velikost textu

Omezení výkonu jiné výdělečné činnosti za trvání pracovněprávního vztahu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Omezení výkonu jiné výdělečné činnosti za trvání pracovněprávního vztahu
Název v angličtině:
Restriction of Performance of Other Gainful Activity During the Employment Relationship
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Pavol Šimon
Vedoucí:
doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Id práce:
213082
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
jiná výdělečná činnost, konkurence, souhlas zaměstnavatele, loajalita
Klíčová slova v angličtině:
other gainful activity, concurrence, employer's consent, loyalty
Abstrakt:
Název práce: Omezení výkonu jiné výdělečné činnosti za trvání pracovněprávního vztahu Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá problematikou omezení výkonu jiné výdělečné činnosti zaměstnance za trvání jeho pracovněprávního vztahu. S ohledem na znění zákonného ustanovení, které upravuje povinnost zaměstnance nekonkurovat svému zaměstnavateli výkonem jiné výdělečné činnosti, se může zdát, že se jedná o poměrně jasnou právní úpravu. Při bližším zkoumání se však ukazuje, že předmětné ustanovení skrývá několik hledisek, které mohou být pro zaměstnance matoucí. V důsledku nesprávného pochopení tohoto omezení zaměstnancem může docházet k častému porušování této povinnosti, a to bez toho, aby si toho byl zaměstnanec vědom. Není proto výjimkou, že se řešením sporů o neplatnost rozvázání pracovního poměru, ke kterému došlo ze strany zaměstnavatele právě v důsledku porušení povinnosti zaměstnance nevykonávat jinou výdělečnou činnost, která je zákonem zakázána, často zabývá také Nejvyšší soud ČR. Díky tomu lze při důkladném prostudování této judikatury dospět ke zjištěním, kde je hranice mezi tím, co se za porušení předmětné povinnosti považuje, a co již ne. Právní úprava totiž u zaměstnanců váže omezení výkonu jiné výdělečné činnosti na předmět činnosti jejich zaměstnavatele, což může být hlavním důvodem toho, že si zaměstnanec neuvědomí, že svým jednáním porušil svou povinnost plynoucí z jeho pracovněprávního vztahu. Zaměstnanec přirozeně vnímá svou případnou konkurenci vůči zaměstnavateli pouze ve vztahu k druhu práce, kterou pro zaměstnavatele vykonává, což je příčinou, proč se zaměstnanec ocitá v omylu. Cílem práce je proto přiblížit to, která činnost zaměstnance bude již považována za porušení povinnosti nevykonávat jinou výdělečnou činnost, a která bude ještě v souladu s právní úpravou. Část této práce se pak věnuje tomu, jak by měl zaměstnanec postupovat, aby svým jednáním tuto povinnost neporušil. Právní úprava totiž připouští vykonávat jinak zapovězenou výdělečnou činnost, pokud před zahájením této činnosti získá zaměstnanec od zaměstnavatele písemný souhlas s touto konkurenční činností. V této části jsou také nastíněny následky porušení této povinnosti. Práce se rovněž částečně zabývá problematikou omezení výkonu jiné výdělečné činnosti tzv. „státních zaměstnanců“ a poukazuje na rozdíly mezi těmito a ostatními zaměstnanci. Posléze je nabídnut také přehled právní úpravy daného omezení v zahraničí, a to konkrétně na příkladu Slovenska a Švédského království. Obě země přitom nabízí odlišnosti, které by mohly vylepšit tuzemskou právní úpravu. Závěr práce pak celou problematiku shrnuje a nabízí přehled důvodů, proč je předmětná právní úprava tak často ze strany zaměstnanců nesprávně pochopena. Posléze se autor zamýšlí nad samotným smyslem právní úpravy. Nabízí čtenáři úvahu, která může poskytnout odpověď na otázku, proč je v tuzemsku tato speciální právní úprava nezbytná, zatímco v zahraničí postačuje obecněji stanovit, že má zaměstnanec povinnost být vůči svému zaměstnavateli loajální. Klíčová slova: jiná výdělečná činnost, konkurence, souhlas zaměstnavatele, loajalita
Abstract v angličtině:
Title of thesis: Restriction of Performance of Other Gainful Activity During the Employment Relationship Abstract This diploma thesis deals with the issue of restriction of performance of other gainful activity by employee during his employment relationship. In accordance with the wording of the legal provision governing the employee's obligation not to compete with his employer by performance of other gainful activity, it may seem that this is fairly clear regulation. However, further examination provides more detailed view that the provision conceals several aspects which may be confusing for employees. Such misunderstanding of this restriction may frequently lead to breach of that duty, without awareness of employee. It is therefore no exception that the Supreme Court of the Czech Republic often deals with the settlement of disputes concerning void termination of an employment relationship, which occurred by the employer due to a breach of the employee's obligation not to perform other gainful activity which is prohibited by law. By studying this case-law thoroughly, it is possible to find out boundaries between what is considered to be a violation in question and what is not. In fact, the legislation imposes the restriction on the performance of other gainful activity on the employer's scope of business, which is the main reason why the employee does not realize that by his conduct he breached his duty under his employment relationship. The employee naturally perceives his potential concurrence to the employer only in relation to the type of work (job title) he performs for the employer, which is why employee is mistaken. Thus the aim of the thesis is to analyse which employee's activity shall be considered as breach of a duty not to perform other gainful activity and which could still be in accordance with the legislation. The study also partly concentrates on how an employee should proceed in order not to breach his duty. Indeed, the legislation permits the performance of an otherwise forbidden gainful activity, in case that prior the commencement of that activity, the employee obtains written consent from the employer for performance of that concurrence activity. This section also outlines the consequences of breaching this duty. The penultimate part of this work partly deals with the issue of restriction of performance of other gainful activity of the so-called “civil servants” and points out the differences between these and other employees. Afterwards, the thesis focuses on the foreign legislation of this restriction, namely in the Slovakia and Swedish Kingdom. Both countries offer differences that could be inspirational for improvement of domestic legislation. The conclusions offer overview of the reasons why is this restriction often misunderstood by employees. Finally, the author reflects on the issue of a purpose of the legislation. The author is offering a thought which can provide an answer to the question why this special legislation is necessary in our country, while it is sufficient abroad to generally stipulate that the employee is obliged to be loyal to his employer. Key words: other gainful activity, concurrence, employer's consent, loyalty
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Pavol Šimon 1.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Pavol Šimon 70 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Pavol Šimon 76 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 156 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 220 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 152 kB