксинг – кикбоксер бодибилдинг – бодибилдер Т.Ф. Ефремова определяет его как «нерегулярную словообразовательную единицу, выделяющуся в имени существительном мужского рода, которое обозначает действие по глаголу, названному мотивирующим словом» От иноязычных основ образуются наименования лица с различными суффиксами: ец ( овец, евец), щик ( чик), ник, шник, ист, ер:стар крафтовец ‘тот, кто играет в компьютерную игру « », таймшерщик разг. ‘человек, предоставляющий услуги таймшера’, гербалайфщик ‘тот, кто распространяет гербалайф’, граффитчик разг. ‘тот, кто создает граффити’, креативщик спец. ‘специалист по рекламе, который создает креатив (творческие решения, для продвижения товаров, услуг, брендов); спамщик разг. сниж. неодобр. ‘тот, кто создает и распространяет спам – массовые почтовые рассылки, проводимые без согласия пользователя’, фэнтэзийщик ‘тот, кто создает произведения в стиле фэнтэзи’; айбиэмщик и айбиэмер ‘тот, кто работает в фирме Ай Би Эм’, шопник ‘тот, кто ворует в магазинах при совершении покупок’ (от англ. ‘магазин’), айтишник ‘специалист по – информационным технологиям’ (от англ. [айти] – фидошник разг. ‘участник сети ФИДО – всемирной некоммерческой компьютерной сети общения через электронные телеконференции’ (от англ. баггист ‘спортсмен, участвующий в соревнованиях на багги’,/ ‘тот, кто катается на багги’, скейтист (скейтбордист) ‘тот, кто катается на скейтборде’, паркуарист ‘тот, кто занимается паркуаром’ (от англ. р ‘полоса препятствий); пикапер ‘тот, кто занимается пикапом – знакомством и общением при помощи сообщений’ (от англ пирсер ‘тот, кто занимается пирсингом – прокалыванием различных частей тела и укреплением в образовавшихся отверстиях различных Ефремова Т.Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц русского языка. – М., 1996. – С. 60 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ украшений’ (от англ. стритрейсер ‘тот, кто занимается стритрейсингом’, флешмобер ‘тот, кто занимается флешмобом’ и др. В русском языке начала ХХ века употребляются сложные наименования лица с первым компонентом топ (от англ. ‘верхний, высший, главный’): топ менеджер – ‘ведущий менеджер’, топ модель –‘ведущая модель’, топ стилист ‘ведущий стилист’. Сравним со значением слова топ – «список призеров, победителей, лучших в какой либо сфере» Стоит отметить и сложные названия лица с первыми компонентами арт (от англ. ‘искусство’): арт директор ‘административная должность в клубе, кафе, ресторане, связанная с организацией и проведением различных мероприятий, выставок с целью реализации произведений искусства’, арт критик ‘специалист, критически анализирующий произведения искусства’, арт менеджер ‘специалист по менеджменту в сфере искусства’; бизнес :бизнес аналитик ‘специалист, занимающийся построением и анализом моделей процессов, осуществляемых в бизнесе’; бизнес партнер ‘партнес по бизнесу’; интернет : интернет магнат ‘магнат, чья деятельность связана с Интернетом’; интернет программист ‘программист, работающий с Интернетом’; интернет невеста ‘девушка, желающая познакомиться по Интернету с целью замужества’. В качестве часто употребительного компонента в образовании сложных наименований лица выступают аббревиатуры – ‘особо важная персона’, ‘всемирная паутина’, – ‘деятельность по установлению и поддержанию связей с общественностью’ – ‘короткое текстовое сообщение’. Данные аббревиатуры освоены русским языком фонетически, лексически, грамматически и словообразовательно. Приведем примеры сложных наименований лица с первым компонентом специалист ‘тот, кто готовит и осуществляет пиар кампанию’; ПР мен ‘специалист в области пиара’; персона ‘персона – объект пиар кампании’; издатель ‘физическое или юридическое лицо, использующее серверы для размещения электронных публикаций или предоставления доступа к программам Толковый словарь русского языка начала в. Актуальная лексика / под ред. Скляревской Г.