velikost textu

Magnetooptické vlastnosti tenkých vrstev ferimagnetických granátů s kolmou magnetickou anizotropií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Magnetooptické vlastnosti tenkých vrstev ferimagnetických granátů s kolmou magnetickou anizotropií
Název v angličtině:
Magneto-optical properties of ferrimagnetic garnet thin films with perpendicular magnetic anisotropy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Šetina
Vedoucí:
RNDr. Martin Veis, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jakub Zázvorka
Konzultant:
Mgr. Lukáš Beran
Id práce:
213151
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Program studia:
Fyzika (B1701)
Obor studia:
Aplikovaná fyzika (FAF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
27. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je věnována teplotní charakterizaci a přesnému určení kompenzační teploty terbium železitého granátu a studiem dalších magnetických granátů na bázi železa. Tato charakterizace byla prováděna pomocí spektroskopických magnetooptických metod, které jsou, díky své velké citlivosti a bezkontaktnosti, vhodné pro zkoumání tenkých vrstev železitých granátů. Byla sestavena aparatura využívající zkřížených polarizátorů, pomocí které bylo provedeno měření spekter měření Kerrovy rotace a Kerrovy elipticity a jejich teplotní závislosti. Dále byly změřeny závislosti optických konstant na energii dopadajícího záření pomocí spektroskopického elipsometru. Také byla na vybraném vzorku změřena hysterezní smyčka a Faradayova rotace. Tato měření poskytla nové a velmi zajímavé poznatky, které jsou v této práci diskutovány. 1
Abstract v angličtině:
The aim of this bachelor thesis is to optically and magnetooptically characterize terbium iron garnet and determine its compensation temperature. Another goal is to study magnetooptical response of bismuth doped iron garnets. This analysis was done by magnetooptical spectroscopy, which is suitable for study of thin films due to its high sensitivity and contactlessness. The experimental setup, which allows temperature dependent magnetooptical measurements, was developed and used in the thesis. The spectra of optical constants were deduced using spectroscopic ellipsometer. Hysteresis loop and Faraday rotation was measured on selected sample. These measurements provided new interesting insights in the materials properties, which are discussed in this thesis. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Šetina 2.67 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Šetina 20 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Šetina 17 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Martin Veis, Ph.D. 75 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jakub Zázvorka 1.84 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Radomír Kužel, CSc. 152 kB