velikost textu

Role ergoterapeuta u dětí s mentálním postižením ve věku od pěti do osmnácti let. Podtitul: S využitím rekondičních pobytů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role ergoterapeuta u dětí s mentálním postižením ve věku od pěti do osmnácti let. Podtitul: S využitím rekondičních pobytů
Název v angličtině:
The role of the occupational therapist for children with mental disability aged from five to eighteen. Subtitle: Using reconditioning stay
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Markéta Nývltová
Vedoucí:
Bc. Tereza Peštová
Oponent:
Mária Krivošíková
Id práce:
213113
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze (11-00640)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Ergoterapie (BER)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ergoterapie, mentální postižení, ergoterapeutické metody, rekondiční pobyty, volný čas
Klíčová slova v angličtině:
occupational therapy, mental health, ergotherapeutic methods, reconditioning stay, free time
Abstrakt:
ABSTRAKT BAKALÁŘKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Markéta Nývltová Vedoucí práce: Bc. et Bc. Tereza Svobodová Název bakalářské práce: Role ergoterapeuta u dětí s mentálním postižením ve věku od pěti do osmnácti let: S využitím rekondičních pobytů Abstrakt bakalářské práce: Bakalářská práce se zabývá zejména ergoterapeutickou intervencí u dětí s mentálním postižením. Práce má dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje typy mentálního postižení, ergoterapii a vztah ergoterapie a dětí s mentálním postižením. V teoretické části jsou popsány ergoterapeutické metody ke konkrétním fázím mentálního postižení, tedy lehké mentální postižení, středně těžké mentální postižení, těžké mentální postižení a hluboké mentální postižení. Ze všech ergoterapeutických metod postupů je nejpodrobněji rozebrána metoda ve volnočasových aktivitách – rekondiční pobyt. Praktickou část bakalářské práce jsem zaměřila na volnočasovou aktivitu – rekondiční pobyt. V této části jsem využila metody semistrukturovaných rozhovorů, tím bych chtěla zjistit informovanost o oboru ergoterapie v neziskovém sektoru. Rozhovorů se účastnili pracovníci, kteří se podíleli na chodu rekondičních pobytů. Dále jsem podrobným pozorováním sledovala průběh dvou rekondičních pobytů. Následně na to je v mé bakalářské práci vypracováno porovnání rekondičních pobytů (dále jen RP) a ergoterapeutického programu. Hlavní přínos práce spočívá ve vytvoření ergoterapeutického programu, který má různé uplatnění. Ergoterapeut se může inspirovat určitou částí programu, již využije pro terapii pacienta v ambulantní péči, nebo aplikovat celý program právě při rekondičních pobytech. Bakalářská práce by měla přinést jiný pohled na ergoterapii. Měla by ji obohatit o další ergoterapeutické možnosti. Klíčová slova: ergoterapie, mentální postižení, ergoterapeutické metody, rekondiční pobyt, volný čas
Abstract v angličtině:
Abstract: This bachelor thesis is focused on ergotherapeutic intervention in children with mental retardation. The thesis consists of two parts, theoretical and practical. The teoretical part describes the different types of mental disability, the ergotherapy and the relation between ergotherapy and childern with mental disability. In theoretical part there are ergotherapeutic methods described for specific phases of mental retardation, i.e. mental illness, moderate mental retardation, severe mental retardation and deep mental retardation. Of all the ergotherapeutic methods of the procedures, the method of leisure time activities - reconditioning stay - is dealt with in the most detailed way. The practical section of the bachelor thesis is focused on leisure time - reconditioning stay. In this part, I have used semi- structured interviewing methods to learn about the awareness of the field of ergotherapy in the non-profit sector. The interviews were attended by workers who have participated in the operation of reconditioning stays. Next, I have observed in detail the course of two reconditioning stays. Consequently, in my bachelor thesis, there is a comparison of such reconditioning stays (hereinafter referred to as “RP") and ergotherapeutic programmes. The main contribution of this thesis is that it creates an ergotherapeutic programme which has got variol applications. Ergotherapist can be inspired by the certain part of the programme that he can use for the therapy of the patient in outpatient care or he can apply the whole programme just during recondition stays. My bachelor thesis should bring a different view on the occupational therapy. It should enrich it with more options in occupational therapy. Keywords: occupational therapy, mental health, ergotherapeutic methods, reconditioning stay, free time
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Nývltová 1.99 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Markéta Nývltová 1.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Nývltová 342 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Nývltová 260 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Bc. Tereza Peštová 4.42 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mária Krivošíková 6.45 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Yvona Angerová 753 kB