Н. – М.: Эксмо, 2007. – С. 61 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ пользователей’; вэб дизайнер ‘специалист, проектирующий внешний вид сайтов ’ и пр. Названия лица с первой частью обозначают человека, который делает что либо посредством боец ‘тот, кто увлекается играми’, спáмер ‘тот, кто рассылает спам при помощи ’; гость, звезда ‘приглашенная на какое либо мероприятие особо важная персона’, клиент ‘постоянный клиент’ и т. д. На основании группы слов, имеющих однотипную структуру и одинаковое значение, вычленяются иноязычные морфемы, которые приобретают свойства словообразующих аффиксов. Таким образом, в русском языке возникают продуктивные словообразовательные типы. Так, в русском языке начала ХХI столетия появилась большая группа иноязычных слов с компонентом мейкер имиджмейкер ‘специалист по созданию имиджа’ кингмейкер ‘лицо, влияющее на назначение какой либо персоны на высокую должность’ ньюсмейкер ‘лицо, формирующее информационное пространство вокруг новых событий либо постоянно находящееся в центре внимания прессы’, клипмейкер ‘создатель видеоклипов, хитмейкер ‘создатель хитов’и др. Сравним данные слова с их английскими прототипами: , ньюсмейкер ,с Четкое выделение компонента мейкер, характеризующегося значением ‘создатель, изготовитель’, привело к тому, что подобные номинации стали соединяться и с русскими или обрусевшими основами: вирмейкер ←вир(ус) мейкер ‘программист, пишущий вирусы’, слухмейкер ←слух мейкер ‘тот, кто создает и распространяет слухи’, татумейкер ←тату(ировка) мейкер ‘мастер татуировщик’ . Компонент мейкер, по Л.П. Крысину, не является словообразовательным аффиксом в привычном смысле термина, поскольку «сохраняет в значительной мере смысл того знаменательного слова, на базе которого возник, хотя этот смысл может быть извлечен лишь путем перевода с соответствующего иностранного языка» В русском языке начала ХХ века получили широкое распространение так называемые гибридные образования, под которыми понимаются комбинации из иноязычных и исконных элементов. Такие номинации – наименования лица специфичны Зайцева Е.А. Неологизмы наименования лица в русском языке начала ХХ века: семантика, словообразование. – Самара: Издательство СГПУ, 2008. – С. Крысин Л.П., Ю Хак Су. О словообразовательных возможностях иноязычных неологизмов // Филологические науки. 1998. № – С. 62 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ тем, что иноязычная производящая основа не употребляется отдельно в принимающем языке, а значение производного поясняется при помощи русского словообразовательного аффикса Подобные наименования, относящиеся в первую очередь к речи молодежи, фиксируются в «Словаре: Заимствования в русском субстандарте. Англицизмы»: Герлица, ы, ж. (от английского – ‘девушка, девочка, молодая женщина’). Девушка, девочка. Герлица ← «герл» + ица и др. Крейзушник, а, м. (от английского – ‘сумасшедший’). Психически ненормальный человек. Крейзушник ← «крейз(и) + (у)шник. Эникейщик, а, м. (от англ. – ‘любая клавиша’). Системный администратор начального уровня. Эникейщик ← «эни кей» + щик Нефедова Л.А. Креативные гибридные образования в художественном тексте // Филологические науки. 2002. № 5. С. 112– 63 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Заключение В русском языке начала века наблюдается активизация процесса заимствования иноязычных наименований лица. Это явление во многом вызвано усилением в последние десятилетия экономических, политических, культурных и общественных связей России с другими государствами. Заимствованная лексика широко представлена во всех сферах жизни – политической, экономической, финансовой, технической, бытовой, в сфере предпринимательской деятельности, культуры, поп искусства, спорта и других. По справедливому высказыванию Л.