velikost textu

Spolupráce mateřské školy a rodiny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Spolupráce mateřské školy a rodiny
Název v angličtině:
Cooperation between nursery school and family
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Keselicová
Vedoucí:
PaedDr. Eva Vincejová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Daniela Sedláčková
Id práce:
213105
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (B7501)
Obor studia:
Pedagogika (PD)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
31. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dítě předškolního věku|komunikace|mateřská škola|pravidla|rodič|rodina|socializace|učitelka mateřské školy.
Klíčová slova v angličtině:
Communication|family|nursery school|nursery school teacher|parent|preschool child|rules|socialization.
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Bakalářská práce se zabývá problematikou spolupráce mateřské školy a rodiny. Cílem bakalářské práce je analyzovat spolupráci mateřské školy a rodiny v kontextu socializace dítěte předškolního věku. První tři kapitoly teoretických východisek představují úvod do zkoumané problematiky: přiblížena jsou specifika předškolního věku, koncept socializace a její průběh u dítěte v předškolním věku v rodině a v mateřské škole. Pojednáno je o faktorech, které jsou významné pro socializaci dítěte předškolního věku a též o schopnostech a dovednostech, které je vhodné v tomto věku u dětí rozvíjet. V páté kapitole práce je popsán koncept výzkumu a užitá metodologie. Zvolen byl kvantitativní výzkum, metodou výzkumu byl dotazník vlastní konstrukce, data byla analyzována pomocí popisné statistiky. Cílem výzkumu bylo zjistit, v jakých oblastech lze v rámci vzájemné spolupráce mateřské školy a rodičů pozitivně působit na socializaci dětí předškolního věku. Dalším cílem jsem zjišťovala, jaké faktory přispívají ke kvalitě vzájemné spolupráce učitelek mateřské školy a rodičů. Výzkumný soubor tvořili rodiče dětí předškolního věku a učitelky mateřských škol. Z výzkumu vyplynulo, že spolupráce rodičů a mateřské školy je většinou dobrá, klíčový je zájem o dítě a též o působení na dítě druhou stranou. Významné je včasné předávání potřebných informací o dítěti, rodině či fungování v mateřské škole. Součástí práce je i doporučení pro praxi.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): The bachelor thesis deals with the issue of cooperation between nursery school and family. The aim of the bachelor thesis is to analyze the cooperation of nursery school and family in the context of socialization of preschool children. The first three chapters of the theoretical background provide an introduction to the issue: the specifics of preschool age, the concept of socialization and its course in preschool children in the family and nursery are discussed. Factors that are important for the socialization of preschool children are discussed as well as the abilities and skills that should be developed in children at that age. The fifth chapter describes the concept of research and the methodology used. Quantitative research was chosen, the method of research was a questionnaire of own construction, data were analyzed using descriptive statistics. The aim of the research was to find out in which areas the cooperation of nursery school and parents can positively influence the socialization of preschool children. The secondary / further objective was to find out what factors contribute to the quality of mutual cooperation between kindergarten teachers and parents. The research sample consisted of parents of preschool children and nursery school teachers. The research showed that the cooperation of parents and kindergarten is usually good, the key is the interest in the child and also the influence on the other side. Timely transfer of necessary information about the child, family or functioning in nursery school is important. Part of the work is also recommendations for practice.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Keselicová 1.47 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Keselicová 345 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Keselicová 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Keselicová 65 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Eva Vincejová, Ph.D. 224 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Daniela Sedláčková 47 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. 152 kB