velikost textu

Vplyv silového cvičenia na posturálnu stabilizáciu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vplyv silového cvičenia na posturálnu stabilizáciu
Název v češtině:
Vliv silového cvičení na posturálni stabilizaci
Název v angličtině:
Effect of strength training on postural stabilisation
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Juraj Klein
Vedoucí:
Ing. František Lopot, Ph.D.
Oponent:
Petr Kubový
Id práce:
213115
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Anatomie a biomechanika (51-500100)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
postúra, posturálna stabilita, posturálna stabilizácia, silové cvičenie, silový tréning, analýza pohybu, kinematická analýza
Klíčová slova v angličtině:
posture, postural stability, postural stabilization, strength training, strength excercise, motion analysis, kinematic analysis
Abstrakt:
Abstrakt Název: Vliv silového cvičení na posturální stabilizaci Cíle: Hlavním cílem teoretické části diplomové práce bylo shrnout poznatky týkající se posturální stabilizace, silového tréninku a možnostech hodnocení posturální stabilizace. Cílem praktické části bylo zjistit, jaký je vliv silového cvičení na posturální stabilizaci. Metody: Měření diplomové práce proběhlo v prostorách laboratoře biomechaniky FTVS UK v Praze a zúčastnilo se ho 10 probandů. Účastníci výzkumu absolvovali čtyřtýdenní tréninkový plán zaměřený na rozvoj obecných silových schopností. Vliv silového cvičení jsme hodnotili námi navrženým provokačním testem a jeho 3D kinematickou analýzou pomocí optického systému Qualisys. Měření se skládalo ze vstupní části před intervencí a výstupní části po intervenci. Naměřené hodnoty byly podrobeny analýze v programu Qualisys Track Manager a následně se tato data přenesly do aplikace Microsoft Excel, kde byly vyhodnocovány a mezi sebou porovnávány. Výsledky: Výsledky prokázaly signifikantní rozdíl mezi vstupními a výstupními měřeními posturální stabilizace. Došlo ke značnému zlepšení stabilizace po absolvování čtyřtýdenního tréninku, přičemž jsme zaznamenali výraznější zlepšení stabilizace na opěrné levé dolní končetině. Vhodně zvolené silové cvičení má pozitivní vliv na posturální stabilizaci. Klíčová slova: Postura, posturální stabilita, posturální stabilizace, silové cvičení, silový trénink, analýza pohybu, kinematická analýza
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Effect of strength training on postural stabilisation. Objectives: The main objective of the theoretical part of the thesis was to summarize the knowledge concerning postural stabilization, strength training and possibilities of postural stability evaluation. The aim of the practical part was to find out what is the effect of strength training on postural stabilization. Methods: The thesis was measured in the premises of the Laboratory of Biomechanics FTVS UK in Prague and was attended by 10 probands. Participants underwent a four-week training plan to develop general strength abilities. We evaluated the impact of strength training by our provocation test and its 3D kinematic analysis using Qualisys optical system. The measurement consisted of an input part before the intervention and an output part after the intervention. The measured values were analyzed in Qualisys Track Manager and then transferred to Microsoft Excel, where they were evaluated and compared. Results: The results showed a significant difference between input and output measurements of postural stabilization. There was a significant improvement in stabilization after four weeks of training, with a noticeable improvement in stabilization on the lower left limb. Properly selected strength exercise has a positive effect on postural stabilization. Keywords: posture, postural stability, postural stabilization, strength training, strength excercise, motion analysis, kinematic analysis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Juraj Klein 3.83 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Juraj Klein 684 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Juraj Klein 95 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Juraj Klein 114 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. František Lopot, Ph.D. 388 kB
Stáhnout Posudek oponenta Petr Kubový 391 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 154 kB