П. Крысина: «Процесс активизации употребления иноязычных слов в русской речи конца ХХ в. – один из наиболее живых и социально значимых языковых процессов. Надо говорить именно об активизации употребления этих слов, а не только о новых заимствованиях, поскольку наряду с появлением заимствований неологизмов наблюдается расширение сфер использования специальной иноязычной терминологии, относящейся к экономике, финансам, коммерческой деятельности и некоторым другим областям» В актуальности данного высказывания мы убедились, рассматривая заимствованные наименования лица, зафиксированные в новейших словарях русской лексики. Наряду с номинациями, появившимися в русском языке на рубеже ХХ ХХ столетий (блоггер – ‘создатель блога; тот, кто ведет личный дневник (блог) в Интернете; имиджмейкер – ‘специалист по вопросам создания имиджа’), в рассматриваемые лексикографические издания оказались включены слова, уже существовавшие в языке на протяжении десятилетий и получившие в последнее время широкое применение гувернёр / гувернантка – ‘тот, кто осуществляет присмотр, обучение и воспитание детей в обеспеченных семьях, несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка’; премьер министр – ‘глава правительства, кабинета министров; то же, что премьер’. Для языкового анализа мы привлекали не только слова, полностью заимствованные из других языков (мачо, менеджер, хакер и под.), но и некоторые номинации, созданные на базе иноязычных слов / элементов (фрилавщик, ’шник, клиент, специалист и др). Крысин Л.П. Русское слово: свое и чужое: Исследования по современному русскому языку и социолингвистике. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 64 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Главным источником заимствованных наименований лица в русском языке начала века является английский язык: блоггер, бодибилдер, девелопер, ди джей, копирайтер, менеджер, скинхед, хед хантер, шоумен, эйчар и пр. Реже наименования лица заимствуются из других языков: витолье (исп.), визажист, кавист, колорист (франц.) и нек. др. Современные заимствованные слова в соответствии с их значением и функционированием относятся к различным сферам жизни общества: общественно политической сфере, финансово экономической сфере, к сфере религии и культуры, к индустрии моды и красоты, к сфере обслуживания и развлечений, к сфере науки и техники, к сфере спорта, к социальной сфере, к сфере медицины. В зависимости от этого рассмотренный языковой материал мы классифицировали по следующим группам: Заимствованные наименования лица, относящиеся к общественно политической сфере: лоббист, спикер и др. Заимствованные наименования лица, относящиеся к финансово экономической сфере: аджастер, андеррайтер, байер, девелопер, джоббер, дилер, дистрибьютор, менеджер, медиа байер, трейдер и др. Заимствованные наименования лица, относящиеся к сфере религии и культуры. А. Заимствованные наименования лица, обозначающие принадлежность человека к тому или иному течению, направлению в искусстве: абстракционист, абсурдист, авангардист, перформансист и под. Б. Заимствованные наименования лица, обозначающие принадлежность человека к тому или иному течению, направлению в религии: ваххабит, ваххабист, ламаист и пр. В. Заимствованные наименования лица, обозначающие принадлежность человека к различным течениям / направлениям молодежных субкультур: гот, кибер гот, рейвер скинхед, эмо и др. Заимствованные наименования лица, относящиеся к индустрии моды и красоты: брейдер, букер, бютимейкер, кутюрье, стилист, топ модель и т. д. Заимствованные наименования лица, относящиеся к сфере обслуживания и развлечений: аниматор, бебиситтер, бодигард, виджей, витолье, крупье, пиццамейкер, хэдлайнер и пр. 65 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Заимствованные наименования лица, относящиеся к сфере науки