velikost textu

Střídavá péče a její vliv na školní úspěšnost dítěte v primární škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Střídavá péče a její vliv na školní úspěšnost dítěte v primární škole
Název v angličtině:
Shared custody and its influence on a child’s success in primary school
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Němcová
Vedoucí:
PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petra Horská
Id práce:
213172
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
střídavá péče, školní úspěšnost, dítě mladšího školního věku, potřeby dítěte, primární škola
Klíčová slova v angličtině:
shared custody, school success, primary school children, child needs, primary school
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce pojednává o problematice střídavé péče dětí v primární škole ve vztahu k jejich školní úspěšnosti. Na problematiku je nahlíženo pohledem pedagogů primární školy a pohledem školní psycholožky. Teoretická část se zabývá dítětem v primární škole, dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále se věnuje rodině, rodičovské odpovědnosti. Pojednává také o rozvodu, střídavé péči jako takové a školní úspěšnosti a neúspěšnosti. Empirická část si prostřednictvím empirického šetření klade za hlavní cíl přinést odpověď na otázku: „Jaký má střídavá péče vliv na školní úspěšnost dítěte v primární škole?“ Zkoumá projevy dětí ve střídavé péči, hledá konkrétní příčiny problémů těchto dětí či konkrétní faktory zajišťující bezproblémový průběh střídavé péče. Shromažďuje doporučení učitelů a školní psycholožky, jak s těmito dětmi pracovat a jak jim pomoci. Přináší také doporučení s kým spolupracovat a jakým způsobem – včetně spolupráce s rodiči. Zobrazuje míru povědomí učitelů o této problematice a jejich osobní názory na tento problém. Výzkum je realizován prostřednictvím dotazníkového šetření a hloubkových rozhovorů s učiteli na prvním stupni základní školy a prostřednictvím rozhovoru se školní psycholožkou. Výsledky empirického šetření ukazují, že má střídavá péče přímý vliv na školní úspěšnost dětí v závislosti na faktorech, které ovlivňují její průběh. Pokud na průběh střídavé péče působí pozitivní faktory, dítě prospívá. Pokud však na průběh střídavé péče působí faktory negativní, střídavá péče se na školní úspěšnosti dítěte projevuje v negativním smyslu. Mezi hlavní faktory přitom patří jednání rodičů a střídání domácností. Podle většiny respondentů má však střídavá péče negativní vliv na školní úspěšnost a projevy dětí, proto se jeví jako vhodná forma péče o dítě jen v případě, že je dítě pro oba rodiče prioritou. KLÍČOVÁ SLOVA Střídavá péče, školní úspěšnost, dítě mladšího školního období, primární škola, rodina, rozvod, dítě se speciálními vzdělávacími potřebami.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis deals with the problem of shared custody of children at primary school in relation to their school success. The issue is viewed from the perspective of primary school teachers and from the perspective of a school psychologist. The theoretical part deals with a child at primary school and also with child, who has special educational needs. It also deals with family, parental responsibility, discusses divorce, shared custody, school success and failure. The empirical part, through empirical research, aims to answer the question: “How does shared custody affect the school success of a child at primary school?”It examines the manifestations of children in shared custody, it looks for specific causes of problems of these children or specific factors ensuring smooth course of shared custody. It collects recommendations from teachers and school psychologist on how to work with and help these children. It also provides recommendations on who to work with and how – including cooperation with parents. It shows the level of teachers' awareness of this issue and their personal views on the issue. The research is carried out through a questionnaire survey and in-depth interviews with teachers at primary school and through an interview with a school psychologist. The results of the empirical research show that shared custody has a direct influence on the school success of children depending on the factors that influence its course. If positive factors influence the course of shared custody, the child benefits. However, if there are negative factors affecting the course of shared custody, it has a negative effect on the child's school success. The main factors are the behavior of parents and the alternating of households. However, according to most respondents, shared custody has a negative impact on school success and manifestations of children, and therefore appears to be a suitable form of childcare only if the child is a priority for both parents. KEYWORDS Shared custody, school success, primary school child, primary school, family, divorce, child with special educational needs.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Němcová 1.91 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Kateřina Němcová 129 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Němcová 72 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Němcová 70 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D. 196 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petra Horská 319 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D. 155 kB