velikost textu

Vznik a vývoj Scioškol

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vznik a vývoj Scioškol
Název v angličtině:
Origin and developement of Scioschools
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Aneta Trzaskaliková
Vedoucí:
PhDr. Jana Kargerová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jaroslav Pěnička
Id práce:
213139
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ScioŠkola, alternativní vzdělávání, inovace, svobodná škola, spolupráce ve školství
Klíčová slova v angličtině:
ScioSchool, alternative education, innovation, democratic school, cooperation in education
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá vznikem a vývojem ScioŠkol. Teoretická část vysvětluje klíčové pojmy. Poukazuje na problematiku spojenou s proměnami školství ve světě i u nás. Uvádí pojmy alternativní, inovativní a svobodná škola. Stručně charakterizuje nejznámější představitele těchto typů škol – školy reformní pedagogiky, církevní školy, moderní alternativní školy, svobodné školy Summerhill a Sudbury Valley. Popisuje vznik ScioŠkol a jejich postupné rozšiřování a představuje zřizovatele. Soustředí se na charakteristické prvky ScioŠkol, zejména na pedagogické zásady a hodnoty. Vysvětluje roli průvodců včetně popisu výběrového řízení na tuto pozici. V neposlední řadě se věnuje spolupráci a sdílení ve školním prostředí, kdy představuje některé z využívaných metod. Za využití kvantitativních i kvalitativních výzkumných metod empirická část práce zkoumá spolupráci a sdílení mezi ScioŠkolami s ohledem na jejich postupný vývoj. Z pohledu zřizovatele mapuje vývoj využívaných forem v tomto systému škol v průběhu jejich existence. Prostřednictvím dotazníkového šetření vyhodnocuje spokojenost zaměstnanců s právě využívanými formami spolupráce a sdílení. Interpretuje a analyzuje výsledky realizovaného výzkumu, podle kterých formuluje návrhy, jak zefektivnit spolupráci a sdílení mezi ScioŠkolami. Spolupráci a sdílení v tomto systému škol považuje za důkladně propracovanou z hlediska rozmanitosti využívaných forem a uvědomuje si nedostatky zejména v jejich struktuře. Za největší úskalí považují respondenti jednu z využívaných sociálních sítí, která bude předmětem následujících kroků ke zlepšení spolupráce.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The Master´s thesis deals with origin and development of ScioSchools. The theoretical part explains the key concepts. It points to the issues associated with the transformation in education in the world and in our country. Introduces the concepts of alternative, innovative and democratic school. It briefly characterizes the best-known representatives of these types of schools – schools of reform pedagogy, religious schools, modern alternative schools, democratic schools Summerhill and Sudbury Valley. It describes the establishment of ScioSchools, their gradual expansion and introduces the founders. It focuses on main characteristics of ScioSchools with the primary attention on pedagogical principles and values. It explains also the role of guides and the process of their recruitment. Last but not least, the theoretical part describes the cooperation and sharing in the school environment while introducing some of the methods applied. With the use of quantitative and qualitative research the empirical part analyses the collaboration and sharing among ScioSchools with regard to their gradual development. From the perspective of the founder it maps the development of forms used in this system of schools during their existence. By means of questionnaires it evaluates the satisfaction of employees with the currently used forms of cooperation and sharing. It analyses the results of the conducted research and recommends the improvement for cooperation and sharing which are both considered as highly elaborated in terms of the diversity in applied forms but with some imperfections mainly in their structure. Research also reveals that common social network is considered as the one of the main difficulties which will be the subject of the following steps to improve cooperation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Aneta Trzaskaliková 1.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Aneta Trzaskaliková 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Aneta Trzaskaliková 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 168 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jaroslav Pěnička 260 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Helena Hejlová, Ph.D. 154 kB