и техники: веб дизайнер, веб мастер, веб программист, вирмейкер, кракер, ламер, флудер, хакер, юзер и др. Заимствованные наименования лица, относящиеся к сфере спорта: айкидоист, байкер, дайвер, картингист, кёрлер, кикбоксер, пейнтболист, сноубордер, стритрейсер и под. Заимствованные наименования лица, относящиеся к социальной сфере: ВИП люмпен, магнат, мажор, маргинал и др. Заимствованные наименования лица, относящиеся к сфере медицины: ароматирапевт, вертебролог, вертеброневролог, иридодиагност, иридолог и т. д. Заимствованные наименования лица, связанные с привычками, склонностями, поведением человека: геймер, геймоголик, мачо, плейбой и под. Большая часть рассмотренных наименований обозначают профессиональную принадлежность человека, род его деятельности (бильдредактор, бодигард, имиджмейкер, медиа байер, спикер, хэндмейкер). Некоторые заимствованные наименования лица оказываются связанными с привычками, склонностями, поведением человека (геймер, мачо Оказавшись в новой языковой среде, заимствованные наименования лица осваиваются русским языком с точки зрения фонетической, графической, орфографической, морфологической, семантической и словообразовательной. Говоря о фонетическом освоении в русском языке английских по происхождению слов, приведем в качестве примера сохраняющееся твердое произношение переднеязычных согласных [т, д, н, р] перед [э анде дэ ррайт тэ ер, бойф рэ нд. Однако отличить иноязычное слово от исконно русских слов помогает целый ряд фонетических признаков: а) начальное а аниматор, аудитор); б) звук и буква ф аэрографист, флайт менеджер); в) соседство двух гласных в корне (бойскаут, визуализатор, коучер); г) сочетание звуков ге, ке, хе в корне геоблогер, гештальт терапевт, гринкипер); д) звук и буква э мэр, риэлтер); е) сочетания типа бю, кю, мю, ню (бютимейкер, кутюрье, кюре) и подобные. Некоторые фонетические признаки указывают на принадлежность заимствования к определенному языку: так, для англицизмов свойственно сочетание дж (аджастер, 66 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ бренд менеджер, джоббер), галлицизмам присущи конечный ударный гласный е (э), и, о (сомелье, фумелье, шоколатье , ударное ёр (маркёр, стажёр) и т.д. Графическое освоение заимствований. На сегодняшний день существует множество производных наименований лица, включающих заимствованные компоненты в различных написаниях: консультант менеджер специалист – эйчар / ичар (от англ. – – букв. ‘человеческие ресурсы’); консультант менеджер специалист щик – пиар консультант, пиар менеджер, пиар технолог, пиарщик, пиаровец (от англ. – – ‘связи с общественностью’); дизайнер и веб дизайнер (вэб дизайнер) мастер и веб мастер (вебмастер, вэб мастер Отсутствует единообразие в написании целого ряда сложных наименований лица, включающих заимствованные слова / компоненты. Даже в новейших словарях русского языка зафиксировано вариантное употребление данных номинаций: бизнес вумен и бизнесвумен бизнес леди и бизнеследи бильдредактор и бильд редактор, беллбой и белл бой, медиа магнат и медиамагнат секс бомба и сексбомба шоу мен и шоумен и др. Семантическое освоение заимствований заключается в наличии у слова такого значения или семантической структуры, которые выделяют его в принимающем языке как отдельную лексическую единицу. Заимствование может сужать или расширять свой семантический объем, образовывать метафорические и метонимические значения, Анализ фактического материала позволил условно выделить три группы заимствованных наименований лица в современном русском языке. К первой группе относятся заимствованные наименования лица, не имеющие эквивалента в принимающем языке: бодибилдер – спорт. «тот, кто занимается бодибилдингом»; титестер – «дегустатор чая; способный определить сорт и качество чая, умеющий заварить чай по всем правилам» и др. Вторую группу составляют заимствованные наименования лица, у которых в русском языке есть синонимы, однако они семантически либо стилистически не являются дублетными. Так, наименование лица киллер, по сравнению с русским словом слова убийца, имеет специфическую сему: «профессиональный убийца, наёмник». Третью группу образуют иноязычные наименования, пережившие процессы семантической трансформации: пират (лат. , от греч. Морской разбойник. 