velikost textu

Nové hudební směry v soudobé liturgické praxi v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nové hudební směry v soudobé liturgické praxi v České republice
Název v angličtině:
New musical orientations in contemporary liturgical music practice in the Czech republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lukáš Doležal
Vedoucí:
MgA. Jiřina Dvořáková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D.
Id práce:
213109
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-HV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rytmické liturgické písně, schola, bohoslužba, tradiční liturgická hudba, populární hudba.
Klíčová slova v angličtině:
Rythmic liturgical songs, schola, mass, traditional liturgical music, popular music.
Abstrakt:
ABSTRAKT Práce mapuje současnou situaci užití nových hudebních směrů v liturgii v porovnání s tradiční liturgickou hudbou. Práce popisuje současnou podobu liturgie v římskokatolické církvi včetně historického kontextu. Ukazuje také úlohu hudby v liturgii, a to jak nové hudby, tak té tradiční, na základě historie a více i méně závazných pravidel. Práce nastiňuje nové tendence v tradiční liturgické hudbě a porovnává ji s novou – rytmickou liturgickou hudbou. V rámci rytmické liturgické hudby práce popisuje její kořeny, inspirační zdroje a její počátky v České republice. Dále popisuje její vývoj, představuje výběr nejznámějších schol, autorů a pojednává o současných i minulých zpěvnících této nové hudby. Práce představuje nové hudební přístupy v liturgii jako svéprávné, hojně rozšířené a uznávané odvětví liturgické hudby.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The work maps the current situation of the use of new musical movements in liturgy in comparison with traditional liturgical music. The work describes the contemporary form of liturgy in the Roman Catholic Church, including the historical context. It also shows the role of music in the liturgy, both new and traditional, based on history and more or less binding rules. The thesis outlines new tendencies in traditional liturgical music and compares it with new - rhythmic liturgical music. Within the rhythmic liturgical music the work describes its roots, sources of inspiration and its origins in the Czech Republic. It also describes its development, presents a selection of the most famous scholars, authors and discusses current and past singers of this new music. The thesis presents new musical approaches in liturgy as a self-valid, widely spread and recognized branch of liturgical music.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lukáš Doležal 8.79 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lukáš Doležal 52.9 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lukáš Doležal 94 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lukáš Doležal 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MgA. Jiřina Dvořáková, Ph.D. 223 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. 138 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D. 153 kB