velikost textu

Aktuální otázky nepodmíněného trestu odnětí svobody

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aktuální otázky nepodmíněného trestu odnětí svobody
Název v angličtině:
Selected Questions of Unconditional Imprisonment
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kamila Jirsová
Vedoucí:
JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
Id práce:
213148
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nepodmíněný trest odnětí svobody, věznice, resocializace
Klíčová slova v angličtině:
unconditional imprisonment, prison, resocialization
Abstrakt:
Abstrakt – Aktuální otázky nepodmíněného trestu odnětí svobody Předkládaná diplomová práce zabývající se aktuálními otázkami nepodmíněného trestu odnětí svobody je vedena snahou analyzovat problémy, které jsou s výkonem tohoto trestu spjaty a nastínit návrh možných řešení. Úvod práce je věnován obecně pojmu trest a jeho účelu. Pro snazší porozumění současnému pojetí nepodmíněného trestu odnětí svobody pojednává stručně část druhá o historickém vývoji tohoto trestu a vzniku penologických systémů. Tato část obsahuje též právní úpravu jak na mezinárodní tak vnitrostátní úrovni. Třetí část zkoumá nepodmíněný trest odnětí svobody z hlediska jeho délky, přičemž autorka dochází k závěru, že největší riziko negativních vlivů je spojeno jednak s tresty velmi krátkými a jednak s tresty nad 10 let. Stěžejní pasáž diplomové práce tvoří část čtvrtá, jež se věnuje vybraným aktuálním otázkám, které je nutno v souvislosti s nepodmíněným trestem odnětí svobody diskutovat. Autorka vyzývá k přednostnímu řešení problému přeplněnosti věznic, neboť bez řešení tohoto problému není možno čelit dalším negativním jevům a snahy o nápravu odsouzených tak často vyznívají do prázdna. Řešení autorka spatřuje částečně ve výstavbě nových vězeňských zařízení. Výkon trestu odnětí svobody v nestátních objektech za vhodný nepokládá. Na základě nízké efektivity nepodmíněného trestu odnětí svobody projevující se vysokou mírou recidivy, se autorka zaměřuje i na české podmínky netradiční pojetí výkonu trestu v otevřených věznicích. Otevřené věznice považuje za velmi účinný resocializační nástroj, a je tak dle jejího názoru nutno podpořit výstavbu dalších takovýchto zařízení. Autorka dále upozorňuje na to, že ukládání alternativních trestů v podobě, jaké je známe dnes, samo o sobě nevede ke snížení recidivy, která je v České republice na extrémně vysoké úrovni a že je tedy nutno uvažovat o komplexnější implementaci prvků restorativní justice. Celkově se práce snaží dokázat, že nepodmíněný trest odnětí svobody v sobě zahrnuje značné množství negativních vlivů a zároveň v současných podmínkách omezené působení vlivů výchovných, a proto by se k němu skutečně mělo přistupovat až jako k prostředku ultima ratio. Autorka ke svým závěrům dospívá na základě studia odborné literatury, přičemž hojně využívá zejména publikace Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Dále pracuje s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva či doporučeními Rady Evropy. Poznatky autorka čerpá i z osobních návštěv věznice Valdice a zejména pak z návštěvy otevřené věznice v Jiřicích.
Abstract v angličtině:
Abstract – Selected Questions of Unconditional Imprisonment The presented diploma thesis dealing with current issues of unconditional imprisonment is led by an effort to analyze problems that are conncted with the imprisonment and to outline possible solutions. The introduction is devoted to the concept of punishment and its purpose. In order to better understanding the current concept of unconditional imprisonment, the second part briefly discusses the historical development of this punishment and the origin of penological systems. This section also includes legislative regulation at both international and national level. The third part examines the unconditional imprisonment in terms of length, while the author concludes that the greatest risk of negative effects is linked to both very short sentences and penalties of over 10 years. The pivotal part of the thesis is the fourth part, which deals with selected actual issues, which must be discussed in connection with the unconditional imprisonment. The author calls for the priority to be given to the problems of prison overcrowding, because without the solution of this problem it is not possible to face other negative phenomenons and effort to reform convicts are often void. The author sees the solution partly in the construction of new prison facilities. She does not consider the execution of imprisonment in non-state objects as suitable. Based on the low effectiveness of unconditional imprisonment, which is manifested by a high rate of recidivism, the author also focuses on the czech conditions unconventional imprisonment in open prisons. She considers open prisons to be a very effective resocialization tool and in her opinion it is necessary to support the construction of other such facilities. The author further points out that the imposition of alternative sanctions in the form known today does not in itself lead to a reduction of recidivism, which is extremely high in the Czech Republic and that a more comprehensive implementation of restorative justice elements must be therefore considered. Overall, the thesis tries to prove that the unconditional imprisonment involves a considerable amount of negative influences and at the same time in the current conditions a limited impact of educational influences and therefore it should indeed be approached as the ultima ratio. The author reaches her conclusions on the basis of a study of professional literature, using in particular the publications of the Institute for Criminology and Social Prevention. She also works with the case law of the European Court of Human Rights or with the recommendations of the Council of Europe. The author also draws her knowledge from personal visits to Valdice Prison and especiall from a visit to the open prison in Jiřice.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kamila Jirsová 1.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kamila Jirsová 259 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kamila Jirsová 257 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D. 156 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 144 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 152 kB