2. Тот, кто ведет себя подобно пирату. 3. Перен. Лицо, организация или страна, 67 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ занимающаяся незаконным производством и распространением чужой аудио и видеопродукции, компьютерных программ, книг и т. п. Словообразовательная активность иноязычных слов является одним из важнейших показателей их ассимиляции в принимающем языке. Применительно к русскому языку начала ХХ века ученые отмечают усиление процесса образования от заимствований существительных со значением лица либо образований от таких существительных. Как показывает нам анализ языкового материала, данные существительные оказываются весьма разнообразными. От иноязычных основ образуются наименования лица с различными суффиксами: ец овец, евец), щик ( чик), ник, шник, ист, ер: стар крафтовец ‘тот, кто играет в компьютерную игру « », таймшерщик разг. ‘тот, кто занимается предоставлением услуг таймшера’, граффитчик разг. ‘тот, кто создает граффити’, айбиэмер ‘тот, кто работает в фирме Ай Би Эм’, шопник ‘тот, кто ворует в магазинах при совершении покупок’ (от англ. ‘магазин’), айтишник ‘специалист по – информационным технологиям’ (от англ. [айти] – баггист ‘спортсмен, участвующий в соревнованиях на багги’ / ‘тот, кто катается на багги’, пирсер ‘тот, кто занимается пирсингом – прокалыванием различных частей тела и укреплением в образовавшихся отверстиях различных украшений’ (от англ. ) и др. Широкое распространение в современном русском языке получили сложные наименования лица с первыми компонентами: топ (от англ. ‘верхний, высший, главный’): топ менеджер, топ стилист ‘ведущий менеджер / стилист’; арт (от англ. ‘искусство’): арт директор ‘административная должность в клубе, кафе, ресторане, связанная с организацией и проведением различных мероприятий, выставок с целью реализации произведений искусства’, арт менеджер ‘специалист по менеджменту в сфере искусства’; бизнес бизнес партнер ‘партнер по бизнесу’; интернет : интернет магнат ‘магнат, чья деятельность связана с Интернетом’; интернет программист ‘программист, работающий с Интернетом’ и др. Получили широкое распространение наименования лица с первыми компонентами ПР мен ‘тот, кто занимается пиар деятельностью’; персона ‘объект пиар кампаний’; издатель ‘физическое или юридическое лицо, использующее серверы для размещения электронных публикаций или предоставления доступа к программам пользователей’ вэб дизайнер ‘специалист, проектирующий внешний вид 68 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ сайтов ’ и пр.; боец ‘тот, кто увлекается играми’, спáмер ‘тот, кто рассылает спам при помощи ’; гость, персона , звезда ‘приглашенная на какое либо мероприятие особо важная персона’, клиент ‘постоянный клиент’ и т.д. В русском языке начала ХХI столетия появилась целая группа однотипно оформленных слов: имиджмейкер ‘специалист по созданию имиджа’, ньюсмейкер ‘лицо, формирующее информационное пространство вокруг новых событий либо постоянно находящееся в центре внимания прессы’, клипмейкер‘ создатель видеоклипов’ Компонент мейкер в русском языке приобрел способность соединяться с русскими основами: вирмейкер ← вир(ус) мейкер ‘программист, пишущий вирусы’, слухмейкер ← слух мейкер ‘тот, кто создает и распространяет слухи’. В русском языке начала ХХ века получили широкое распространение так называемые гибридные образования, под которыми понимаются комбинации из иноязычных и исконных элементов. Такие номинации – наименования лица специфичны тем, что иноязычная производящая основа не употребляется отдельно в принимающем языке, а значение производного поясняется при помощи русского словообразовательного аффикса: Эникейщик, а, м (от англ. – ‘любая клавиша’). Системный администратор начального уровня. Эникейщик ← «эни кей» + щик и др. 69 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Список литературы Словари Бабкин A.M., Шендецов В.В Словарь иноязычных выражений и слов, употребляющихся в русском языке без перевода: В 2 х книгах. – М., 1966. Баранова Л.А. Словарь аббревиатур иноязычного происхождения. – М.: АСТ Пресс Книга, 2009. – с. Большой энциклопедический словарь. Языкознание / под ред. В.Н. Ярцевой. – М.: Дрофа, 1998. – с. Булыко А.Н. Большой словарь иностранных слов. – М.: Мартин, 2 – с. Зайцева Е.А. Наименования лица в русском языке начала XXI века: Словарь справочник. – Самара: ПГСГА, 2013. – с. Исаева Н.В. Новые лица на рынке труда. Словарь справочник. – М.: Флинта, – с. Комлев Н.Г. Словарь иностранных слов. – М.: Эксмо, 2008. – с. Крысин Л.П. Современный словарь иностранных слов. – М.: АСТ ПРЕСС КНИГА, 2012. – с. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. М.: Эксмо, 2005.– с. Кузнецов С.А. Большой толковый словарь русского языка. – СПб.: Норинт – с. Москвин А.Ю. Большой словарь иностранных слов. – М.: Центрополиграф, – с. Мюллер В.К. Англо русский словарь. – СПб.: Академический проект, 1996. – с. Новые слова и значения: Словарь справочник по материалам прессы и художественной литературы 70 х годов / под ред. Н.З. Котеловой и Ю.С. Сорокина. – М.: Советская энциклопедия, 1983. – с. Новый большой англо русский словарь: в 3 х тт. / под ред. Ю.Д. Апресяна. – М., 1988. Ожегов С.И. Словарь русского языка. 21 е изд. – М., – с. 70 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Словарь: Заимствования в русском субстандарте. Англицизмы / авт. сост. Х. Вальтер, О. Вовк, А. Зумп, Х. Конупкова, А. Кульпа, В. Порос. – М.: ИТИ технологии, – с. Суханова И.Ю. Словообразовательные гнезда с вершиной – иноязычным словом в русском языке начала ХХ века. – Самара: СГПУ, 2008. – с. Толковый словарь русского языка конца XX века: Языковые изменения / под ред. Г.Н. Скляревской. СПб.: Фолио Пресс, с. Толковый словарь русского языка начала в. Актуальная лексика / под ред. Скляревской Г.Н. – М.: Эксмо, 2007. – с. Толковый словарь современного русского языка / под ред. Скляревской Г.Н. – М.: Астрель, 2001. – с. Исследования и монографии Адливанкин С.Ю. К вопросу о явлении заимствования в области словообразования // Ученые записки Пермского университета. – – С. – Аристова В.М. Англо русские языковые контакты (Англицизмы в русском языке). – Л.: Изд во ЛГУ, 1978. Балышева К.А. Англицизмы в русском литературном языке рубежа XX– веков // Вестник Вятского государственного университета. 2009. С. – Бахтин М.М. Проблема речевых жанров // Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – С. – Баш Л.М. Дифференциация термина «заимствование»: хронологические и этимологические аспекты // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология. 1989. № – С. – Белинский В.Г Взгляд на русскую литературу 1847 // Полное собрание сочинений. Т.10. – М.: АН СССР. С.278 Бельчиков Ю.А. «Что было выражено словом, то было и в жизни…» // Русская речь, 1993. № – С. – Брейтер М.А. Англицизмы в русском языке: история и перспективы. – Владивосток, Диалог МГУ, 1997. Будагов Р.А. О предмете языкознания. – М.: Просвещение, 1965. – с. 71 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Булаховский Л.А Курс русского литературного языка, т. II. (Исторический комментарий). – Киев: Радянська школа, 1953. – с. Виноградов В.В. Великий русский язык. – М.: Высшая школа, 1945. – с. Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке // Избранные труды. Лексикология и лексикография. – М., 1977. – С. – Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка. М.: Высшая школа, 1938. – с. Воробьева С.В. Грамматическая ассимиляция новейших англицизмов в русском языке // Вестник Минского государственного лингвистического университета. Сер. 1. Филология. 2009. № (42). С. – Галкина Федорук Е.М., Шанский Н.М., Горшкова К.В. Современный русский язык: Лексикология, фонетика, морфология. – М.: Книжный дом, 1958. – с. Горшков А.И История русского литературного языка. М.: Высшая школа, – с. Григоренко О.В. Неофраземы с агентивной семантикой в русском языке новейшего периода // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 27 (165). Филология. Искусствоведение. Выпуск 34. Дьяков А.И. Причины интенсивного заимствования англицизмов в современном русском языке / А.И. Дьяков. Новосибирск: Язык и культура, 2003 [Электронный ресурс] URL: http://lingvotech.com/dyakov Еськова Н.А Ван Клиберн или Вэн Клайберн? Вопросы культуры речи. – М., 1963. Выпуск 4. – С. – Ефремова Т.Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц русского языка. – М., 1996. Заимствованные слова и их значение для развития языка // Русский филологический вестник. – Варшава, 1886, № – С. Зайцева Е.А. Неологизмы наименования лица в русском языке начала ХХ века: семантика, словообразование. – Самара: Издательство СГПУ, 2008. – с Земская Е.А. Активные процессы современного словопроизводства // Русский язык конца столетия (19 – М., 1996. – С. – Кареева С. А. Школьный исторический словарь / под ред. Н.И. Кареева. – М., – С. – 72 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Карцевский С.О. Язык, война и революция: Научно популярный очерк // Современные записки. – Берлин, 1923. – С. – Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи (Из наблюдений над речевой практикой масс медиа). – М.: Педагогика Пресс, 1977. – с. Крысин Л.П. Заимствования // Русский язык. Энциклопедия / под ред. Ю.Н. Караулова. М.: Дрофа, Большая Российская энциклопедия, 2003. Крысин Л.П. Иноязычное слово в контексте современной общественной жизни // Русский язык в школе. 1994. № 6. Крысин Л.П Иноязычные слова в современном русском языке. М., 1968. – с. Крысин Л.П. Русский литературный язык на рубеже веков // Русская речь 2000 №1. – С. – Крысин Л.П. Русское слово, свое и чужое: Исследования по русскому языку и социолингвистике. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – с. Крысин Л.П. Словообразование или заимствование? // Русский язык в школе. 1997. № 6. Крысин Л.П. Ступени морфемной членимости иноязычных слов // Развитие современного русского языка. 1972. Словообразование. Членимость слова. М. : Наука, Крысин. Л.П. Иноязычное слово в контексте современной общественной жизни // Русский язык в школе. – 1994. №6 – С. 35– Крысин.Л.П., Ю. Хак Су. О словообразовательных возможностях иноязычных неологизмов // Филологические науки. 1998. №3. Лопатин В.В. Проблемы нормирования и опыт орфографической работы // Интернет портал «Русский язык». ( Мусорин А.Ю. Старославянский язык и церковнославянизмы // Материалы первой научной конференции преподавателей и студентов. –Новосибирск: Наука. Университет. 2000. – С. – Нефедова Л.А. Креативные гибридные образования в художественном тексте // Филологические науки. 2002. № 5. С. 112– Ничаева И.В. Правописание иноязычных слов в свете действующих правил орфографии // Русский язык в школе. 2004. №5. – С. – 73 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Павленко Г.В. Проблема освоения иноязычных заимствований: языковой и речевой аспекты (На материале англицизмов конца ХХ века): автореф. дисс. канд. филол. наук. – Таганрог, 1999. – с. Поливанов Е.Д. За марксистское языкознание. М.: Международный язык, –№8– С. – Правила русской орфографии и пунктуации / Российская академия наук. – М.: Эксмо, 2007. Реформатский А.А. Введение в языковедение. – М.: Наука, 1967. – 536 с. Романов А.Ю. Англицизмы и американизмы в русском языке и отношение к ним. – СПб.: Изд во Санкт Петербургского университета, 2000. – с. Русская грамматика. Т. 1. – М.: Наука, 1980. – с. Русские писатели о языке // под ред. А.М. Докусова. – Л.: Советский писатель, – с. Русские писатели о языке. – Л.: Советский писатель, 1954. Русский язык и советское общество / под ред. М.В. Панова. – М.: Наука, 1968. Книга 1. – с. Русский язык конца XX столетия (1985–1995) / под ред. Е.А. Земской. – М.: Высшая школа, 1996. – с. Самсонов Н.Г. Национальный интерес. Дела вразуметь невозможно.… К чему приведет необдуманное употребление американизмов? // Газета «Якутия», 19. 01.2007. – С. Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. М., 1956. – с. Смирнов Н.А. Западное влияние на русский язык в Петровскую эпоху // Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. № – СПб – С. – Современный русский литературный язык: Учебник / под ред. акад. РАО В.Г. Костомарова и В.И. Максимова. – М.: Гардарики, 2003. – с. Старостин Б.А. Некоторые тенденции и перспективы в передаче и орфографии заимствуемых собственных имен Нерешенные вопросы русского правописания. – М., – С. – Сумароков А.П. О коренных словах русского языка // Полное собрание сочинений. Ч. – М., 1987. С. – 74 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Сумароков А.П. Об истреблении чужих слов из русского языка // Полное собрание сочинений. Ч. – М., 1987. – С. – Суперанская А.В. Ударение в заимствованных словах в современном русском языке. – М.: Наука, 1968. – с. Суханова И.Ю. Особенности акцентологии иноязычных слов и их производных в современном русском языке // Исследования по русскому словообразованию и грамматике вузовской методике. Материалы итоговой научной конференции кафедры общего языкознания (март 2008г) / под ред. проф. Р.И. Тихоновой. – Самара: СГПУ, 2007г. – С. – Суханова И.Ю. Словообразовательные гнезда с вершиной – иноязычным словом в русском языке начала ХХ века. – Самара: СГПУ, 2008. – с. Тихонова Р. И., Суханова И.Ю. Русское или чужое? // Вестник Волжского университета им Татищева. Серия «Филология». Выпуск шестой . – Тольятти: ВУиТ, – С. – Тихонова Р.И., Зайцева Е.А О русском языке в системе национальных ценностей // Информационный бюллетень СГПУ. 2007, №1. С. – Усыпенко Н.А. Английские заимствования как фактор современной языковой ситуации // Русский язык в России на рубеже ХХ – ХХ веков. Материалы международной научной конференции (5 6 мая 2003 года). – Самара: Изд во СамГПУ, – С. – Федоров А.В. Основы общей теории перевода. – М., 1968. – с. Черноголовина Т.Г., Худякова Н.В. Новейшие англицизмы в современном русском языке // Молодой ученый. 2017. № 47. С. –258 [Электронный ресурс] URL: Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка. – М.: Культура речи, 1972 – с. Шанский Н.М. Слова свои и чужие // Русский язык в школе и дома. 2004. №1. – С. – Шкляревский Г.И История русского литературного языка. – Харьков, 1967. – с. 75 ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Шумова Н.С. Новые англоязычные заимствования в сознании носителей русского языка // Слово и текст: актуальные проблемы психолингвистики. – Тверь: ТГУ, – С. – Щерба Л.В. Транскрипция иностранных слов и собственных имен и фамилий // Избранные работы по языкознанию и фонетике. – Л., 1958. Т. – С. – 76
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Diana Ziganshina 1.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Diana Ziganshina 1.59 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Diana Ziganshina 1.59 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Dr. phil. Markus Giger 83 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Veronika Stranz-Nikitina, Ph.D. 177 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D. 154 kB